1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037206

Besoekers aanlyn

Ons het 48 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS KRAG IS IN HOM

BybelLukas 4:1-13

“EN Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is;…”(:1&2).

Geliefdes, ons lees in 1 Kor. 15:45 van die eerste Adam en die laaste Adam wat teenoor mekaar gestel word.  “So is daar ook geskrywe:  Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.”  En dit laat ons dan ook dink aan die versoeking van Adam & Eva in die tuin van Eden wanneer ons vandag van die versoeking van Jesus lees.   Die eerste Adam is versoek en hy het voor hierdie versoeking geswig.  So is Christus tydens Sy lewe op aarde ook in versoeking gebring, maar sonder om te swig; sonder om aan die begeerlikhede van die vlees toe te gee.  

Geliefdes, wat is versoeking?  Wanneer ons kyk na wat in die tuin van Eden asook in die woestyn waar Jesus versoek is gebeur het, sal ons sien dat versoeking die Satan se poging is om die mens te oorreed om sy eie wil bo die wil van God te stel.  Ons kan ook sê dat versoeking die Satan se manier is om die mens te probeer oorhaal om sy eie begeertes bo die insettinge en verordinge van God te stel.  En dit sal daartoe lei dat die mens sy eie vleeslik begeertes navolg terwyl die Woord en insettinge van God in die proses verontagsaam word.  “Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde;...” (Jak. 1:14-15).

Ons lees dan ook in vandag se Skrifgedeelte hoedat die Satan op verskeie maniere probeer om vir Jesus oor te haal om in die strik van versoeking te trap.  Hy probeer vir Jesus op allerhande maniere oortuig om die gebod van God opsy te skuif en aan Sy eie wil toe te gee.  Ja, die Satan gaan selfs so vêr in hierdie proses as om vir Jesus uit die Skrif aan te haal waarom Hy aan die versoeking behoort toe te gee.  “Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself hiervandaan neer.  Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie.” (:9-11).  Jesus volhard egter, vol van die Heilige Gees, in Sy trou aan die Vader en gee nie aan ‘n enkele versoeking van die Satan toe nie.  Hy onderwerp Hom deurentyd aan God en weerstaan die duiwel wat dan ook uiteindelik van Hom wegvlug.  “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.” (Jak. 4:7).  En die loon hiervan is dat Hy hierna ook daar in die eensame woestyn die vreugde van die Vader se teenwoordigheid ervaar eerder as die eensaamheid van hulle wat aan die begeertes van die vlees toegee en voel asof hul van God verlate is.  “Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.” (Matt. 4:11).  

Geliefdes, ons behoort die kosbare voorbeeld van Christus in hierdie saak ter harte te neem.  Alhoewel die Satan verskillende maniere of begeertes probeer gebruik het om Christus te versoek, het Hy deurgaans net een manier gevolg om al hierdie verskillende versoekings teen te gaan.  Hy het in elke saak presies uit die Skrif geweet wat God se wil daaroor is en die Satan daarop gewys.  Hy het presies geweet wat die wil van God in elke saak was omdat dit vir Hom belangrik was om die wil van God te ken en te doen.  Ja, dit is duidelik uit Sy antwoorde en optrede dat dit vir Hom belangriker was om die wil van die Vader te doen as om Sy eie wil te bevredig.  Dit word tog ook vir ons in Markus 14:36 bevestig.  “En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil.”  

In die tyd waarin ons leef is dit só, só, só belangrik om hierdie boodskap regtig ter harte te neem.  Ja, ‘n tyd waarin selfs predikante en leraars al meewerk aan die Satan se versoekings eerder as om mense volgens die eise van die Woord te onderrig.  Ja, ‘n mens hoor waarlik van mense wat vertel hoedat ‘n predikant of leraar aan hulle gesê het dat hierdie of daardie “is nie wat God in Sy Woord bedoel nie.” En op hierdie wyse hulle oorgehaal het om aan hul vleeslike begeertes toe te gee eerder as om aan die verordening van God gehoorsaam te wees.  En so minag hierdie dwalleeraars die Woorde van die HERE uit Mal. 2:7:”Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die HERE van die leërskare.” Die leraar moet kennis bewaar – nie vir homself slimmer as God probeer hou nie!

Geliefdes, ons lees ook in die eerste vers van vanoggend se Skrifgedeelte dat Jesus – vol van die Heilige Gees – in die woestyn gelei is.  Hy het nie alleen deur die kennis van die Woord die Satan se versoekings weerstaan nie, maar ook deur die krag van die Heilige Gees.  En ons sal ook nie sonder die krag van die Heilige Gees die Satan kan weerstaan nie, geliefdes.  Laat ons onsself volgens die kosbare voorbeeld van Christus met ‘n ware kennis van God en die Heilige Gees in ons harte toerus om sodoende die versoekings van die Satan wat ook op ons gerig word te weerstaan, geliefdes.  Die feit dat ons mense is, mense met sondige begeertes, is nie ‘n verskoning vir ongehoorsaamheid aan God nie.  God stel dit vir ons duidelik in Sy Woord dat hierdie begeertes van die vlees in botsing met Sy Gees sal kom en terselfdertyd dat ons nie hieraan mag toegee om net te doen wat ons wil nie.  “want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” (Gal. 5:17).  

Geliefdes, mag ons ook ten bloede toe weerstand bied in ons stryd teen die sonde eerder as om regverdiging daarvoor te soek en daaraan toe te gee.  Laat ons onsself daarop toespits om waarlik die wil van God uit Sy Woord te ken en in die Gees te lewe, want hierin lê ons krag om die versoekings van die Satan te weerstaan.  “MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie” (Gal. 5:16).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie