1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867358

Besoekers aanlyn

Ons het 7 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

GELOFTEFEES DESEMBER 2021 BREDELL (Erediens)

Geloftefees programbladjie 2021Gebed:

Skriflesing. Genesis 28:11-22 11

Jakob word deur sy vader Isak na Laban, sy ma se broer gestuur om vir hom daar 'n vrou te gaan haal

11. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op dié plek.

12. En hy het gedroom — daar is 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het

.

13. En kyk, die Here het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee;

14. en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.

15. En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.

16. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê: Waarlik, die Here is op hierdie plek, en ék het dit nie geweet nie.

17. En hy het bevrees geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie plek! Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel.

18. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op; en hy het olie daaroor uitgegiet.

19. En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus.(Die betekenis van die woord Bet-el, is "die huis van die Here")

20.  En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê: As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek,

21. en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees.

22. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan.

 

Sing. Lied 184 al drie verse.

 

Preek: Onheil word beplan

Die magte van die duisternis trag nou al sedert ons volkswording om ons volksankers te trek. Juis omdat 'n volk, anders as 'n nasie, wat uit verskillende volke bestaan, 'n kulturele eenheid is wat dieselfde voorkoms, taal, geskiedenis, godsdiens en grondgebied deel. Daardie eenheid moet ten alle koste verdeel word! Want, sê die Bybel, 'n volk wat in homself verdeeld is, sal verwoes word en val!
LUKAS 11:17 (AFR53)
Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en 'n huis wat teen homself is, val.

Elke kultuur, godsdienstige en geskiedenis herdenkingsdag se naam word doelbewus verander sodat die betekenis daarvan geleidelik verlore moet raak. Geloftedag is nou versoeningsdag en nie meer 'n Sabatdag soos wat ons gelofte aan God belowe het nie. Besighede is vandag oral oop. Selfs Afrikanergedrewe besighede, en word ons verdeeld oor of dit goed of sleg is! Ons volk is noual selfs verdeeld oor of die verandering van hierdie dag se naam dan nou regtig saak maak. Of selfs hierdie dag nog, volgens belofte, as 'n sabatdag gehandhaaf moet word! Die argument van die liberalis en ongelowige is mos dat:"Ek was nie daar nie en géén besluite wat daar geneem is kan op my van toepassing gemaak word nie".

Wat is die gevolg van so 'n afwyking van die gelofte? Die negering dat ek verantwoordelik gehou kan word, al is ek deel van die volk! Kom ons soek die antwoord uit die Woord van die Here.

Deuteronomium 23: 21 As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.

Prediker 5:3-5

3  As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.

4 Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.

5 Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Is ons bereid om God op SY Woord te neem? Of sal ons voortgaan om Hom te terg?

Josua 9:14-21

Die verhaal van die Gibeoniete( Gaan lees die verhaal asseblief)

14 Toe neem die manne van hulle padkos; maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie.

15 En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle 'n verbond gesluit, dat hy hulle sou laat lewe; en die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof.

2Samuel 21:1-3+6,7,14 laastw sin.

(Nagenoeg 300 jaar later)1  EN toe daar in die dae van Dawid 'n hongersnood was, drie jaar lank, jaar ná jaar, het Dawid die aangesig van die Here gesoek; en die Here het gesê: Vanweë Saul en vanweë sy huis waarop bloedskuld rus, omdat hy die Gibeoniete omgebring het.

2 Toe roep die koning die Gibeoniete en sê vir hulle — die Gibeoniete het naamlik nie behoort tot die kinders van Israel nie, maar by 'n oorblyfsel van die Amoriete; en hoewel die kinders van Israel vir hulle gesweer het, het Saul probeer om hulle om te bring in sy ywer vir die kinders van Israel en Juda —

3 Dawid dan het aan die Gibeoniete gesê: Wat moet ek vir julle doen, en waarmee moet ek versoening doen, dat julle die erfdeel van die Here kan seën?

4 Daarop sê die Gibeoniete vir hom: ......

6 laat sewe manne van sy seuns aan ons gegee word, dat ons hulle voor die Here kan ophang in Gíbea van Saul, die uitverkorene van die Here! En die koning het gesê: Ek sal hulle gee.

7 Maar die koning het Mefibóset, die seun van Jónatan, die seun van Saul, verskoon vanweë die eed by die Here wat tussen hulle was, tussen Dawid en Jónatan, die seun van Saul.

9 en hy het hulle oorgegee in die hand van die Gibeoniete, wat hulle opgehang het op die berg voor die aangesig van die Here, sodat al sewe tesame omgekom het; en hulle is gedood in die eerste dae van die oes, in die begin van die gars-oes.

14............... En daarna het God Hom oor die land ontferm.

In ons volk was daar sedert ons volkswording, nie werklik 'n vergelykbare benouing soos dié waarin ons tans verkeer nie!

Dit was Totius wat by geleentheid gesê het, " As ons Afrikaners in Suid Afrika moet sterf, laat dit dan ons lot wees en nie ons skuld nie".

My landgenote, kan u met my saamstem dat afgelei uit ons Hemelse Vader se Lewende Woord, die toestand waarin ons ons vandag bevind, óns skúld is en nie ons lot nie? Omdat ons nie glo dat God ons sal straf nie? Is dit dan nie hoekom ons nie meer in beheer is van Suid Afrika nie? Ons in ons huise vermoor en verkrag word nie? Die land wat ons voorgeslagte tot 'n eerste wêreldland beskaaf, opgebou, ontwikkel en voorspoedig bestuur het, nou in 'n rommelhoop verander is en in sak en as lê nie?

Drie honder jaar na Saul se minagting van 'n gelofte verkeer Dawid se land vir drie agtereenvolgende jare in ellende en word sewe manne gehang! En ons dink dit sal nie met ons gebeur nie? Sien en beleef ons dan nie die ellende rondom ons nie?

Wat is Geloof?

Geloof is volgens die HAT die aanvaarding en vaste vertroue, sonder om te sien en sonder bewysvoering dat iets waar is!

Is dit nie wat Sarel Celiers en Andries Pretorius 'n gelofte namens ons Afrikanervolk met God laat sluit het nie? Soos Jakob wat sonder dat hy fisies gesien het, slegs maar gedroom het, onvoorwaardelik geglo het.

1 Eerstens dat daar 'n God is. 2 Tweedens dat Hy alomteenwoordig is.

3 Derdens dat Hy jou gedagtes ken en jou kan hoor, 4 vierdens dat jy op hom kan vertrou deur jou hoop op Hom te sit, en vyfdens dat Hy almagtig is.

Is dit wat ons vandag nog glo?

Ja my liewe volksgenote, ons glo dit nog, maar ons glo dit eerder van die magte van die duisternis! Hulle sê dat daar 'n pandemie is sonder enige bewys daarvan en ons glo dit!

Hulle sê dat daar 'n virus is sonder enige bewys en ons glo dit! Hulle vaardig maatreëls van maskers en afstandhandhawing uit sonder enige bewys van die effektiewetyd daarvan en ons doen dit gedienstig! Hulle verander die benaming verkoue en griep na onbewysbare variante en publiseer onbewysbare syfers van toenames van infeksies en ons glo dit! Ons glo selfs dat hierdie doodsbedreiging alom teenwoordig is, selfs in die mees afgeleë plekke jou lewe bedreig as jy nie die "masker" dra en afstande handhaaf nie.

Dit is duidelik dat vrees die plek van geloof ingeneem het! Nie net vrees vir die infeksie en selfs die dood nie, maar veral vrees vir straf van die owerheid indien hulle absurde reëls nie nagekom word nie. Vrees vir die straf van God, selfs al is dit sigbaar en voelbaar en rondom ons, dit dwing ons nie tot gehoorsaamheid nie.  Nee, ons pak liewer die skuld op politieke gebeure, so asof God nie oor die politiek en lotgevalle van volkere en nasies ook kan beskik nie!

Die magte van die duisternis slaag daarin om selfs ons gesinne te verdeel oor of die pandemie en die virus die waarheid is al dan nie.

Laat ons opnuut bestek neem van ons voorspoed of teëspoed in hierdie pragtige land wat God ons as 'n erfdeel gegee het en in gehoorsaamheid aan Sy Woord, ons eensgesindheid en/of gebrek daaraan, in doen en late bely in verootmoediging voor Hom. Ons het nie bewys nodig of God ons sal help nie, dit is vasgelê in Sy Woord en in die geskiedenis van Bloedrivier.

Dankgebed" Kom bid saam met my.

Sing: Lied 464

Seën: NÚMERI 6:22-26 AFR53

Die priesterlike seën.

22 EN die Here het met Moses gespreek en gesê:

23 Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:

24 Die Here sal jou seën en jou behoed;

25 die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

26 die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

27  So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

AMEN

Danie Varkevisser

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie