1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867444

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE KRAG VAN SY WOORD

BybelHeb. 4:1-12

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”  (:12&13).

Daar is ‘n spreekwoord wat lui – “Die pen is magtiger as die swaard.” En sien ons nie die waarheid hiervan ook in ons tyd nie.  Ja, ons sien hoedat mense deur propaganda in hierdie of daardie rigting gestuur word.  Mense kan deur woorde met soveel vrees belaai word dat dit maklik is om hulle optrede vandaar te manipuleer.  En dit geld ook in ons eie lewens, geliefdes.  Ons kan deur ons woorde ander opbou en ongelukkig ook diegene naby aan ons baie seer en leed aandoen.  En die HERE leer ons in duidelike taal van die krag van ons woorde.  “Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge — kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand.” (Jak. 3:5). 

Ons wil egter nie vandag op die woorde van mense fokus nie, geliefdes.  Ons wil fokus op die lewende en kragtige Woord van God.  Hierdie Woord wat meer krag as enige menslike woorde het.  Hierdie Woord wat lewend is, geliefdes.  Hierdie Woord wat elke een van ons reguit in ons lewens kan aanspreek.  Hierdie Woord wat deur gewrigte en murg dring en so fyn sny dat dit tussen siel en gees kan skeiding maak.  Hierdie Woord wat selfs die diepste van ons hart se geheime aanspreek en ons sodoende laat besef dat alles waarlik oop en bloot is voor die oë van Hom met wie ons te doen het.  Ja, Dawid getuig ook hiervan in Ps. 139:3&4.  “U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  Want daar is nog geen woord op my tong nie — of U, Here, U ken dit geheel en al.” 

Geliefdes, waarom lyk dit egter asof die Woord van God Sy krag verloor het in die tyd waarin ons leef?  Dit is nie dat die Woord van God sy krag verloor het nie, maar eerder dat die mens van ons tyd die krag daarvan verloën, geliefdes!  “MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.” (2 Tim. 3:1-5).  En sien ons nie die swaar tye wat dit tot gevolg het nie!  

Die mens is mos deur die propaganda van die afgelope dekades afgerig om te glo dat hyself eintlik ‘n god is.  Daar is baie min tot niks foute in sy eie lewe nie en alles wat in hierdie lewe verkeerd loop is aan eksterne faktore toe te skryf – enigiets van toeval tot ander “miderwaardige mense” se verkeerde optrede.  En dit het tot so ‘n mate ons samelewing besmet dat die krag van God se Woord selfs in baie kerke verloën is.  Wanneer die kragtige, lewende Woord van God ons oor ‘n spesifieke sonde aanspreek,  sal die “geleerdes” een of ander verskoning bied waarom hierdie sonde nie veroordeel moet word nie.  Dit is dalk ‘n Ou Testamentiese insetting.  Tye het mos verander en ons kan nie meer ons lewens hiervolgens inrig nie, word gesê.  Of – ons mag nie oordeel nie.  Ons mag maar God se opdrag dat ons mekaar moet vermaan sodat ons nie juis deur die sonde verhard word nie ignoreer.  “ Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie.” (Heb. 3:13).  Maar ons moet wel gehoorsaam wees aan die gebod dat ons nie mag oordeel nie.    En daar sal eerder gewerk word om die Woord van God te verander met ‘n nuwe “vertaling” (eintlik verdraaing) van die Bybel as wat hierdie ywer aangewend word om die krag van God se Woord in my lewe te laat seëvier.  En omdat die krag van God se Woord verloën word, word daar van mense swakkelinge gemaak wat geen weerstand teen die Satan bied en hom probeer weerstaan nie.  “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.” (Jak. 4:7).  Ja, mense word slawe van die sonde gemaak.  Dit is mos veel makliker om aan mense te vertel dat die duiwel selfs nie eers bestaan nie.  Kan u glo dat daar só skaamteloos deur predikante vir mense gelieg word, geliefdes?  En dit gebeur in Gereformeerde, Afrikaanse Kerke!  En mense bly daar sit – seker omdat hulle alreeds so lank die krag van God verloën het dat hulle nie meer die krag het om selfs vandaar pad te gee nie.  

Ons het in hierdie week weer die Gelofte van Bloedrivier gedenk, geliefdes.  En hierdie Gelofte moes ons sekerlik laat besin het oor ons onderneming om as ‘n volk voor die Aangesig van God hier in ons Vaderland te leef?  Dit vereis tog sekerlik dat ons daarna sal streef om in Sy krag te leef, geliefdes?  En dit is beslis nie op hierdie stadium die geval in ons volkslewe nie.  Ons is nie alleen aan ‘n heidense regime onderwerp nie, maar tot ‘n groot mate is ‘n groot hoeveelheid van ons volksgenote aan die slawerny van sonde onderwerp.  En hierdie slawerny is die gevolg van ‘n verloëning van die krag van God se Woord.

Ek wil u vanoggend daartoe maan om met ywer daarna te streef om in die krag van God se Woord te leef, geliefdes.  Ja, dat ons Godsdiens nie alleen uit gewoonte sal bestaan nie of dat ons net na daardie gedeeltes in God se Woord sal soek wat vir ons aangenaam is nie.  Nee, mag ons na die vermaninge van God uit Sy Woord soek en dit in nederige ootmoed ter harte neem sodat die krag van God se Woord ook in ons lewens kan werk!  Dit mag dalk die HERE behaag om weer die gees van hierdie verpletterde volk tot eer van Sy Naam te laat herleef.  Al begryp ons in ons menslikheid nie die werklike krag van God en die krag van Sy Woord nie, moet ons as gelowige kinders van Hom steeds daarin glo.  Hy vra nie dat ons moet verstaan nie, maar dat ons moet glo.  En hierdie geloof lei menigmaal daartoe dat ons dinge sien wat ons vir ons ongelooflik is selfs wanneer ons dit sien!  Hy openbaar nie Sy krag aan diegene wat verstaan nie, maar aan diegene wat glo en Hom in geloofsgehoorsaamheid volg!  

Geliefdes, ek sluit vir ons af met die gebeure uit die profeel Eségiël se lewe.  Hy is deur die HERE gebring na ‘n laagte vol bene.  Daar was geen lewe in hierdie bene nie.  Maar die HERE gee aan hom die opdrag om die Woord van die HERE oor hulle te profeteer.  En deur die krag van die Woord van die HERE het hierdie bene lewend geword!  Waalik, die Woord van die HERE is lewend en kragtig!  “DIE hand van die Here was op my, en Hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene.  En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.  Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here Here, U weet dit.  Daarop sê Hy vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die Here!  So spreek die Here Here tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.”  (Eség. 37:1-5).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie