1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869059

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BEWAPEN JOU VIR DIE OORLOG.

In n Oorlog sonder koeelsBewapening van elke Afrikaner teen die fyn beplande oorlog teen ons volk waarmee saamhorigheid en dienooreenkomstig, eenheid vernietig word, durf nie verder uitgestel word nie!

INLEIDING:

Die aanklag wat gewoonlik teen ons ingebring word is dat ons ewig terugkrap in historiese gebeure tot so ver terug as Jan v Riebeeck!    “Ons wil weet van hier en nou!”, klink die refrein.   “Die geskiedenis is iets wat verby is.   Ons ry nie meer met ‘n ossewa nie!   Wat staan ons noù te doen?”

Die vraag wat egter eers beantwoord moet word, ongeag van waarmee jy deesdae ry, is watter pad moet ek vat, want in die politiek is daar vele paaie.   Elkeen gerig op ‘n bepaalde staatkundige model met ‘n vooruit bepaalbare bestemming, indien dit ‘n reeds beproefde pad vanuit die geskiedenis is. Nuwe paaie se uitkoms is gewoonlik duister. Watter pad gaan my by my gekose bestemming uitbring, want dat die Afrikanervolk verdwaal het, is onbetwisbaar so!

 

HOE HERKEN JY DIE REGTE PAD?

Wanneer verdwaal ‘n mens? Net wanneer jy nie die pad ken, of kan onthou nie,of doelbewus daarvan afwyk!

As die Afrikanervolk van vandag die regte pad geken het, waarom het ons dan verdwaal?

Waarom het hulle John Vorster bly steun toe hy binne enkele weke na sy versekering dat hy in Dr. Verwoerd se spore sou loop, die spoor byster geraak het agter die aandrang van die wêreld en Maoris aan?

Waarom het die volk P W Botha bly steun toe hy die parlement in ‘n driekamer losieshuis omskep het met “rusbanke” vir ‘n versameling van “Lazyboys” en “crazyboys” soos dit vandag is?

Waarom het hulle vir de Klerk in die referendum ja gesê toe hy ooglopend die verkeerde pad wou vat? Was dit bloot omdat sy vraag “Grieks” was?

Al hierdie dwalinge, ....oor Maryke en duisende ander Afrikaners se verminkte en vermoorde liggame,.... omdat ons die pad geken het?

Ons volk het die pad van die geskiedenis vergeet of versaak vir ‘n koers wat vir hulle as ‘n beter pad voorgehou is!  Nou bevind die Afrikanervolk hom verdeeld op twee paaie. ‘n Nasionale pad, die pad vanuit die geskiedenis, en ‘n Liberale pad. Vir die Afrikanervolk ‘n nuwe pad wat ons gebring het by die Nuwe Suid Afrika.   ‘n Pad wat die Afrikanerhuis in sy kern verdeel het!

Maar maak dit hoegenaamd saak? Dié verdeeldheid?

 

Lukas 11: 17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val.

Soos ons volk reeds geval het en nou besig is om verwoes te word! Dáárom is dit van belang. Van die uiterste belang!   Omdat hierdie waarskuwing van uit die geskiedenis kom as ‘n riglyn deur God vir ons gegee, vir diégene vir wie die Woord van God nog die waarheid en ‘n werklikheid is!

LESSE UIT DIE VERLEDE!

Afrikanerleiers het op sterkte van die bevolkingsamestelling hier in Suid Afrika, al gou besef dat ander eise as in Europa vir ons voortbestaan sal moet geld!

Die aanvanklike integrasiebenadering in kerk en samelewing, het reeds vroeg die besef van kultuurverskil onderstreep.

Die wrywing en konflik wat ‘n gemengde samelewing opgelewer het , het selfs die liberale Genls. Botha en Smuts, die waarde van die skeidingsbeginsel laat besef en as die enigste oplossing laat insien.

In April 1912 verklaar Genl Botha dat om rasse op dieselfde vlak te plaas, geen bevrediging sal bring nie en iets anders gedoen sal moet word. Hy beveel ‘n mate van selfregering aan onder toesig van die blankes. Op 24 September 1912 sê hy op Heidelberg dat die Kaffervraagstuk die moeilikste vraagstuk in die land was en dat die oplossing lê in die afsondering van die naturelle in sekere gebiede, met ‘n soort selfregering in slegs daardie gebiede en nêrens elders nie. In die Parlement het hy dan ook in 1913 ‘n voorstel ter tafel gelê dat die naturelle gesegregeer moet word met selfregering onder toesig van die blankes.

In 1917 by ‘n eetmaal wat tot sy eer gehou is het Genl. Smuts, as lid van die Imperiale Oorlogskabinet onder voorsitterskap van Lord Selborne, ‘n toespraak gehou oor, “The White Man’s Task”

“We have felt more and more that if we are to solve our Native question it is useless to try to govern Black and White in the same system, to subject them to the same institutions of government and legislation . They are different not only in colour but in mind and political capacity and their political institutions should be different.”

Hy het verder verduidelik dat oor die lang termyn daar areas sal wees wat die swartes sal bewerk en beset waar hulle hulself volgens hulle gebruike sal regeer terwyl die res van die land deur blankes beheer sal word wat hulleself apart volgens Europese standaarde sal regeer.

Hoe verskil dit van die suksesvolle beleid sedert 1948 tot en met 1966?

As integrasie soos wat dit in Botha en Smuts se tyd beproef was, onbevredigend en volgens Smuts langs integrasielyne, "insolvable" was, hoekom sou dit nou slaag? Sonder om dit te beredeneer, laat die huidige omstandighede daaroor oordeel! Is die toestand in die land onder integrasie, nou bevredigend?

As ons volk die geskiedenis geken het, waarom dan al hierdie doodloop “kortpaaie” agter politieke prostitute aan?

Langenhoven het by geleentheid iets gesê soos: As die kortpad die regte pad was, dan sou die grootpad daarlangs geloop het!

In plaas daarvan dat Afrikaners hulle vergewis van die lesse uit die geskiedenis en die gevolge van onge-ergdheid daaroor, is die lokstem van ongebondenheid op die liberale pad, die versluierde weg na ons ondergang

 

Die Nasionale pad

Die riglyn vanuit diè lesse van die geskiedenis, wat leiers soos Genl. Hertzog, Dr. Malan, Adv. Strydom, Dr. Verwoerd, volhardend en koersvas gevolg het, die hoofrede wat bygedra het tot die opbou van SA buite die Statebond tot die magtigste staat in Afrika. – Nie net ekonomies nie, maar militêr, sosiaal, polities. ‘n Modelstaat, en dit teen alle voorspellings en verwagting van die Britte – nie net verwagting nie, maar ook teen al die middele wat hulle teen ons volk aangewend het om ons te laat misluk.

Selfs ‘n politieke opponent van Dr Verwoerd, Jan Botha, het in die boek “Verwoerd is Dead” erken: “Die blankevolk was saamgesmee in eenheid. Die land was militêr sterk en veerkragtig. Die polisie en veiligheidsmagte het effektief geslaag teen alle pogings van ondermyning en infiltrasie. Die bewys vanuit die geskiedenis van die betekenis van volharding en koersvastheid op die pad van Nasionalisme. Die beginselpad!

Wáár is die Afrikanervolk,...waarom is hulle nie meer op die beproefde pad van Nasionalisme nie?

In Soweto by die rugby en daarna die sjebeens? Instede van in die klaskamer, eerder op straat in solidariteut met die swart vakbonde om te toitoi? In plaas van in verset, eerder in onderhandeling met die regime? Instede van in die kerk, liewer voor die beeldradio? In plaas van Nasionaal, eerder liberaal?

 

Die Liberale pad

Dit is hier waar die angel lê. Die verdeeldheid gebore uit beginselafwyking! Hieroor twis die Afrikaner vandag met mekaar vanuit al die nuutgestigte “Afrikanerorganisasies” By voorbeeld: Volgens Dr. Willie Marais, oud NG predikant, is onderhandeling die aangewese instrument vir die oplossing van ons probleme.

“Op die regte datum gaan ons ‘n volkskongres belê waar ‘n Afrikanerraad gestig gaan word om vorentoe namens die Afrikanervolk die sake wat vir die Christendom en vir die oorlewing van ons as volk noodsaaklik is, met die owerheid te beding.” Staan daar in die bulletin van Afrial op bladsy 4, terwyl in die Program van beginsels op bladsy VI onder die opskrif: Ons program van optrede, “Ons onderhandel met die betrokke owerhede oor sake van gemeenskaplike belang waaroor onderling konsensus bereik is.”

DIE NP

In ‘n verkiesingspamflet van die NP van 1987 onder die opskrif, “Die pad van die NP: Vorentoe met realisme.” is een van die punte,.... Onderhandeling is die sleutel tot medeseggenskap oor gemeenskaplike sake sonder oorheersing van een groep oor ‘n ander”

Waar het diè onderhandelings ons beland? Wat het Kodessa vir ons beteken? Of die onderhandelings by Dakar, of die geheime onderhandelings met die kommuniste in London, of die onderhandelings op Bermuda, of die geheime onderhandelings by die duiweklub in Pretoria, of enige van die menige ander bedrogvolle onderhandelings “namens die Afrikanervolk” wat u aan kan dink?

Dit was eerder die sleutel tot die suksesvolle oorname van mag oor reg!    Van Valsheid en Verraad oor Waarheid en Regverdigheid!

Weer met die ongelowiges gaan onderhandel? Is ons dan blind vir die lesse uit die geskiedenis? Is dit nie ‘n volksonde om hulp te soek by die volke rondom in plaas van by God nie? Wat het van die kerkleiers wat ons in geloof moet versterk en opbou, se geloof geword? Dr. Willie Marais wat vir ‘n hele aantal jare parlementêre Kapelaan was is mos nie polities oningelig of onkundig nie!

II Kronieke 16 verhaal van Koning Asa van Juda wat die hulp van Benhadad, die koning van Aram gevra het teen Koning Baesa van Israel, met sukses. Die siener Hanani het in verse 7,8 en 9, vir hom die volgende gesê:........”Omdat u op die koning van Aram gesteun en nie op die Here u God gesteun het nie, daarom het die leër van die koning van Aram uit u hand vrygeraak. 8. Was die Kussiete en die Libiërs nie ‘n groot leërmag met buitengewoon baie strydwaens en perderuiters nie?  En tog het Hy hulle in u hand gegee; omdat u op die Here gesteun het; 9 want die Here---Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees.”

Tenspyte van die anargie en chaos wat die integrasie van die liberale denkers meegebring het, bly die liberales egter steeds apartheid teëwerk met alles wat hulle het! Wat is daar te baat uit hierdie onge-ewenaarde verval..... teenoor die voorspoed tydens apartheid? Voorspoed waarin al die volke gedeel het en toenemend sou deel?

 

 

Ek haal Dr. Willie Marais aan uit ‘n toespraak te Potchefstroom, 14 Oktober 2002: Hy sê as daar nie nou gepraat word nie sal die volgende vers uit die bybel op ons van toepassing kan wees:

Jesaja 56:10 . “Die wat oor My volk moet waak, is almal blind, hulle weet niks nie. Hulle is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie” (Bls. 14)

As hierdie aanhaling nou van toepassing is, was dit dan nie ook so na die moord op dr. Verwoerd in 1966 toe die tekens van welwillendheid jeens die wêreldaandrang duidelik geword het, en bykans almal wat nou by Afrial betrokke is geswyg het nie!!!?

Hy sê: “Vanaf 27 April 1994 het daar ‘n radikale politieke verandering gekom wat na elke ander faset en sfeer van die Afrikaner se lewe deurgedring het. Die verlies aan politieke mag het die Afrikaner in ‘n posisie van onmag geplaas. Hierdie posisie van onmag het die Afrikaner in ‘n uitsiglose situasie gedompel.”

Hoewel hy fouteer met die datum, bewys sy stelling die onhaalbaarheid van sukses wanneer ‘n volk die regte pad byster raak.   Net soos Boris Becker en Piet Koornhof se huwelike vernedering, haat, hartseer en ineenstorting tipeer, net so is vandag se verval die bewys van die futiliteit van integrasie. Dit is die teenhang van apartheid, maar ook ‘n bewys van Lukas 11:17!  En ek verwys na die belang van al die volke in Suid Afrika en op die keper gesien, in Afrika!!

 

Tenspyte van hierdie “nuutgevonde” insig van Afrial en sy lede, wil hulle hê dat ons moet gaan onderhandel en deelneem aan die veelrassige vekiesings tot verdere vernedering en uiteindelike vernietiging van die Afrikaner?

luister na Ds. Mossie vd. Berg, toe hy nog voorsitter van Rdio Pretoria was!Ek haal aan uit sy publikasie getiteld:

TOEKOMS vir SUID-AFRIKA

6 APRIL/31 MEI 2002

deur Mossie van den Berg

: ..” daar kan ook nooit nog.... of weer.... gedroom word van herstel van ‘n “Blank SA” waar die “witman” weer sal “baas wees” nie.”

Op bladsy 21: Die herowering van die staatsgesag in die “Nuwe SA” langs konstitusionele weg is alles behalwe ‘n onmoontlike taak! Wat nodig is, is alleen dat Afrikanervolkspolitiek sal uitmond in SA volkerepolitiek.  (‘n Broederbond breinkind soos by geleentheid aan my verduidelik deur die voormalige minister van landbou in die de Klerk kabinet, Greyling Wentzel) Die Afrikaner het nie die stemvee om ‘n stembusoorwinning oor die ANC te behaal nie. Maar 11 volke wat boonop nou die dag nog glo uit 70% “Christene” bestaan het, het wel die nodige getalle.”

 

Hier is die antwoord op die vraag waarom bekende politieke-, kerk- en kultuurleiers in Afrikanergeledere wat deurgaans die beeld van “Regs” projekteer, selfs met die uiterste pogings, nie oorreed kan word om saam te werk nie.

 

Beginselverskil

Die beginselverskil   Nie die leierskap, nie die beskuldiging dat daar nie vordering is of niks bereik word, of dat ons nie wil saamwerk, of watter ander argument ookal aangevoer word nie!

Dit is die beginsel waarvan ons nie wil afstand doen nie! Die beginsel van Afrikanernasionalisme wat op aandrang van die wêreld daar buite en binnelandse liberaliste met behulp van die De Villiers Graafs, Helen Suzmans, Colin Eglans, Van Zyl Slaberts, Tony Leons, en nou ons “eie mense” uitgewis moet word en vervang moet word met die teenhang, naamlik die liberalisme, wat nou op ons afgedwing word met die verwoestende gevolge wat ons vandag beleef!

Hoewel onderlinge verskille voorkom, deel hulle almal die sentiment dat apartheid moet weg! Deurgaans was dit hoofsaaklik ook dieselfde Pesone wat in al hierdie pogings betrokke was en is.   In hoofsaak omdat hulle staatkundige oplossing vir ons volk soek in Magsdeling onder die dekmantel van selfbeskikking!

 

DIE OPLOSSING

Lukas 11: 17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val.

Hierin lê die antwoord!   Berei u voor vir oorlog!   Die toerusting wat u nodig het is die bekleding met die riglyne vanuit die geskiedenis. Die kompas wat die regte pad vir ons aandui sodat ons as ‘n volk weer een van siel en een van sin word. Dit sal nie net verhoed dat ons Afrikanerhuis verder val en verwoes word nie, maar dit sal ook die verdeeldheid in ons geledere besweer.

Dr. D.F. Malan het by geleentheid gesê : Oor die pad van SA sal u ook moet trek, oor bergreeks en deur dorsland heen. Koers hoef u nie te vra nie. Dis daar. Sal u dit hou? Lig hoef u nie te ontbeer nie. Die fakkel met vaste voet oor honderd jaar gedra, word vir u in u hand geplaas. Sal u hom brandend hou?

Nasionalisme is die lewende, ontwikkelende, onsterflike gees van die volk. Die party wat die gees van die volk reg begryp, en wat vertolk dit wat die volk help om sy eie bestaan en sy eie bestemming te besef en wat sy kragte inspan om die volk op te bou en groot te maak, so ‘n party groei met die volk en is so blywend as die volk.

 

Kom toets uself aan hierdie beginsels en kom terug na u wortels saam met ons in verset teen die onreg wat ons aangedoen word!!

My oproep is, gaan allmal teë wat ons aanhoudend as volk verdeel en kom verenig in beginsel. As dit nie die angel in ons volk is wat die vyand die meeste vrees nie, waarom was en is dit dan sy vernaamste fokus?

 

Laat ons opnuut vir mekaar en vir die vyand sê:

Ons deins nie vir julle moorde, grondroof, diefstalle of kapings nie!

Ons sal nie swig voor julle tronke, aanrandings en verkragtings nie!

Julle het ons nie oorwin in oorlog of in beheer gekom omdat julle so sterk of baie of slim was nie!

Julle louter ons en sterk ons geloof deur die teistering wat julle op ons aanlê.

Ons maan julle! Moet nie die geskiedenis vergeet nie!

Danie Varkevisser

29 September 2010

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie