1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869037

Besoekers aanlyn

Ons het 15 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

6 SEPTEMBER 1966 'n EIETYDSE PROFEET VAN DIE AFRIKANERVOLK, IS OP HIERDIE DAG EN DATUM PLANMATIG UIT DIE WEGGERUIM.

Verwoerd Strydom en MalanONS STAAN HIER, WANT ONS KAN NIE ANDERS NIE!

Waarom staan ons hier? Ons staan hier omdat dit Dr. Verwoerd, wat planmatig uit die weggeruim is, se pad is wat hy aangedui het, die enigste volhoubare en moreelregverdigbare pad is waarop die Afrikanervolk instaat sal wees om sy identiteit te bewaar en te behou.

Ons is intens bewus daarvan dat as iemand iets profeties kwytraak en dit gebeur nie soos wat voorspel is nie, dan is dit nie van God af nie! Jy moet bepaald blind én horingdoof wees, indien nie daarby ook nog swaksinnig, as jy na alles wat dr. Verwoerd ons oor gerig en gewaarsku en ons opposisie vermaan het, nie kan waarneem nie.

Inleiding

Na die onverwagse politieke oorwinning in 1948 van die Nasionale Party van dr. D.F. Malan met apartheid as slagspreuk, het daar ‘n golf van nasionalistiese opwelling in die Afrikanervolk gevolg. Dit het steeds gegroei na dr Malan se uittrede onder die leiding van Advokaat Hans Strydom en ‘n kruin bereik na sy afsterwe met die uiters bekwame en sterk leierskap van dr. H.F. Verwoerd wat hom opgevolg het.

Engelse Imperialisme

Die Engelse juk van oorheersing wat gekenmerk was deur verguising en onderdrukking van ons volk in die groeifase van ons volkswording, was uiteindelik finaal afgewerp op 31 Mei 1961 toe die lang gekoesterde ideaal van ‘n soewerein onafhanklike Republiek realiseer het. Die bloedige stryd, opofferings, dood en verwoesting wat die Afrikanervolk van voor, tydens en na die Groot Trek feitlik as leefwyse ervaar het, is goed gedokumenteer en deur talle geskiedskrywers te boek gestel.

AFRIKANERVOLK NA 1948. DIE GROTER PRENTJIE!

Wat hier ter sake is, is die aanleiding tot onafhanklikwording en wat van daardie entoesiasme en oorwinning van 1948 geword het.Dít wat nou weer in die stof en as lê en die Afrikaner onverwags in die ergste benouing sedert sy ontstaan as volwaardige volk met eie taal, kultuur, geskiedenis en land, gedompel het!

Generaal Hendrik Potgieter se ideaal.

Die Republiekeinse strewe was vanweë die Engelse verdrukking al vroeg in die Afrikaner se vissier. Generaal Hendrik Potgieter se rigsnoer was die Bybel. Sy ideaal van ‘n sterk en groot republiek in die binneland, sou hy nie prysgee nie. Die verhale van die pragtige Natal, nog die aanbiedinge van ‘n hoë pos deur die Kaapse goewerneur, mits hy koningin Victoria as sy soewerein erken, kon hom van die ideaal van 'n sterk en groot Republiek in die binneland, (diè Republiek waarin ons ons vandag bevind), weg beweeg nie. Hy was innig godsdienstig en het vas geglo dat die HERE hom en sy volk nie sou versaak, maar besondere beskerming teen onheile sou verleen totdat hulle soos Israel van ouds in die land van die belofte gevestig was. Daarom trek hy onder die Engelse juk uit die binneland in!

Oorsaak en doel van die Groot Trek

Daardie trek wat bekend geword het as die Groot Trek, was die Afrikaners van die 1830’s se oplossing om onder die Engelse juk van onderdrukking, verguising en geveinsde moraliteit wanneer dit hulle gepas het, uit te kom. Dit was nie ‘n daad van vrees vir die Britte nie, maar eerder ‘n daad van verset teen onreg waarteen hulle op daardie staddium onmagtig was.

Dit was ook nie ‘n onoordeelkundige, op die ingewing van die oomblik besluit nie, maar gegrond op die waarneming van jagters en ontdekkingsreisigers, dat hulle bereid was om eerder die ontbering van die wildernis te trotseer as die onbillike en onregverdige regeervermoë van die Engelse wat op hulle afgedwing was.

Gevolge van die Groot Trek

Die gevolg van daardie besluit was die ontworsteling van ‘n beskawing uit die wildernis wat by herhaling teen die grypsug van die Engelse verdedig moes word. Die wreedaardige en barbaarse aard van die swart immigrante vanuit die Noorde, is deur die Afrikaner getem en beheer totdat elk grondgebied beset en sy eie gemaak het en daarbinne oor homself regeer het volgens sy aard en behoefte en met die erkenning en aanvaarding van elkeen se grondgebied..

Die ontginning van Suid Afrika se minerale rykdomme was vir die Britte ‘n onweerstaanbare aantrekking en het gelei tot herhaalde militêre konflik en die Anglo Boere Oorlog wat in die Unie van Suid Afrika gekulmineer het in 1910. Dit is die politieke oorwinning van 1948 van Afrikanernasionalisme oor die Engelsgemotiveerde Verenigde Party, wat die Afrikanervolk onder die bekwame leiding van dr. Verwoerd, daarin laat slaag het om soewereine onafhanklikheid te bekom op Maart 1961. In ‘n oorlog sonder koeëls het die Republiek, Hendrik Potgieter se lewensideaal, uiteindelik tot stand gekom.

Brittanje se onophoudelike inmenging in Suid Afrika

Die Britte was duidelik nog nie met ons klaar nie. Beswaarlik 34 jaar later abdikeer F.W. de Klerk en sy hele kabinet in ‘n bloedlose oorgawe aan ‘n Kommunistiese swart rowerbende wat nooit ‘n oorlog teen ons sou kon wen nie. Dit was Milner van Engeland se versugting by die vredesluiting in 1902, “It may be peace, but it will be war still. Not through the means of bullets, but by other means,” wat deur sluwe sameswering die Afrikanervolk met behulp van de Klerk soos ‘n Judasbok die slagpale ingelei is, terwyl hy oor die draad spring!

Afrikanervolk word onrustig

Wat hier van belang is, is dat de Klerk bewus geword het van die toenemende onrus in Afrikanergeledere wat deur elke tussenverkiesing al duideliker geword het. Vandaar die skepping van ‘n opvangsgebied vir ongelukkige kiesers binne die Nasionale Party in die vorm van die Konserwatiewe Party, sodat hulle bestuur kon word. Die trekpleister na die KP was tweërly van aard. In die eerste plek was dit die argument dat die NP parlementariërs wat kastig oorgeloop het na die nuutgestigte KP, nou 18 setels in die parlement het en tweedens die slagkreet van ‘n volkstaat!

Herhaalde Onmagtigheid

Die Afrikanervolk is weereens in die benouende posisie van onmagtigheid gedompel in 1994, met die verskil dat de Klerk nie ‘n mandaat gehad het om die nuwe bedingde grondwet te aanvaar nie. Die belofte aan die blanke kieser dat dit weer in ‘n referendum aan ons voorgelë sou word is nie nagekom nie.

Afrikanervolk het telkens sy vryheid teruggewen

Na elke nederlaag in ons geskiedkundige verlede, het die Afrikanervolk onder die seënende Hand van God, ons vryheid telkens teruggewen. Dit is hiervoor dat die ganse Afrikanervolk se eendragtigheid nou weer benodig word, aangesien de Kllerk se mandaatlose oorgawe ons sterkste en mees effektiewe wapen kort voor 1994 was, en nou nog is wat ons kan gebruik in ons stryd om weer vry te wees. Die AVP se verset teen deelname aan die huidige bestel, beset die geskiedkundige wettige eienaarskap van Suid Afrika as die eiendomlike van die Afrikanervolk. Ons sal daarmee volhou totdat die ganse Afrikanervolk saam met ons hieroor in ooreenstemming is en ons as volk gesamentlik ons erfenis weer in besit kan neem.Ons staan hier, want ons kan nie anders nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie