1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867419

Besoekers aanlyn

Ons het 15 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VOLTOOING VAN DIE 24 PROTOKOLLE.

protokolle van die oudstes van Sion 2PROTOKOL 13

         Ons is voortdurend besig om in die openbaar te verklaar dat ons in al ons ondernemings gerig word deur die hoop, verbind aan die oortuiging, dat ons die algemene belang dien.

         Om te verseker dat die massas self nie moet raai wat hulle besig is om te doen nie, lei ons hulle aandag verder af met vermaak, spele, tydverdrywe, drifte, volkspaleise..Binnekort sal ons begin om deur die pers kunskompetisies voor te stel, in sport van alle soorte: hierdie belangstellings sal finaal hulle aandag aflei van die vraagstuk waarin ons gedwonge voel om hulle te opponeer, terwyl hulle meer en meer uit die gewoonte uit kom om na te dink en hulle eie opinies te vorm, sal mense ín dieselfde trant begin praat, want net ons sal aan hulle nuwe gedagterigtings bied... Natuurlik deur sulke persone wat nie verdink word van solidaríteit met ons nie.(Onthou dat waar in die protokolle van God gepraat of verwys word, dit eintlik Lucifer is wat hulle god is! AVP. )

  

 

         Vooruitgang, soos 'n bedriegiike idee, dien om die waarheid te verduister sodat niemand behalwe ons, die uitverkorenes van God, die oppassers daarvan, dit mag weet nie.

PROTOKOL 14

         As ons in ons koninkryk kom, sal dit onwenslik vir ons wees as daar enige ander godsdiens sou bestaan as ons eie, van die een God met wie ons noodlot saamgebind Ís deur ons posisie as die uitverkore volk en deur wie ons eie lotsbestemming verenig is met die lotsbestemming van die wêreld. Ons moet dus alle ander vorms van geloof wegvee.

         As dit geboorte gee aan die ateïste wat ons vandag sien, sal dit nie inmeng met ons sienings terwyl dit in 'n oorgangstadium is nie, maar dien as 'n waarskuwing vir daardie geslagte wat sal luister na ons prediking van die godsdiens van Moses wat, deur sy stabiele en deeglik uiteengesette stelsel, alle volke in die wêreid tot onderdanigheid aan ons gebring het. Daarin sal ons sy verborge

reg beklemtoon waarop, soos ons sal beweer, al sy opvoedingskrag gebaseer Ís... Dan sal ons by elke moontlike geleentheid artikels publiseer waarin ons vergelykings sai tref tussen ons voordelíge heerskappy en die van vergange tydperke.

         In lande wat as progressief en verlig bekend is, het ons 'n sinlqse, vuil, afskuwelike literatuur geskep. Vir 'n tyd na ons toetrede tot mag, sal ons voortgaan om die bestaan^daarvan aan te moedig, om 'n betekenisvolle reliëf te voorsien in kontras tot die toesprake, die partyprogram, wat versprei sal word uit ons verhewe instansies.

       Ons wyse manne, opgelei om leiers van díe Goyim te wees, sal toesprake, projekte, verhandelings en arlikels saamstel wat deur ons gebruik sal 'word om die denke van die Goyim te beïnvloed en hulle te lei tot so 'n begrip en sulke vorms van kennis as wat deur ons bepaal is.

PROTOKOL 15

         Intussen egter, totdat ons in ons koninkryk kom, sal ons op die stroomop manier optree: ons sal Vrymesselaarslosies skep en vermenigvuldig in alle lande van die wêreld en almal wat prominent is in openbare aktiwiteit, of moontlik mag word, in hulle opneem, want in hierdie Losies sal ons ons hoofinteligensiekantoor en middele van invloed vind. Al hierdie Losies sal ons onder een sentrale

administrasie bring, wat slegs aan ons bekend sal wees en aan alle ander absoluut onbekend, saamgestel uit ons geleerde ouderlinge. Die Losies sal hul verteenwoordigers hê, wat sal dien om die bogenoemde administrasie van Vrymesselary af te skerm, en uit wie die wagwoord en program sal voortkom.

In hierdie Losies sal ons die knoop wat alle rewolusionêre en liberale elemente saambind vasmaak. Hul samestelling sal uit alle strata van die gemeenskap saamgestel word.

Die klas mense wat die gewilligste by geheíme organisasies aansluit, is die wat deur hulle vernuf lewe, eersugtiges, en in die algemeen meestal ligsinnige mense, met wie ons geen moeilikheid sal hê om hulle te gebruik om die meganisme van die masjien wat ons uítgedink het, op te wen nie.

Terwyl ons liberalisme preek aan die Goyim, hou ons terselfdertyd ons mense en ons agente in 'n toestand van onvoorwaardelike onderwerping.

Wanneer die tyd vir ons openlike heerskappy aanbreek, die tyd om sy seeninge werklikheid te maak, sal ons alle wetgewende liggame oormaak. Al ons wette sal kort, duidelik en stabiel wees, sonder enige soort van vertolkings, sodat enigeen in 'n posisíe sal wees om hulle perfek te ken. Die hoofkenmerk wat regdeur hulle loop, is onderwerping aan bevele en hierdie beginsel sal tot 'n grootse hoogte gedra word. Elke misbruik sal dan verdwyn as 'n gevolg van die verantwoordelikheid van almal, af tot die laagste eenheid, voor die hoër gesag van die verteenwoordiger van mag.

MÍsbruike van mag ondergeskik aan hierdie laaste instansie, sal so genadeloos gestraf word dat niemand meer gevind sal word wat angstig is om eksperimente met hul eie magte te probeer nie.

Vandag skep die regters van die Goyim toegewings vir elke soort misdaad, sonder om 'n regverdige begrip van hul amp te hê, want die heersers van die huidige tydperk maak nie seker om 'n sin van plig en bewustheid van die saak wat van hulle vereis word in hulle in te skerp nie.

Ons regering sal die voorkoms van 'n patriargale vaderlike voogskap aan ons heerser se kant hê. Ons eie nasie en ons onderdane sal in sy persoon 'n vader onderskei, wat vir elk van hul behoeftes, al hulle optredes, elke onderlinge verband as onderdane, die een met die ander sorg, sowel as hul verhouding tot die heerser. Hulle sal dan so deeglik deurtrek wees met die gedagte dat dit onmoontlik vir hulle sal wees om van hierdie voogskap en leiding ontslae te raak, as die wens om in stilte en vrede te leef, dat hulle die alleenheerskappy van ons heerser sal erken met 'n toewyding wat grens aan verheerliking, veral as hulle oortuig word dat diegene wat ons opstel, nie hul eie gesag in die plek van syne plaas nie, maar net sy voorskrifte blindelings uitvoer. Hulle sal verheug wees dat ons alles in hul lewens gereguleer het, soos wyse ouers wat hul kinders in plig en onderdanigheid wíl oplei; want die volke van die wêreld, t.o.v. die geheime van ons politiek, is altyd deur die eeue net onderouderdom kinders, presies net soos hul regerings.

As die koning yan Israel die kroon wat deur Europa aangebied word op sy heilige kop sit, sal hy Patriarg van die wêreld word. Die onmisbare slagoffers deur hom aangebied weens hul geskiktheid, sal nooit die getalle bereik van slagoffers in die verloop van eeue aangebied deur die mania van grootsheid nie, die wedywering van Goy regerings.

Ons koning sal in konstante omgang met die volke wees, toesprake aan hulle van die verhoog af maak, wat beroemdheid in daardie selfde uur oor die hele wêreld sal versprei.

PROTOKOL 16

Om te verseker dal hy wat heers, stewig in die harte van sy onderdane gesetel sal wees, is dit nodig vir die tyd van sy aktiwiteit om die hele nasie in die skole en op die markpleine te onderrig in sy betekenis en sy dade en al sy heilsame inisiatiewe.

In een woord, bewus deur die ondervinding van baie eeue, dat mense deur idees leef en gerig word. dat hierdie idees slegs met die hulp van opvoeding wat vir alle groeistadiums voorsreri word, deur mense ingedrink word, maar natuurlik deur wisselende metodes, sal ons opsluk en die laaste opflikkering van onafhanklike denke vir ons eie gebruik konfiskeer, wat ons vir 'n lang tyd reeds gerig het na onderwerpe en idees wat vir ons bruikbaar sal wees. Die stelsel om denke te_beteuel werk alreeds in die s.g. stelsel van lering deur voorbeeldlesse, die doel waarvan is om die Goyim in ondenkende onderdanige diere te verander, wat wag vir dinge om voor hul oë aangebied te word voordat hulle 'n idee daárvan kan vorm... In Frankryk het een van vier van ons beste agente, Bourgeois, reeds_'n nuwe program van lering deur aanskouingslesse bekend gemáak.

PROTOKOL 17

Die koning van die Jode sal die werklike pous van die heelal wees, die patrIarg van 'n internasionale Kerk. In die tussentyd egter, terwyl ons die jeug heropvoed in nuwe tradisio-

nele gelowe en daarna in ons s'n, sal ons nie openlik 'n vinger op bestaande

kerke lê nie, maar ons sal teen hulle veg deur kritiek bereken om 'n breuk voort

te bring...

In ons program sal een derde van ons onderdane die res onder waarneming hou uit plïgsbesef, op die beginsel van vrywillige diens aan die staat. Dit sal dan geen skande wees om 'n spioen en nuusdraer te wees nie, maar 'n aanbeveling: ongegronde veroordelings sal egter wreed gestraf word, sodat daar nie misbruike van hïerdie reg mag ontwikkel nie —

PROTOKOL 18

As 'n petisionaris tussen die mense verskyn en probeer om 'n petisie te oorhandig deur sy weg deur die geledere te forseer, moet die voorste geledere díe petisie ontvang en voor die oë van die petisionaris dit aan die heerser oorhandig, sodat almal mag weet dat wat ingehandig is, sy bestemming bereik en dat daar gevolglik 'n beheer van die heerser self bestaan.

Die stralekrans van mag vereis vir sy bestaan, dat die volk in staat moet wees om te sê: „As die koning hiervan weet" of: „die koning sal daarvan hoor".

PROTOKOL 19

Dit was vir hierdie rede dat ons, deur die pers en indirek in toesprake — in slim saamgestelde skoolboeke oor geskiedenis, die martelaarskap wat na bewering deur sedisiestokers vir die gedagte van die algemene welsyn aanvaar word, geadverteer het. Hierdie advertensie het die kwota van liberales vermeerder en het duisende Goyim in die geledere van ons lewende hawe beeste gebring.

PROTOKOL 20

Die krag waarop ons koning sal rus, bestaan in die ewewig en waarborg van vrede, ter wille van die veilige werking van die staatsmasjinerie.

Staalsbenodigdhede moet betaal word deur dié wat nie die ias sal voel nie en genoeg het om van te neem. So 'n maatreel sal die haat van die arm man teenoor die rykes vemietig, in wie hy 'n noodsaaklike finansiële steun vir die staat sal sien en in hom die organiseerder van vrede en weisyn sal sien, aangesien hy sal sien dat dit die ryk man is wat betaal vir dit wat nodig is om hierdie dinge te bereik.

Hoe duidelik is die onontwikkelde breinkrag van dïe suiwer dierlike breine van die Goyim, soos uitgedruk in die feit dat hulle van ons geleen het met betaling van rente sonder om ooit te dink dat hierdie selfde som, plus 'n addisionele som vir betaling van rente in elk geval deur hulle verkry moet word uit hulle eie staatsbroeksakke om met ons te vereffen. Wat sou eenvoudiger wees as om die geld wat hulle wou hê, van hul eie mense te neem?

Dit is egter 'n bewys van die genialiteit van ons uítverkore verstand, dat ons dit versin het om die kwessie van lenings in so 'n lig aan hulle voor te stel dat hulle daarin 'n voordeel vir hulself gesien het.

PROTOKOL 21

Ons het misbruik gemaak van die omkoopbaarheid van administreerders en die slapheid van heersers om ons gelde twee, drie en meer kere oor te verkry, deur aan die Goy-regerings gelde te leen wat glad nie vir die state benodig was |nie. Kan enigeen dieselfde aan ons doen?... Daarom sal ek net met die besonderhedevan binnelandse lenings handel.

PROTOKOL 22

In ons hande is die grootste mag van ons dag goud: in twee dae kan ons enige hoeveelheid wat ons wil hê, uit ons store kry.

Daar is sekerlik geen behoefte om verder bewys te soek datons. heerskappy deur God voorbestem is nie?

Ons gesag sal glorieryk wees, want dit sal almagtig wees, sal heers en rig en nie aanploeter agter leiers en sprekers wat hulself hees skreeu met sinlose woorde wat hulle groqt beginsels noem en wat, om die waarheid te sê, niks anders as utopies is nie. Ons gesag sal die kroon van orde wees, en daarin is die hele geluk van die mens opgesluit.

PROTOKOL 23

Om te verseker dat die volke sal gewoond raak aan gehoorsaamheid, is dit nodig om lesse van nederigheid in te prent en daarom sal die produksie van luukse artikels verminder word. Hierdeur sal ons die moraliteít wat verlaag was deur nabootsing, in die sfeer van luuksheid verbeter.

Ek herhaal weer eens dat onderdane slegs blinde gehoorsaamheid aan die sterk hand gee wat absoluut onafhanklik van hulle is, want daartn voel hulle die swaard vir verdedigingcn steun teen sosiale plae...

Hierdie uitverkore een van God is van bo verkies om die verstandlose magte, wat beweeg word deur instink en nie deur rede nie. deur dierlikheid en nie deur menslikheid nie, te vermorsel.

Dan sal dit vir ons moontlik wees om aan die volke van die wêreld te sê: „Gee dank aan God en buig die knie voor hom wat op sy bors die seël van die voorbestemmíng van die mens dra, waarheen God self sy ster gelei het, sodat niemand anders as Hy ons mag bevry van al die voornoemde magte en booshede nie."

PROTOKOL 24

In geval van 'n koning wat van swakheid van wil of 'n ander vorm van onbevoegdheid siek word, moet hy volgens wet die teuels van heerskappy oorhandig aan nuwe vermoënde hande.

Die koning se aksieplanne vir die hede en nog meer so vir die toekoms, sal onbekend wees, selfs vir dié wat sy naaste raadgewers genoem word. Slegs die koning en die drie wat vir hom borg staan, sal weet wat kom.

Die steunpilaar van die mensdom, in die persoon van die heilige saad van Dawid, moet aan sy volk alle persoonlike neigings opoffer. Ons opperste heer moet van 'n voorbeeldige onberispelikheid wees.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie