1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867434

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

PROTOKOLLE VAN DIE GELEERDE OUDSTES VAN SION

DIE protokolle van die oudstes van SionDit is in die bestudering van die veelbesproke protokolle dat 'n mens onder die indruk kom dat daar 'n deeglike studie van die innerlike mens gemaak is deur bogemiddelde intellek waardeur die protokolle hulle ontstaan gehad het. By verdere ontleding is die feit dat wat in die protokolle in die vooruitsig gestel is, satanies is en bykans deurgaans op ongeregtigheid berus.

Daar is geen twyfel dat dit die bloudruk is vir die totstandbring van die "Nuwe Wêreld Orde" nie. Vanuit hierdie protokolle is die spinneweb van geheime organisasies geskep waardeur die Kommunisme, liberalisme, Sosialisme, Fasisme, ateïsme en elke ander onheilige instansie gebruik is om anargie en chaos te skep. Verdeeldheid, rassespanning, onlus en opstand tot die onvermydelike toestand van oorlog waarin die verswakte betrokke nasies teikens word vir onderwerping deur die bankiers deur skuld, werkloosheid, rentes, ensomeer.

Selfs die inenting met die doel om mense siek te maak en te dood, soos nou met Covid 19 se valse pandemie, was een van die maatreëls wat in die protokolle in die vooruitsig gestel is!

(Protokol 10:..... Julle weet egter self ook goed genoeg dat, om die moontlikheid vir die uitdrukking van sulke wense deur al die nasies voort te bring, dit gebiedend noodsaaklik is om, in alle lande, volke se verhoudings met hulle regerings te versteur, om sodoende die mensdom uiters te vermoei met tweedrag, haat, stryd, jaloesie, en selfs deur die gebruik van marteling, deur hongersnood, deur die ínenting van siektes, deur armoede, sodat die Goyim geen ander uitweg sien as om skuiling te soek in ons volledige heerskappy in geld en alle ander dinge.

As ons egter die nasies van die wêreld 'n blaaskans gee, is dit baie onwaarskynlik dat die oomblik waarvoor ons wag ooit sal aanbreek.)

In die boek van Johan Gouws, "Stryd Om Die Waarheid", is 'n fenominale stuk werk chronologies aanmekaar gesit wat lig werp op die ontplooiing van die meer as drieduisend jaar se stryd (volgens Rabi Rabinovich), van die satan vir algehele beheer oor God se skepping. Vir perspektief oor afgelope wêreldgebeure en ook hier in ons land deur sameswerings en geknoei agter die skerms waar mense betrek word en met oorgawe deelneem sonder die besef dat hulle in diens van die duisternis besig is om hulle eie en ander volksgenote se ondergang te bewerk, is die boek van Johan Gouws 'n juweel!. Ons plaas egter net die eerste 12 protokolle terwille van die omvang en die laaste 12 later vir volledigheidshalwe. Lees dit met aandag en kom op hoogte met die satan se stryd van duisternis teen God se skepping. Ons mense werk reeds in satan se belang teen onsself sonder om te besef waarmee hulle besig is!

Bewapen uself met kennis en verstaan iets van wat wêreldwyd, maar veral hier by en met ons in ons eie land gebeur. Sonder verset en weerstand is ons gedoem om as volk op te gaan in die donker dieptes van die "Nuwe Wêreld wat Lucifer vir ons beplan. Kom en word deel van ons verset deur innerlik saam met ons afgestem te wees in weersin teen alles en almal wat deel geword het van die stroom van selfvernietiging wat goed klink en lyk maar wat dodelik, gevaarlik en reeds sigbaar sterk vloei!

                  

Die Protokolle in Voëlvlug            

PROTOKOL 1

Daar moet op geiet word dat mense met slegte instinkte meer in getal is as die goeies en daarom, om huile te regeer, word die beste resultate verkry deur geweld en verskrikking en nie deur akademiese besprekings nie. Elkeen reik na mag, elkeen sou graag 'n alleenheerser wou wees as hy maar kon, mense wat nie bereid sou wees om almal se welsyn op te offer ter wille van hul eie nie is 'n ware rariteit.

         Politieke vryheid is 'n idee, nie "n feit nie. Julle moet weet hoe om hierdie idee toe te pas, telkens vvanneer dit nodig is. om met hterdie lokaas van 'n idee die mensemassas na jou party aan te trek met die doel om 'n ander in 'n gesagsposisie te vermorsel. Hiêrdie taak word makliker gemaak as die opponent self besmet is met die idee van vryheid, s.g. liberalisme, en ter wille van 'n idee gewillig is om 'n deel van sy mag prys te gee. Dit is juis hier waar die triomf van ons teorie verskyn: die verslapte teuels van regering word onmiddellik, deur die wet van die lewe, opgeraap en bymekaar gevat deur 'n nuwe hand, want die blinde mag van die volk kan nie vir 'n enkele dag bestaan sonder leiding nie en die nuwe gesag pas net eenvoudig in die plek van die oue wal alreeds deur li-

beralisme verswak Ís.

         Die politiek het niks in gemeen met die morele nie. Die heerser wat hom deur die morele laat lei is nie 'n bedrewe politikus nie en is daarom wankelrig op sy troon. Wie wil heers moet toegang hê tot beide sluheid en toneelspel. Groot nasionale eienskappe soos reguit praat en eerlikheid is ondeugde in die politiek, want hulle onttroon heersers doeltreffender en sekerder as die magtigste vyand. Sulke eienskappe moet die eienskappe van die Goyim koninkryk wees, ons moet egter onder geen omstandighede daardeur gelei word nie.

         Is dit moontlik vir die massas van die volk om kalm en sonder kleinlike jaloesieë oordele te vorm, om met die sake van 'n land te handel, onvermeng met persoonlike belange? Dit is ondenkbaar, want 'n plan wat verdeel is in soveel dele as wat daar koppe in die gepeupel is, verloor alle eenvormigheid en word daardeur onvertolkbaar en onmoontlik om uit te voer. Dit is slegs met 'n alleenheerser dat planne breedvoerig en helder uiteengesit kan word op so 'n wyse dat die geheel behoorlik onder die verskillende dele van die staatsmasjinerie versprei kan word: hieruit is die gevolgtrekking onvermydelik dat 'n bevredigende regeringsvorm vir enige land, een is wat saamgevat is in die hande van een

verantwoordelike persoon. Sonder 'n absolute heerskappy wat nie deur die gepeupel nie, maar deur hul leier bedryf word, wie hy ook al mag wees, kan geen beskawing voortbescaan nie. Die gepeupel is 'n barbaar en vertoon sy barbaarsheid by elke geleentheid. Sodra die gepeupel vryheid aangryp, verander dit vinnig in anargie, wat op sigself die hoogste graad van barbaarsheid is.

       Ons staat, terwyl dit op die pad van vreedsame oorwinning marsjeer, het die reg om die wreedhede van oorlog te vervang met minder opmerklike en meer bevredigende doodsvonnisse, nodig om die verskrikking in stand te hou wat neig om blinde onderwerping voort te bring. Lank terug in vergange tye was ons die eerste om tussen die massas die woorde „vryheid, gelykheid, broederskap" uit te roep, woorde wat sedert daardíe dae baie kere deur onnosele stempapegaaie, wat uit alle oorde op hierdie aas afgevlieg het, herhaai is en met hulle die weisyn van die wêreld weggedra het, ware vryheid van die enkeling, voorheen so goed teen die druk van die gepeupel beskerm.

       In die uithoeke van die aarde het die woorde „vryheid, gelykheid, broederskap'", te danke aan ons blinde agente, hele legioene na ons geledere gebring wat ons vaandels met geesdrif gedra het; en die hele tyd was hierdie woorde ruspers aan die werk wat in die Goyim inboor, wat oral 'n einde maak

aan rus, vrede, eensgesindheid en oral die fondamente van die Goyim state vernietig. Soos julle later sal sien, het dit ons aangehelp na ons oorwinning; dit het ons onder andere die moontlikheid verskaf om die troefkaart in die hande te kry die vernietiging van die voorregte. of in ander woorde, van die wesentlike bestaan van die aristokrasie van die Goyim, daardie klas wat die enigste verdediging was wat voike en lande teen ons gehad het.

       Ons oorwinnirtg was makíiker gemaak deur die feit dat, in ons verhoudings met die mense wat ons wou hê, ons altyd op die gevoeligste snare van die menslike verstand gewerk het, op die kontantrekening, die hebsug, die onversadigbaarheid vir stoflike benodigdhede van die mens; en e)k van hierdie menslike swakhede op sy eíe is voldoende om vindingrykheid te verlam, want dit oorhandig die wil van mense aan die beskikking van hom wat hul bedrywighede gekoop het.

PROTOKOL 2

       Die Goyim word nie deur praktiese gebruik van onbevooroordeelde geskiedkundige waarneming gelei nie, maar deur die gewoonte om te teoretiseer sonder enige kritiese oorweging van die nagevolge. Ons hoef hulle dus nie in aanmerking te neem nie — laat hulle hulself amuseer tot dte uur slaan, lewe op hoop op nuwe vorms van ondernemende tydverdryf, of die heugenis van alles wat hulle geniet het. Laat dit wat ons hulle oorreed het om te aanvaar as die voorskrifte van die wetenskap (teorie), vir hulle die hoofrol speel.

       Dit is met hierdie doel voor oë dat ons gedurig deur middel van ons pers   blinde vertroue in hierdie teorieë opwek. Die Goyim intellektuele sal hulself met    hul kennis opbluas en sonder logiese bevestiging al die beskikbare wetenskapiike    inligting in gebruik neem, deur ons deskundige agente bedrewe aanmekaar geflans, met die doel om hulle deur breinspoeling in die gewenste rigting le stuur. Elke slagoffer aan ons kant is voor „God" 'n duisend Goyim werd. (Met ; I God word hier einílik Lucifer bedoel)

PROTOKOL 3

           Ek kan julle vandag meedeel dat ons einddoel net 'n paar tree weg is. Daar bly nog maar 'n klein entjie om af te lê op die lang pad wat ons gewandel het, voordat die simboliese slang, waarmee ons, ons mense simboliseer, se kringloop voltooi sa! wees. Wanneer die kringloop voltooi is, sal al die Europese state in sy kronkels vasgesluit wees soos in 'n kragtige skroef.

           Van state het ons gevegsarenas gemaak, waar 'n skaar van wanordelike geskilpunte wedywer ... 'n weinig meer en oproer en bankrotskap sal aan die orde van die dag wees...

           Onuitputbare babbelaars   het Parlementsittings en Administratiewe raadsittings   in oratoriese kompetisies verandcr. Vermeiele joernaliste en gewetenlose vlugskrif skrywers val uitvoerende amptenare daagiiks aan. Die misbruik van die mag is die finale hefboom om alle instellings vir hul ondergangvoor te berei, wanneer alles onder die houe van die verwoede skare in die lug sal vlieg.

Die volke het onder ons leierskap die aristokrasie uitgeroei, wat hul een en enigste verwecr en pleegmoeder ter wille van hul eie voordeel was, wat onafkeidbaar verbonde is aan die welsyn van die mensdom. Vandag, met die vernieiging van die Aristokrasie, het die mensdom in die greep van genadelose, gierige skurke geval wat 'n meedoënlose, wrede juk op die nekke van die werkers geplaas het. Ons verskyn op die toneel as die vermeende redders van die werker uit sy verdrukkíng en ons suggereer dat hy by die gevegsmagte aansluit — Sosialiste, Anargiste, Kommuniste — aan wie ons altyd steun toesê in ooreenstemming met 'n vermeende broederlike heerskappy (van die eenheid van die hele mensheid) van ons sosiale Vrymesselary.

       Wanneer die uur vir ons almagtige heerser van die hele wêreld slaan om gekroon te word, is dit hierdie selfde hande wat alles sal wegvee wat 'n belemmering daarvoor mag wees.

       Ons sal deur al die geheime onderaardse metodes wat vir ons oop is en met die hulp van goud. watjnj)nsjjande is, 'n algemene krisis skep waardeur ons gelyktydig hele skares van werkers in al die Europese state op die strate sal gooi. Hierdie skares sal met plesier storm om die bloed te vergiet van diegene vir wie hulle, in die eenvoud van hul gebrekkige kennis, van die wieg af beny het en wie se eiendom hulle dan sal kan buit. Ons s'n sal hulle nie aanraak nie, want die aanvalsoomblik sal aan ons bekend wees en ons sal maatreëls tref om ons eie te beskerm.

         Vandag ís ons as inteniasionale mag onoorwinlik want, as ons deur sommige state aangeval word, word ons deur ander ondersteun. Dit is die bodemlose skurkagtigheid van die Goyim volke, wai op hulle pense kruip voor mag. maar genadeloos teenoor swakheid is, onvergeeflik teenoor foute en vatbaar vir oortredings, onwilJig om die leenstellmgs van 'n vrye sosiale stelse! te verdra, maar geduldig tot martelaarskap onder die geweld van 'n vermetele alleenheerskappy — dit is daardie eienskappe wat ons na onafhanklikheid help. Deur die eersteinister diktators van vandag ly die Goyim volke en verdra misbruike, vir die minste waarvan hulle twintig konings sou onthoof het.

     Die woord „vryheid" bring gemeenskappe van mense uit om teen elke Soort mag te veg, teen elke soort owerheid, selfs teen God en die wette van die nátuuur. Vir hierdie rede sal ons, wanneer ons in ons koninkryk kom, hierdie woord uit die woordeboek van die lewe moet uitwis, as die implikasie van dierlike krag wat die skares in diere verander.

PROTOKOL 4

         Selfs vryheid kon egter onskadelik gewees het en sy plek in staatseko1 nomie gehad het sonder skade aan die welsyn van die volke as dit berus hetop die fondament van geloof in God, op die broederskap van die mensdom onverbonde aan die beginsel van gelykheid, wat wesentlik deur die wette van die skepping ontken word, want ondergeskiktheid was deur hulle gevestig. Met so 'n geloof kan 'n volk moontlik deur 'n voogskap van gemeentes regeer word, sou tevrede en nederig onder die rigtende hand van sy geestelike priester wandel en hom onderwerp aan die beskikking van God op aarde.

   Hierdië is die rede waarom dit onontbeerlik vir ons is om alle geloof te ondergrawe, om die wesentlike begJnsel van 'n " Godheid" én die gees uit clie verstánd van dÍe Goyim te skeur, om rekenkundige berekenings en stoflike behoeftes in die plek daarvan te stel.

PROTOKOL 5                    

         Ons sal 'n verhoogde sentralisering van regering skep om sodoende al die magte van die gemeenskap in ons hande vas te vat. Ons sal al die optredes van die politieke lewe van ons onderdane meganies deur nuwe wette reguleer. Hierdie wette sal al die vergunnings en vryhede wat die Goyim toegelaat het een vir een wegneem en ons koninkryk sal gekenmerk word deur 'n alleenheerskappy van sulke heerlike afmetings, dat dit op enige oomblik en in elke plek in staat sal wees om enige Goyim wat ons in woord of daad teenstaan uit te wis.

         Die tye toe die volke konings op hulle trone gesien het as 'n suiwere uítdrukking van die wil van God, het hulle hul sonder murmurering aan die despotiese mag van konings onderwerp; maar van die dag af dat ons die beginsel van hul eie regte in hul verstand ingewerk het, het hulle begin om die besetters van trone te sien as slegs gewone sterflinge.

Die heilige salwing van die Here se gesalfdes het, in die oë van die volke, van die konings se koppe afgeval en toe ons hulle ook nog van hulle geloof in God beroof het, was die krag van mag op die strate gegooi, in die setel van openbare besit in en deur ons aangegryp.

         DÍt is egter vir die wêreld waarskynlik om 't ewe wie sy soewereine leier is, of dit nou die hoof van Katolisisme is, of ons despoot van die bloed van Sion! Maar vir ons, die uitverkore volk, is dit baie verre daarvandaan om ongeërg daaroor te wees. Vir 'n tyd kon 'n vereniging van al die Goyim van die wêreld miskien suksesvol met ons gehandel het; maar van hierdie gevaar word ons beveilig deur die onenigheid wat tussen hulle bestaan, met wortels so diep gesetel dat hulle nou nooit weer opgetrek kan word nie. Ons het die een teen die ander gestel, in die persoonlike en nasÍonale berekenings van die Goyim, godsdienstige en rassehaat, wat ons in 'n yslike vergroeisel gespeen het in die verloop van die afgelope 20 eeue.

         Al die ratte van die masjinerie van al die state loop deur die krag van die masjien wat in ons hande is en daardie masjien van die masjinerie van state is — goud. Die wetenskap van die politieke ekonomie, wat deur ons Geleerde ouderlingë uitgevind was, het vir lank reeds die koninklike gesag aan kapjtaal gegee.

       Ten einde openbare mening in ons hande te plaas, moet ons dit in verwarring bring deur van alle kante uitdrukking te gee aan soveel teenstrydige opinies as moontlik en vir so lank as wat nodig is om die Goyim hul kop te laat verloor in die doolhof en so tot die besef te kom dat dit die beste is om geen opinie van enige aard te hê in politieke sake nie, wat nie vir die publiek gegee is om te verstaan nie, want hulle word net deur hom verstaan wat die publiek rig.

Dit is die eerste geheim.

       Die tweede geheim wat nodig is vir die sukses van ons regering bestaan uit die volgende: Om tot so 'n mate nasionale gebreke, gewoontes, drifte en swak lewenstoestande te vermenigvuldig, dat dit onmoontlik is vir enigeen om te weet waar hy in die gevolglike chaos staan, sodat die mense mekaar gevolglik nie sal verstaan nie. Hierdie maatreël sal ons op 'n ander manier dien, nl. om onmin te saai in alle partye, om alle gesamentlike magte te ontwrig wat nog onwillig is om aan ons toe te gee, en om enige soort persoontike ondernemingsgees wat in enige mate ons saak kan belemmer, te ontmoedig. Daar is niks meer gevaarlik as persoonlike ondernemingsgees nie; as daar genialiteit agter is, kan sulke ondernemingsgees meer skade doen as wat deur milioene mense. tussen wie ons onmin gesaai het, gedoen kan word.

       Ons moet die opvoeding van die Goyim gemeenskappe so lei dat hulle hul hande in desperate hulpeloosheid sal laat sak. Die spanning wat volg uit onvermoë tot optrede, tap die kragte as dit die vermoë van 'n ander raakloop. Uit hierdie botsing volg ernstige morele skokke, ontnugterings en mislukkings.

         In die plek van die heersers van vandag sal ons 'n skrikbeeld stel, wat die Superregering administrasie genoem sal word. Sy hande sal in alle rigtings uitreik soos knypers en sy organisasie sal van sulke ontsaglike afmetings wees dat dit nie kan misluk om al die nasies van die wêreld te onderdruk nie.

PROTOKOL 6

         Dit is dus vir ons noodsaaklik om, teen watter koste ook al, hulle hul grond te ontneem. Hierdie doel sal die beste bereik word deur die laste op grondbesit te verhoog — deur grond met skuld te belaaí.

         Hierdie maatreel sal grondbesit stuit en dit in 'n toestand van gedweë en onvoorwaardelike onderwerping hou. Die aristokrasie van die Goyim, erflik nie in staat om met min tevrede te wees nie, sal spoedig opbrand en uitbrand.

PROTOKOL 7

         Die vermeerdering van bewapening, die vergroting van die polisiemagte is almal noodsaaklik vir die voltooiing van die voornoemde planne. Wat ons moet regkry, is dat daar in al die state van die wêreld, behalwe onsself, net die massas van die proletariaat, 'n paar miljoenêrs getrou aan ons belange, polisie en soldate moet wees.

         Regdeur die hele Europa, en deur middel van verhoudíngs met Europa, in ander vastelande ook, moet ons opstandigheid, onenigheid en onrus skep. Daarmee wens ons 'n dubbele voordeel. In die eerste plek hou ons al die lande in toom, want hulle weet goed dat ons die mag het om, wanneer ons wil, onluste te veroorsaak of die orde te herstel. Al hierdie lande is gewoond om in ons 'n on-

misbare mag van dwang te sien.

         In die tweede plek sal ons, deur ons intriges, al die draadjies koek wat ons in die kabinette van al die state ingespan het deur middel van die politiek, deur ekonomiese verbonde of leningsverpligtings. Ten einde hierin te slaag, moet ons groot slinksheid en indringing gebruik gedurende onderhandelings en ooreenkomste, maar sover as wat die „amptelike taal" genoem word, sal ons by die teenoorgestelde taktiek hou en die masker van eerlikheid en toegeeflikheid aanneem. Op hierdie wyse sal die volke en regerings van die Goyim, vir wie ons geleer het om net na die buitekant te kyk van wat ons vir hulle voorlê, nog steeds aanhou om ons te aanvaar as die weldoeners en verlossers van die menslike ras.

         Die hoof faktor vir sukses in die politiek is die geheimhouding van sy ondernemings: die woord moet nie ooreenstem met die dade van die diplomaat nie.

 

PROTOKOL 8

 

Vir 'n tyd, tot daar nie meer enige risiko sal wees om verantwoordelike poste in ons state aan ons broeder-Jode toe te vertrou nie, sal ons hulle in die hande van persone plaas wie se verlede en reputasie so is dat tussen hulle en die volk 'n afgrond lê, persone wat, in geval van ongehoorsaamheid aan ons instruksies, kriminele klagtes in die gesig sal moet staar of verdwyn — dit is om hulle ons belange te laat beskerm tot hul laaste asem.

PROTOKOL 9

Die woorde van die liberaal, wat in efïek die woorde van ons Vrymesselaarswagwoord is nl. "Vryheid, geiykheid, broederskap". sal, as ons in ons koningkryk inkom, deur ons verander word in woorde wat nie meer 'n wagwoord is nie, maar net 'n uitdrukking van idealisme, nl. in: „die reg van vryheid, die plig van geiykheid, die ideaal van broederskap". Dit is hoe ons dit sal stel — en so sal ons die bu! by die horings pak ...

Ek is in 'n posisie om julle met 'n skoon gewete te vertel dat op die regte tyd ons, die wetgewers, oordeel en vonnis sal uitvoer, ons sal doodslaan en ons sal spaar, ons, as hoof van al ons troepe, is berede op die leier se perd. Ons heers deur die mag van ons wil, want in ons hande is die brokstukke van 'n eens magtige Party wat nou deur ons verstaan is. Die wapens in ons hande is onbegrensde ambisies, brandende vraatsugtigheid, genadelose wraak. haat en nyd"

Die volke het 'n getjank laat opgaan oor die noodsaaklikheid om die vraagstuk van Sosialisme deur middel van 'n internasionale ooreenkoms te skik. Verdeling in breukpartye het hulle in ons hande oorgelewer, want om 'n bestrede stryd te stry, moet 'n mens geld hê, en die geld is alles in ons hande.

Ons het ons hande in die administrering van die wet gekry, in die bestuur van verkiesings in die pers, in vryheid van die persoon, maar hoofsaaklik in opvoeding en opleiding, as die wese van die hoekstene van 'n vrye bestaan,

Ons het die Goyim se jeug verneuk, verbyster en gekorrupteer, deur hulle in beginsels en teoríeë op te voed wat aan ons bekend is as vals. hoewel dit deur ons is dat dit ingevoer was.

PROTOKOL 10

Die gepeupel vertroetel 'n spesiale voorliefde en respek vir die genieë van politieke mag en aanvaar al hulle dade van geweld met die bewonderende reaksie: „Skurkagtig, wel ja, dit is skurkagtig. maar dis slim!... 'n kunsgreep as jy wil, maar hoe kunstig gespeel, hoe groots gedoen, sulke stoutmoedige astrantheid!"

Wanneer ons ons staatsgreep vermag het, sal ons aan die verskeie volke sê: „Alles het vreeslik sleg gégaan, aimal was vermoei met lyding. Ons is besig om die oorsake van julle foltering te verwyder — nasionaliteite. grense, yerskille in munte. Julle is natuurlik vry om vonnis oor ons uit te spreek, maar kan dit moontlik 'n regverdige een wees as dit deur julle bevestig is voordat julle enige ondersoek maak van wat ons julle aanbied"... Dan sal die gepeupel ons verheerlik en ons op die hande dra in 'n eenstemmige triomf van hoop en verwagtíng.

Op hierdie wyse, deur in almal 'n sin van selfbelang in te prent. sal ons onder die Goyim die belangrikheid van die gesin en sy opvoedkundige waarde vemietig en die moontlikheid verwyder_dat enkel intellekte afsplits, want die gepeupel, deur ons gehanteer, sal hulle nie na die voorgrond laat tree nie en hulle ook nie aanhoor nie. Hulle is gewoond om na ons, watJuiUe betaal vir qehoorsaamheid en aandag te luister.

In die nabye toekoms sal ons die verantwoordelikhede van Presidente vasstel. By daardie tyd sal ons in 'n posisie wees om vorm buite rekening te laat in die deurvoer van sake, waarvoor ons onpersoonlike marionet verantwoordelik sal wees.

Wat gee ons om as die geledere van diegene wat streef na mag uitgedun word, as daar 'n dooiepunt ontstaan uit die onmoontlikheid om presidente te vind. 'n dooiepunt wat flnaal die land sal disorganiseer?...

Van die president sal die aanstelling van die kamer en die senaat afhang. In plaas van deurlopende sessies van die Parlement, sal ons hulle sittings verminder tot 'n paar maande. Bowenal sal die President, as hoof van die uitvoerende gesag, die reg hê om die Parlement op te roep of te ontbind, en in laasgenoemde geval, om die tyd vir die aanstelling van 'n nuwe parlementêre

vergadering te verleng.

Die uitkenning van ons despoot mag ook voor die konstitusie kom: die oomblik vir hierdie uitkenning sal kom as die_volke, uiters vermoei deur die onreëlmatighede en onbevoegdheid van hul heersers 'n saak wat ons sal reël—sal uitroep: „Wêg met hulle en gee ons een koning oor die hele aarde, wat ons sal verenig en die oorsake van tweedrag — grense, nasiónaliteite, godsdienste, staatskuld sal uitwis, wat ons die vrede en rus sal gee wat ons nie kan kry onder ons

heersers en verteenwoordigers nie."

Julle weet egter self ook goed genoeg dat, om die moontlikheid vir die uitdrukking van sulke wense deur al die nasies voort te bring, dit gebiedend noodsaaklik is om, in alle lande, volke se verhoudings met hulle regerings te versteur, om sodoende die mensdom uiters te vermoei met tweedrag, haat, stryd, jaloesie, en selfs deur die gebruik van marteling, deur hongersnood, deur die ínenting van siektes, deur armoede, sodat die Goyim geen ander uitweg sien as om skuiling te soek in ons volledige heerskappy in geld en alle ander dinge.

As ons egter die nasies van die wêreld 'n blaaskans gee, is dit baie onwaarskynlik dat die oomblik waarvoor ons wag ooit sal aanbreek.

PROTOKOL 11

         God het aan ons, sy uitverkore volk, die gawe van verstrooíing toegestaan en hierin, wat in alle oë lyk na ons swakheid, het al ons krag voortgekom wat ons nou by die drempel van heerskappy oor die hele wêreld gebring het.

         Daar bly nou nie meer baie vir ons oor om op die fondament wat ons gelê het op te bou nie.

PROTOKOL 12

         Die woord „vryheid" wat vertolk kan word op verskeie maniere, word deur ons as volg gedefinieer: Vryheid is die reg om dit te doen wat die wet toelaat.

         Hierdie vertolking van die woord sal op die regte tyd van diens kan wees vir ons, want alle vryheid sai sodoende in ons hande wees aangesien die wette net dit wat volgens die voornoemde program vir ons wenslik is, sal afskaf of skep.

         Neem asseblief kennis dat, tussen die wat aanvalle op ons maak, ook die organe sal wees wat deur ons gevestig is. Hulle sal egter net punte aanval wat ons voorbestem het om te wysig. Nie 'n enkele aankondiging sal die publiek bereik sonHer ons beheer nie. Ons het dit selfs nou reeds bereik in soverre dat alle nuusitems deur 'n paar agentskappe ontvang word in wie se kantore hulle uit alle wêrelddele gefokus word. Hierdie agentskappe sal dan reeds geheel en al ons s'n wces en sal publisiteit gee aan slegs dit wat ons hulle voorsê.

         Al ons koerante sal van alle moontlike aangesigte wees — aristokraties, republikeins, rewolusionêr, selfs wetteloos — natuurlik vir so lank as wat die konstitusie bestaan... Soos die Indiese afgod Vishnu, sal hulle 'n honderd hande hê en elkeen van hulle sal 'n vinger op enige van die openbare menings hê soos benodig. As 'n pols versnel, sal hierdie hande opinie lei in die rigting van ons doelwitte, want 'n opgewonde pasiënt verloor al sy onderskeidingsvermoë en gee maklik aan suggestie toe. Daardie dwase wat sal dink dat hulle die opinie van 'n koerant uit hulle eie kamp hêrhaal, sal.ons mening, of enige mening wat vir ons wenslik mag voorkom, herhaal. In die ydel geloof dat hulle díe organe van hulle party volg, sal hulle in werklikheid die banier volg wat ons vir hulle uithang.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie