1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6572504

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

AFRIKA POLITIEK EN VERKIESINGS

Nasionale party se valsheidIn Afrika verskil politieke benaderings, grootliks van die bekende Westerse demokrasieë in homogene volke, wat reeds eeue gelede begin wegbeweeg het van outokratiese en monargistiese eenparty stelsels soos wat in Afrika vandag nog bestaan onder die menige etniese en rasverskille.

Dit gesê, beteken dit nie dat sameswerings, uitoorlêery en stert-swaai-die-hond praktyke nie in die Westerse partypolitieke stelsels sigbaar en voelbaar aanwesig is nie.

Wanneer daar na verskillende etniese groepe en volke binne dieselfde landstreek verwys word, praat ons van identifiseerbare ooreenkomste in lede van dieselfde etniese groep of volk wat enersyds met mekaar ‘n gemeensaamheid openbaar en andersyds natuurlikerwys van ander groepe en volke verskil en onderskei kan word deur verskille van oorerflikheid van afkoms uit ‘n voorgeslag, kultuur, voorkoms, taal, godsdiens en ook geskiedenis en vaderlandgebondenheid.

Daar is ‘n natuurlike ongeskrewe wetmatigheid wat deur die gesegde van “soort soek soort” bevestig word dat, selfs onder homogene volke waar voortdurend struweling binne gedeelde vaderland bestaan vanweë etniese verskille tenspyte van dieselfde rasse afkoms, grense onontbeerlik is. Daar bestaan geringe gevalle van aanvaarding van iemand uit ‘n ander etniese verband maar dieselfde ras, wanneer so ‘n persoon die kultuur, taal, godsdiens en gebruike van die gasheer ras of volk volledig aanvaar en daarin opgaan.

Die norm is egter dat die volk wat getalsgewys in die meerderheid is, tenspyte van die na-aap van die Westerling se demokrasie, deurmiddel van sy getalsterkte die politiek in sy grondwet só plooi dat dit vir die kleiner volke onmoontlik is om ooit politieke beheer te verkry of selfs net gelykberegting te bekom. Dit volg dan dat na ‘n tyd van verontregting soos wat voorkom in ‘n eenpartystaat, onrus begin met betogings wat later in geweld omsit en uiteindelik eindig in burgeroorlog.

Hierdie ingesteldheid in lande waar ‘n veelheid van volke en rasse voorkom, het dan noodwendig die teelaarde geword vir Imperialistiese groot moondhede om van die ontevrede kleiner volke en/of etniese groepe aan te hits tot opstand, hulle met wapentuig te voorsien en dan uit die anargie en chaos, gewoonlik ten koste van derduisende lewens, as kastige “bemiddelaar” in te tree deur regeringverandering teweeg te bring waaruit hulle dan geweldig voordeel kan trek.

Suid Afrika het vir alle praktiese doeleindes ‘n eenparty “demokrasie”, wat na elke verkiesing net stewiger in die saal gaan sit as gevolg van die getallepolitiek wat deur die Broederbond-NP-kerkealiansie op bedenklike wyse aan ons volk opgedring is.

Die ontwerp van die “nuwe democrasy” konsep, waar daar deur die proporsionele stelsel geleentheid geskep is vir die kleiner partye om sitting te hê in die parlement, se enigste doel is om aan elk en almal die “regverdigheid” en “gelykheid” wat dan as geregtigheid vertolk moet word, te vertoon! Die werklikheid is egter dat daar vanweë die getalleoorwig, van geregtigheid, gelykheid en regverdigheid niks van kom nie. Wat meer is, die deelnemers is nou volgens die Internasionale reg, gebonde aan onderwerping en hulle ondersteuners saam met hulle!

Die wysheid van ons Afrikanerleiers van die vorige bedeling onder Afsonderlike Ontwikkeling, is in hierdie verkiesing nogmaals bevestig en beklemtoon. Dit was mnr. Jaap Marais wat gewaarsku het dat om enigsins met die getalsterkte swart ANC party te kan meeding, dit in Suid Afrika onmoontlik is behalwe as jy daarin kan slaag om uit die swart geledere, swart stemme kan werf. Om daarin te slaag sal jy hoër moet bie as wat die ANC en al die ander swart partye se bod was. Dan praat ons net om mee te begin, van gelykheid, vryheid en broederskap! ‘n Konsep wat reeds oor en oor in die wêreld bewys is, net ellende tot gevolg het!

Dit was in hierdie verkiesing waar die VF Positief uiteindelik prontuit met die waarheid na vore gekom het dat dit ‘n mite is dat hulle ‘n uitsluitlik blanke, oftewel Afrikanerparty is! Philip Van Staden, adjunk leier van VF Positief het in ‘n onderhoud gesê dat dit ander minderheidgroepe se steun is wat hulle nou in die afgelope verkiesing in die vierdie plek naas die EFF geplaas het. Volgens Groenewald, leier van die VF-Positief, het hulle nou ook lede vanuit die Indiër en Kleurling gemeenskappe wat as minderheidsgroepe gemarginaliseer is, as lede van die VF-Positief.

Die nadeel en gevaar van hierdie benadering is al verskeie kere in die verlede beklemtoon. Behalwe die kultuur, afkoms, taal en godsdienstige verskille, is dit ‘n feit dat die grense tussen kleurling en swart volke, asook tussen Swart, Kleurling en Indiërvolke nie meer duidelik en definitief is nie. Die mate waarin hulle reeds met mekaar integreer is het al ‘n grysgebied geskep wat in die onafwendbare bloedvermenging wat deur hierdie assosiasie meegebring gaan word, beide Kleurling en Indiërbevolking, maar ook uiteindelik die Blanke se identiteit gaan beïnvloed.

Hierdie soort opportunistiese politiekery het ’n immorele ondertoon wanneer dit die bedoeling het dat almal saam en almal gelyk moet wees. Die enigste moreel aanvaarbare benadering in ‘n veelvolkige land, is almal gelyk maar almal apart! Dit was en is die enigeste suksesvolle beleidsbeginsel waarop die Afrikaner, maar ook die ander volke in Suid Afrika naas mekaar in vrede kon bestaan! Die onsinnige argumente dat dit nie geslaag het nie, laat die doelbewuste inmenging van magte en kragte wat die uiteindelike voltooiing van die beleid in die wiele wou ry, waar elke volk volgens eie aard en eie behoefte en vermoë, oor homself binne sy eie grondgebied sou regeer, buite rekening.

Nietemin is die Internasionale handel en geografiese aardbreuke, saamgelees met immigrante toestroming na en in Europa besig om ontwrigting te saai wat nie maklik en gou opgelos sal word nie. Die verwagtings wat binnelands by ons geskep is en verkiesingsbeloftes wat onmoontlik nagekom kan word, sal bepaald die opbouende onrus laat toeneem met die gepaardgaande verwoesting van eiendom en lewens.

Die aanhoudende oproepe tot gereedmaak om jou eiendom te ontruim ter wille van jou veiligheid en die van jou gesin, moet bejeen word as deel van die aanslag om die Afrikanervolk van sy regmatige besit te ontneem. Maak kennis met al die bure rondom jou, wees paraat en toegerus om jou area saam met sy inwoners te beskerm teen enige aanslag sonder vrees! Behou jou geloof en dien die HERE met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand! Dít is waar ons krag en ons sterkte lê! Laat ons soos by Bloedrivier laertrek as ons bedreig word! Volg eerder Maritz se logika as die van Retief en wees sterk en vol moed. As ons aan ons Hemelse Vader en sy gebooie gehoorsaam is, sál Hy ons genadig wees en ons, soos in die verlede uit hierdie benouing uitred, soos wat Hy deur ons Verlosser Jesus Christus, ons onherroeplik van sonde gered het.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie