1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867420

Besoekers aanlyn

Ons het 16 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

STREEF NA DIE WELGEVALLE VAN GOD

BybelRom. 14:13-23

“Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.  Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.” (:17&18).

Geliefdes, is een van die grootste begeertes wat ons as gelowige kinders van God moet koester nie om te doen wat voor God welgevallig is nie?  Wanneer ons sê dat ons Hom werklik liefhet, bo alles liefhet, behoort ons mos daardie dinge te doen waarin Hy ‘n behae het.   En ons behoort onsself te weerhou van dié dinge waarvan Hy ‘n afsku het.  Dink maar hoedat u uself van sekere optrede weerhou wat u weet vir u geliefdes tot aanstoot is.  En dit doen u bloot omdat u hulle liefhet.  U wil hulle nie deur u optrede seermaak nie.  Maar om een of ander rede dink ons as mense dat God maar daarmee tevrede moet wees wanneer ons dinge doen en op ‘n wyse optree wat vir Hom aanstoot gee.  Geliefdes, die bloed van Christus is ‘n kosbare kleed wat ons sondes en ongregtighede volkome bedek wanneer ons dit voor God bely en opreg daaroor berou het.  Maar die bloed van Christus is beslis nie ‘n vloerlap waarmee ons al die gemors in ons lewens kan probeer opvee nie.  “hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?” (Heb. 10:29).

Ons leer vandag uit Romeine 14 van verskeie dinge wat voor God welgevallig is.  Hierdie dinge lyk ook dalk ‘n bietjie anders as dit wat deesdae in vele oppervlakkige teologieë voorgehou word.  Daar word mos deesdae in soveel kerke ‘n teologie van voorspoed verkondig dat mense die idee gevorm het dat ‘n mens deur jou uiterlike vertoon en voorspoed God sal beïndruk.  Ja, wanneer dit met my goed en voorspoedig gaan kan ander mense mos sien dat die HERE my seën.  Ja, watter goeie mens is ek tog nie, né?!  Lieflik vir die mens – hierdie tipe “godsdiens” waarin die mens meer na sy eie eer as na die eer van God soek.  En diegene wat hierdie tipe van “godsdiens” navolg, het duidelik ‘n gebrek aan kennis van God se Woord.  “...Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan.” (1 Sam. 16:7).

Geliefdes, en terwyl mense hulself daarmee besig hou om ander rondom hulle te beïndruk, laat ons na om dit wat voor God welgevallig is na te jaag.  En laat al hierdie vleeslike begeerlikhede wat die mens najaag nie ook ‘n maerte in ons siel ontstaan nie!  “En hulle het baie begerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis.  Toe het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maerte gestuur.” (Ps. 106:14&15).  Die vervulling van een vleeslike begeerte lei gewoonlik nie tot versadiging nie, maar net tot die ontstaan van ‘n volgende, groter begeerte.

Wanneer ons as gelowige kinders na die welbehae van die HERE streef, sal ons nie begeer om die begeerlikhede van die vlees te versadig nie.  Nee, geliefdes, ons sal eerder honger en dors daarna om geregtigheid te doen.  “Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.” (Matt. 5:6).  Ons hoogste strewe na vrede sal nie wees om met alle ander mense in vrede te leef nie, geliefdes.  Dit klink dalk edel, maar is gewoon on-Bybels.  Alle ander mense is nie gelowiges nie.  Inteendeel, daar is miljoene mense wat God totaal verag en dit sal nie vir ‘n opregte kind van God moontlik wees om met sulke mense vrede te sluit en in volkome vrede met hierdie mense te leef nie.  Ons strewe sal egter wees om in vrede met God te leef, geliefdes.  Ja, ons moet najaag om daardie vrede wat deur Christus Jesus tussen ons en ons hemelse Vader bewerk is te koester.  “OMDAT ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;” (Rom. 5:1).  En ons moet dit najaag om hierdie vredesverband te beskerm deur die welbehae van die HERE te doen en geregtigheid na te jaag.  

Wanneer ons geregtigheid najaag en die vrede tussen ons en God koester, sal ons ook leer wat ware blydskap is, geliefdes.  Ware geluk, ware blydskap is nie iets wat verkry word deur uiterlike faktore nie.  Ware blydskap word nie verkry omdat al jou vleeslike begeertes altyddeur bevredig word nie.  Ware blydskap spruit vanuit die hart van die mens.  Blydskap in die Heilige Gees word verkry wanneer ons in ‘n gesonde verhouding met die HERE staan.  Ja, dit word verkry wanneer daar vergenoegdheid in ons harte is, wanneer daar vrede met God in ons hart is.  Ons verkry hierdie blydskap wanneer ons ons vreugde en ons blydskap in die HERE eerder as in verganklike dinge van hierdie wêreld soek.  En God het ‘n welbehae hierin dat ons ons in Hom sal verbly.  Dit is waarom Hy hierdie opdrag aan ons gee.  “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!” (Fil. 4:4).  

Geliefdes, mag ons vandag opnuut in ons lewens besin na dit wat ons in hierdie lewe nastreef.  Streef ons na die welbehae van myself, na die welbehae van ander mense?  Of streef ons as gelowige kinders van God in opregtheid daarna om Sy welbehae te doen?  Streef ons ywerig daarna om te doen wat die HERE welgevallig is?  Mag ons opnuut geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees nastreef, want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie