1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869238

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BARMHARTIGHEID EN LIEFDE

BybelSag. 7:1-14

“So het die HERE van die leërskare gespreek en gesê:  Spreek ‘n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander.” (:9). Geliefdes, luister na hierdie opdrag van die HERE wat deur die mond van die profeet Sagaría aan ons gebring word.  Die HERE beveel ons om, in lyn met die tweede gebod, liefde en barmhartigheid aan mekaar te bewys.  

Die tyd waarin ons leef is ‘n tyd waarin selfsug nie ‘n onbekende gesig is nie.  Die humanistiese afgodediens speel natuurlik ‘n baie groot rol hierin.

  Die mens wat in sy eie oë tot ‘n tipe van ‘n god verhef word en sy eie wil en geluk is eintlik al wat vir hom saak maak.  Alle besluite wat gemaak word, is net om homself te bevoordeel.  En wat die invloed daarvan op ander sal wees, is vir hierdie mens onbelangrik. 

 

Dit is hartseer dat die Afrikanervolk ook nie hierdie slagysters van die Satan vrygespring het nie.  Ja, hierdie sataniese humanisme het ook ons volk kom besmet.  En het halwe teologiese waarhede nie ook ‘n groot rol in die bevordering hiervan gespeel nie!  Ek dink byvoorbeeld aan diegene wat reken dat al wat van belang is, is jyself en jou persoonlike verhouding met Jesus Christus.  Hier is waarheid in hierdie stelling, naamlik dat jou persoonlike verhouding met Christus, met God, baie belangrik is.  Tewens, dit moet volgens die Woord van God inderdaad die primêre verhouding in u lewe wees.  Maar het God dit óóit gestel dat dit die enigste verhouding in jou lewe is wat van belang is en dat die verhoudings met jou medemens, jou naaste, glad nie meer iets tel nie?  Dit is nie wat ek verstaan uit die duidelike onderrig van Jesus Christus in Matt. 22 nie.  “En Jesus antwoord hom:  Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 

Geliefdes, dit is asof ons die persepsie gevorm het dat God met ons heeltemal tevrede is wanneer ons net nie te erg verkeerd doen nie.  Ek moenie steel nie en ek moenie moor nie en ek moenie ander mense aanstoot gee en met hulle lelik wees nie en dan is ek “n goeie mens.”  Maar tog stel die HERE dit vir ons duidelik in Sy Woord dat Hy van ons verwag om nie alleen van die kwaad weg te vlug nie, maar om ook met ywer goed te doen.  “Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.  Ek was 'n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.  (Matt. 25:34-45).

Ek wonder hoeveel anders Abraham sou optree as dit net sy eie belang en sy eie persoonlike verhouding met God was wat vir hom belangrik was.  Sou hy opgetrek het om Lot te gaan verlos nadat Lot en sy mense weggevoer was?  Hy sou seker met die hededaagse gesindheid gestel het dat Lot dit verdien het omdat hy die beter deel van die land vir homself gekies het en nou het God hom daarvoor gestraf.  Maar hierdie man, wat ‘n vriend van God genoem is, tree nie só op nie.  Hy probeer nie op die troon van God sit om die oordeel te fel nie.  Hy tree as die gehoorsame dienskneg volgens die insetting van God op.  Hy stel aan ons die voorbeeld wanneer hy in liefde en omgee vir sy naaste optree en sy eie lewe in gevaar stel om Lot te gaan verlos.  En na sy terugkoms ontmoet Abram vir Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n priester van God, die Allerhoogste, was.  En hierdie Melgisédek kom hom met brood en wyn tegemoet en seën vir Abram.  Hierdie liefdevolle optrede van Abram teenoor sy naaste bevestig aan ons dat hy God van harte geken het.  “GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.  Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.” (1 Joh. 4:7&8).

Geliefdes, daar is deesdae soveel verskille oor soveel dinge in die samelewing.  En die Satan met sy gehoorsame dienaars werk ywerig om selfsug, onmin en verdeling tussen mense te saai.  Ja, want hierdie dinge staan reglynig teenoor die gebod van liefde deur God aan ons gegee.  Hierdie mense werk ywerig om liefdeloosheid tussen mense te bevorder, omdat hulle geen liefde in hulself het nie.  

Mag die HERE ons ook in hierdie dae help om daagliks te onthou hoe groot Sy liefde vir ons is.  En mag ons daarna streef om in hierdie liefde van Hom te leef.  Hierdie liefde wat nie selfsugtig is nie, maar hierdie liefde waarin daar liefde vir God en ook opregte liefde en barmhartigheid vir my naaste is.  “Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.” (1 Joh. 4:11).

AMEN

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie