1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867453

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

EERBIED VIR ONS OUERS

BybelLuk. 2:41-55

“En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En sy

moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en

grootte en in genade by God en die mense.”

Die Here Jesus Christus het nie alleen tydens Sy lewe hier op aarde aan ons kom leer hoe

ons God moet gehoorsaam nie, maar Hy het ook deur Sy lewe en optrede vir ons die

voorbeeld gestel. Ja, soos wat ons in hierdie gelese gedeelte vanoggend weer van Jesus se

gehoorsaamheid aan die Vader se gebooie lees. Hy stel ook in Sy lewe as kind die voorbeeld

van eerbied teenoor Sy aardse ouers deur aan hulle onderdanig te wees. “...en Hy was hulle

onderdanig.” (Luk. 2:45). En só lees ons ook dat Hy in genade by God toegeneem het.

Geliefdes, Christus tree nie disrespekvol teenoor Sy ouers op wanneer hulle Hom oor Sy

optrede aanmaan nie. Hy begin nie in reaksie hierop teen hulle rebelleer nie. Hy stel dit nie

dat Hy die bewerker van die nuwe verbond is en dat die wet van God soos in die Ou

Testament aan ons gegee nie op Hom van toepassing is en nie onderhou hoef te word nie.

Hy stel dit nie aan Josef en Maria dat Hy deur God tot Koning verhef is en aan geen mens

onderdanig hoef te wees nie. Inteendeel, Christus se onderwerping aan die ouerlike gesag

wat hier op aarde oor Hom gestel was, stel dit tog vir ons duidelik hoe ontsettend hoog

hierdie gesag in God se oë geskat word. As Hy wat die Seun van God is, gelykgestel met

God, Homself aan hierdie gesag onderwerp het – hoeveel te meer behoort ons nie ook

hierin aan God gehoorsaam te wees nie!

Ons lees in Exodus 21:15&17 dat die straf van ‘n mens wat God in hierdie gebod

ongehoorsaam is dieselfde is as die straf wat ‘n persoon ontvang wat moord gepleeg het!

“En hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word. “ (:15). “En hy wat sy

vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word.”(:17). Ja, geliefdes, dit getuig van die

erns van die misdryf in God se oë. Ja, ook wanneer ons kyk na die teendeel hiervan, sien

ons hoe belangrik hierdie gebod in God se oë is. Hy stel dit nie alleen dat ‘n mens wat

hierdie gebod oortree God vertoorn nie, maar ook dat Hy ‘n baie groot behae in die

onderhouding van hierdie gebod het. “KINDERS, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in

die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder — dit is die eerste gebod met 'n

belofte — sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” (Efés. 6:1-3).

Ja, kinders. Die samelewing waarin julle grootword met sy televisie-/internet programme

leer julle dalk dat “ou mense” agter die tyd is en niks weet nie. Julle dink wel nie daaraan

dat bykans al die goedjies wat julle lewe daagliks soveel makliker maak deur hierdie “ou

mense” uitgevind en vervaardig is nie, né? Hulle is dalk nie so dom en onbeholpe as ‘n mens

so daaraan dink nie. En jy sien en hoor dalk by jou maatjies of by die skool hoedat ander

kinders met min tot geen respek en eerbied teenoor hulle ouers optree. En omdat “almal

dit doen”, dink julle dat dit maar reg is. Sou jy ook duisende jare gelede dan maar saam

geskreeu het – “kruisig Hom!” – omdat almal daardie dag dit gedoen het? Ons is dalk vinnig

om te antwoord – “Maar natuurlik nie. Ek is lief vir God. Ek sou nie daaraan deelgehad het

nie.” Indien jou liefde vir God opreg is, is jy ook nie veronderstel om Hom te beledig deur

oneerbiedige en disrespekvolle optrede teenoor jou ouers nie. Ja, sulke optrede is ook ‘n

belediging vir God. Dit is ook om saam met die wêreld Hom te hoon en op Hom te spuug!

En dit is gewoon in totaliteit vir ‘n kind van God nie aanvaarbaar nie.

Ouers, dit is ook gewoon nie aanvaarbaar dat julle kinders toelaat om God hierin te vertoorn

nie. Julle het die verantwoordelikheid om julle kinders in die vrees van die Here op te voed.

“En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning

van die Here.” (Efés. 6:4). Onthou dat die gesag wat u ontvang het ‘n gesag is wat van God

kom. Dit beteken dat die krag daarin ver bokant ons begrip lê wanneer u dit reg aanwend!

“LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen

mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen

die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel

ontvang.” (Rom. 13:1&2). Gebruik hierdie mag en gesag wat God in u hand gestel het in

nederige diensbaarheid aan Hom.

Geliefdes, dit is tog glashelder dat die toekoms in ons land nog groot uitdagings gaan

aanbring. Ons wil tog nie ons kinders soos slagskape daarin stuur om in angs en

Godverlatenheid wanhopig te vergaan nie. Ons wil tog ‘n nageslag sien met wie dit goed sal

gaan, ‘n nageslaag wat die toekoms met God aan hul sy tegemoetgaan en lank mag lewe en

die land bewoon wat ons van ons voorouers as erfenis ontvang het. Laat ons op God se

raad in hierdie verband ag gee terwyl ons nog die geleentheid het. En laat ons hierdie

kosbare skat met ons kinders deel! “Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou

beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat

die Here jou God aan jou gee.” (Deut. 5:16).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie