1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712040

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

GAY OUERS VIER SURROGAAT-DRIELING

OPE BRIEF AAN SOLIDARITEIT EN MAROELA MEDIA

Maroela Logo

Leonard van der Dussen

Burgerlaan, Lyttelton, Centurion

1 Desember 2016

Geagte mnr Buys

Dit gaan oor die artikel “Gay ouers vier surrogaat-drieling” wat op 21 November 2016 op Maroela Media gepubliseer is.

Dit was teleurstellend om hierdie goedpratende artikel oor sake wat ernstig afwyk van wat die Bybel leer en God se orde op Maroela Media te sien. Maroela Media se “oor ons”-gedeelte sê “Maroela Media funksioneer in ‘n Christelike waarderaamwerk” en daarby verwys na ‘n Afrikaanse kultuurbelewenis en sê “ons toon respek vir Afrikaanse taal en kultuur in ons omgang daarmee”.

Maroela Media versaak sy eie voornemens met die uitdra en meedoen van die goedpraat van nie net homoseksualiteit nie, maar boonop dat hierdie skeefgetrekte sogenaamde verhouding dan ‘n gesin sou kon wees, en ook surrogaatmoederskap as normaal voorhou, om enige eerbied aan die “Christelike waarderaamwerk” te betoon. Christenskap berus op geloof in Christus, op die vleesgeworde Woord en die Woord van God is normatief.

God het alles gemaak het en alle orde moet volgens Sy orde plaasvind. Soos dit Genesis 1:27 staan: “En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.” En verder is dit duidelik van Genesis tot Openbaring wat die orde van man en vrou is. So is die hele natuur geskape en dit was ook mannetjie-en-wyfiepare was wat na die ark gekom het voor die sondvloed.

Die faling is ook teen die onderneming wat Maroela Media gee ten gunste van “Afrikaanse taal en kultuur”: die Afrikaner se wording, samestelling en geskiedenis is protestants en spruit uit gereformeerde belydenis waarvan die Franse Hugenote ‘n sterk voorbeeld is. Afrikaans as taal het momentum gekry in sy vaslegging en stabilisering rondom die behoefte aan Bybel in eie taal, wat na vore kom in die verband tussen Afrikaanse idiome en Bybelse taal en frases. Selfs sonder ‘n diepere ontleding is dit onmoontlik om goedkeuring van homoseksualiteit as Afrikaanse kultuur te tipeer. Dat dit dalk aan die verander is, soos wat die tientalle goedkeurings in opmerkings aanvanklik onderaan die oorspronklike berig en ook op Facebook gewys het, is ‘n saak van hartseer oor die wegdwaling van ‘n volk en iets wat in verband gesien moet word met die oproep vir dag van verootmoediging vir 13 November 2016 wat daar in die geledere van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika onlangs was; asook in verband met u eie verwysing na die morele kompas.

Verdere bewyse van kulturele (bykomstig tot die diepsinnige erns oor gehoorsaamheid aan die Woord van God) weersin uit die Afrikaanse gemeenskap in afwyking van God se Woord oor homoseksualiteit word gesien in onlangs besluite van die NG Kerk en die deurlopende standpunt van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Dit was kort na die plasing van die artikel duidelik dat Maroela Media homself in ‘n dilemma geplaas het: sy kommentaarbeleid verbied “homofobie” uitdruklik: in onderhorigheid aan die land se grondwet, en dit was gou duidelik dat hierdie onderhorige posisie aan die grondwet sterker geweeg het as die onderneming in die “oor ons”-afdeling waarin objektiwiteit meer as een maal genoem word en een van die doelstellings is “om ‘n platform te skep vir gesonde debat en die uitspreek van menings in die Afrikaanssprekende samelewing”. Dit is tog bekend dat ‘n groot deel van die Afrikaanssprekende samelewing nie homoseksualiteit goedkeur nie, en “gesonde debat” en “objektiwiteit” in die kommentare noodwendig kritiek sou ingesluit het. In die “wie is maroela media”-gedeelte word spesifiek gesê: “Debat word aangemoedig en kritiese denke gestimuleer”. Dit is egter platgevee deur net positiewe kommentare toe te laat en geen kritiek is geduld nie, waarskynlik uit vrees vir ‘n klagte van homofobie. Ek het dit self getoets, met ‘n rustige, nie-kwetsende en kort kritiese kommentaar maar wat nie toegelaat is nie.

Terwyl ek met my epos aan u besig was oor hierdie saak, of kort daarna, is al die kommentare op Maroela Media by die gay-artikel weggevat en kommentaar gesluit; maar die artikel het gebly en meer as sestig positiewe kommentare sonder toelating van kritiese kommentaar was op Maroela Media se Facebook-blad – die valse indruk van eendragtige ondersteuning is behou.

 

Flip Buys1

Die voorval belig Solidariteit se voorkeur vir die huidige Suid-Afrikaanse grondwet waarbinne dit as vakbond sterk op die mensgeformuleerde en mensgerigte menseregte daarvan steun om “regte af te dwing” in sake wat regstreeks in die arbeidsmark is – waar ‘n vakbond verwag word – maar ook in die breër sogenaamde minderheidsregte-omgewing wat in Suid-Afrika in ‘n groot mate neerkom op die Afrikanerbelang – die posisionering en rol waartoe Solidariteit beweeg het om ‘n vakuum in georganiseerde gemeenskapstrukture onder veral Afrikaners te vul toe die politieke partye van die vorige bedeling dit nie kon regkry om noemenswaardig te herstruktureer en hergroepeer en metodes aan te pas in ‘n nuwe situasie nie.

Die republiek van die twintigste eeu wat sy beslag onder Afrikanerleiers gekry het, se grondwet het begin met die aanhef: “In nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige God...”, wat in die nuwe Suid-Afrika plek gemaak het vir “Ons, die mense van Suid-Afrika...”. Die skerp kontras tussen hierdie twee beginfrases is tekenend van wat onderskeidelik op elkeen volg, en die teenoorgestelde rigtings naamlik of die wese van die land uitgaan van die erkenning dat God alles gemaak het en alles aan Hom behoort, teenoor die mens wat homself voorop stel en sy regte beskryf, opeis en uitoefen.

As dit van God se reg, Sy lof en eer uitgaan soos dit moet, dan is kritiek op homoseksuele praktyke reg en ‘n plig omdat die Bybel nagespreek (bely) moet word. As dit van die mens uitgaan, word kritiek op voorkeure in geslagtelike verhoudings “homofobie” nie verdra nie en is dit inteendeel tot sonde verklaar en word kritici van liefdeloosheid beskuldig. Maroela Media - en deur swygsaamheid en toelating ook sy oprigter en eienaar, Solidariteit - vertoon in hierdie saak ‘n keuse vir grondwetlike regte ongeag dat dit teen God se reg ingaan.

Dan volg daar noodwendig vrae oor Solidariteit se beroep op christelikheid: sluit dit nou gehoorsaamheid aan die Bybel te alle tye en oor alle sake in of nie? Hoe speel dit uit in die onderliggende denke in ‘n invloedskring waar etos en belydenis deurslaggewend is vir die toekoms, soos onderwys waar Helpende Hand byvoorbeeld betrokke is? Dis moeilik vir ‘n vakbond om christelik te wees, alreeds in die eenvoudige dilemma van die denkraamwerk oor werk, plig en gehoorsaamheid aan God se Woord (bv Efesiërs 6:5 en verder) teenoor die stakingsbegrip; die dilemma word net groter as die beweging sy stryd vir minderheidsregte hoofsaaklik in die hof voer en dus moreel en geregtelik ten eerste aan die land se grondwet gebind is en sy vermoë tot christelike belydenis oor die grondwet steriliseer.

Die vraag moet gevra word of Maroela Media se redakteur opgewasse is: dit was ten eerste onnodig om die artikel te plaas, as die voordeel van die twyfel gegee word dat hier nie opset was nie, maar ‘n vergissing. Dis egter ‘n growwe vergissing met ernstige gevolge en waar dit tans onweerspreek gelaat word en steeds geplaas is, kan daar net een gevolgtrekking wees naamlik dat Maroela Media en Solidariteit menseregte voorop stel en simpatiek teenoor die homoseksuele agenda is. Dit is ‘n onderwerp wat keuses vereis: vir of teen.

U sê self in u artikel van 28 November 2016: “Daar’s werk vir ons kerkleiers”, dat “gesonde gesinne is die noodsaaklikste, maar mees onderskatte bestanddeel van ‘n gesonde land”. Die begrippe “gesin” en “gay” is wedersyds uitsluitend en ‘n leuen wat nie kritiekloos oor berig kan word nie.

U sê in die slotparagraaf van hierdie artikel oor die belangrikheid van die gesin dat godsdiens ‘n baie sterker gedragskode en bindingskrag as enige ideologie is, en “ons sien egter nou die gevolge van ‘n samelewing wat sy morele kompas verloor het”. Die getal positiewe kommentare op die “gay”-artikel bevestig die hartseer werklikheid oor die morele kompas. Dit is hartseer dat Maroela Media self ‘n draer geword het van sake wat die verlies van die morele kompas aanblaas, pleks daarvan om dit terug te plaas deur duidelike standpunte en sodoende ‘n rol te speel om die morele kompas terug te plaas. Soos baie Afrikaners egter deesdae blindweg net alles vir Solidariteit wil gooi om reg te maak, gee u in u artikel vir ander die taak aan met die slotsin: “Die tyd het aangebreek dat ons kerkleiers hul selfvertroue terugkry en hul taak opneem. Daar’s werk!”.

Daar is inderdaad werk om standpunt in te neem en of christelik te wees of wêrelds. Of vanuit die menseregte en gewone wêreldse organisasie te wees met sosiaal-polities-filosofiese uitgangspunte, of om op die fondament van die Bybel te staan en dit voluit uit te leef, met gevolge en al.

U is lidmaat van ‘n Gereformeerde Kerk. So ook dr Dirk Hermann, mnr. Gideon du Plessis; en verskeie van Solidariteit en sy groeporganisasies se bestuurslede is in kerke van gereformeerde belydenis. U weet dus dat die belydenis en uitleef van die Woord nie vir andere aangegee word nie, maar dat elke gelowige getuie van die waarheid moet wees.

Menseregte en die Bybel leef nie gemaklik saam nie. Ons moet die owerheid gehoorsaam (bv. Romeine 13), maar nie in daardie dinge wat teen God se Woord is nie. Ons moet sekerlik ons verstand aanwend en kan selfs die menseregtegrondwet en sy wette as wapen aanwend in die regstelsel, maar dit moet besef word dat menseregte soos seepsoda of suur is wat gebruik word om ‘n drein oop te maak, waar jy skadelike middels gebruik om vieslikheid te hanteer: dit moet met omsigtigheid en insig hanteer word om nie die gebruiker te besoedel en skade aan te doen nie. Die gevare moet duidelik geken word en daarteen gewaarsku word. Mens sit nie seepsoda tussen die kos neer en dink die kinders gaan niks oorkom nie.

Die “gay”-artikel met sy leuen van ‘n mooi gesin te wees staan steeds op Maroela Media. Sonder kritiek en uitwys van die gevare vir die morele kompas. Dis maar een artikel, maar die hantering daarvan tot dusver is ‘n aanwyser dat die grondwet en menseregte Solidariteit se denkwyse en optrede bepaal en die christelike inslag maar ‘n filosofies-sosiale tipering is en nie ‘n diepgevoelde belydenis nie.

Dit het so ontwikkel dat ‘n noemenswaardige deel van die Afrikaanssprekende samelewing verwagtinge van Solidariteit en sy verskillende organisasies soos Afriforum het en dit met lidgelde ondersteun. Solidariteit is blykbaar ook maar net ‘n samestelling en weerspieëling van die gemeenskap waarin hy bestaan en span sy seile daarvolgens. Dis tragies om te moet toegee dat hierdie gemeenskap blykbaar die menseregte en valse liefde van verdraagsaamheid teenoor alles bo God se eer vrees.

Ons leef in ‘n woelige tyd en onsekerheid wat weer tot bestendiging moet kom, en organisasies gaan kom en gaan. Een artikel op Maroela Media is maar ‘n deeltjie van ‘n simptoom. Die vraag is omvattend: Staan Solidariteit en sy afdelings “in nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige God” of is dit ook maar net nog ‘n deel van “ons, die mense van Suid-Afrika”?

Groete

Leonard van der Dussen

 

Sien:  http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/video-gay-ouers-vier-surrogaat-drieling/ 

 

 

 

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie