1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707551

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

TERUGSKOUING OP DIE JAAR 2015

Terugskouing op 2015In die Home Owner uitgawe van Februarie 2015 maak Peter Bruce, die voormalige redakteur van Business Day ‘n paar interressante opmerkings: “In die geheel sukkel die landsekonomie. Groei is uitermate swak met die betekenis dat banke onder geweldige druk verkeer om nie rentekoerse te verhoog nie. Ons regering is, gemeet aan enige standaard, onderhewig aan swak leiding wat menige van die staatsmasjienerie kniehalter. Eskom is bv. ‘n ernstige kommer, aldus mnr. Bruce. Maar wie is Bruce?

Mr Bruce, who has been at the helm of South Africa’s leading financial daily newspaper for 13 years, previously edited the Financial Mail and worked as a correspondent for the Financial Times in Madrid, Bonn and the UK. He also served as publisher of BDFM last year. ( BDFM, Business Day and Financial Mail South Africa.) Ten minste is hy iemand wat iets behoort te weet van die oorsaak en gevolg van sy eie ontledings al leef hy in ontkenning daarvan. Hy sê bv., “I like it here” want jy moet kyk na wat werk. Die parlement bv.sê hy argumenteer heeltyd en verhoed dat sekere besluite implimenteer word. Dit sê hy, is hoe ‘n parlement behoort te opereer en daarom hou hy van dit hier.

 

Dit was egter hoe die jaar 2015 in die oë van ‘n liberalis begin het in Februarie 2015. Na 21 jaar steeds ‘n Sukkelende ekonomie, swak groei, swak regeringsleiding gemeet aan enige standaard en menige regerings masjienerie wat daardeur gekniehalter word. Die grafiek van vordering op welke lewensterrein op die jaar wat nou ten einde loop was sedertdien nog net afwaarts met sirkustonele in die parlement en verskuiwing van ministers van een department waar hulle klaaglik gefaal het na ‘n ander department sodat lojale steun nie verlore sal gaan as daar hande opgesteek moet word nie. Met weinig tot geen noemenswaardige dienslewering oor die lengte en breedte van Suid Afrika tot hier aan die einde van 2015, blyk die Swart meerderheidsregime , ten spyte van hulle Kommunistiese steunbasis, niks anders as die sukkelstand van Afrika wat reeds vir eeue bekend is nie.

Die opstook van studente om te eis vir gratis universiteitsopleiding deur die kreet van “fees must fall” en elke ander moontlike ding wat pla wat moet “fall” tot by hulle “verkose” president Zuma, het die water getoets om te bepaal hoe stewig Zuma werklik in die saal sit. Dat hy verwyder moet word is vir die Weste net so ‘n belangrike oorweging as wat dit vir hulle is om Asaad van Sirië uit die pad te kry. Die aanwend van die jeug is ‘n baie ou en beproefde metode waarvan die oorsprong dieselfde is as die magte wat betrokke was vir die moord op dr. H.F. Verwoerd. Die gewaande sukses met hulle oefenlopie beloof om in 2016 met groter geesdrif aangewend te word.

As ons Afrikaners terugkyk oor 2015 oor die lyke van ‘n steeds toenemende getal moorde en aanvalle op blankes deur swartes en die bewuswording van die sukses wat behaal word met die aanslag op die kerk vanuit die kerk, word die besef van die toorn van God soos vir Israel en Juda soos beskryf in die tweede boek van Konings hoofstuk 23 intens en dwing dit jou tot introspek . Die jong afgestudeerde akademici en teoloë wat op Universiteit besoedel is met die internasionale liberale en humanistiese denke van “We are One” wat neerslag vind in wat die Vrymesselaargeïnfiltreede Broederbond as belangepolitiek bestempel het, laat jou opnuut in die geskiedenis terugsoek na die reg en verkeerd gemeet aan die voorspoed en teëspoed van Deuteronomium 28.

Die invloed wat assosiasie het met dit wat ooglopend verkeerd is, werk aanvaarding in die hand wat nie net verhoudings vertroebel nie maar ook wantroue veroorsaak en in meeste gevalle jou ewigheidsbestemming bedreig. Die neiging wat ontstaan het om die duidelike skeidslyne tussen reg en verkeerd, mooi en lelik, nasionalisme en liberalisme, lig en duisternis, ens. te vervaag totdat dit nie meer sigbaar is nie, word die grootste bedreiging van ons tyd!

Die onrus wat in die Midde Ooste en bo-punt van Afrika aangestig is en eskaleer het tot burgeroorloë, het ‘n vlaag vlugtelinge ontketen wat besig is om die demografie in Europa dermate te beïnvloed dat “apartheidmaatreëls” nou oral oorweeg word en reeds toegepas word deur lande wat die Afrikanervolk veroordeel het toe ons dit toegepas het om die verskillende volke se identiteit te beskerm wat hier in Suid Afrika in vrede moes saamwoon.

2015 sal in die geskiedenis opgeteken staan as die jaar waarin dit onteenseglik duidelik geword het dat enersyds, die Swart ras nie instaat is om ‘n Eerste Wêreldland selfs net instand te hou al was die infrastruktuur reeds gevestig en in bedryf nie, en andersyds dat die ingebore haat, onderling in die algemeen en in besonder teen die blanke, wat vlakker as veldiep lê, nie deur hulle in toom gehou kan of wil word nie.

Dit sal gelowiges baat om opnuut kennis te neem van die profesie in die boek Daniel van die Bybel : DANIËL 2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het — hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Die “Reënboognasie” kan en sal dus nie werk nie en is rondom ons sigbaar ‘n oefening in futiliteit. Vir die aanstigters daarvan het dit egter ‘n waarde omdat uit die anargie en chaos wat daaruit ontstaan trek hulle voordeel.

Die beïnvloeding van die postmoderne Afrikaner deur die intense indoktrinasie dat ons almal gelyk is, eners en met dieselfde reg en daarom behoort saam te werk om integrasie te laat slaag deur deurlopende onderhandeling en aanvaarding van mekaar se geloof, kultuur, tradisie en verskille, is die sterkste wapen in die Oorlog sonder Koeëls wat teen ons gevoer word.

Regse partye se pogings om by die Internasionale wêreld en ANC regime erkenning te kry vir iets wat reeds vir eeue bestaan, het behalwe vir die verwerplikheid daarvan, soos voorspel, in die sand geloop. Dat daar begryp moet word dat nie in ongeloof na strooihalms gegryp moet word nie maar in terugskouing na die geskiedenispad van die Afrikanervolk, die geloofsbakens soos Bloedrivier en 31 Mei 1961 met Republiekwording te sien staan. Om dan weer en opnuut die Hand van God in ons volkslewe te sien, te erken en die betekenis daarvan te begryp. Dit is eers dan wat die besef van die waarde van geloof in die Bybelgefundeerde beginsels van verskeidenheid en geskeidenheid wat verketter is tot rassisme, opnuut waardeer sal word, bevestig deur huidige wêreld onrus wat veroorsaak word deur multikulturalisme.

2015 bevestig aan die Afrikanervolk: Nie deelname aan, en in die Regime se onwettige parlement, nie toegewings in onderhandelings, nie saamwerk in aanvaarding van die huidige onwettige bestel nie, nie “eise” (kruip voor) aan die regime vir die teruggawe van wat ons eie is nie, nie ontvlugting in aanvaarding maar gesamentlike verset teen die onreg ons aangedoen deur verraad. Daarin setel ons hoop!

Ons het nie die swartes of die Wêreld daarbuite se hulp nodig om Suid Afrika te regeer nie. Ons het nie hulle hulp nodig om in Wêreld Rugby te presteer nie. Ons het nie hulle hulp nodig in kerk of skool of universiteit nie. Ons het slegs die Hulp van God nodig voor wie ons behoort te bely dat ons Hom gefaal het in ons najaag van die Wêreld en sy eise waaraan ons toegegee het. Eers wanneer ons weer polities bereid is om onvoorwaardelik by Nasionalisme, dit waarvoor God ons in aansein geroep het uit innerlike oortuiging op mekaar afgestem is, sal ons hoop nie beskaam nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie