1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711952

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE KWESSIE VAN GAYS IN DIE KERK EN IN DIE SAMELEWING

Simbool van gaysDie AVP plaas met vreugde hierdie artikel van Eben Swart van die Trumpet Call organisasie vir die waarde van die inhoud oor die kerk se eierdans in verband met sodomie. Die woordgebruik gay is bloot om die sondige aard daarvan te probeer versag.

Die AVP verskil egter uitdruklik met Eben se standpunt oor apartheid en die kwessie van slawe!

 

Liewe vriende

 Die stof in die media wil maar net nie gaan lê oor die NG Kerk se Algemene Sinode-besluit om gay lidmate, gay huwelike en gay predikante tot hul geledere toe te laat nie.

 Die oorweldigende boodskap wat ons vanuit NG geledere ontvang, is een van totale verwarring. Leraars is verward, lidmate is verward, uitsprake is verward en reaksies is verward.

Hangende die huidige amptelike interne appél teen die Algemene Sinode se besluit sou dit dus nou sinvol wees om ‘n bietjie afstand te kry op die kwessie, ‘n voorlopige waardasie te doen en te praat oor die pad vorentoe.

1.     Verwringing van God se Karakter:

Die Algemene Sinode se besluit kan bestempel word as ‘n ramp vir enige kerk wat homself “Christelik” noem, omdat dit nie bloot gaan om die interpretasie van die sewe toepaslike Bybeltekste oor homoseksualiteit nie. Dit gaan om VEEL meer:

1.       Dit gaan oor ‘n herinterpretasie van seksualiteit – en die verhouding van Christus met sy bruid. Paulus noem hierdie verhouding ‘n “geheimenis”(Ef. 5: 32). Christus het nog nooit ‘n bruidegom gehad nie. Christus het nog nooit sy verhouding met sy bruid voorgestel as ‘n man-tot-man-verhouding nie.

Sodanige herinterpretasie verteenwoordig ‘n gruwelike verwringing van Bybelse waarheid.

2.       Dit gaan oor ‘n herinterpretasie van die gesin – die hoeksteen van enige gesonde samelewing. In plaas van ‘n Pa en Ma met kinders, het ons nou ‘n Pa en Pa en kinders/Ma en Ma en kinders. Een van die kind se oerbegrippe en -beelde wat eerste vasgelê word, word nou drasties verwring. Dis selfs méér traumaties as die verwringing wat plaasvind in ‘n enkelouergesin (waar een ouer, om watter rede ookal, bloot afwesig is). Hier word nie ‘n “afwesige” beeld vasgelê nie, maar ‘n “teenwoordige” beeld – ‘n beeld totaal buite God se orde.

Sodanige herinterpretasie verteenwoordig ‘n gruwelike verwringing van Bybelse waarheid.

3.       Dit gaan oor ‘n herinterpretasie van die Godheid.

A.      God openbaar Homself aan die mens as ‘n tradisionele Vader – ‘n liefdevolle Versorger, Voorsiener en Beskermer.

B.      God openbaar Homself in sy Heilige Gees as ‘n Moeder – ‘n sagte, liefdevolle Trooster en Teenwoordige.

C.      God openbaar Homself in Jesus as ‘n Broer – ‘n mensgeworde Verlosser, Raadsman en Vredevors.

Dmv gay huwelike verwring ons òf God se Vaderbeeld dmv ‘n vrou as vader, òf die Heilige Gees se beeld dmv ‘n man as moeder.

Sodanige herinterpretasie verteenwoordig ‘n gruwelike verwringing van Bybelse waarheid.

4.       Dit gaan oor ‘n herinterpretasie van God se Orde.

Mans moet hul vroue liefhê soos Christus die kerk liefhet. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet vroue aan hul eie mans onderdanig wees (Ef. 5:22 – 25; Kol. 3:18 – 19; 1 Pet. 3:1 – 7).

‘n Man kan dus slegs onderdanigheid van sy eie vrou verwag in dieselfde mate as wat hy haar liefhet – soos Christus die kerk liefhet. En ‘n vrou kan slegs liefde en beskerming van haar eie man verwag in dieselfde mate as waarin sy aan hom onderdanig is – soos die kerk aan Christus onderdanig is.

Selfs in heteroseksuele huwelike verg dit heelwat vernuwing van die denke om bostaande orde in plek te stel. Dikwels heers Agab- en Isébel-geeste in huwelike.

In ‘n gay huwelik: Wie is die geestelike hoof van die huis? Wie beskerm wie? Wie is onderdanig aan wie? Hoe verdraaid word Christus se verhouding tot sy bruid in so ‘n huwelik gemodelleer!

Sodanige herinterpretasie verteenwoordig ‘n gruwelike verwringing van Bybelse waarheid.

 Gay huwelike binne die kerk doen vir God self geweld aan. Dit verkondig en versterk leuens oor God se aard en weerspreek die Skrif direk. Net soos ‘n gewelddadige pa of pal dronk ma in ‘n heteroseksuele huwelik die beeld van God vir hul kinders en die gemeenskap verwring, so verwring gay huwelike God se beeld vir kinders en die gemeenskap.

Deur hul besluit oor gays het die NGK se Algemene Sinode homself in die presiese posisie geplaas waarvolgens die NGK self in die verlede dikwels ander groepe as SEKTES gedefinieer het, nl:

‘n Sekte is ‘n groep wat ‘n grondwaarheid of grondwaarhede van die Skrif verdraai en aanhang.

Volgens die NGK se eie definisie van ‘n sekte is hy nou self een.

Is die kwessie van God se aard (soos geopenbaar in die Skrif) ‘n grondwaarheid, of is dit bloot periferiaal? Dis ‘n GRONDwaarheid!

2.     Watter Realiteite lê ten Grondslag  van die Algemene Sinode se Besluit?

 Ten spyte van wisselende teologiese redes wat in die media voorgehou word, is daar goeie redes om te vermoed dat die eintlike redes heelwat dieper lê:

1.       ‘n Arm, impotente teologie.

2.       ‘n Onvermoë om sonder staatsteun te opereer of as profeet tot die staat te funksioneer.

 1.      ‘n Arm, impotente Teologie.

 Calvinisme se TULIP-doktrine (soos uiteengesit in die Dordtse Leerreëls – NGK belydenisskrif) verteenwoordig ‘n sirkelvormige, geslote logiese sisteem of konstruk. Niks kan daaruit gelaat of daartoe bygevoeg word nie. In Engels: A theology that forever goes round and round the same mulberry bush. Omdat niks daarby gevoeg kan word nie, verteenwoordig dit ‘n arm, ellendige teologie – ‘n teologie wat hoegenaamd nie voorsiening maak vir die verlossing van homoseksuele vanuit die Hemelkoningin se wurggreep nie.

[Die Bybel was nooit veronderstel om ‘n logiese konstruk te wees nie – maar DIS wat gebeur as akademici en intellektuele die Skrif beetkry!]

En omdat geen NG leraar (agv bg. impotente teologie) nog ooit gesien het hoe Jesus ‘n homoseksueel kan vrymaak nie, aanvaar hulle goedgelowig die wêreld se leuen dat gays nou maar eenmaal so gemaak en so laat staan is – maw dis geneties. Nieteenstaande die feit dat genetici ná baie jare nog nooit die “gay geen” kon opspoor nie!

En selfs al SOU dit geneties wees, moet die vraag steeds gestel word: WAAROM het hierdie “geen” skielik vanuit die niet in hierdie bloedlyn verskyn? En: Kan Jesus hierdie “geen” VERANDER?

Die Algemene Sinode se besluit oor gays verteenwoordig dus ‘n geloofskapitulasie: Ons Jesus kry nie gays verander nie. So kom ons omarm hulle maar.

In Engels: If you can’t beat them, join them.

Of eerder: If we can’t change them, let them join us (as is).

2.      ‘n Onvermoë om sonder Staatsteun te opereer of as Profeet tot die Staat te funksioneer.

 Ongeveer 350 gelede het die NGK aan die Kaap tot stand gekom as ‘n verlengstuk van die VOC, ‘n maatskappy met ‘n winsmotief  – wat op sy beurt ‘n verlengstuk van die Hollandse regering was. Kerkraadsvergaderings is gehou met die kommandeur of goewerneur as voorsitter.

En sedertdien het die NGK immer opgetree soos die staat se skoothondjie – dwarsdeur die Hollandse, Britse, Afrikaanse en huidige ANC-bewinde.

1.       Toe die staat slawerny goedgekeur het, het die NGK slawerny goedgekeur. Predikante het slawe gekoop, besit en verkoop.

2.       Toe die staat Apartheid goedgekeur het , het die NGK dit goedgekeur. Predikante was prominente NP-premiers, broederbonders en NP-kabinetslede.

3.       Toe die staat gay huwelike goedkeur, het die NGK dit goedgekeur. Predikante is prominente gay-beoefenaars en –aktiviste.

Daar is vele meer voorbeelde om te noem. Bostaande is egter voldoende om die NGK se onvermoë om sy profetiese roeping teenoor die staat te vervul, te illustreer. Telkens kapituleer die NGK voor die staat se sonde en nooi sodanige sonde in sy eie boesem in. Dit wil voorkom asof die NGK nie weet hoe om sonder die staat se goedkeuring te funksioneer nie.

3.  Die Reaksie van die gemiddelde NG Kerkleier op die Algemene Sinode se Besluit:

Ware godsvrug is om met God saam te stem oor wat goed en kwaad is.

Maar, soos verwag is, in plaas van om soos die Leviete aan God se kant te gaan staan, skarrel verwarde NG kerkleiers koorsagtig in ‘n poging om hul lidmate te behou. Ontstelde lidmate word gepaai met “Dit sal nooit in ONS gemeente gebeur nie”. Of: “Kom ons kyk wat sê die tekste regtig”. Of: “Ons moet mekaar verdra”. Of: “Die kerk moet inklusief wees”.

Van wanneer af is die kerk INklusief?

Die kerk is per definisie EKSklusief. Die kerk is die samekoms van GELOWIGES (die ekklesia – uitgeroepenes). Ongelowiges moet geëvangeliseer word – nie ingesluit word nie. Heiligheid is IN, sonde is UIT. Geregtigheid is IN, ongeregtigheid is UIT.

Soortgelyk: As ‘n ongelowige of sondaar inkom, moet hy VERANDER onder Jesus se liefde en gesag  – anders kan hy nie bly nie. As ‘n gay persoon inkom, moet hy VERANDER onder Jesus se liefde en gesag – anders kan hy nie bly nie. Buite die kerk is daar ‘n wye wêreld waar ongelowiges, sondaars en gays hul vleeslike begeertes na hartelus kan uitleef.

 Terloops, Jesus is vandag steeds die Verlosser. Hy red mense steeds van hul gebrokenheid – ook van gaywees. Ek het dit met my eie oë gesien. Maar ek het Hom dit nog nooit via Calvinistiese teologie sien doen nie!

4.     Die Kwessie van GELOOF vs. STELSELS:

Die Skrif sê: The just shall live by FAITH. (Hab. 2:4; Rom. 1:17; 2 Kor. 5:7; Gal. 3:11; Heb. 10:38).

Die Skrif sê NIE: The just shall live by SYSTEMS nie.

Die meeste Christene, meestal onwetend, plaas veel meer vertroue in STELSELS as in GOD. Vertroue in God staan bekend as GELOOF. En hoewel die meeste Christene hartroerend saamstem met Ps. 91 se inhoud, betaal feitlik almal maandeliks honderde en selfs duisende rande aan STELSELS om hul bewerige geloof in God te rugsteun. Hierdie STELSELS staan bekend as korttermyn- en mediese versekering. Hierdie STELSELS het die nare gewoonte om hul lede afhanklik van hulle te maak, en hul lede se geloof in God te ondermyn. STELSELS en GELOOF opponeer mekaar direk.

Soos feitlik alle institusiekerke het die NGK in sy 350-jarige geskiedenis in SA telkens – wanneer hy voor die keuse gestaan het om te lewe deur GELOOf of deur STELSELS – weens ongeloof die roete van STELSELS gekies. Dis presies wat ‘n institusie(kerk) is: ‘n STELSEL. Dis ligjare verwyder van die Bybelse “organisme”.

En tans plaas NG kerkleiers hul vertroue weer eens in ‘n STELSEL – in hierdie geval die NG Kerkstelsel self. Vele middeljarige en ouer predikante het oor baie jare groot beleggings in hierdie stelsel gemaak – itv opleiding, akkreditasie, verhoudinge, invloed, pensioen, ens. En die blote gedagte aan verlating van die NG Kerkstelsel vervul hul met vrees en bewing – hulle kan letterlik alles waarvoor hul hul lewe lank gewerk het, verloor.

En daarom – uit ongeloof – bly hulle weer eens eerder lojaal aan die STELSEL as aan GOD.

5.     Die Kwessie van Ontkenning:

Omdat lojaliteit aan die STELSEL eerder as aan GOD verkies word, moet sodanige kerkleier ‘n uitweg in sy eie kop vind om sy optrede te regverdig. Tans vind die meeste NG kerkleiers hierdie ontsnaproete in die eeue-oue leuen van ONTKENNING:

“Gay-praktyk is nie verkeerd nie en berokken niemand skade nie.”

En in hul koppe maak hulle die logiese skuif om gay-praktyk Bybels te begin regverdig. Net soos met Apartheid. En slawerny.

En een leuen bou op die vorige. ‘n Vesting van die verstand kom tot stand – met verblindende misleiding en die gepaardgaande gruwels tot gevolg.

Hierdie verskynsel is niks nuuts nie. Die Rooms-Katolieke kerk het eeue gelede reeds dieselfde paadjie begin bewandel.

Ek huil in my hart oor waaraan die gevangenes binne hierdie stelsels voortaan blootgestel gaan word – en die verwoesting wat dit in hul lewens gaan veroorsaak.

6.     Waarheen nou?

Daar is ongelukkig net een roete:

Gaan uit Babilon uit! (Jer. 50:8; 51:6, 45; 2 Kor. 6:17; Op. 18:4).

Gaan uit Sodom uit! (Gen. 19:12)

Vlug vir jou lewe! (Gen. 19:17).

As God se oordeel haar tref, en jou binne-in vind, gaan dit JOU ook tref! (Gen. 19:17: Op. 18:4).

Enkele lidmate wat reeds vóór die Algemene Sinodebesluit hul eie koppe oor gay-kwessies uitgesorteer het, het reeds uit die NGK bedank. Diegene wie se koppe nog nie uitgesorteer is nie, sit tans verward rond en bedel raad hier en daar. Vir vele is dit nie meer lekker in die NGK nie. Maar hulle weet nie waarheen anders nie.

Talle vestig hul hoop op die tans hangende appél. Indien dit slaag, kan hulle mos maar ongestoord aanbly! Die appél gaan eers in 2017 aangehoor word. En dit gee NG kerkleiers 2 jaar kans om lidmate se koppe te swaai en “sag te maak” om die NG kerk se gay-agenda te aanvaar. Wil jy jouself werklik aan hierdie indoktrinasie onderwerp?

Maar selfs al slaag die appél wel, is ek bevrees sal dit bloot ‘n tydelike stuiting van die sonde wees. Gays en hul misleide meelopers sal nooit ophou agiteer nie. Dis bloot ‘n kwessie van tyd voordat die besluit permanent word.

As die appél faal, voorsien ek dat tienduisende lidmate oor die daaropvolgende jaar of twee, sodra hulle daarin geslaag het om hul eie koppe uit te sorteer, uit die NGK gaan bedank.

Los die NGK (asook die ander institusiekerke wat in hul voetspore gaan volg) vir die gays. Daar bestaan reeds vele ander gay klubs in SA waar gays hul gaywees uitleef. In die NGK gaan hulle bloot dieselfde doen – dan net met ‘n Jesus-sousie bo-oor. Onder hul misleide leierskap gaan hulle opreg die leuen glo dat hulle gered is en die Here dien.

As sout laf geword het, hoe kry ‘n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. (Mat. 5:13).

Dis nie sonde om die institusiekerk te verlaat nie. Dis wel gevaarlik vir jou geloofslewe om buite fellowship te wees.

Stig ‘n huiskerk met ‘n klompie medegelowige vriende in jou sitkamer.

‘n Bietjie raad:

1.       Moenie ‘n verkleinde NGK of Bybelstudie begin nie.

2.       Moenie vir mense begin indoktrineer met jou troeteldoktrines nie.

3.       Bly weg van die Hebreeuse Wortels-beweging af. Hulle is gevaarlik en misleidend.

4.    Bly by die Skrif. En leer om self die Heilige Gees se Stem te hoor. Hy is ons enigste Leermeester.

5.    Bly bid totdat die Heilige Gees jou antwoord oor watter rigting jou huiskerkie moet inslaan.

6.    Neem self verantwoordelikheid vir jou geestelike lewe. Die institusiekerk het jou vir dekades geprogrammeer om passief te wees.

Huiskerke verteenwoordig ‘n totaal nuwe denkraamwerk oor kerkwees. Sorg dat jy dit begryp voordat jy begin – anders gaan jy jou vingers lelik verbrand en jou lede baie seerkry.

Op ons webblad www.trumpetcall.co.za onder “downloads” is gratis materiaal wat jou op die regte pad kan stuur.

Die Koninkryk van die Hemele is nie afhanklik van institusiekerke nie. Institusiekerke is trouens nie eens Bybels nie. Die Koninkryk kan inderdaad uitstekend funksioneer sonder hulle! Soos in China: Loshande die grootste nasionale kerk op aarde. Miljoene Chinese Christene funksioneer uitstekend in vervolgde huiskerke!

Persoonlik is ek opgewonde oor waaraan die Vader uit hierdie gemors geboorte gaan gee!

Dwarsdeur die Skrif werk Hy altyd met ‘n oorblyfsel. En hierdie gaan geen uitsondering wees nie. Soos in die tyd van Esra en Nehemia gaan Hy weer tempel- en muurbouers oprig. Hy gaan apostels en profete oprig wat die nodige vaardighede het om die fondament van Christus met die nodige bedrewenheid te lê. En vaardige bouers wie se bouwerk met vuur getoets sal word, en dit sal deurstaan. Die toekomstige heerlikheid gaan groter wees as die vorige!

Sorg dat JY deel van die oorblyfsel is, en nie saam met die massas deur sonde verswelg word nie!

Jou mense sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel sodat daar weer mense kan woon. (Jes. 58:12).

  

7.     ‘n Vroeë Waarskuwing aan huidige Predikante, Pastore en Kerkleiers:

 Persoonlik sien ek geen manier waarop enige ander institusiekerk met die huidige SA wetgewing op die lange duur die lot van die NGK gaan vryspring nie. Die kerk regoor SA het dit oor homself gebring toe hy (destyds via SACLA) vir kardinaal Wilfred Napier van die Roomse Kerk (!) as sy verteenwoordiger aangewys het by die tersaaklike hofsaak oor gay huwelike. Nou betaal ons die prys vir daardie politieke korrektheid en onnoselheid.

My broer, as jy met God saamstem dat die beoefening van gay leefstyl sonde verteenwoordig en God se beeld in mense verwring, kom dan so spoedig moontlik uit die institusie uit. Hoe langer jy bly, hoe meer beleggings gaan jy in die institusie maak, en hoe moeiliker gaan dit uiteindelik raak om te ontsnap.

Nee, ek weet ook nie waarheen nie. En nee, ek weet ook nie hoe jy jou rekeninge gaan betaal nie. Of wie vir jou gaan sorg as jy oud word nie.

Wat ek wel weet, is dat die geloofsprong nou minder moeilik gaan wees as in die toekoms.

Dis nou tyd vir GELOOF! En om self te begin doen wat ons vir so lank al preek.

Eben Swart

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie