1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6662925

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

Wanneer omstandighede belangriker word as beginsels.

 (Andries Breytenbach en die HNP se versaking van die beginselpad van Jaap Marais) – Johan Theunissen

Andries Breytenbach en Henk vd GraaffIn die uitgawe van 6 Februarie 2017 van die Bittereinder, wat deur die inligtingsdiens van die HNP uitgegee word, trek die leier van die HNP mnr Andries Breytenbach ‘n dik en ondubbelsinnige swart streep deur die historiese aanspraak van die Afrikanervolk op die Republiek van Suid-Afrika. In die stuk bevestig hy dat hy, en daarom ook die HNP waarvan hy die leier is, die Afrikaner se vryheidsideaal reduseer het tot ‘n volkstaat of ‘n aantal volkstaatjies onder die jurisdiksie van die marksisties-kommunistiese ANC regering wat illegitiem die bewind oor ons volk voer. Mnr Breytenbach het die kuns van “dubbelspraak” vervolmaak, soos wat blyk uit die genoemde inligtingsstuk en ook sy bedenklike betrokkenheid oor ‘n aantal jare by die Boere-Afrikanervolksraad en hulle mislukte pogings om onafhanklikheid vir die Afrikanervolk by hierdie illegitieme regering te probeer afpleit.

 

Aan die een kant maak hy die stelling dat die HNP sê: “Die land is ons land” en motiveer hy dit deur te sê dat die swart volkere se historiese gebiede duidelik afgebaken was en dat die buitekante daarvan die blanke se land gedefinieer het. Aan die ander kant beweer hy dat wanneer daar oor die volk se vryheid gepraat word die vraag onstaan: “waar?”, omdat daar nie duidelike grense aangetoon kan word nie. Verder weet hy te vertel van “…. ‘n Godgewilde roeping en bestemming vir die Boere-Afrikanervolk, selfs al weet ons nie nou waar en hoe die grense in die toekoms getrek sal word nie”. Wil jy nou meer?. Diè land is ons land, maar nee jammer, ons weet eintlik nie waar ons land is nie.

Mnr Breytenbach weet duidelik nie waar diè land is waar hy sy kleim namens die Afrikanervolk wil afsteek is nie want hy het die onomkeerbaarheid van die illegitieme bestel wat sedert 1994 geld onteenseglik aanvaar soos wat blyk uit sy drogredenasies in hierdie stuk. Hy aanvaar sonder meer dat ons onvermydelik, permanent van ons land afstand gedoen het want sê hy: “Ons dink nie ons kan weer die gesag oor die miljoene volksvreemdes in S.A. herwin en hulle uit die land verdryf nie. Wie wil in elk geval weer oor hulle regeer en die rekening daarvoor betaal”. Die volkshelde uit die verlede, die helde van Bloedrivier, die helde van die eerste en tweede vryheidsoorlog, die manne en vroue met wie se bloed die grond van hierdie land deurdrenk is – die ware bittereinders draai in hulle grafte om by die aanhoor van sulke papbroekige uitsprake. Die manne van moed en die groot intelektuele leiers uit die verlede van die Afrikanervolk, die Pres MT Steyn’s, die generaal de Wet’s, de la Rey’s en JBM Hertzog’s, die DF Malan’s, die JG Strijdom’s, die HF Verwoerd’s en Jaap Marais’s sou sekerlik hulle hande in afsku saamgeslaan het as hulle sulke rugraatlose uitsprake moes hoor van persone wat hulleself voordoen as Afrikanerleiers.

Mnr Jaap Marais het in kontras hiermee gesê: “Wanneer ons sê: die land is ons land, is dit die historiese feite waarop dit rus. Ons het die land van niemand gesteel nie. Ons voorouers het in 1881 die Britse mag by Amajuba verslaan om hulle vryheid te herwin, en in 1899-1902 'n vryheidsoorlog teen die Britse met hulle barbaarse metodes geveg, omdat hulle vry van oorheersing wou wees. Daarna het Afrikanerleiers 60 jaar lank met politieke middels suksesvol geveg om weer vry te wees om Christen en Witmens en Afrikaner in hulle vaderland te wees. Ons is nie bereid om hierdie geskiedenis van heldhaftige stryd te laat uitwis deur 'n bloedlose verowering weens verraad wat agter 'n "demokratiese verkiesing" verberg word nie. Die Afrikaner het hierdie land in pag ontvang as die erfgoed wat aan sy kinders behoort. Die land het hy van geen Swarte gesteel nie: met al die erkende norme van besitreg het hy hierdie land syne gemaak. Die land is gekoop, verower, aan die verwoesting ontworstel, met sweet en inisiatief ontwikkel en opgebou as sy vaderland.” Mnr Marais sê verder: “Die land is ons land. Ons sal weer ons vryheid verwerf, kom wat wil. Ons sal weer die onomkeerbare omkeer. As ons nie vir mekaar dit sê nie, is ons as Afrikanernasionaliste nie eerlik in hierdie stryd nie”. Dit is die stem van ‘n ware bittereinder.

Mnr Breytenbach skaar hom in die inligtingstuk by die Volkstaat gedagte, waarvolgens die Afrikanervolk by implikasie afstand doen van sy swaargewonne land en hom vestig in klein enklawes waar hy sogenaamd in meerderheidsgetalle gekonsentreerd is. Hy noem Orania en Kleinfontein (waar hy self woon) as voorbeelde van kerngebiede vir die vestiging van sy volkstaat en sê: “Kleinfontein en Orania, waar doelgerig gewerk word om dit Afrikanertuistes te maak, gaan nie verdwyn nie, hulle word sterker en kan moontlik die kerne vorm van groter gebiede daaromheen”. So toon hy sy positiewe sentiment ten opsigte van die onhaalbare idee van ‘n volkstaat of volkstate as oplossing vir die Afrikanervolk se vryheidsstrewe.

Dit is duidelik dat Breytenbach, en daarmee saam die HNP waarvan hy die leier is, die pad wat Jaap Marais geloop het, verlaat het en daarmee saam die beginselbasis waarop Dr Verwoerd gestaan het versaak het, soos wat nou reeds ‘n hele aantal jare uit hulle uitsprake en optredes blyk. Mnr Jaap Marais het by geleentheid die volgende gesê: “Tye verander, ja, omstandighede verander, ja. Maar daar is beginsels wat nie saam of teen die horlosie loop nie. Afrikanernasionalisme se beginsels is tydloos: vaderland, volkskap, vryheid, heldedom.”

Die Afrikaner Volksparty sê: Hierdie land is ons land. “Ons skuld hom aan niemand nie, behalwe ons kinders en hulle kinders se kinders. (Jaap Marais)” As ons dit sê dan bedoel ons dit want ons glo ook dat ons geroep is om hierdie versreël uit die Stem van Suid-Afrika gestand te doen – “Ons sal lewe ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika”.

Hieronder is die hele inligtingstuk geskryf deur mnr Andries Breytenbach in Die Bittereinder (1/2017) van 6 Februarie 2017:

Die Afrikanervolk se situasie stem ooreen met dié van die Oosgrensboere in die vroeë 1830’s, in soverre hulle besef het dat hulle nie deel was van die Britse nasie nie, en hulleself in ‘n eie staat wou regeer. Waar presies dit sou wees, het hulle nie geweet nie — net maar dat dit êrens in die onbesette binneland van Suid-Afrika sou wees. Aanvanklik het hulle hul hoop op Natal gevestig. Dit het die “offerland” geword waar soveel bloed vir die vryheid gevloei het en waar die gelofte wat ons volk vir alle tye sou bind, afgelê en beant-woord is. Nogtans het Transvaal geblyk F.A. Venter se “bedoelde land” te wees.

Onlangs het iemand gekla dat as sy met mense oor vryheid (ofte wel selfbeskik-king) vir ons volk praat, is die eerste reaksie: wáár? en omdat daar nie duidelike grense aangetoon kan word nie, word die ideaal ook sommer as onhaalbare wensdenkery afgemaak.

“Die land is ons land!”, sê die HNP. Die swart volkere se historiese gebiede was duidelik afgebaken. Die buitekant van daardie grense het die Blanke land gedefinieer. Vir die miljoene swartes wat oor jare toegelaat is om hulle in ons land te vestig, is voorsiening gemaak om hulle aspirasies in hul tuislande uit te leef.

Ongelukkig, in 1983, het ‘n verloopte Afri-kanerregering die blanke kiesers oorreed om in ‘n referendum toe te stem dat Kleur-linge en Indiërs medeseggenskap oor ons land kon kry. Die HNP-leiers het geweet wat dit beteken het: “Ons wou so graag aan julle ‘n Christelike Blanke Suid-Afrika nalaat. Miskien gebeur dit nog deur die Here se genade. Maar ons volk het op 2 November 1983 ‘n besluit geneem wat menslik gesproke op iets anders afstuur...” het mnr. Jaap Marais geskryf. Dit was onvermydelik dat dié medeseggenskap ook na die swart bevolking buite die tuislande sou uitbrei. Die res is geskiedenis.

Daar is steeds ‘n deel van ons volk wat glo in ‘n Godgewilde roeping en bestemming vir die Boere-Afrikanervolk, selfs al weet ons nie nou waar en hoe die grense in die toekoms getrek sal word nie.

Ons dink nie ons kan weer die gesag oor die miljoene volksvreemdes in S.A. herwin en hulle uit die land verdryf nie. Wie wil in elk geval weer oor hulle regeer en die rekening daarvoor betaal?

My antwoord op die vraag “waar?” is: dáár waar ons volk homself in die toekoms wíl regeer en sy gesag sal afdwing. Wanneer wet en orde in Suid-Afrika in duie stort en die huidige gesagsinstrumente nie meer hulle funksie kan vervul nie, sal die bur-gery self verantwoordelikheid vir sy veilig-heid aanvaar en burgerlike gesagsliggame vorm wat binne grense wat hulle self sal afbaken, wet en orde sal handhaaf, belas-tings sal hef en dienste sal voorsien. Dan sal die huidige grondwet uitgedien wees en plek maak vir ‘n nuwe een, wat daardie grense sal erken. Dit sal die gebiede om-sluit waar ons in genoegsame getalle ge-konsentreer is om onssself te handhaaf.

Kleinfontein en Orania, waar doelgerig gewerk word om dit Afrikanertuistes te maak, gaan nie verdwyn nie, hulle word sterker en kan moontlik die kerne vorm van groter gebiede daaromheen. Volksge-note het die afgelope 20 jaar in groot getalle na die Wes- en Suid-Kaap getrek om sodoende ‘n sterk konsentrasie daar te vorm. Dan het ons nog nie eers van Wes-Transvaal en die Vrystaat gepraat nie... Die land is inderdaad ons land, en óns sal bepaal wáár, nie die swartes nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie