1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6357151

Besoekers aanlyn

Ons het 72 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HY HET DIEGENE LIEF WAT GEREGTIGHEID NAJAAG

BybelSpreuke 15:1-33

“Die wandel van die goddelose is vir die HERE ‘n gruwel, maar hom wat geregtigheid najaag, het Hy lief.” (:9)

Is dit waar dat God alle mense ewe liefhet en dat almal voor Hom heeltemal gelyk is? Alhoewel dit tog baie regverdig en vroom mag klink, is die antwoord op hierdie vraag ‘n besliste – NEE! Diegene wat sulke kettery verkondig, is besig om ‘n leuen te bevorder eerder as om die koninkryk van God te dien.

As God dan geen onderskeid tussen mense tref nie – waarom het Hy Kain se offer nie aangesien nie terwyl Hy wel Abel se offer aangesien het? “...En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. ...” (Gén. 4:4&5). Die antwoord hierop is eenvoudig dat die Skepper van die heelal vrymagtig is om enige onderskeid in Sy Skepping te maak soos wat Hy daarin ‘n welbehae het. Verder sal géén skepsel die verwaandheid hê om Hom daaroor aan te kla nie. “Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie! Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?” (Rom. 9:13-15,20).

Ons leer egter God se regverdigheid daarin ken dat Hy nie die persoon van die mens aansien wanneer Hy oordeel nie. Ten spyte daarvan dat God ‘n onderskeid in mense tref, is daar nie ‘n stel van “reg en verkeerd” vir die een groep en ‘n stel van “reg en verkeerd” vir die ander groep nie. “...Meester, ons weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien nie die persoon van mense aan nie - ...” (Matt. 22:16). “...Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.” (Hand. 10:34&35). Dink maar daaraan hoe konsekwent God vir Dawid geoordeel het oor sy sondes van owerspel en moord met die vrou van Uria en dit terwyl Dawid ‘n gunsteling in God se oë was - ‘n man na aan Sy hart! Laasgenoemde het niks aan God se regverdige oordeel oor Dawid se verkeerde optrede verander nie.

Die leuen dat alle mense deur Jesus se versoeningsdood in God se oë goed geword het, is ‘n leuen wat deur die satan aangevuur word. Hierdie leuen het ten doel om mense doodluiters in die bande van sonde gevange te hou in plaas daarvan om sondaars tot bekering te roep en hul uit die bande van ongeregtigheid weg te ruk. Christus het inderdaad Sy onbegryplike liefde aan ons bewys deur vir ons te sterf terwyl ons nog sondaars was, maar hierdie reddende genade is nie vir almal beskore nie. Dit is alleenlik beskore vir hulle wat waarlik daaraan glo. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Joh. 3:16).

Teenoor diegene wat in hul verkeerde lewenswandel volhard, staan diegene wat geregtigheid najaag. Om geregtigheid na te jaag, beteken om daarna te streef om in die voetspore van Christus te wandel volgens die voorbeeld wat Hy gedurende Sy lewe op aarde aan ons gestel het. Dit beteken dat ek my eie lewe in dieselfde nederige onderdanigheid aan God sal onderwerp om aan Hom gehoorsaam te wees. Dink maar daaraan hoedat Jesus die Vader in alles gehoorsaam het – tot in Sy vernederende dood aan die vloekhout!

As hulpmiddel om in die spore van geregtigheid te volg, het God natuurlik aan elke wedergebore kind van Hom die Heilige Gees in ons harte geskenk. Daarmee saam het ons ook die Woord ontvang om ons in die weg van geregtigheid te onderrig. “U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; ...” (Ps. 119:144). “My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.” (Ps. 119:172). “Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, ...” (1 Tim. 6:11).

‘n Grondige Skrifkennis behoort dit dus duidelik vir enige gelowige te stel dat gehoorsaamheid aan God se gebooie onlosmaaklik aan ‘n lewe van geregtigheid verbind is. Kom ons dien en eer God ook met ‘n lewe van geregtigheid in antwoord op Sy liefde wat Hy aan ons bewys. Mag Hy sien dat ons die spore van geregtigheid met opregtheid betree – nie om deur mense geëer te word of om voor Hom verdienstelik te probeer wees nie, maar omdat ons Hom waarlik liefhet en weet dat ‘n lewe van geregtigheid (en gehoorsaamheid) Hom welgeval!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie