1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869062

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NABETRAGTING NA SENEKAL

Nabetragting na SenekalDit is belangrik om terug te kyk na afloop van die Senekalsaga teneinde helderheid te verkry oor oorsaak, hantering, oogmerk en gevolg van die afgelope gebeurde.

OORSAAK

Dit is voor-die-hand-liggend dat daar vanuit ons grootliks verdeelde geledere verskeie en uiteenlopende sienswyses sal wees. Wat egter hier belangrik is, is watter is die régte sienswyse! Laat my sommer uit die staanspoor sê dat elke betoog oor swak regering, onbevoegde polisie, gebrek aan wet en orde, misdaad buite beheer, verswakte wit/swartverhoudinge, werkloosheid, armmoede en watter ander simptoom van die werklike oorsaak uitgedink of sigbaar is, ondergeskik is aan die politieke beginselafwyking wat een-mens-een-stem en uiteindelik 'n swart meerderheidsregime met getalleoorheersing tot gevolg gehad het.

Beginsel is vervang met omstandigheidsbesluite wat met reëlmaat sal verander nagelang omstandigheid verander. Besluite van Gister, vandag en môre sal dus aanpas by die omstandigheid en die beginsel ignoreer.

HANTERING

Met steeds die meerderheid Afrikaners wat ingeskakel is by organisasies en strukture wat die Afrikanervolk se beginselpad van Afsonderlike Ontwikkeling verlaat het en deur die plaaslike en internasionale liberales en humaniste oortuig is dat "apartheid" 'n euwele en moreel onverdedigbare beleid is, was daar uiteenlopende opinies oor die vorm van verset wat gevolg moes word. Daar is vegters, daar is vlugters, daar is onderhandelaars, daar is saampraters, daar is militantes en dan is daar politici wat vanself so verdeeld is dat die gewone burger moeilik kon besluit wie of wat om te volg.

Wat egter vir almal onomstootlik waar was, is dat die toestand onhoudbaar geword het waaruit 'n spontane verset realiseer het. Die moord op jong Horner was die strooi wat die kameel se rug gebreek het. 'n Verset waar geen verskil van godsdiens, politiek of taal verhoed het dat daar gesamentlik opgetrek is, met en sonder wapens, maar gereed vir watter vorm van teenkanting ookal teen hulle aangelê sou wees nie. Waarin was die verwagting vir oorwinning gesetel en watter vorm van oorwinning was in elkeen wat daar was, se gedagte?

Uit video's en kommentaar op sosiale media van sommige wat op Senekal teenwoordig was, het uitdagings, kill a boer kill a farmer liedjies, van duisende EFF's, nie daarin kon slaag om die blankes tot aanval uit te lok nie. Die boere het met gevoude arms hulle ingewag toe daar op hulle afmarsjeer is, sonder om 'n duim te wyk. Die rooi keppies moes onverrigter sake omdraai en die aftog blaas.

By 'n ander versamelplek tussen Senekal en Paul Roux, het boere op ge-ordende wyse bymekaar gekom in afwagting vir die EFF se dreigemente om die inwoners van die omliggende dorpies aan te val, gereed om hulle te gaan verdedig. Daar het egter niks van die EFF se vyandige uitlatings gekom nie. Soos voorspel en te wagte was, was daar ook 'n sterk weermag en polisiie teenwoordigheid. Daar was ook padblokades op alle moontlike paaie na Senekal waar wapens vir onwettigheid ondersoek en afgeneem is.

OOGMERK

Daar was genoeg uitsprake op sosiale media waaruit die afleiding gemaak kon word dat geweld die oogmerk was. Jarelange retoriek van "genoeg is genoeg", "ek is gatvol", "dit moet nou stopgesit word" en "dit kan nie langer só aangaan nie" en vele ander wat dui daarop dat iets daadwerkliks nou moet plaasvind om 'n einde te bring aan veral die moorde op ons mense.

Dan was daar talle oproepe vir gesamentlike optrek na Senekal met verwyte teenoor diegene wat nie bereid sou wees om te gaan nie, sonder duidelikheid van wat daar gedoen moes word. Die oogmerk was nie duidelik nie en is nou nog nie duidelik nie. Omdat die gevoel van verset teen ongeregtigheid in die algemeen en oor moord en veiligheid in besonder gemeenskaplik was maar onderlinge vertroue doelbewus in die wiele gery is deur verdeeldheid, het mense nie in eendragtigheid, maar eerder in hulle verdeeldheid sonder beplanning en ongeorganiseerd spontaan opgetrek met verskillende verwagtings van wat gedoen gaan word.

GEVOLG

Wat my liewe volksgenote, kan dan die verwagting wees van so 'n verdeelde volk se optrede? Nou bevind die Afrikanervolk hom op twee paaie. ‘n Nasionale beginselpad, die suksesvolle pad vanuit die geskiedenis, en ‘n Liberale pad. Die nuwe pad wat ons gebring het by die Nuwe Suid Afrika. Ek noem dit die verdeelpad! Maar, maak dit hoegenaamd saak? Hierdie verdeeldheid?

Lukas 11: 17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val. Soos ons volk mos alreeds geval het! Daarom is dit, die verdeeldheid, van belang. Van die uiterste belang! Al was die oogmerk duidelik uitgespel, sou die uitslag steeds onbevredigend wees in terme van 'n klinkklare oorwinning vir die Afrikaner om weer vry te kan wees

Daar is nie eers 'n poging aangewend om die gevange boer se vrylating nie. In teendeel is nog een gearresteer op nagenoeg dieselfde klagtes. Die aanvalle, moorde, korrupsie en verdrukking sal voortduur solank as wat hierdie onwettige regime aan die stuur van ons land Suid Afrika is. As die oogmerk dus nie is om hulle te verwyder as onwettige regime met 'n ewe onwettige grondwet nie, is daar nie veel bereik nie en was die geleentheid in ieder geval nie die regte geleentheid daarvoor nie.

Die ongetoetste afleidings dat ons in die oë van die swartes, die wêreld en ons vyande gefaal het, is egter baie misleidend. Soos by Bloedrivier is daar van die Senekalgangers, nie een ongeval nie! Die bewys van moontlike onderlinge eendrag en verantwoordelike optrede en selfbeheersing is gelewer, die swartes se bravado op die proef gestel en te lig bevind en provokateurs se invloed tot aanstigting 'n knou toegedien! Opsommenderwys, 'n uitstekende begin van verset vir ons volk!

WAT NOU VERDER

Die AVP wil graag aan die teleurgestelde en ontgogelde Afrikaners wat daar betrokke was en nou sondebokke soek vir wat hulle as 'n mislukking beskou die versekering gee dat dit nie 'n mislukking was nie! Dit was 'n goeie begin en ons loof julle saam met elke ander Afrikaner en blanke wat daar betrokke was uit simpatie met die vermoorde jongman en wat demonstreer het dat hulle bereid was tot konfrontasie ongeag die oormag van getalle en wapentuig! Dit was nie verniet nie en die waarde daarvan sal vorentoe nog bewys word! Emosie het 'n definitiewe plek in elke mens se mondering maar jy moet daaroor heers! Die klimaat wat geskep is roep ons nou tot nugterheid en nie verdere verdeeldheid nie!

DIE POLITIEK

Dit bring ons by die eintlike oorsaak van verdeeldheid wat sonder uitsondering altyd mense vir en teen mekaar laat standpunt inneem. Daar word baie gewaggemaak oor politiek en dat alle politici vermy moet word. Ons sal egter eers moet verstaan dat politiek bloot 'n instrument is wat sy ontstaan het in die ordening van mense rondom 'n beginsel en 'n beleid. Jy stem nooit vir die persoon nie maar vir beleid gebaseer op 'n beginsel waarmee jy jou kan vereenselwig.

Om dus te dink dat jy mense kan bymekaarmaak ongeag dit waarin hulle glo, is die sekerste manier om so 'n aksie sommer gou in duisend skerwe uitmekaar te laat spat! Politiek is ook 'n vorm van oorlog. 'n Politieke veldslag kan gewen of verloor word namate mense die beginsel en beleid ondersteun of verwerp.

In Suid Afrika is daardie verdelingslyn dié wat glo en sê dat Suid Afrika die Afrikanervolk se land is en dan die res wat sê wat die "Freedom Charter" sê dat Suid Afrika behoort aan almal wat daarin woon. Die eerste staan in die politiek bekend as nasionaliste en glo aan die beginsel van rasseskeiding terwyl die tweede as liberale en integrasioniste bekend staan.

Die tweede faksie sal nooit saamstem dat ons probleem 'n rasseprobleem is nie en sal enige aksie wat samewerking met die regime negatief kan beïnvloed, afkeer en teëwerk. Dit is hulle wat noual vir 26 jaar saamwerk, saampraat en saamknoei om wat volgens hulle, die potensiaal het om Suid Afrika vir ons almal weer 'n vooruitstrewende land te maak waarin ons saam met die swartes in harmonie kan saamleef, beskerm. Afrika as aanskouingsles, die 26 jaar se progresiewe agteruitgang, Australië en Amerika se swart bevolkings van nagenoeg 10% waar 80% van hulle tronkbevolkings swart is, terwyl ons in Suid Afrika 10% van die totale bevolking uitmaak maar 80% van ons tronkbevolkings ook swart is, is alles faktore wat weens hulle "slim" en byderwetse meerderwaardigheid, by hulle verbygaan. Ontkenning van wat jy kan sien en beleef, maar die aanvaarding en ondersteuning van dogmatiese onhaalbaarheid van wat die wêreld wil hê!

Dit is waar die grens getrek moet word! Tussen ons wat sê en glo dat Suid Afrika die Afrikaner se erfenis is en deur ons bewaak en bewaar moet word vir ons nageslag en hulle wat aan die internasionale eise van ons vyande toegegee het om met sport te begin om rasgrense te oorskrei. Nog 'n eis, nog 'n toegewing! Die finale eis was swart meerderheidsregering wat deur getallepolitiek nou beheer van ons land verkry het, soos wat dr. Verwoerd soveel kere gewaarsku het die gevolg sal wees!

Indien julle jongmanne die lesse uit die geskiedenis wil veronagsaam, is julle gedoem om die foute van die verlede te herhaal, tenspyte van julle beste bedoelings en pogings. Ons bid dat nugterheid sal seëvier in julle denke en dat ons hemelse Vader vir julle 'n gees van onderskeiding sal gee.

VERSET

In die benouing waarin die Afrikanervolk ons nou bevind is verset huidig ons sterkste wapen. Verset is veelkantig en behels nie altyd geweld nie, maar dit sluit ook nie altyd geweld uit nie. Dit gaan egter gepaard met nugterheid, goeie beplanning en dan onwrikbare toepassing.

Laat ons net eers vir mekaar sê soos Barry Goldwater: "As 'n vyandige mag daarop uit is om jou te oorwin, en al sy hulpbronne en kragte vir dié doel inspan, verkeer hy in 'n staat van oorlog met jou; en jy -- tensy jy aan oorgawe dink -- verkeer in oorlog met hom. Verder -- tensy jy verraad bedink -- sal jou doel, soos syne, wees om die oorwinning te behaal. Nie 'vrede' nie, maar oorwinning."

Die AVP sal met graagte die nodige versetaksie bespreek teneinde ons vryheidstryd op die spits te dryf. Ons eerste taak is egter die politieke eensgesindheid onder ons volksgenote sodat die verdeeldheid tenminste onder ons nasionaalgesinde Afrikaners herstel kan word om in lyn te wees met die Bybelse voorskrif. Daarsonder ploeter ons in die donker rond soos in die tydperk sedert die sluipmoord op dr. Verwoerd. Hy moes vermoor word om die Afrikaner se hegte saambinding te verbreek!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie