1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869092

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BRING ONS AAN GOD WELGEVALLIGE OFFERS?

BybelGén. 4:1-26

“Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie — die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.” (:7).

Die mens word in hierdie teksvers uit die Woord van God tot twee dinge gemaan – dit is dat die mens hom moet besig hou daarmee om voor God se Aangesig goed te doen en ten tweede dat die mens teen die verleiding van sonde moet waak en nie daaraan diensbaar moet word nie. Hierdie selfde waarheid dat die mens homself tot diensbaarheid aan God moet stel eerder as om aan die sonde diensbaar te wees word in Rom. 6:13 ook aan ons geleer. “En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.”

Ons wonder soms waarom God Abel se offer sou aansien en Kain se offer sou afwys. Was dit omdat God ‘n groter behae in die offer van die vet van kleinvee sou hê as in die vrugte wat Kain as offer gebring het? Dit wat ons uit Lev. 23:10 leer laat voormelde argument vir ons baie onwaarskynlik lyk. “Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.” Die alternatief is dat Kain se gesindheid nie reg was soos die van sy broer Abel nie. En die woorde van God deur monde van Sy profeet, Jesaja, onderstreep vir ons laasgenoemde argument. “Wat het Ek aan die menigte van julle slagoffers? sê die HERE. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers; en Ek het geen behae in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit vir My. …” (Jes. 1:11&13). Dit word ook vir ons in 1 Kron. 29:17 geleer dat die gesindheid waarmee ons aan God ‘n offer bring vir Hom uiters belangrik is. “En ek weet, my God, dat U die hart toets en behae het in opregtheid; ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee; en nou het ek met blydskap gesien hoe u volk, hier aanwesig, vrywillig aan U gegee het.”

Die gesindheid wat vandag nog in talle mense se harte is, is bes moontlik dieselfde gesindheid waarmee Kain aan God ‘n offer gebring het. Die offer is nie met opregte dankbaarheid gebring nie, maar eerder met ‘n bybedoeling. En is daar nie vandag steeds soveel mense wat met ‘n bybedoeling aan God offers bring nie? Daardie offers wat aan God gebring word omdat ons seën van Hom wil koop of verdien.   Daardie offers wat aan God gebring word omdat ek nie teen ander gemeentelede wil afsteek nie en ook deur mense geëer wil word. Dink maar aan Ananías en Saffíra se skynheilige offergawe wat deur God gestraf is. “En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? …” (Hand. 5:9).

‘n Verdere slegte eienskap wat algemeen aan ons samelewing geword het, is ons traagheid in God se diens. Ons probeer om die “belangrikste wette” van God te gehoorsaam en daarmee wil ons ons geloofsverantwoordelikheid afhandel. Die Here leer egter vir ons in teenstelling hiermee dat ons onsself daarop moet toespits om goed te doen. Hy leer vir ons om ywerig vir Hom te werk. “wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.” (Titus 2:14). Ja, die Romeine word ook tot ywerige arbeid in diens van die Here aangespoor. “wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here;” (Rom. 12:11).

Hoeveel mense is daar vandag nog wat waarlik volgens God se voorskrif die tyd uitkoop? “en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.” (Efés. 5:16). Dit is mos veel lekkerder om ons tyd te verspil voor die televisie of om video’s op Youtube te kyk. En dan is daardie dinge waarna gekyk word gewoonlik van so ‘n aard dat die satan ons juis hiermee tot allerhande ongeregtigheid verlok. Sou ek nie moeiliker hom ten prooi geval het indien ek eerder besig was om my tyd ywerig in diensbaarheid aan ons liefdevolle, heilige, waardige Here te wy nie?   Is die dankbaarheid in my hart teenoor Christus wat my uit sondemag losgekoop het nie so groot dat ek daarna smag om gedurig die een offer van dankbaarheid na die ander na die voete van Christus te dra nie?

Geliefdes, mag die Here Jesus Christus ons nie ledig vind die dag wanneer Hy weer met die wolke kom om die wêreld te oordeel nie. Mag Hy ons besig vind om die tyd uit te koop. Mag Hy ons besig vind as getroue diensknegte wat met groot ywer die een opregte offer na die ander in dankbaarheid vir Hom berei. “Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind.” (Luk. 12:43).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie