1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661533

Besoekers aanlyn

Ons het 40 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IS ONS OOK BEKOMMERD?

BybelPs. 38:1-23

“Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde.” (:19).

Ek wonder hoeveel van u vandag met kommer in u hart sit? Daar is seker nie ‘n enkele volwassene wat nie die betekenis van bekommernis verstaan nie. Die vraag vandag is egter meer spesifiek – “Waaroor is u vandag so uiters bekommerd?”

Ek is seker dat daar vandag duisendtalle mense wat oor hul werk bekommerd is en die moontlikheid dat hulle hul werk kwyt is. Ek is seker dat daar vandag duisendtalle mense is wat oor hul finansies bekommerd is. Ek is seker dat daar vandag duisendtalle mense is wat oor hul kinders bekommerd is. En daar is seker duisendtalle mense wat hulle oor hul veiligheid bekommer. Ek is egter onseker of daar mense in hul derduisende is wat hul vandag oor hul sonde bekommer. En hierdie gebrek aan kommer is nie omdat daar soveel heilige en sondelose mense op aarde is nie, maar omdat dit hulle nie hinder om in hul sondigheid voort te leef nie.

Ek herinner u graag aan ‘n besoek wat Jesus Christus by mense afgelê het. Martha was besig om te werskaf ten einde te verseker dat almal se behoeftes in die vlees versorg word. Sy moet darem seker maak dat alles in haar huis goed vertoon. Dit is mos lekker om mense te beïndruk. Sy was boonop ongelukkig omdat Maria haar nie hierin bygestaan het nie. Maria was besorgd oor haar sieleheil terwyl Martha oor die verganklike dinge verontrus en besorgd was. En Jesus het vir Martha hierop gewys. “Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.” (Luk. 10:41&42).

Die mens van ons tyd is ook besorgd en verontrus oor baie dinge en laat die goeie deel by hulle verbygaan. Die meeste mense is meer bekommerd om hul aansien in mense (die wêreld) se oë te behou as om by God in aansien te wees. Dink maar hoedat talle mense met oneerlikheid hul rykdom vermeerder. En ten spyte daarvan dat dit openbare inligting is dat hierdie rykdom oneerlik verwerf is, geniet hulle steeds groot aansien in die wêreld! Hulle is immers ryk en in die wêreld se oë is hierdie rykdom bekoorlik!

 

Dit lei ook daartoe dat talle ander mense só behep raak in hul strewe na rykdom dat hulle die kosbare gawe van ewige verlossing van hul siele uit die verderf nie aanneem nie. Nee, hulle is nie bekommerd oor die ewige verderf van hulle siele nie, want hulle is te besorg en verontrus oor die dinge van die wêreld! “Die koninkryk van die hemele is soos ’n koning wat ’n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ’n ander na sy handelsaak.Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie.” (Matt. 22:2,-5 & 8).

 

Hierdie woorde uit Jesus se gelykenis oor die genooides wat hul plek aan die bruilofsmaal kwyt is, herinner my so baie aan wat ek oor die afgelope twee dekades van my eie lewe beleef het. Die mens is toenemend besig met sy eie idees en strewes en het al minder tyd om aan God en Sy Woord af te staan. Dit is nie asof die ure in ‘n dag oor die laaste twee dekades skielik minder geword het nie. Die naakte waarheid is dat God net soveel minder belangrik in mense se lewens geword het dat hulle Hom nie meer waardig genoeg ag om “hulle kosbare tyd” aan Hom af te staan nie. Dit is belangriker om op die Sabbatdag NOG ‘n dag se ekstra inkomste te verdien as om hierdie dag aan God te wy. God voorsien mos nie genoegsaam vir my in die ses dae van die week wat Hy vir die mens gegee het om te arbei nie. En die rede waarom u dink dat u nie u verpligtinge sal kan nakom indien u onderneming nie sewe dae van die week handeldryf nie is omdat u nie tyd maak om God te leer ken vir Wie Hy werklik is nie! U verkies om eerder u vertroue op uself te stel as om God se voorsienigheid te vertrou!

Ons verkies om nie die tyd aan God af te staan wat hy van ons eis nie. Ons sal self besluit wanneer dit vir ons geleë is om Hom op te kommandeer. Ons sal, soos en wanneer nodig, gebedsbyeenkomste uitroep en Hom dan om hulp smeek wanneer ons in nood of ellende verkeer. Ons sal Hom opsoek wanneer ons bekommernisse vir ons te veel raak. Hy sal moet opdaag wanneer ons gebied, nieteenstaande die feit dat ons nie op een van Sy versoeke en uitnodigings positief reageer nie. Ons sal tot Hom nader met ons hope bekommernisse oor ons finansies en ons veiligheid, ons gesondheid, ons geluk. Maar ons sal nie luister wanneer Hy tot ons spreek oor Sy bekommernis oor ons siele nie! “Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.” (Heb. 2:16). Dink u nie as iets belangrik genoeg is dat God Hom daaroor bekommer dat ons dalk daarop moet ag gee nie?

 

Hoeveel van ons was al oor ons sondigheid, oor ons ongeregtighede bekommerd soos wat ons oor verganklike dinge bekommerd was? Hoeveel van ons het al nagte rond gerol en worstel en by die Here gepleit, aangedring, om ons van ons ongeregtighede te bevry en te red soos wat ons aanhoudend voor Hom sal pleit om ons uit finansiële nood, gevaar en dergelike dinge te red? Het enige van ons al gevoel asof ons lewe in duie sal stort indien ons nog ‘n dag verder met ons ongeregtigheid moet saamleef en nie daarvan verlos word nie?

 

Dawid was oor sy sonde bekommerd. Dawid was bekommerd dat God Sy Aangesig vir hom weens sy ongeregtighede sou verberg! “Hoe lank sal U, o HERE, Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos ’n vuur?” (Ps. 89:47). En vir Dawid was die gedagte om van God se Aangesig verwyder te wees ‘n groot rede tot kommer! Dawid was so bekommerd hieroor dat hy gedurig na ‘n oplossing hiervoor gesoek het. Sy ontdekking was natuurlik dat hyself by onvermoë is om homself van sy ongeregtighede te verlos. Maar Dawid het ook geweet dat hy, soos elke verloste, deur God van hierdie bekommernis bevry kan word.

 

Diegene wat hulle nie oor hul ongeregtigheid bekommer nie sal nooit daarvan bevry word nie. Hulle sal dit as hul lot, as hul menslikheid, hul geskapenheid aanvaar. Daarenteen kan diegene wat hulle oor hul ongeregtighede voor God bekommer saam met die Psalmdigter in die woorde van Ps. 130:7&8 hul troos vind. “ Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie