1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6657706

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘n BEKER VAN HEIL OF ‘N BEKER VAN ONHEIL

BybelMatt. 26:17:30

“Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.” (:28).

Daar is ‘n dwaling in ons tyd dat die sterwe van ons dierbare Here Jesus Christus vir elke liewe mens ‘n plek in die hemel verseker het. Die dwaling lê daarin dat elke mens kwansuis gered is omdat Jesus Christus aan die vloekhout gesterf het, ongeag.

Die woorde van ons Verlosser, Jesus Christus, uit Matt. 26:28 stel die volgende baie duidelik:

Sy bloed is die bloed van die nuwe testament, m.a.w. die bloed van die nuwe verbond;

Sy bloed word vir baie uitgestort;

Sy bloed is uitgestort tot vergifnis van sondes.

Wanneer ons kyk na Sy bloed wat die nuwe verbond verseël, het ons natuurlik met ‘n ooreenkoms te doen. En in enige ooreenkoms is daar gewoonlik twee partye wat tot die ooreenkoms of die verbond toetree en wilsooreenstemming bereik. Diegene wat reken dat God almal deur Sy dood aan die vloekhout in die ewige saligheid ingesluit het, ontken dat God aan die mens ‘n vrye wil gegee het. Hoe duidelik stel die Woord dit vir ons dat God die mens se keuse om Sy guns, die beker van Sy barmhartigheid en genade, die beker van heil, uit Sy hand aan te neem of weg te wys. Hy dwing dit in niemand se keel af nie. “En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar, Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorraverdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.” (Matt. 10:14&15). En dit klink ook allermins of diegene na wie verwys word in vers 15 – hulle wat die beker van heil van die hand wys – op pad is om die ewige saligheid te beërwe!

Die Woord stel dit duidelik dat Christus Jesus se bloed vir baie uitgestort word. Hierdie waarheid word ook in ‘n ander Skrifgedeelte weereens in Jesus Christus se eie woorde gestel:”net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.” (Matt. 20:28). Ja, Hy gee Sy lewe as losprys – Hy betaal met Sy bloed die losprys en verseël daarmee ‘n nuwe verbond met baie – nie met almal nie. Dit word verder vir ons bevestig in die woorde van Hebreërs 9:28 dat Christus geoffer is om die sondes van baie weg te neem. “so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” Die Woord stel dit vir ons so onomwonde omdat God die hart van die mensekinders ken! Hy weet dat daar baie van hulle is wat deur die verlossingswerk en die lyding van ons Here Jesus Christus diep geraak sal word met aanhoor van die Evangelie en deur die werking van die Heilige Gees. Maar Hy weet ook dat daar baie is wat hierdie beker van heil uit die hand van die Here sal verag en die Heilige Gees sal weerstaan. Ja, soos die een kwaaddoener wat saam met Jesus opgehang is en Hom saam met die verbygangers gesmaad het en in die beker van heil gespuug het. Daarenteen het die ander kwaaddoener die Here Jesus in sy sterwensuur gesmeek om aan hom te dink wanneer Hy in Sy koninkryk kom. Hy het in sy sterwensuur gepleit vir net ‘n klein slukkie uit die heilsbeker van God se genade! En Jesus se reaksie aan hierdie man? Hy verseker hom dat hy saam met Hom in die paradys sal wees. Al sluit die kwaaddoener sy nuwe verbond met Jesus in sy laaste uur op aarde het hy steeds met wilsooreenstemming daartoe toegetree. Hy het die beker van heil uit die Here se hand aangeneem.

Sy bloed is uitgestort tot vergifnis van sondes. Luister baie, baie mooi na die woorde van God deur die mond van Sy kneg, Moses, wat ons vind in Deut. 27:26:”Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; …”. Besef ons die implikasie hiervan geliefdes? Ek en u, as mense wat die wet van God oortree het – ons wat nie in die woorde van hierdie wet kon hou om dit te doen nie – ons is eintlik vervloektes voor God. Vervloek omdat ons Hom in die aangesig gespuug het met ons sondige dade. Vervloek omdat ons Sy volmaakte skepping met ons wandade kom ontheilig en verontreinig. Vervloek omdat ons onsself verwaand genoeg gedra het en vermetel genoeg was om te dink dat ons die insettinge en verordeninge van die Allerhoogste, Allerheiligste, onbegryplik grote God mag verontagsaam. Wie is vermetel genoeg om homself teen God te verhef en te dink dat hy met sy lewe sou ontvlug? En is dit nie presies wat ons doen wanneer ons aan God ongehoorsaam is nie – verhef ons onsself nie op vermetele wyse teen Hom nie?

Dit bring my ook by diegene wat nie wil drink uit die beker van heil wat uit die hand van Christus aan die mens gebied word nie. Hulle wat van mening is dat hulle hierdie bloed van die nuwe verbond nie nodig het nie – hulle sluit m.a.w. geen nuwe verbond met God nie. Hulle bly in hul vervloekte staat as mense wat teen God gesondig het. Hulle wat nie uit die beker van heil wil drink nie sal deel hê aan ‘n ander beker. Hulle sal drink uit die beker van onheil – die beker gevul met die grimmigheid van God. “Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en ‘n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.” (Ps. 11:6). Ja, geliefdes. Ons lees ook van hierdie beker van grimmigheid, nie van ‘n heilsbeker nie, wat vir die goddelose berei is in Ps. 75:9:”Want in die hand van die HERE is ‘n beker, en die wyn skuim; dit is oorvloedig gemeng, en Hy skink daaruit; ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink.” En moenie by uself dink om te sê dat hierdie grimmigheid van God in die “Ou Testament” bestaan het en met Jesus se koms in die vlees tot ‘n einde gekom het nie. Ons lees in Openbaring 14:10 hoedat Jesus Christus, die Lam van God, sal toesien hoedat hulle wat die beker van heil uit Sy Hand geweier het, sal drink uit die beker van God se toorn. “sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.”

As u nie wens dat ek moet ophou praat oor die vervloeking en vuilheid en slegtheid van die mens en die toorn van God wat daarmee saam gaan en verlang om die dierbare woord – Christus – te hoor nie dan het u nog nie begryp hoe vreeslik hierdie vervloekte en verlore toestand van die mens is nie. En as u dit nie begryp nie sal u nie besef wat dit is wat onse Here Jesus Christus werklik vir Sy verloste kinders gedoen het nie! U sal nie besef hoedat ek en u veronderstel is om daardie beker van heil wat ons uit God se Hand neem om deel te hê aan Sy bloed wat ons van hierdie vloek losgekoop het na regte met ons trane van dankbaarheid behoort te vul nie!

Ons het in die eerste verbond teen God oortree en as skuldiges is ons as vervloektes van God se Aangesig weggedryf. Maar ons Heiland kom en Hy vervul die wet van God. Hy voldoen aan God se reg. Hy gehoorsaam God die Vader en is daarom geseënd bo elke ander naam. “en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,” (Fil .2:8&9). En Hy wat hierdie naam bo elke naam het, word nie van God se Aangesig weggedryf nie. Hy is waardig om God se Aangesig te sien en daar tree Hy as Middelaar vir baie op wat wens en begeer om hul met God te versoen. Hy tree in belang op van hulle wat treur oor hul vervloekte toestand in die vlees en wens om met God versoen te word. Hy bewerk vir ons voor God die Vader versoening en red ons uit ons vervloekte en verlore toestand omdat Hy ons van daardie vloek losgekoop het. “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang – “ (Gal. 3:13).

Ek hoop, geliefde broeder en suster, dat u begeer om te drink uit die beker van heil wat God aan ons bied. Ek hoop, geliefde broeder en suster, dat wanneer u dink aan die heil wat uit hierdie beker oor u lewe vloei dat dit u hart sal reinig voor God wanneer u van harte begryp wat dit is wat onse Here Jesus Christus vir ons met Sy bloed gedoen het.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie