1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6657575

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

MOET JOU NIE BEKOMMER NIE!

lelie van die veldOmdat alles wat die mens raak onlosmaaklik aan sy godsdiens gekoppel is omdat sy oorsprong by God is, sal dit gepas wees om ook binne die politiek nie God se riglyne te verdraai om die mens te pas in sy neiging om altyd alles te wil verander nie.

MATTHÉÜS 6:28
En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; As ons dus nou gaan werk, is dit omdat ons nie op God vertrou nie?

LUKAS 12:25
En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? Indien ons ‘n heining om ons erf oprig, is dit omdat ons nie op God vertrou nie? Deur op te hou werk, nie jou eiendom verseker, jou huis en erf oop laat, sonder wapen in ‘n oorlogsone jou gesin en eiendom blootstel aan aanvalle, inbrake, diefstal en selfs die dood, is dit verantwoordelik? Nee! Dit is bepaald nie die bedoeling van die bo-vermelde Skrifaanhalings nie. Net so min as wat die aanhaling uit ROMEINE 10:12 sou beteken dat daar nie onderskei kan word tussen die voorkoms, kultuur, gewoontes en handelinge van ‘n Griek en ‘n Jood nie. “Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.” En GALÁSIËRS 3:28 “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.” Dit gaan hier eerder oor gelykberegtiging van die mens deur God. Of dit aanneming of verwerping beteken, het elkeen gelyke kans tot bekering en vergifnis. Daar is egter bepaald verskil en onderskeid wat nie wegval op grond van hierdie tekste nie!

I KORINTHIËRS 7:34 Daar is ook onderskeid tussen ’n vrou en ’n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.

Die era waarin die Afrikaner se jongmense geleer is dat daar ‘n totale aanslag op ons aangelê word is feitlik heeltemal vernietig. Op sluwe wyse het die satan deur die liberalisme, Humanisme en verdraaide toepassing van die Charismatiese omgang met die gawes van die Gees in die kerke en bewegings rondom en buite die kerke, ons waaksaamheid deur kwelling in die doofpot gestop.

Deesdae neem ons 'n groeiende bedreiging van demoniese aktiwiteit waar in die sfeer van die bonatuurlike. Waar Satan nie daarin slaag om die Bybel van ons weg te neem nie, werk hy hard om ons van die Bybel weg te skeur. Hy doen dit doodeenvoudig deur Christene sover te kry om hul fokus te plaas op mans en vroue, wat aanspraak maak op sommige bonatuurlike gawes en gebeurtenisse. Dit is egter so dat hulle wat andere se belewenisse najaag, nie tyd of belangstelling het om die Skrif te ondersoek vir God se waarhede nie, en is hulle genesing gewoonlik ook nie blywend nie. (Hierdie aanhaling is oorgeneem)

Diésulke mans en vroue wat nou die Gees van God se werk hier op aarde oorneem onder die waan dat hulle “goeie werk” doen is totaal onbewus van die strik waarin hulle gelei is om te trap.

Die aanslag kom in vele vorms waar die Afrikanervolk se ankers getrek word deur die Woord van God te gebruik as motivering daarvoor. Ek noem ‘n paar voorbeelde:

As jy ‘n wapen dra vertrou jy nie op God nie.

As jy ‘n polis uitneem vertrou jy nie op God nie

As jy aan ‘n mediese skema behoort vertrou jy nie op God nie

As jy ‘n voorstander is van Afsonderlike Ontwikkeling, misken jy die Bybelse gelykheidsbeginsel.

Dit skreeu teen God dat ‘n klein minderheid oor ‘n meerderheid kan of mag regeer.

Gemengde huwelike, selfde geslag huwelike en een-mens-een-stembeginsel is Bybels verantwoordbaar omdat ons almal “gelyk” is voor God.

As jy die Stem sing verhef jy jou land bo God

Die Monument is ‘n Vrymesselaarstempel

As jy ‘n voorkeur vir jou ras uitoefen is jy ‘n rassis

Nierassigheid is Bybels vanweë die feit dat die Bybel sê ons is almal gelyk voor God.

MATTHÉÜS 24:43
Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.

As daar verwys word dat jy jou nie moet kwel nie, impliseer dit glad nie dat jy niè waaksaam moet wees nie. Dit beteken ook nie dat jy nie ‘n wapen moet hê waarmee jy jouself en jou eiendom kan beskerm nie.

Wanneer dit gaan oor ‘n minderheid wat oor ‘n meerderheid regeer het dit niks te make met onderdrukking, vernedering of ondergrawing van die meerderheid se regte nie. Dit het doodgewoon alles te make met kennis, verantwoordelikheid, eienaarskap en met die gesonde beginsel van beheer en bestuur. In ‘n groot besigheid is die bestuur ‘n baie klein komponent van die totale werksmag wat die werksmag met verantwoordelikheid moet beheer, bestuur en aanwend tot voordeel van die besigheid en inkomste vir die werksmag.

Oor die kwessie van gelykheid en gelykberegtiging is daar vele getuienis uit God’s Woord dat almal nié gelyk is nie. MATTHÉÜS 20: En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen ’n penning ontvang.    

10        Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen ’n penning ontvang.

11        En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer

12        en sê: Hierdie laastes het een uur gewerk, en u het hulle gelykop behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het.

13        Maar hy antwoord en sê vir een van hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir ’n penning nie?

14        Neem dan wat joue is, en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou.

15        Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is?

16        So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die ferm en besliste weerstand teen ongeregtigheid van: “Neem dan wat joue is, en gaan heen”, word totaal negeer en vervang deur klem te laat val op “ons is mos almal gelyk en moet gelyk behandel word, deur politieke korrektheid, samesprekings, toegewings en aanpassing by wat ooglopend ongeregtig is!

Indien jy nie op God vertrou as jy ‘n wapen dra, waarom ‘n heining om jou werf oprig? Waarom jou deure en vensters in die nag sluit? Waarom honde aanhou om jou te waarsku, ens., ens. God roep nie volkere en nasies in aansyn om hulle te laat vernietig deur diégene wat in ongeregtigheid lewe nie. God verwag van ons verantwoordelikheid wat spruit uit die riglyne uit Sy Woord.

 

Die sing van die Stem en die oprig van die monument rig jou juis tot die almag van God en Sy liefde, barmhartigheid en onbeperkte vermoë om te red!

Lees dus die Bybel gereeld en met aandag sodat die satan se aanslae afgeweer kan word in welke vorm hulle ookal na jou toe aankom. ‘n Kop in die sand beleid kan vergelyk word met dié man wat een talent ontvang het en dit in die sand begrawe het. Gebruik die gawes wat jy het en woeker daarmee sodat jy ten minste iets kan verdien wat in verhouding is met wat jy ontvang het.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie