1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661538

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE WAARDE VAN KULTUUR MENEER!

Klaas WaarseggerDie vorm van kultuur gee uitdrukking aan die kollektiewe gerigtheid van ‘n bepaalde groep mense deur middel van afkoms, reëls, waardes, geloof en gebruike om sodoende ‘n gemeenskaplikheid te beleef en jou identiteit te bewaar.

Dit bevestig wat jy is. Dit gee ‘n bepaalde inhoud aan jou bestaan. Geloof is die basis waarop kultuur rus vir primitiewe sowel as ontwikkelde samelewings. Kultuur is dus altyd groepsgebonde en ontwikkel oor tyd en omstandigheid. Geloof en kultuur kan nie van mekaar geskei word nie. Die aard van kultuur sluit dus in maar dit sluit ook uit! Lidmaatskap tot die groep word sodoende gereguleer.

Die Negroïede volke van Afrika se kultuur verskil op onversoenbare wyse van die Westerse kultuur as gevolg van verskillende en uiteenlopende waardesisteme. Multikultuur het ‘n negatiewe uitwerking op die mens en loop uit op ‘n verdeelde lojaliteit en identiteitloosheid. Niemand kan hom of haarself uitleef in ‘n identiteitsvakuum nie. Identiteit het te make met herkoms, demografiese omgewing, sosiale verhoudings, waardes, oortuigings, belange, toekomsdrome en ideale. Selfs die swart kultuur van Ubuntu beteken juis wie jy is op grond van jou deelwees van ‘n bepaalde groep.

Vir ‘n diverse samelewing om te funksioneer in vredevolle naasbestaan is sekerheid van identiteit en sosiale grense ‘n vereiste. Dit stimmuleer vastigheid van gedrag en respek vir ander. Selfs die taal wat jy besig is ‘n bewys van identifikasie en onderskeid. Multikulturalisme in een politieke bestel het gefaal regoor die wêreld asgevolg van die eiesoortigheid van mense wat na vore tree in die vorm van ras, taal, etnisiteit, geografiese gebondenheid, sosiale gedrag, waardesisteme, ontwikkelingspeil, ens.

Godsdiens gee sin en betekenis aan ‘n mens se lewe. Dit voorsien geestelike voedsel aan die mens wat jou ‘n venster bied van hoe jy na die wêreld kyk. ( Die weg van die waarheid en die lewe) Dít op sigself skep afstand tussen kultuurgroepe en volke. ‘n Mens dink en doen volgens jou religieuse en kulturele belewenis.

Om te wees wie jy is en te glo wat jy glo is inherent in die mens en plaas jou binne die raamwerk van jou geskapenheid. Diversiteit in ‘n samelewing leen hom tot meningsverskil, misverstand, onmin, konflik en vergryp. Om diversiteit te ontken is om vir jouself en almal wat jou hoor te lieg. Die aardse werklikheid, dít is mos die riglyn! Vreedsame naasbestaan is dus net moontlik deur middel van gebiedskeiding! Herkoms, voorkoms en gedrag bepaal dit so. Rassigheid is ‘n waarneembare en voor-die-hand-liggende verskyningsvorm van die diversiteit binne die mensdom en moet aldus verstaan, erken en gerespekteer word. Die ganse kosmiese werklikheid met inbegrip van die mensdom is gebaseer op eiesoortigheid! In kort meneer....... Ken jou plek!!

Klaas Waarsegger.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie