1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6708153

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

‘N PROFETIESE SIENING IN 1954 WAT STREK TOT 2050

Dr. H. F. VerwoerdDie AVP vind dit nodig om weer 'n artikel van die leier van die AVP oor die insig van dr. H. F. Verwoerd, wat hy in 2010 geskryf het te plaas. Die belangrikheid daarvan is die kulminering van dr. Verwoerd se vooruitsig van gebeure indien integrasie in Suid Afrika toegepas sou word. Die bewys van die futieliteit van die liberalis se verwronge vertolking van omstandigheid waarmee beginsels vervang is op die grondslag van kommunisties/humanistiese dogma, met die voorspelde gevolge wat ons vandag beleef! Mag sommige van hulle dit te lese kry en tot bekering kom!!

In ‘n uiterste poging van die media om ons te oortuig dat ons, veral nou na afloop van die sokker, in utopia aangeland het en F.W.de Klerk se visie van ‘n “leiernasie” verwesenlik is, is dit raadsaam om opnuut na ‘n werklike leier van wêreldformaat se insig te kyk en te vergelyk.   Daar is ‘n tabel op skrif gestel wat van 1954, tot die jaar 2050, ‘n vooruitskouing gee van vêrsiendheid gegrond op die vermoë om beleid en besluite, twintig jaar vooruit te projekteer en te weet wat die gevolge daarvan sal wees.

STATUUR VAN DIÈ POLITIEKE “PROFEET” ?

 

As een van die grootste staatsmanne van sy tyd, gemeet aan die chaos waarin die Republiek vandag verkeer, staan hy as staatshoof onge-ewenaard tot vandag en waarskynlik nog tot ver in die toekoms. Dit is dus gepas dat ons net weer ons geheue sal verfris van wie ons praat, en wat sy aansien was onder selfs die Afrikanervolk se vyande!

Uit die mond van ‘n vooraanstaande opposisielid uit die destydse PFP, (vandag die DA), was hy so beskryf: “Teen die tyd toe hy gesterf het, het hy sy eie monument gebou gehad wat daar vir almal was om te sien: die Republiek van Suid Afrika. Die blankes is saamgesmee tot eenheid, die land was militêr sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.... In die geskiedenis sal sy naam altyd voortleef as die leier wat, toe sy land bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike agressie van oorsee, gestaan het as ‘n simbool van weerstand en die wil en vasberadenheid om te oorleef. Sy fisieke en geestelike moed het hom ‘n lewende legende gemaak vir die wat hom gevolg het.”

So het sy oposisie hom opgesom teen die tyd wat hy gesterf het.

WAT HET HY VIR ONS NAGELAAT, AFGELEI UIT SY OPPOSISIE SE GESIGSPUNT?

 1. ‘n Republiek
 2. Blankes in eenheid saamgesmee
 3. Sterk en veerkragtige militêre mag
 4. Doeltreffende polisie en veiligheidsmag
 5. Dinamiese, uitdyende en selfonderhoudende ekonomie
 6. Toe sy land bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike agressie van oorsee, gestaan het as ‘n simbool van weerstand!
 7. Die wil en vasberadenheid om te oorleef
 8. Fisiese en geestelike moed

WAT HET DAARVAN OORGEBLY?

Wat het van hierdie ongelooflike prestasie as ankerpale in die Afrikaner se mondering oorgebly?

 1. Nie eenheid nie maar verskeurdheid
 2. Nie sterk militêre mag nie maar korrupte, sieklike, ongeorganiseerde, militêrgeklede barbare.
 3. Nie doeltreffende polisie en veiligheidsmag nie maar gewettigde kriminele, met die oog op blanke teistering.
 4. Nie dinamiese, selfonderhoudende ekonomie nie, maar ‘n skuldbelade bankrot stelsel wat moet hande hou volgens die patroon van Afrika!
 5. Nie ‘n simbool van weerstand teen agressie nie, maar kapitulasie, onderhandeling, kompromie en aanvaarding!
 6. Nie vasberadenheid en die wil om te oorleef nie, maar toegewing, swart bemagtiging en emigrasie!
 7. Nie fisiese en geestelike moed nie, maar ongeloof en politieke hensop-en- joinerbenadering.

Hierin was ons grootliks self verantwoordelik deur agter swakkelinge aan te loop, weg van gebaande weë, weg van beginsel, weg van duidelik neergelegde en beproefde riglyne, teen alle grondige waarskuwings en voorspellings in, tot uit ons Godgegewe erfenis uit en in Sokkerbankrotskap in! Volgens gister se Rapport tot in die orde van 45miljard wat kan draai by 90 miljard.

Om egter die behoefte te openbaar om na ons Politieke “Profeet” se nalatenskap te kyk, stuur ‘n gevoel van opwinding, ‘n tinteling van hoop, langs ‘n mens se ruggraat af, want is ons dan nie bekend met sy politieke insig en prestasies nie?

‘n BEKNOPTE AGTERGROND.

As minister van naturellesake moes hy wyd reis en het hy oor die lengte en breedte van Suid Afrika die beleid van afsonderlike ontwikkeling verkondig,

Sy standpunt was, ‘n kans vir elkeen maar binne eie kring

Hy het sy parlementêre loopbaan op 3 September 1948 ingelui met ‘n indrukwekkende redevoering oor die beginsel van rasseskeiding.

Hy was onder andere ‘n voorstander van moedertaal onderrig en het so die swartes se kinders gevrywaar van volksvreemde onderwys, veral in die laerskool. Hy het ook swart ouers groter seggenskap oor die onderwys van hulle kinders laat verkry. Hy was ernstig gekant teen dubbel medium skole, soos dit waaraan ons kinders vandag deur die swart onderwysowerhede onderwerp word!

SY lewensanker

Met die afsterf van Adv Hans Strydom op 24 Augustus 1958, is hy aangewys as sesde eerste minister van die Unie van Suid Afrika, toe nog binne ‘n bestel van volksvreemde en volksvyandige oorheersing. In sy toespraak het hy die volgende gesê: “Ek glo dat die wil van God deur hierdie stemming geopenbaar is…….Ek sal elke dag my krag soek in die Woord en nie in myself nie”

Die anker wat ons as volk deur ongeloof versaak het en sedert die Internasionaalbeplande moord op hom, op “prinse” begin vertrou het!

U het nou seker al agtergekom van wie ons praat?

Op 21 Januarie 1960 kondig die Transvaler aan dat ‘n referendum oor Republiekwording gehou gaan word. Dit het as voorblad nuus in die pers en hoofnuus van die BBC in Engeland verskyn, en nie later as 3 Februarie 1960, (slegs 13 dae later) was mnr. Harold Macmillan, die eerste minister van Britanje, hier om voor albei kamers van die parlement sy “Winds of change” toespraak te lewer.

Met sy verskuilde agenda en slinksbewoorde rede, het hy op subtiele wyse die Afrikanervolk tot verandering kom aanmaan met die strekking dat as ons dit nie doen nie, ons die wêreldvrede sou bedreig. Hy het in kort die volgende gesê: “The most striking of all the impressions that I have formed since I left London a month ago is of the strength of this African National consciousness. (ANC) (Waarskynlik ‘n sinspeling op die African National Congress, wat niks met Nasionalisme in gemeen gehad het nie!) The winds of change is blowing througout the continent.

This means, I would judge, that we must come to terms with it. I sincerely believe that if we cannot do so we may imperil the precarious balance between East and West on which the peace of the world depends”

Soos later met die blankes van Rhodesie geblyk het, en nou met ons, het die Engelse gemeenskap Macmillan reg vertolk toe hulle van mening was dat Britanje die blankes van Suid-Afrika as “expendable” beskou het.

Uit Dr Verwoerd se antwoord op hierdie toespraak is daar vir ons vandag veral twee belangrike riglyne.

“Die witman wat na Afrika gekom het, het gekom om te bly.

Die tweede belangrike opmerking teenoor Macmillan was: “As u met u koms hierheen niks meer gedoen het as om dit moontlik te maak dat oral bekend gemaak word dat niemand iets kan bereik deur ‘n ander te probeer seer maak van wie hy verskil nie, maar dat slegs goed gebore kan word uit pogings om aan andere goed te doen, dan was u reis tot sover as hierdie suidpunt goed beloon”.

Van 13 tot 15 Maart was Dr Verwoerd egter so hewig aangeval op die Statebondskonferensie waar hy aansoek gedoen het vir die voortgesette lidmaatskap van Suid Afrika as Republiek, dat hy ons aansoek teruggetrek het. Die aandrang was om apartheid af te skaf. Dr Verwoerd het egter geweier en sy geloof in die beleid bly bevestig as die beste vir Suid Afrika.

Hy het teenoor die 50,000 mense wat hom op Jan Smuts lughawe ingewag het, die gebeure as ‘n oorwinning vir Suid Afrika bestempel en daar was by hom geen twyfel dat, “ die hand van God ons gelei het nie”.

Dr Verwoerd het met die Republiek in vooruitsig, nie geskroom om ons aan die Statebond te ontrek om sodoende heeltemal buite die Engelse en volksvreemde en vyandige bestel te kom nie. Tenspyte van waarskuwings deur meningsopnames dat ‘n stemming in ‘n referendum teen Republiekwording sal wees, het hy in geloof voortgegaan en die Referendum gehou! Voor ‘n skare van 70,000 mense het hy die oorwinning in die Referendum van 5 Oktober , ‘n dag van gebedsvervulling genoem.

Sy strewe na blanke eenheid was by Dr Verwoerd ‘n hoë voorkeur as die blanke hier wou bly voortbestaan. Samewerking tussen Afrikaans en Engelssprekendes was dus vir hom noodsaaklik oppad na eenheid, en die aanstelling van twee Engelssprekendes as ministers, nl Trollip en Waring, was ‘n poging van hom om die Afrikaner se welwillendheid te betoon vir die Engelse steun in die Referendum vir Republiekwording. Apartheid was vir hom die onontbeerlike staatkundige bedeling om die blanke beskawing in Suid Afrika mee te beveilig.

Ek haal ‘n enkele voorbeeld aan van sy ywer om almal, selfs die voortvarende jeug te oortuig van sy standpunt: Op 4 September 1965, op 2 dae na, presies ‘n jaar voor Stafendas se moord op hom, spreek hy die Nasionale Jeugbond op hulle versoek, toe op Loskopdam. Hulle kongrestema was “die stryd teen Afrikaner-nasionalisme, juis met die oog op die twee Engelse wat hy in die kabinet opgeneem het en volgens hulle be-oordeling, Afrikaner Nasionalisme bedreig het!.

Dr. Verwoerd het reageer op die vraag of die Afrikaner homself sal kan handhaaf in die toekoms, en as hy kan, wat die voorwaarde daarvoor sou wees. Daardie vraag, was bedoel vir ‘n projeksie wat ook vandag ver by ons verby strek tot by ons nageslag, omdat Dr Verwoerd opgemerk het dat hy dink aan tenminste ‘n halfeeu vorentoe!

Diè vraag omvang natuurlik ook vandag ons hele volksbestaan! Dr Verwoerd stel egter die vraag ondergeskik aan ‘n ander vraag nl. “Kan die witman homself handhaaf in Suid-Afrika?” Wat is die toekoms van die witman in Suid-Afrika? Want as die witman homself hier kan handhaaf, is die vraag of die Afrikaner hom sal kan handhaaf, vanselfsprekend geantwoord.

Hy het die voorwaarde vir voortbestaan so gestel: “As ons in Suid-Afrika ‘n beleid van integrasie sou aanvaar, dan sou ek sê dat nieteenstaande alle tierlantyne wat jy daaraan heg op grond waarvan jy belowe dat die blanke vir afsienbare tyd nog sal bly heers, sal die blanke hom op die ou end nie kan handhaaf nie. Die blanke sal hom nie kan handhaaf onder enige beleid van integrasie nie” Hy het bv verwys na die maatskaplike terrein van kerke en skole en hoe die blanke daar en op elke ander terrein, uiteindelik verdring sal word.

Dit is nou vyf-en-veertig jaar later! Kan ons Dr Verwoerd se projeksie vandag toets? Deur beginsel en beleidsafwyking het nie net die blanke nie, maar ook die Afrikaner en elke swart volk daarin gefaal om homself te handhaaf.   Die tragiese gevolg is dat daarmee saam, is ook die Afrikaner se Godswaardes, sy Christelik-Nasionale grondslag en sy bloedgekoopte vryheid in die drein af en lê finale uitwissing vir ons voor as ons nie wil verenig op die beproefde beginsel en beleid waarvan die sukses deur selfs dr. Verwoerd se opposisie besing is nie!

ENKELE RIGLYNE WAAROP ONS WEER EENHEID SAL VERKRY

Uit die aangehaalde voorbeelde kan ek nie anders as om die volgende riglyne vir volkseenheid te onderstreep nie.

 1. Die witman wat na Afrika gekom het, het gekom om te bly. Dit is ‘n onontbeerlike uitgangspunt wat in elke Afrikaner se gemoed veranker moet wees.
 1. As u met u koms hierheen niks meer gedoen het as om dit moontlik te maak dat oral bekend gemaak word dat niemand iets kan bereik deur ‘n ander te probeer seer maak van wie jy verskil nie, maar dat slegs goed gebore kan word uit pogings om aan andere goed te doen, dan was u reis tot sover as hierdie by-eenkoms goed beloon en wil ek bysê, sal alle toekomstige pogings tot volkseenheid, goed beloon word as dit ook ons uitgangspunt word!
 1. Samewerking is noodsaaklik oppad na volkseenheid.       Die voorwaarde is behoud van beginsel en beleid en ‘n onverbiddelike optrede en verset teen alle pogings om daarvan afstand te doen!
 1. Ek sal elke dag my krag soek in die Woord en nie in myself nie
 1. Betrokkenheid binne ‘n volksvreemde en volksvyandige bestel bring onvermydelik onderlinge verdeeldheid oor beginsel en beleid!
 1. Handhawing van beginsel en beproefde beleid buite die volksvreemde en volksvyandige bestel darenteen, ongeag welke omstandigheid, werk onderlinge eensgesindheid en vertroue in die hand
 1. Geloofsvertroue en fisiese moed selfs as die dood dreig,       word beloon
 1. Gebed tot God sal dat Sy hand ons lei tot die vryheid waarna ons streef.
 1. ‘n Ingryping in die onderwys en opvoeding van ons kinders kan nie meer aan volksvreemdes oorgelaat word nie. Ons het reeds een geslag verloor! Hulle moet môre as ‘n eendragtige volk, die leiesels by ons vat!

Namate die volke van die wêreld al meer te doen kry met ‘n toestroming van volksvreemdes wat inbreuk maak op hulle volkshuishouding, sal die nalatenskap van Hendrik French Verwoerd in die toekoms wat voor ons lê, nog ver buite ons land se grense neerslag vind! Ons moet God vandag dank vir leiers soos hy, wat na sy dood nog veel vir ons kan en sal beteken.

Sy selferkende afhanklikheid van die leiding van God en sy bereidheid om te leer uit die geskiedenis van sy volk, gerugsteun deur ‘n vaste geloof in die beginsel van rasseskeiding, het hom in sy politieke insig nie net onderskei van die leiers wat op hom gevolg het nie, maar hulle in sy skadu verdonker tot die swart wat ons vandag ervaar. Oordeel self uit sy nalatenskap van die geprojekteerde gevolge van die Engels-Joodse integrasiebeleid waarmee apartheid vervang is!

Ekonomiese gebied 1954 1975-2000 2000-2050
SOORT WERK Naturelle doen die ongeskoolde en deels halfgeskoolde werk.     Professioneel-opgeleide Naturelle tree op onder hulle eie mense(bv. as onderwysers, dokters, regsgeleerdes, klerke, ens)          

Naturelle doen alle werk insluitende in die geskoolde ambagte.     Blank en Nie-blank werk mededingend saam, veral in handewerk-beroepe waar Naturelle in sommige gevalle in die meerderheid sal wees.     Blanke leerlinge sal in sommige gevalle onder Naturelle-vakmanne staan en blanke werkers onder Naturelle voormanne.

In die professionele beroepe sal deurmekaar dienslewering ontwikkel hoewel elke groep nog oorheersend sy eie mense sal bedien.

In alle beroepe insluitende die professionele sal Naturelle in die oorheersende meerderheid wees.   Blankes sal wel in sommige beroepe gekonsentreer wees, maar origens maak getalle hulle die ondergeskikte invloed in die beroep.
Arbeidsorganisasie Geen eie vakbond vir Naturelle bestaan nie.   Die Blanke sorg as voog vir die belange van die Naturellewerknemers, hoewel die Verenigde Party verlang dat óf gemengde óf Naturellevakbonde sal ontstaan. Gemengde vakbonde bestaan.   Die Blankes beheer hulle nog deur ervaring hoewel die besture reeds gemeng word. Die Naturelle oorheers alle vakbonde, sowel wat lede, bestuur en amptenare betref.

Werkgewersposisie

 

Blankes en ander Nie-blankes is die werkgewers.---Alleen hier en daar gee Naturellewerkgewers aan Naturelle werk. Die Blanke groep verskaf nog die vernaamste werkgewers, maar welvarende Naturelle begin al behalwe Naturelle, ook Blankes in diens neem. Naturelle ding op gelyke voet met met Blankes mee as as werkgewers en indiensneming geskied oor en weer sonder dat ras of kleur enige rol speel.
Grondbesit Naturelle----veral stamme----besit grond in eie Naturelle gebiede en hier en daar is oorblyfsels van Naturelle –eiendomsbesit in die Blanke platteland en in Naturelledorpe by Blanke stede, met ander woorde swart kolle soos daar nog wit kolle in Naturellegebied is. Reg op deurmekaar besit van grond is aan Blank en Nie-blank gegee in Blanke-gebied, maar Naturelle verkry vereers veral erwe in lokasies en plaasgrond op die platteland. Hulle koop nog selde in Blanke woonbuurtes van stede. Naturelle het grondbesitters soos die Blankes oral geword, dit wil sê in winkel-, industriële en woongebiede van alle stede en dorpe en oral op die platteland.     Daar is nie meer Blanke gebied en reservate nie.   Alles is gemengde gebied.
Politieke gebied 1954 1975-2000 2000-2050
Stemmetode Apart.(Net in Kaapprovinsie stem Naturelle vir eie volksraadverteenwoordigers maar die Naturelle oor die hele Unie word verteenwoordig in die Senaat.) Gemengde lyste.(Net sekere Naturelle kwalifiseer volgens hooggestelde maatstawwe van beskawing en besit. Naturellekiesers is nog in die minderheid dog hulle getalle groei) Gemeenskaplike lyste bestaan en die oorgrote meerderheid van kiesers is Naturelle.
Soort Verteenwoordiger Blank Nie-blankes toegelaat Naturelle en Blankes
Getal 3 Volksraad, 4 Senaat. Reeds ‘n paar Naturelleverteenwoordigers is in die Volksraad en in die Senaat en Provinsiale Rade. Hulle is reeds oral lede van Stadsrade. Meerderhheid Naturelle
Gesag Blankes beheer die Unie Naturelle en Blankes beheer land in ‘n vennootskapregering, hoewel die Natuerelle die Junior vennootposisie beklee Naturelle – oorheersing bestaan vanwee hul oorheersende getalle
Maatskaplike Gebied 1954 1975-2000 2000-2050
Woonplek Die Naturelle het hul eie gebiede as ‘n eie tuiste. In Blanke gebied woon hulle wettiglik in lokasies en hostels of op blankes se grond, bv.   op plase en in agterplase, as bediendes. Meeste Naturelle woon nog in lokasies, ens., maar ‘n paar welvarendes begin indring in blanke arme- en middelstand buurtes. (Vgl. In New York). Deurmekaar bewoning.
Skool Naturelle en Blanke kinders gaan na aparte skole Die stryd ontbrand (soos in die Verenigde State van Amerika) nou dat Naturellekinders in die Blanke skole moet kan inkom. Paar welvarendes se kinders is reeds opgeneem in enkele (veral kerk en privaat) skole Alle skole is deurmekaar skole, en Naturellekinders is oral in die meerderheid.
Universiteit ‘n Baie klein persentasie Naturellestudente studeer by ‘n paar Blanke Universiteite. Die neiging na aparte Naturelle-Universitete word deur enkele inrigtings nog getoon. Deurmekaar Universiteite is die reel met ‘n groot aantal Naturellestudente, hoewel ‘n paar inrigtings uit eie keuse hul handhaaf as uitsluitend Blank. Verbod op segregasie op Universiteite is ingevoer en almal is deurmekaar – inrigtings.
Geriewe: Vervoer, Hotel en Restaurant; Vermaak en Sport. Geen vermenging bestaan behalwe op vervoermiddels in sommige plekke. Af en toe word ‘n gemengde vermaaklikheidsgeleentheid uit moedswilligheid of liberalisme gereel, onder taamlik algemene afkeuring. Alle geriewe word as gemeenskaplik beskou, hoewel afsondering vrywillig meestal beoefen word behalwe dat veral ryk en geleerde Naturelle die reg gebruik. Sosiale sanksies en teësin van Blankes belemmer gelyke gebruik van die geriewe weens vernedering – gevoel (Vgl. V.S.A. vandag).

Oral is gebruik van alle geriewe deurmekaar (vgl. Engeland).

Daar is ‘n verbod op segregasie en dus lei gedwonge toelating oral tot gewoonte.

Huwelik ‘n Wetsverbod op gemengde huwelike bestaan hoewel die Verenigde Party net ‘n vrywillige onthouding daarvan begunstig.

Die voorgaande wetsverbod is verwerp.

Vermenging vind dus al meer plaas, maar nog verhoed Blanke sosiale sanksies en teenstand dat dit op baie groot skaal of in die meer welvarende of sosiaal gesiene klasse veel plaasvind.

Vermenging word algemeen en kleurgevoel stomp heeltemal af (vgl. Sekere Suid-Afrikaanse state).

In die Sunday Times van 11 Junie 2010, word op die voorblad van ‘n invoegblad van die departement van Onderwys, ‘n skets van Mandela tussen die heksepoot, wat die verloëning en verwerping van die Christendom voorstel en die okultiese yinyang teken vertoon onder die opskrif:   “Play the game for Mandela”

Op dieselfde bladsy in Rapport waarop de Klerk homself as ‘n “rugbymal Afrikaner” beskryf en swymel oor die verwesenliking van sy “visie”, verskyn ‘n berig van die reuse vermorsing van onaangeraakte kos terwyl ons Afrikaners in duisendtalle verhonger in plakkerskampe!   Sy offers van duisende vermoorde, verkragte, verminkte en verarmde Afrikaners en honderde duisende swartes om by wêreldsokker en rugby uit te kom as die somtotaal van sy leierskap, laat ‘n mens ril om te dink dat hy eens as ‘n Afrikanerleier verkies was!   Die keuse tussen God en die wêreld, waar die voorkeur op die wêreld val, is hulle beste prestasie!

Mag F.W.de Klerk en genote wat die wêreldbeker as verwesentliking van sy visie van ‘n leiernasie beleef, hulle kortsigtigheid en openlike verraad op dieselfde wyse in die verdere ontplooiing van hulle wanstaltige insig, die onvoorsiende gevolge ervaar soos soveel van ons Volksgenote dit alreeds as gevolg van de Klerk en genote se ontrouheid en wêrelddienstigheid moes doen!

Danie Varkevisser

12 Junie 2010.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie