1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661420

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

LAAT HOM TRIOMFEER!

BybelNúmeri 24:1-25

Hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou wonings, o Israel!  (:5).

Water vloei uit sy emmers, en sy saad is by baie waters.   En laat sy koning hoër wees as Agag, en sy koninkryk hom verhef!  (:7).

Toe hy Ámalek sien, het hy sy spreuk aangehef en gesê: Ámalek is die eersteling van die heidene, maar sy einde is ondergang.  (:20).

In vers 7 van die gelese gedeelte vind ons die profetiese woorde van Bíleam dat die koning van Israel oor die koning van Ámalek (Agag) triomfeer.   Die oorwinning van Israel oor Ámalek sou die vervulling van die verdelgingseed wees wat God reeds in die tyd van Moses gemaak het.  Toe sê die HERE vir Moses: Skrywe dit as n aandenking in n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Ámalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg.  En hy het gesê: Waarlik, die hand op die troon van die HERE! Oorlog het die HERE teen Ámalek van geslag tot geslag.  (Ex. 17:14&16).

Hierdie besluit van die HERE word weer bevestig in sy opdrag wat ons in Deut. 25 opgeteken vind.  DINK aan wat Ámalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan jou gedoen het, hoe hy jou op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou, verslaan het terwyl jy moeg en mat was, en hy God nie gevrees het nie.  As dan die HERE jou God vir jou rus gee van al jou vyande rondom, in die land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem, dan moet jy die gedagtenis van Ámalek onder die hemel uitdelg; vergeet dit nie.  (:17-19).

Dit is dus nie vreemd dat God aan die eerste koning van Israel, nl. Saul, die opdrag gee om Ámalek met die banvloek te tref nie.  TOE sê Samuel vir Saul: Die HERE het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel; luister dan nou na die stem van die woorde van die HERE.  So sê die HERE van die leërskare: Ek het terdeë gelet op wat Ámalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte.  Gaan nou en verslaan Ámalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.  (1 Sam. 15:1-3).

Saul het egter God se Raadsbesluit geminag deur net n gedeelte van Ámalek met die banvloek te tref.  Hy het boonop koning Agag laat leef deur hom net gevange te neem eerder as om hom dood te maak.  En Agag, die koning van Ámalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref.  (1 Sam. 15:8).  En dit terwyl hy die profesie van Bíleam in die woorde van Núm. 24:7 sou vervul indien hy gehoorsaam was!  Saul se ongehoorsaamheid het tot gevolg gehad dat God hom as koning oor Sy volk verwerp het.  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.  Want wederstrewigheid is n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.  Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.  (1 Sam. 15:22&23).

Ons lees egter in vers 17 van Núm. 24 dat Bíleam n groter oorwinning raakgesien het as net die fisiese oorwinning oor Ámalek.  Hierdie oorwinning sou dalk nog vêr in die toekoms lê, maar net soos die verdelging van Ámalek, was hierdie saak ook vas deur God besluit.  Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: n ster kom te voorskyn uit Jakob, en n septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver.  Hierdie Septer sou kom om oor die eersteling van die heidene, oor die sonde, vir ewig te triomfeer! 

Nadat Christus uit die dood opgestaan het en die mag van sonde en die dood oorwin het, het Hy ook Sy Heilige Gees uitgestort op hulle wat tot geloof in Hom kom en hul aan Sy koningskap onderwerp.  Dit beteken dat elkeen wat hul lewens aan Hom onderwerp en Hom nooi om as koning in hul lewens en harte te regeer ook verseker kan wees dat Hy met Sy intrek in hul lewens n verdelgingseed teenoor die sonde aflê om dit in my en u lewe te verslaan.  En daarom het elke gelowige die verantwoordelikheid om nie dieselfde fout as Saul te begaan deur Sy Raad in eiesinnigheid teë te gaan nie, maar in gehoorsaamheid aan Hom mee te werk dat Sy koninkryk eindelik sal triomfeer!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie