1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711994

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

PRAAT GOD NOG MET ONS?

BybelHebreërs 1:1-14

NADAT God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. (:1&2).

In plaas daarvan dat ons vra of God vandag nog met ons praat kan ons dalk eerder vra of ons as mense dalk al geleer het om na Hom te luister. Sedert die Skepping het God Homself met die mens bemoei en Sy betrokkenheid in die mensdom is regdeur die Skrif vir ons baie duidelik. Ongelukkig is die mens se onwilligheid om in ootmoed na God te luister regdeur die Skrif net so duidelik waarneembaar.

Ons dink dan aan die Ou Testamentiese tydperk waarna terugverwys word in vers 1 van ons gelese gedeelte. In hierdie tyd het God op verskillende maniere tot die mens gespreek o.a. deur die mond van profete. Benewens die leringe, raad en waarskuwings wat God deur die mond van die profete aan die volk Israel gebring het, het Hy ook profesieë aan hulle verkondig. So is die waarheid van Hebreërs 1 (dat God deur die Woord tot die mens sal spreek) alreeds in Deut. 18 deur die mond van Moses verkondig. “ ’n PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister-“ (:15). “’n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van julle broers, soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, En Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.” (:18&19).

So weet ons dan ook dat Jesus Christus wél in die vlees na die aarde gekom het en die mense in die weë van God onderrig gegee het. Maar sou dit beteken dat God na die Hemelvaart van onse Here Jesus Christus opgehou het om tot die mens te spreek? Allermins! Hy het dan ten tyde van Sy Hemelvaart beloof dat Hy met ons sal wees tot aan die voleinding van die wêreld. Ons is verseker van Jesus Christus se leiding selfs na Sy Hemelvaart deur die Heilige Gees wat Hy in ons harte gegee het asook deur die Woord van die lewe wat Hy aan ons geskenk het.

Daar is diegene wat die Woord van God (die Bybel) bloot as ‘n geskiedenisboek beskou. Die ware kind van God daarenteen glo dat die Bybel onder leiding van die Heilige Gees van God tot stand gekom het en daarom word dit as die Woord van God beskou. Daar is dan ook vir die kind van God geen beter manier om God te soek en te leer ken as deur Sy Woord nie. Wat meer is, is dat geen gewone geskiedenisboek die geheime van ‘n mens se hart kan openbaar, jou kan vertroos, bemoedig, teregwys en berispe soos wat die Woord van God dit telkens vir ons doen nie. Die Woord van God besit al hierdie eienskappe en ons kan daarom met reg sê dat die Woord van God lewend is. So kan die Woord selfs die oorlegginge en gedagtes van ons harte toets. “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” (Heb. 4:12).

Dit is egter nie vir ons onbekend dat die mense in die Ou Testamentiese tyd menigmaal nie na die woord van God deur die mond van die profete wou luister nie. Ons kan selfs verder gaan deur te sê dat die meerderheid mense nie eers na die woord van God uit die mond van Jesus Christus self wou luister nie en daarom is Hy deur hulle vermoor. En so leef ons vandag in ‘n tyd waarin mense so traag as ooit is om na die Woord van God wat deur die eeue heen vir ons behoue gebly het te luister. Ons sien hoe honger mense na geestelike spys is, ja dat hulle agter elke tweede dwaalgees aanhardloop wat kwansuis “’n woord van die Here gekry het” selfs al sou daardie “woord” teenstrydig met die lering van die Woord wees.

Ons het juis in verlede week se oordenking geluister hoedat ‘n volk ten gronde gaan weens ‘n gebrek aan kennis. Hierdie mag vir menig mense dalk na ‘n geykte uitdrukking klink, maar dit is hartverskeurend om te sien hoe gebrekkig mense se kennis van die Woord is en daarom word hulle vandag so maklik mislei.

Hoe ironies is dit nie dat ons voorsate uit wie ons ons volkswording te danke het deur die Roomskatolieke Kerk verbied is om die Woord te lees. En tog nadat hierdie mense  deur die genade die geleentheid gekry het om die Woord te bestudeer en die misleiding van die Roomskatolieke Kerk ontdek het selfs bereid was om te sterf alvorens hulle die Woord sou verloën. Hierdie selfde mense se nasate het ongeveer 350 jaar later die Woord vryelik in hul eie taal tot hul beskikking en die meerderheid sal vandag eerder sterf van geestelike honger as om die moeite te doen om die Woord te bestudeer.

In plaas daarvan dat ons agter elke tweede dwaalgees aanloop om ons geestelike honger te stil in hierdie tyd waarin die misleiding geil gesaai word, kan ons onsself eerder wend na Hom wat ons sal versadig met die brood van die lewe. Sy Woord is nie maar net geskiedenis of leë woorde nie. Nee, in Sy Woord is die woorde van die ewige lewe – lewensbrood waarmee ons ons siel daagliks kan versadig. “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee.” (Joh. 6:32&33).

So op ons vraag aan die begin van hierdie oordenking, nl. of God dan steeds vandag met die mens praat, die antwoord ‘n ondubbelsinnige “JA!” En Sy dringende uitnodiging is duidelik in die woorde van Johannes 6:35:En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.” “Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. ...” (Joh. 6:51).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie