1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707387

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

STREEF NA WARE VRYHEID!

Bybel2 Kor. 3:1-18

“Die HERE is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.” (:17).

VRYHEID!!! As daar nou een woord is wat die Afrikaner ken, is dit die woord vryheid. Ewenwel wonder ek of ons tog die betekenis hiervan verstaan? Ek bedoel nie om afkrakend te wees in my laaste opmerking nie, maar wanneer ek sien hoedat die meerderheid van ons mense alewig in massas agter die verkeerde leiding (eerder verleiding) aanploeter in hul vryheidstrewe, dink ek tog dat my stelling geregverdig is.

Wanneer ons die Ou Testament bestudeer, kan ons onsself so in werklikheid met die vryheidstrewe van die volk Israel vereenselwig. Dit is veral in ons huidige tydsgees dat ons mense hunker na ‘n Moses, ‘n Josua, ‘n Gideon of ‘n Dawid wat ferm leiding sal kan bied in onseker lewensomstandighede.   Hierdie tipe van leiers is skaars. Natuurlik nie omdat hulle deur geboorte briljante staatsmanne en politici by uitstek was wat van die een of ander adelstand afgestam het nie, maar omdat hulle met die Gees van God toegerus was. Hierdeur het hierdie leiers, hierdie gewone mense, die antwoord op die ingewikkelde vraag geken wat Pilatus ook aan Jesus gestel het: “Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid?...” (Joh. 18:38). Dit is hierdie vraag waarmee soveel mense in die hedendaagse tyd worstel op soek na iemand wat die antwoord op hierdie vraag ken.

Dit is dalk ook nodig dat ons dit vandag prontuit stel. Diegene wat uitsluitlik streef na politieke leiding wat ons met een of ander kitsoplossing van die verdrukkende huidige kommunistiese regime sal bevry, is kortsigtig en sal ongetwyfeld telkens die verkeerde leiding navolg. Die geskiedenis - verder terug as Bloedrivier en verder terug as die Groot Trek, verder terug as die Franse Hugenote, verder terug as Gólgota, verder terug as koning Dawid en Gideon, Josua en Moses, ja so vêr terug as tot by Adam en Eva, leer vir ons dat ons stryd hier benede oor veel meer as vleeslike oorlewing gaan. Alhoewel ons stryd om vleeslike oorlewing en oorwinning menigmaal verband hou met die dieperliggende sal die ontkenning van ‘n dieper, geestelike stryd jou tog duur te staan kom.

Ons sien dikwels hoedat mense hulself op verskillende wyses vir vryheid beywer. Dit kan ‘n persoon wees wat hom beywer om sy eie onderneming te begin om vry te wees van sy werkgewer se reëls en regulasies. Dit kan ‘n jongeling wees wat homself beywer om selfstandig te raak sodat hy kan vrykom van sy ouerhuis se reëls en regulasies. Dit is dalk ‘n persoon met ‘n gevestigde huishouding wat homself beywer om vry te kom van die swaar renteverpligtinge wat hom deur finansiële instellings opgelê is. Dit is dalk ‘n volk wat homself beywer om vry te kom van ‘n verdrukkende staatkundige bestel wat oor hom gestel is. Hoe dit ookal sy, die mens is gedurig in ‘n strewe na vryheid gewikkel. Op sy beurt is die ware evangelie van redding natuurlik ook ‘n boodskap van vrylating! Dit is egter belangrik dat ons sal verstaan dat die vryheid waarvan die Woord ons leer nie vir een oomblik ‘n vryheid is om ‘n lewe van wetteloosheid te voer nie. En dit is ongelukkig die wanvertolking wat menig mense van ‘n vryheidsideologie het en waarom dit dan ook kort voor lank op niks uitloop.

Die vryheid waarvan die Woord ons leer, is ‘n vryheid uit die mag van sondebande. Dit is hierdie vryheid wat ons verkry deur die waarheid te ken wat ons sal vrymaak. “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” (Joh. 8:32). “...Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.” (Joh. 18:37). Hierdie vryheid is nie beperk tot ‘n sekere werksopset of familieopset of of ook ‘n geografiese of staatkundige gebied nie. Hierdie vryheid op enige gegewe tydstip en enige gegewe omstandigheid beskikbaar vir ‘n gelowige wat homself/haarself in waarheid tot Jesus Christus (die Woord) wend.

Ons kan hierdie vryheid bekom deur Hom in ons bepaalde omstandighede van harte te dien en gehoorsaam aan Hom te leef. Ons bekom hierdie vryheid deur die verkeerde wat ons doen in opregte skuldbelydenis voor Hom te bely en dan ons sonde te laat staan om nie langer aan die sondige begeertes wat ons van God vervreem, diensbaar te wees nie. “STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.” (Gal. 5:1&13).

Dit is belangrik om te weet dat ons dit moeilik sal vind om hierdie vryheid te vind vir solank as wat ons nie die waarheid van God se Woord ken nie. Ons sal dit ook nooit leer ken vir solank as wat ons versuim om erns te maak met gereelde en getroue Bybelstudie (uit die Bybel!), getroue bywoning van onderlinge byeenkomste van gelowiges en om die kroon te span kan ons gerus die huisaltaar in ons huise weer oprig waar die vader sy plig as prieterkoning van sy huis nakom. Ons sal ook veel meer van God verstaan wanneer ons dalk meer gereeld in gebed tot Hom nader. Ons kan selfs uit ons onbeantwoorde gebede baie van Hom leer, sou ons net mooi genoeg luister.

In ‘n toestand van uiterste magteloosheid waarin ‘n volk homself tans bevind, is dit dalk tyd om te besef dat ons kennis nodig het om ons weer sterk te maak. As ons hierdie kennis van die waarheid verwerp, sal dit ongetwyfeld tot ons ondergang lei. “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis;..” (Hos. 4:6). “Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.” (Hos. 6:6).

Die besef sal een of ander tyd tot ons moet deurdring dat ons veronderstel is om God te dien en ons vryheid in Christus te vind in ons huidige omstandighede. Dit beteken nie dat ons moet vrede sluit met ‘n Godlose bestel en ons nie mag beywer vir ‘n staatsbestel waar ons aan Hom die ereplek wil toeken nie. Dit beteken wel dat ons nie vir onsself die illusie moet skep dat ons (eers) Hom eendag in ‘n vrye grondgebied van harte sal kan dien nie. Wanneer ons begin om Hom daagliks in alles wat ons doen van harte te dien en vry in Hom te leef, sal Sy Gees toenemend aan ons die leiding bied in hierdie onsekere en moeilike omstandighede waarin ons onsself bevind. En wanneer ons deur Sy Gees gelei word, staan ons dalk weer eersdaags gereed vir diens as knegte van die Allerhoogste om Hom in vryheid te dien!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie