1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707391

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

LAAT ONS KNIEL VOOR HOM

BybelPsalm 95:1-11

“Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.”

Een van die grootste uitdagings van ons tyd is sekerlik om lewensperspektief te behou. Die media, die samelewing en selfs menig kerke is só besoedel met die besmetting van individualisme en humanisme dat hierdie smetlike en veragtelike denkwyse soos ‘n kanker versprei.

Daar is min dinge wat só suksesvol gebruik word om mense se individualisties-humanstiese denke te bevorder as die skepping van sport-ikone en filmsterre. Hierdie mense word gedurigdeur voorgehou as mense wat “ware vreugde” in die lewe smaak deur hul glansryke lewens. Daar kan nie genoeg berigte geplaas word van hul pragtige vakansies, uitspattige feesgeleenthede en eervolle bekronings nie. Die een na die ander “ster” word geskep, gepoets en na ‘n rukkie weer vergeet.

 

Hierdie mense word aangewend om mense se denkrigting te kanaliseer dat alles in die wêreld net rondom jouself en jou eie geluk wentel. Dit is seker nie toevallig dat hierdie “ikone” selde uitgebeeld word saam met mense vir wie hulle waarlik lief is en saam met wie hulle ware lewensvreugde ervaar deur vir hulle iets te beteken nie? Dit is omdat hulle juis vir die teendeel in die samelewing aangewend word.

Die enigste onfeilbare Ikoon wat hierdie aardbodem bewandel het, nl. Jesus Christus, leer vir ons dat alles in die lewe juis nie rondom onsself draai nie. Inteendeel, Hy leer vir ons dat God die middelpunt van ons lewens moet vorm en dat ons lewens rondom Hom moet wentel. Ons is veronderstel om ons gehoorsaamheid aan Hom en liefde vir Hom daadwerklik te betuig deur dit in dade aan ons medemens uit te leef. Was daar nog iemand wat só onselfsugtig as Jesus geleef het? Kan ons dink aan nog iemand in die wêreld se geskiedenis wie soveel mag gehad het en só min daarvan vir sy eie selfsugtige voordeel aangewend het as wat Hy gedoen het? Hy wat die mag gehad het om met ‘n versoek twaalf legioene engele tot Sy beskikking en verdediging te kry toe Hy gevange geneem is, was so onderdanig en onselfsugtig dat Hy nie van hierdie mag gebruik gemaak het nie.

Ons dink aan die konings van die Ou Testamentiese tyd wat menigmaal so onselfsugtig begin het in hul heerskappy, maar mettertyd het die “eie-ek” en die selfsug tot gevolg gehad dat hul afgesien het van hul onderdanigheid aan God ten einde hul selfsugtige strewes na te jaag. Dit het sonder uitsondering tot gevolg gehad dat hierdie magtige heersers almal lewensperspektief verloor het en hul heerskappy tot ‘n einde gekom het.   Weereens was die enigste Een wat lewensperspektief behou het van die wieg tot aan die graf die Een wat in Sy grootste neerlaag as Oorwinnaar kon verklaar “Dit is volbring!” (Joh. 19:30). Hy het nie ‘n millimeter afgewyk van die opdrag wat Hy vanaf God ontvang het nie en was tot die dood getrou en onderdanig aan die wil ons hemelse Vader. Dit het tot gevolg gehad dat Hy ook verhoog is tot die Een aan wie alle mag oorgegee waar Hy sit as Heerser aan die regterhand van God die Vader.

Dit was egter nie net die konings van Israel en Juda wat lewensperspektief verloor het a.g.v. selfsug nie. Ons samelewing gaan ten gronde a.g.v. mense wat lewensperspektief verloor. Mense se ingesteldheid het verskuif van ‘n lewensbeskouing van diensbaarheid en gehoorsaamheid aan God na ‘n lewensbeskouing waar die mens verhef is tot die middelpunt van sy eie bestaan. Dit raak dus vir mense onmoontlik om skuld te beken en derhalwe sal daardie foute ook nie reggestel word nie. Alvorens ‘n fout nie erken word nie, kan daar nie aan gewerk word nie.

Dit het ongetwyfeld tyd geword dat ons lewensperspektief sal herwin in die lewe ten einde staande te bly. Dit is geen wyse mens wat reken dat hy in eie krag in die onstuimige lewensomstandighede sal kan staande bly nie. Dit is slegs diegene wie se fondament op die Rots gelê is wat teen die storms van die lewe in sal kan bly bestaan. Dit is egter krities dat ons ons perspektief sal toets aan die onfeilbare Raad van die onfeilbare Ikoon wat nooit lewensperspektief verloor het nie! Dit beteken dat ons nie die Woord sal hervertaal of oorskryf wanneer dit nie meer by ons veranderde lewensbeskouing inpas nie. Dit beteken dat ons nie slegs daardie gedeeltes in die Woord sal lees wat ons in die gehoor streel nie. Dit beteken dat ons nie slegs uit gewoonte die Bybel sal lees nie, maar eerder indringend sal bestudeer ten einde die dwalinge in ons eie perspektief te kan uitken, erken en regstel.

Ons ken almal die roerende verhaal van Job wat deur soveel teëspoed aan God getrou kon bly. Job het egter op ‘n stadium in sy uiters ellendige toestand ook begin om lewensperspektief te verloor toe hy ten bloede toe probeer weerstand bied het teen die aanklagte van sy vriende. Hy het só hard probeer om sy onskuld te bewys dat Hy vir ‘n oomblik vergeet het van die soewereiniteit van God wat geen verduideliking aan enige skepsel verskuldig is nie. God het Job dringend aangespreek in Job 38 – 40 en hom selfs uitgedaag om Hom dan as raadgewer te dien aangesien hy wat Job is dan beter as God weet hoe om die wêreld te regeer. “Gord dan soos ‘n man jou heupe – dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.” (Job 38:3).

Kom, laat ons dan ook vandag die besluit neem om ons weer tot die regte lewensperspektief te wend. Dit sal vir ons ‘n wyse keuse wees om te kies om weer ‘n lewensperspektief te huldig wat deur die Woord dikteer word en nie deur ons eie en selfsug-besmette lewensbeskouings nie. Dit sal vir ons die lewe en behoud beteken as ons ook opnuut besluit om onsself voor Hom neer te buig en te besef dat daar inderdaad vir ons ‘n doel hier benede is wat veel groter as net onsself is.

Daardie doel is om volgens die wil van God te leef. Daardie doel is om ons lewens as ‘n dankoffer en lofoffer aan Hom toe te wy. Dit sal ons weer die gevoel van waardigheid laat beleef aangesien ons weer opnuut sal besef hoe hoog ge-eer ons is om geroepe te wees om in diens te staan van die Allerhoogste God en Koning van alle eeue!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie