1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707408

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

Die Vryheid Van Die Afrikaner?

versetIs dit nie ontstellend om te sien hoe skaam mense is om Afrikaners te wees nie? Gesien in die lig daarvan dat ons allerweë as ‘n Christelike volk beskou word, moet ek die eerste twee gebooie van die Wet van God in herinnering roep.

Wanneer ons die Wet van God in Exodus 20 en Deuteronómium 5 saamlees met Matt. 22 (Die Groot Gebod), word die volgende vir ons baie duidelik:

Ons moet die HERE onse God liefhê met ons hele wese en ons moet Hom volgens Sy voorskrifte dien en uit liefde aan Hom gehoorsaam wees. Ons moet ons naaste liefhê soos wat ons onsself liefhet .

Die argument wat betrekking het oor hoe vêr die kring getrek moet word wat my naaste sal insluit, is ‘n argument vir ‘n ander dag. Wat wel op hierdie stadium onweerlegbaar is, is dat my volksgenote deel vorm van hierdie omskrywing. Dit is derhalwe ‘n opdrag van God dat ek ‘n liefde vir my eie sal hê. Dit wat ek as “my eie” kan beskou, is immers ‘n geskenk van Hom en om dit te verag is derhalwe ‘n gruwel in Sy oë. “Die verstandelose verag sy naaste,...” Spreuke 11:12; “Wie sy naaste verag, doen sonde;...”

My vraag is dan vanoggend waarom die Afrikaner so veragtelik in sy eie oë is? Is dit dalk omdat ons met ‘n skuldgevoel en ‘n gevoel van minderwaardigheid rondloop? Was dit nie God, die Almagtige, wat ook aan die Afrikaner, soos aan ander volkere, sy afgemete erfdeel aan die Suidpunt van Afrika bepaal en geskenk het nie? “Durf julle dit die HERE vergelde, o dwase en onwyse volk? Is Hý nie jou Vader wat jou geskape het nie; het Hý jou nie gemaak en jou toeberei nie? Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.” Deut. 32:6-8. “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het,” Hand. 17:26.

Die Duitsers het die reg om Duitsland te bewoon en regeer na hul kultuur en wese en só geld dieselfde reël vir die Amerikaners, Australiërs en ander volkere oor die wêreld heen. Wanneer ‘n behoudende Afrikaner met ‘n besorgde gesindheid oor sy eie volk se toekoms sal navraag doen oor die Afrikaner se deel en toekomsvooruitsig in Suid-Afrika, sal hy op die plek van rassisme beskuldig word. Hy kan ook verwag om toegesnou te word met aanklagte van sogenaamde onregte uit die verlede.

Dit gaan my verstand te bowe dat ‘n volk vir só lank met politieke swendelary verkneg kan word. Dit laat by my die vraag ontstaan of die Afrikaner werklik ‘n belangstelling en ‘n wil het om vry te wees? Is daar ‘n vryheidsgees te bespeur in die Afrikaner se siel soos wat daar voorheen ‘n vryheidsgees was? Ons moet die term “vryheid” egter mooi verstaan, want vryheid vir die een groep sal noodwendig onderwerping/onderdanigheid vir ‘n ander groep beteken, tensy hierdie twee groepe elk op ‘n afgemete erfdeel “vry” van mekaar kan leef.

Ek wil vanoggend ‘n verskriklike belangrike vraag opper: “Hoe lyk die vryheid wat die Afrikaner vir homself in die vooruitsig stel?” Hoe lyk die vryheid waarna die Afrikaner verlang? Daardie vryheid wat hy sonder skoot-of-slag prysgegee het? Hoe lyk daardie vryheid waarvoor die gemiddelde Afrikaner nie bereid was om pal te staan nie en nou daarvoor vergeld word deur die verlange na kinders en kleinkinders wat in ander lande na ‘n heenkome moet gaan soek - na vryheid moet gaan soek?

Die vryheid wat die Afrikaner voorgehou is deur die sogenaamde verligtes kan sekerlik opgesom word as ‘n vryheid om met die wêreld te hoereer. Daar is geywer vir ‘n groter “vryheid” om weg te doen met die Woord van God as riglyn en om Sy Gesag op staatkundige gebied te ondermyn. Die deurbraak in hierdie verband vir die verligtes was natuurlik die verwerping van ‘n Godvresende Grondwet in 1983. Dit is hierdie soort strewe na vryheid (nl. om God die rug te keer en die wêreld te omhels) wat lynreg in stryd is met die Woord van God se voorskrifte van vryheid vir Sy kinders. “STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.” Galasiërs 5:1&13.

Dit is duidelik dat die politieke onderwerping van die Afrikaner onder leiding van verradderlike politici ook as oogmerk gehad het om ons volk sy geestelike vryheid te ontneem. Dit is ironies dat menig leiers van die Afrikanervolk die hand van versoening na die heidendom uitgereik het net soos wat koning Agab (een van die mees goddelose konings van die volk Israel) van Israel gedoen het met sy optrede, soos beskryf in 1 Konings 20:31-43. Het mense werklik geglo dat die heidendom die Christendom ‘n plek sou gun hier aan die Suidpunt van Afrika? Was die aanloklikheid van die sekulêre wêreld met sy Hollywoodse onsedelikheid, sport en kredietkaart-kitsgeld in oorvloed werklik só aanloklik dat feitlik alle oë verblind en ore toegestop is wat die harte laat afstomp het en die gees stilgemaak het?

Ek hoop dat die harde werklikheid van die omvang van die verlies van die Afrikaner se vryheid baie diep in die harte van my geliefde volksgenote sal ingang vind. Die verlies van vryheid om openlik aan God Drie-Enig erkenning te gee in ons land se Grondwet. Die verlies van vryheid om openlik te bely in ons Volkslied dat ons Sy knegte is wat daarna streef om Hom diensbaar te wees en onder Sy vryheid en beskerming te leef en te bestaan. Die verlies van vryheid om Sy dae tot eer van Sy Naam plegtig na te kom wanneer Sondae, Geloftedae en Hemelvaartdag openlik misken word. Daardie verlies om ons kinders te onderrig in leerplanne wat gebaseer is op die Woord van God as uitgangspunt.

Wanneer ons die geestelike ongesteldheid van die Afrikanervolk in oënskou neem, besef ons dat ons volk baie swaar verkneg is onder die mag van die heidendom – gevangenes van ‘n goddelose samelewing opsoek na bevryding! ‘n Volk wat sy geestelike vryheid verloor het. Menslikerwys is dit ongetwyfeld klaarpraat met die vryheid van die Afrikaner. As ons egter hierdie saak nie menslikerwys benader nie, maar deur ‘n geloofsoogpunt daarna kyk, sal ons dalk die vryheidson in die gesigseinder sien verrys. “Die HERE is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.” 2 Kor. 3:17.

Wanneer die Afrikaner weer die regte ingesteldheid herwin i.t.v. ons vryheidstrewe, sal ons toekomsvooruitsig in ‘n ommesientjie van donkernag na skone daglig verander word. “dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe.” Lukas 1:74&75.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie