1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711825

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HY HET GEREGTIGHEID LIEF

BybelPsalm 11:1-7

“Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.” (:7)

Die Satan werk selde met ‘n infame leuen, want hy is welbewus daarvan dat ‘n halwe waarheid mense meer effektief sal mislei. Dit is dan myns insiens ook wat hy doen met die halwe waarheid van die oordrewe “Jesus-liefde” wat tans in die wêreld rondgaan.

Die Woord van God getuig weliswaar van God se liefde vir sondaars, maar hierdie liefde is vir bekeerde sondaars. Dit is mense wat bewus is van hul swakheid in die vlees, maar hul afhanklikheid van Hom in die gees. Dit sluit diegene uit wat die swakheid in die vlees koester en Hom in die gees verag. Diegene wat Hom verag deur doelbewus in hul sonde te volhard, word in die Woord gekenmerk as goddelose mense – m.a.w. mense wat kies om sonder God te leef. Dit is daardie mense by wie daar nie plek is vir God in hul harte nie.

Die persoon wat wil beweer dat God mense liefhet wat Sy roepstem van bekering afwys en ignoreer en doelbewus kies om sonder Hom te leef, lees seker ‘n ander Bybel as wat ek lees. Dalk lees so ‘n persoon “‘n bybel” wat al aangepas is om hierdie tipe van halwe-waarheid te akkommodeer? Die Woord van God wat ek ontvang het en as die onfeilbare waarheid koester, stel dit egter vir my onomwonde in Ps. 11:5&6 dat Hy goddelose mense haat.   “Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en ‘n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.” Ons dink in besonder aan wat met die inwoners van Sodom & Gomorra gebeur het. “En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel,” (Gen. 19:24).

Daarenteen het God ook ‘n geweldige behae in ‘n opregte man en diegene wat geregtigheid doen. (Verw. na vers 7). Maar wat is geregtigheid? Dit kan effens moeilik wees om geregtigheid te definieer in ‘n samelewing waar elke mens al so belangrik geword het in sy eie oë dat hy dink dat hy sy eie maatstaf van reg kan bepaal. Daar is natuurlik vir die gelowige kind van God net een ware maatstaf, nl. die onfeilbare Woord van God. Dit is dan ook hierin waar ons gaan soek na die definisie van geregtigheid en die aanbevelings hoe om ‘n lewe van geregtigheid te lei.

In Psalm 15 vra Dawid, die man na aan God se hart, vir Hom wie in Sy tent mag vertoef? Hy wil dus weet wie voor God mag verskyn en in hierdie Psalm is die vereistes nie iets wat elke tweede persoon maklik aan sal kan voldoen nie. Die eerste twee dinge wat genoem word is natuurlik opregtheid en geregtigheid. “Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, ...” (Ps. 15:2). Ons kan hieruit dus leer dat geregtigheid ‘n aksie is wat uitgevoer word – dit is iets wat die mens moet doen en het derhalwe regstreeks te doen met ‘n mens se optrede.

Wanneer ons ‘n bietjie verder gaan soek in die Woord om te leer om geregtigheid te doen, is dit amper verbysterend hoedat God vir ons die antwoord op ons vraag feitlik uitspel in Spreuke 2:1-9. “MY seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind” (:1-5) en dan in vers 9: “dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid – elke goeie pad.”

Dit is vir ons baie duidelik dat geregtigheid te make het daarmee om van die sonde weg te vlug, dit te beveg en ‘n lewe van reinheid, opregtheid, regverdigheid, liefde en ware Godsvrees na te streef en om besig te wees daarmee om die aangesig van God gedurigdeur te soek. Om geregtigheid te doen beteken om met die dinge van God besig te wees in ons gemoed, maar ook in ons handel en wandel.

Hierdie ondersoek word vir ons kristalhelder uitgelig in die woorde van Jeremia 23:5&6: “KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In Sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” Hierdie heenwysing na die koms van Jesus Christus, die Enig-gebore Seun van God, is die seël op ‘n lewe van geregtigheid. Ons kan in retrospek besef dat Hy die EEN was wat volkome geregverdig is voor God – Hy was dus vir ons die toonbeeld van geregtigheid.

Dit is dus vir ons moontlik om geregtigheid op te som as ‘n lewenswandel volgens die voorbeeld van Jesus Christus. Dit maak tog volkome sin dat Hy wat die geliefde Seun van God is, in wie Hy ‘n welbehae het, vir ons die volmaakte voorbeeld kom stel het van ‘n lewenswandel wat ons hemelse Vader sal behaag!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie