1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711967

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE VERSKIL TUSSEN REG EN VERKEERD

PlattelandReg:=regverdigheid, geregtigheid, billikheid, gesamentlike bevoegdhede aan ’n bepaalde stand of posisie verbonde, wetlike voorskrifte en bepalings wat in ’n gemeenskap geld.

Verskil:= onderskeid, geskil, twis, onenigheid, anders dink, ’n ander mening hê

Verkeerd:= Die teenoorgestelde van of afwykend van wat goed is. Vals, nie op die bedoelde of juiste wyse nie, onjuis, nie reg nie, onredelik, dwars, omgekeerd. (Verklarende Afrikaanse Woordeboek)

In die tydskrif Platteland (Weg) van Somer 2015-’16 verskyn daar op bladsy 16 ’n insiggewende artikel onder die opskrif: “DIE PLATTELAND IS G’N HEMEL NIE”. Dit is geskryf deur Albertus van Wyk, besturende redakteur van Landbouweekblad.

Die uitroepteken van Johan van Zyl, redakteur van Platteland links bo met die inskripsie “Laat ’n mens dink”, het my geprikkel om die artikel te lees. Johan was toe inderdaad reg, die artikel het my laat dink!

Die eerste gedagte wat by my opgekom het is dat hier iets drasties verkeerd is! Ek self het vir meer as dertig jaar in ’n plattelandse dorpie op die Oostelike Hoëveld gewoon. Die dorp was reeds in 1912 as ’n dorp geproklameer en is uit die stof opgebou tot ’n volwaardige dorp met infrastruktuur wat vir almal in die omgewing op veelsydige wyse ’n bate was. Vandag is dit weliswaar tragies om die verval te sien terwyl daar voor 1994 drie miljoen rand op belegging was. Die sypaadjies was geplavei, bome, blomme en struike op die hoofstraat se middelmannetjie, bome langs die strate, teerstrate, behoorlike instandhouding met goedversorgde masjienerie en toerusting, puik dienslewering met ’n dorpsraad waarvan die hoogsbesoldigde raadslid die burgermeester was met ’n gratifikasie van R150-00 per maand.

Die klem van hierdie artikel val vir my op die verskil tussen reg en verkeerd en nie op die opskrif van die Platteland wat g’n hemel is nie. Wat is dit wat ’n mens in jou gemoed oortuig om dit wat ooglopend verkeerd en werklik onverdedigbaar is, te verhef bo dit wat reg en regverdig is? Veral terwyl jy dit wat verkeerd is sien en beleef. Dit selfs beskryf in terme van teenstelling met wat was. Daarmee wil ek veral nie die verkeerde wat ook daar was, soos bv. Die Isuzu bakkies voor die hotel negeer nie. Dit was en is vandag nog ’n euwel wat onverskoonbaar is. Drank en die volhoubaarheid van winsgewende boerdery praktyke is egter in hierdie vergelyking ’n baie selektiewe en simplistiese skuilargument wat die werklikheid en die waarheid van wat in Suid Afrika gebeur het en steeds besig is om te ontplooi, ’n onreg aandoen!

Dit sal goed wees om verder terug te gaan as die sewentigs om die “hemel” van die platteland te be-oordeel. Die sluipmoord op dr. H.F.Verwoerd was op 6 September 1966! Dit sal goed wees om die getal van ’n mens nl. 666 nie hier uit die oog te verloor nie! Die verskil in denke tussen bv. Genl. Christiaan de Wet en sy broer Piet oor wat reg en wat verkeerd is, kan nie simplisties en in isolasie be-oordeel word nie.

Regverdigheid, geregtigheid en billikheid bepaal die gesamentlike bevoegdhede aan en van ’n bepaalde stand of posisie of ’n volk waaraan dit verbonde is en waaruit wetlike voorskrifte en bepalings ontstaan wat in ’n gemeenskap geld. Beskawingsnorme, waardes en kulturele onderskeidings tussen volkere en nasies en veral rasse ontstaan daaruit wat somtyds onversoenbaar is en skeiding genoodsaak.

Indien gemeenskappe verkies om hierdie wetmatighede te ignoreer of in ontkenning daarvan te lewe, is konflik, verval en chaos onvermydelik! Die aanslag op die Afrikanervolk het nie sy oorsprong in die sewentigs nie, dit kom van vêr af. Vir Albertus om die vestiging van die Afrikanervolk in Suid Afrika as ’n stukkie van Europa hier op die Afrikaveld te bestempel en dit nog as onrealisties af te maak, is ’n tipiese liberale minagting van ’n geskiedkundige Godgegewe volksplanting, ’n geskiedkundige gebeurtenis wat boonop beklad word met die stelling dat duisende kommunale swart boere in 1913 hulle grond laat verloor het!

Die 1913 wetgewing van Genl. Louis Botha se Sap-regering het onder Genl. Hertzog as minister van Naturellesake 22,5 miljoen akker grond vir die uitsluitlike woon en gebruiksreg vir swartes afgesonder wat in 1916 met 17 miljoen akker aangevul is. In 1936 is die Naturelle Trustgrond Wet deur Genl. Hertzog se VP-regering aanvaar waarvolgens ’n trustfonds in die lewe geroep is vir die aankope van grond vir die swartes wat as dit afgehandel is, altesaam 35 miljoen akker moes beslaan.

As dít ’n onreg was, is die grond wat nou onteien is en tot rommel verwoes is soos die aanskouingsles in die res van Afrika, dan nou reg? Is dit ook die blanke se skuld? Die artikel in PLATTELAND laat ’n mens voorwaar dink! Dit laat ’n mens ook opnuut besef dat dit wat eens reg was, nou ingehaal is deur onreg en dat die onreg helaas deur van ons eie verwarde en verdwaalde volksgenote as reg beskou en propageer word! Dit is egter onvermydelik dat nugterheid uiteindelik weer sal seëvier.

Sal hierdie verskil in denke dan geneties bestempel word? Lê dit in families, in ’n bloedlyn? Was dit sigbaar in die hensoppers en joiners se nageslag, of is dit bloot vrees wat vervang moet word deur welwillendheid wat nog nooit nêrens grondgevat het in enige onderhandelings, samewerking of toegewings nie? Gun my en duisende ander die vryheid van verskil met Albertus. In Europa word die nugterheid waarna ek verwys het deur omstandighede wat buite die Europeërs se beheer is, nou op hulle afgedwing!

Dit laat mens voorwaar dink nê?

Danie Varkevisser

Leier van die Afrikaner Volksparty.    

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie