1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712047

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AVP REAGEER OP DIE VRAAGGESPREK MET MNR. VAN GRIEKEN VAN VLAAMS BELANG.

Danie Varkevisser 2Die onderhoud wat mnr. Robbert Veldman met die voorsitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken gehad het, is voorwaar insiggewend. Die AVP is dankbaar vir elke bondgenoot wat sy hand na die Afrikanervolk uitryk in ons tyd van krisis en soveel te meer as dit van ons stamlande afkomstig is.

In ons stryd om vry en soewerein onafhanklik te wees is dit egter noodsaaklik dat daar nugterheid moet wees oor die pad waarlangs die Afrikaner gekom het en waarlangs hy moet vorentoe gaan om weer by daardie doelwit van vry en soewereine onafhanklikheid uit te kom. In die lig daarvan is dit dwingend noodsaaklik dat ons bondgenote met ons een van siel en een van sin sal wees ten einde ons sinvol te kan bystaan, al is dit dan net deur in die media met ons saam te stem. Want op daardie vryheidspad lê Afrikanerbloed en sweet en opoffering waarvan die oogmerk nie ‘n ”Nuwe Suid Afrika” onder Swart Kommunistiese meerderheidsregime was nie, maar Afrikanerland onder die seënende Hand van God, as ewige erfenis van die Afrikanervolk. Nie gesteel of onregmatig verkry nie, maar uit die wildernis ontworstel om uiteindelik deur die hele wêreld erken te word as die Republiek van Suid Afrika, die land van die Afrikanervolk, onder Afrikaner beheer.

Op die vraag van mnr. Veldman: "Hoe staat het Vlaams Belang tegenover het zogenaamde 'nieuwe' Zuid-Afrika"? sê mnr. Van Grieken: "Het nieuwe Zuid-Afrika ontstond vanaf 1994. Of men het nu wilde of niet, het was een onomkeerbaar proces”

Daar is steeds elemente in Suid Afrika wat voorgee om in belang van die Afrikaner op te tree wat met hulle uitgangspunte potensiële vriende van die Afrikanervolk verkeerd beïnvloed wat dan aan ons vryheidstryd meer kwaad as goed doen.

Mnr. Van Grieken maak twee feitefoute in sy bovermelde antwoord. Eerstens het die “Nuwe Suid Afrika” sy beplande beslag gekry, reeds op 6 September 1966 (666),met die sluipmoord op dr. H.F. Verwoerd en tweedens is die proses wat daarmee aan die gang gesit is beslis níé onomkeerbaar nie. Indien dít waar sou wees, geld ‘n verdere stelling van mnr. Van Grieken naamlik dat: “Wij vinden dan ook dat zij ( synde die Afrikanervolk) thuis moeten kunnen zijn in het nieuwe Zuid-Afrika” Met hierdie stelling kom dit voor dat mnr van Grieken die mening toegedaan is dat die ANC die land só behoort te regeer dat Afrikaners ook in die “Nuwe Suid Afrika” tuis behoort te kan voel..

Indien die Afrikaner sou aanvaar dat die situasie in Suid Afrika onomkeerbaar is, word aanvaarding ‘n onafwendbare omstandigheidsgedrewe denkrigting. Dit verteenwoordig ‘n erkenning dat ons beginselstandpunte as gevolg van omstandighede wat verander het, nie meer geldig is nie, versaak behoort te word omdat dit vir ander mense en instansies se vertolking daarvan, verkeerd was. Dit verleen onmiddellik ‘n wetmatigheid aan die Swart Kommunistiese regime se beheer oor Suid Afrika. Dit impliseer verder dat dat die swart bevolking in Suid Afrika van meet af aan ‘n reg gehad het op Suid Afrika wat gelyk is met die reg van die Afrikaner, wat gewoon nie waar is nie.

Feit is dat sedert 1652 blankes vanuit die Suide Suid Afrika betree, grond beset en dit ontwikkel het tot ’n eerstewereldstaat. Swartes het vanuit die Noorde Suid Afrika betree, grond beset maar dit nie ontwikkel nie en niks blywends of bruikbaar ontwikkel of tot stand gebring nie. Elke swart volk het egter grond van hulle eie, tot vandag toe. Die Afrikanerregerings het selfs daarby gevoeg en verder die swart volke verhoed om mekaar verder uit te wis soos tydens die Difaqane tussen 1815 en 1830 waar dit bereken is dat nagenoeg tweemiljoen swartes uitgewis is.

Die Bybelse beginsel van verskeidenheid en geskeidenheid, wat die Afrikanervolk van die Britte ge-erf het, is verketter deur die Humanisme en van sy werklike waarde en bedoeling gestroop sodat die Afrikanervolk met ‘n skuldlas belaai kon word.

Ons vryheidstryd setel dus nie in die behandeling van die simptome wat ontstaan het uit integrasie met ‘n swart meerderheid waar getallepolitiek die rigting bepaal nie. Ons vryheidstryd bring ons in verset teen die verraderlike Winde van verandering wat daarop gerig is om die “New Age” te bevorder na Een Wêreldregering, Een godsdiens, Een geldstelsel. Die massas vlugtelinge wat Europa indriing en waar dringende maatreëls getref word om die inheemse volke te beskerm is ‘n kunsmatig geskepte toestand wat voorafgegaan is deur die vestiging van die begrip genaamd multikulturalisme wie se doel niks anders is as die vernietiging van Nasionalisme nie. Die sigbare tekens wêreldwyd bevestig dit. Dit is juis die “belangenverenigingen” waarna mnr. Van Grieken verwys wat die Afrikanervolk se vryheidstryd belemmer deur hulle aanvaarding van die onomkeerbaarheid van die proses wat aan die gang gesit is.

Vlaams Belang se welwillendheid jeens die Afrikaner word deur die AVP hoog waardeer. Dit bekommer ons egter dat instansies wat géén mandaat van die Afrikanervolk het vir die standpunte wat hulle huldig, hulle aanmatig om in die buiteland die indruk te skep dat hulle die Afrikanervolk verteenwoordig en ons potensiële bondgenote se simpatie langs nuttelose kanale begelei.

Op die AVP se webblad is daar uitvoerig geskryf oor die nuttelose, dog gevaarlike inhoud van artikel 235 wat mnr. Van Grieken as nuttig beskou. Hoewel die AVP agting het vir die Orania en Kleinfontein projekte, beskou ons dit egter nie as ‘n oplossing vir die Afrikanervolk se dilemma nie. Hierdie land is óns land en ons strewe is om soos by Bloedrivier, met die hulp van God, wat nou onomkeerbaar blyk, weer om te keer, want vir God kom dit nie daarop aan om deur baie of deur min te verlos nie. Die huidige regime is besig om beide die land en hulleself te vernietig sonder dat ons ‘n voet versit het.

Mnr. Van Grieken se antwoord op hoe hy Suid Afrika en veral die Afrikaner se optrede in belang van die Afrikaner sien, verteenwoordig nie die siening van die AVP nie en neem ons graag die vrymoedigheid om Vlaams Belang te maan om in hulle stryd teen Islamisering, nie pragmaties te wees nie maar hulle verset in die handhawing van nasionalisme openlik uit te leef. Kyk maar na Marine Le Pen en die steun wat in Frankryk en elders besig is om terug te keer na die behoud van eie aard en tradisie. ‘n Sigbare en onwrikbare klem en uiting van ‘n liefde vir die eie. Daartoe het elke volk ‘n onvervreembare reg en behoort dit betuig te word.

"Hoe zouden ze dat kunnen verwezenlijken".

"De Afrikaners zijn altijd vindingrijk geweest, maar ook goed georganiseerd. Vandaag hebben zijn nog altijd sterke belangenverenigingen zoals de vakbond Solidariteit, landbouworganisaties, culturele verenigingen en een politieke partij die vertegenwoordigd is in het parlement. Door hun invloed te laten gelden en hun kwaliteiten blijvend te tonen, moeten zij in staat zijn als cultuurgemeenschap te overleven. Ondanks gigantische druk en na een moeilijke strijd zijn zij er uiteindelijk recent toch in geslaagd om op twee universiteiten het Afrikaans als mede-voertaal  en academische taal (naast het Engels) te handhaven. Op een heel ander vlak nemen zij ook zelf initiatief en bouwen zij aan dorpen  voor Afrikaners – Orania en Kleinfontein - waarin zij geheel voor zichzelf kunnen zorgen teneinde hun taal en cultuur te kunnen behouden. Het zijn open dorpen die zich op basis van de mogelijkheden die de nieuwe grondwet (artikel 235) biedt, volledig zelfstandig willen ontwikkelen. Zo’n initiatieven moeten kansen krijgen. De ambitie van Orania om uit te groeien tot een volwaardige Afrikanerstad, is dan ook een boeiende en te verantwoorden uitdaging".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie