1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707402

Besoekers aanlyn

Ons het 22 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS LEWENSWANDEL TOT SY EER!

Bybel‘n Mens hoor so gereeld hoedat daar mense is wat hulle verkeerde lewenswandel probeer verontskuldig met die gerieflike verskoning dat “die kerke ons nooit reg geleer het nie.”

Die feit dat die kerke in Afrikanergeledere lelik ontspoor het, is nie te betwyfel nie. Hierdie is egter nie veronderstel om deur gelowiges misbruik te word as ‘n verksoning om ‘n lewe van sondigheid en sinsgenot te leef en dan agter die verskoning weg te kruip dat jy nie van beter geweet het nie omdat die kerk jou dan nie geleer nie. Het ‘n mens dan net op ‘n Sondag by die kerk toegang tot jou Bybel of is dit die enigste plek waar ‘n mens kan bid en God in gedagtenis kan bring? Is daar geen ander tyd gedurende die week om Bybelstudie te doen en die kristalhelder vermaninge, soos ook vervat in vanoggend se gelese gedeelte, raak te lees nie?

Hoe dit ookal sy, ons kyk vandag na die suiwer lering in Titus 2 om te sien wat dit is wat God van ons as Sy kinders verwag.  Ons gaan hierdie gedeelte bestudeer om die instruksies wat Hy aan ons openbaar, te leer ken. Dit word duidelik aan ons gestel in verse 11-14 van die gelese gedeelte dat God van ons as Sy kinders verwag om ons af te keer van die sekulêre wêreld met sy bose en vleeslike begeerlikhede. Ons word duidelik voor die eenvoudige keuse gestel:

 1. Verloën God om die wêreld te behaag OF
 2. Verloën die wêreld om God te behaag.

In die geval waar ons die verstandige keuse maak om die wêreld te verloën ten einde ‘n toegewyde lewe aan God te leef, word ons deur Hom aangeneem as Sy eiendom. Wanneer ons dus antwoord op Sy liefdevolle roepstem om na Hom te kom, sal Hy ons reinig om ywerig te leef in goeie werke tot eer van Sy wonderlike en heilige Naam. Hy sal nie alleen vir ons die opdrag gee om goeie werke voor te staan nie, maar ons selfs onderrig in dit wat as goeie werke voor Sy Aangesig geld.

Daar word van die ou manne die volgende verwag:

 • Hulle moet nugter wees. Hulle moet m.a.w. op hul hoede wees teen die bose verleiding en aanslae van die satan en nie vir een oomblik op hul louere rus nie. Die ou manne is veronderstel om in nugterheid as priester-konings van hul huisgesinne op te tree ten einde hul huise te beskerm teen die velle en listige aanslae van die satan.
 • Hulle moet hulself waardig en ingetoë gedra en
 • gesond wees in die geloof, liefde en lydsaamheid. Dit sal onmoontlik vir ‘n man wees om as ‘n getroue priester van sy huis op te tree, sonder ‘n gesonde geloofslewe. Dit is onontbeerlik dat die hoof van die huis se geloofslewe deurgaans op ‘n gesonde vlak sal wees.

Die man moet in hierdie moeilike tye waarin ons leef, gedurigdeur verseker wees dat hy nie alleen die las van ‘n huisgesin op sy skouers hoef te dra nie, want wanneer die las te swaar word, kan hy sy Hoof, Jesus Christus, raadpleeg om raad, krag en leiding. Die hoof van die huisgesin is veronderstel om te alle tye daarna te streef om die beeld van Christus deur sy lewe ten toon te stel vir sy gesinslewe sodat die geloof vir hulle ‘n werklikheid sal wees en nie ‘n leë, godsdienstige lering nie.

Enige mens wie gesond wil wees in die geloof, sal daadwerklik erns moet maak met sy geloofslewe. Dit sal behels om gereelde en getroue Bybelstudie te doen en ‘n gesonde gebedslewe te handhaaf.

‘n Gesonde geloofslewe sal die man, as hoof van sy huis, die vrymoedigheid skenk om probleme en bekommernis voor die voete van sy Hoof, Jesus Christus, te lê in die vertroue dat Hy almagtig is en ons uit alle gevaar kan red.

Die manne moet verder toesien dat daar in hul huise ‘n liefde vir God en hul naaste gekoester word en behoort lydsaamheid uit te straal in tye van beproewing, volgens die voorbeeld van Jesus Christus.

Daar word van die vroue verwag om te leef soos wat dit heiliges betaam en om hulself te weerhou van kwaadsprekery en drankmisbruik. Hulle word aangesê om die jong vroue te onderrig in wat welgevallig is voor God. Ons leer uit die Woord van God dat die vrou moet swyg in die gemeente, maar sien in hierdie gedeelte dat daar wél vir die gelowige vrou ‘n plek is om as lerares op te tree – in hul eie huise. Hier moet hulle die jong vroue onderrig in wat welgevallig is voor God m.b.t. die lewenswandel van ‘n vrou en dit is die volgende:

 • Hulle moet versigtig wees;
 • Hulle eie mans en kinders liefhê;
 • Ingetoë wees;
 • Kuis;
 • Huislik en goed; en dan die laaste opdrag wat in die moderne sekulêre wêreld seker die grootste uigdaging vir vroue is,
 • Aan hul eie mans onderdanig wees.

Ons leer in vers 5 van die gelese gedeelte dat vroue wat op hierdie opdragte ag gee en dit uitleef, voorwaar die eer van God kosbaar ag. “...sodat die woord van God nie belaster word nie.”

Die jongmanne word aangesê om ingetoë te wees. Dit beteken dat die jongmanne die nodige nederigheid en sagmoedigheid moet weerspieël, maar deurgaans ook beskeie moet wees.

Daar word van leraars verwag om nie alleen te preek en te leer nie, maar om ‘n voorbeeld te wees vir mede-gelowiges in dit wat geleer word. Die opdrag om deurgaans Skrifgetrou te wees in die lering en die woord van die waarheid reg te sny, word ook gemeld in verse 7&8. Wanneer leraars dit uitleef wat deur hulle geleer word, sal die getuienis vir die hoorders ‘n bevestiging wees dat die leraar oortuig is van sy lering en dit nie bloot aanwend tot eie eer en persoonlike gewin nie.

Die riglyne in die Woord van God word aan ons gegee ten einde ons te roep om tot God se eer te leef en om ons te beskerm op ons pelgrimsreis hier op aarde. Ons moet onthou dat ons elkeen op aarde net met geleede tyd hier is en dat dit wat ons met hierdie tyd maak, aan ons menslike keuse oorgelaat word.   Elke mens kan kies om sy tyd te verkwis op wêreldse begeerlikhede wat mettertyd sal kwyn, of hy kan kies om hierdie tyd aan te wend om sy Middelaar, Jesus Christus, elke dag beter te leer ken deur ‘n toegewyde lewe in Sy skadu te leef.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie