1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574051

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NUWEJAARSBOODSKAP VAN DIE LEIER VAN DIE AVP VIR 2018

Danie VarkevisserDaar bestaan wêreldwyd meer as tweehonderd verskillende volke. Indien daar een uit elke volk dissekteer sou word, sou daar ongeag die ras of velkleur merkwaardige ooreenkomste opgemerk word. Die harte, niere, longe, ore, oë, neus en mond sit alles op dieselfde plek in en aan die liggaam.

Almal haal asem en almal se bloed is rooi. Almal het tien tone en vingers, twee bene, voete en hande en een kop. .......  Ten spyte van hierdie waarneembare ooreenkomste, verskil almal egter opsigtelik van mekaar!  

GENESIS 11: 1-9  EN die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.  En toe hulle wegtrek na die Ooste, vind hulle ’n laagte in die land Sínear; en daar het hulle gaan woon.  Daarop sê hulle vir mekaar: Kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lymgrond vir klei.

En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie.

  Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het.  En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.

Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.  So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou.  Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.

Uit die verskeidenheid van tale het daar ‘n geskeidenheid van volkere ontstaan, wat soos wat ons reeds in die eerste boek van die Bybel lees, oor die hele aarde verstrooi was. ‘n Verordening van God wat die teenoorgestelde was van die mens se beplanning, om nie oor die hele aarde verstrooi  te raak nie! Want hulle krag het gesetel in hulle getalle!

Nou aan die einde van 2017, waar alles en almal steeds strewe na Een Wêreld Orde, met die slagspreuk van “We Are One”, met een taal, een godsdiens en een regering, het ons hier in Suid Afrika, na die sluipmoord op dr. Verwoerd op 6 September 1966, (666?),  gevorder  vanaf John Vorster se  détant, PW Botha se  konsensus en de Klek se Regering van Nasionale Eenheid,  deur Een-Mens-Een-Stem en alles sonder grense, om by ‘n verrottende reënboognasie uit te kom. Die nuwe toring van Babel.

Ten spyte van erge turbulensie reg deur die wêreld se multikultuurbeleid en rommelstatusverval hier by ons in Suid Afrika, is die manifestasie van die sigbare ellende as uitvloeisel van die mens se moedswillige opstand teen God se verordening van verskeidenheid en geskeidenheid ‘n teken! Deur die moedswillige  liberale gees egter  onwaarneembaar.  Sien die mens in sy ontkenning nie meer die Hand van God raak nie.

Vir 2018 sal dit goed wees om te begryp dat tussen ras en  volkere, ten spyte van uiterlike en liggaamlike ooreenkomste, daar duidelike verskille bestaan wat gehandhaaf moet word. Om te verhoed dat jou identiteit wat Godgegewe is tot niet gaan, moet jou taal, jou kultuur en veral  jou bloed suiwer bewaar bly.

Die enigste volk wat sekerheid kan hê van wat om te verwag van die nuwe jaar wat onsigbaar voor ons lê, is ‘n gelowige volk! ‘n Volk wat glo dat die Woord van God deur Homslef geïnspireer is, dat dit onfeilbaar is en dat dit waar is! Ons Hemelse Vader stel sekere vereistes in Sy Woord aan die mens. Indien die mens dit gehoorsaam is daar versekering van beskerming, van verhoring en  van voorsiening. Géén ongelowige, volk of ras kan daarop aanspraak maak nie. Inteendeel oorval al die onheil waarvan die Woord van God praat, húlle wat nie glo nie en is daar vir hulle geen beskerming of vooruitsig van verlossing uit ellende nie al beskik hulle oor getalle en mees gesofistikeerde wapentuig wat geld kan koop!

 Psalm 2:

WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:  Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!  (Soos by Babel?)

Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle.  Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:  Ék tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.  Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met ’n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ’n erdepot.  Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!

Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.  Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Aan ons volksgenote dus: Staan sterk in die geloof, dien die HERE onse Vader met jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand! Glo in God, glo in jou volk en glo in jouself. 2018 sál ‘n beproewing wees. Versterk dus u gees, strewe na eensgesindheid op politieke gebied, wees paraat en erken aan uself dat ons in ‘n oorlog verkeer.  Beveilig en beskerm uself, u geliefdes, u mede Afrikaners, u eiendom en ons land Suid Afrika.

Waak daarteen om die gees van vrees waarmee ons nou al sedert 1993 gedreig word, van u besit te laat neem. God het ons nie hier geplant sonder ‘n doel nie! Ons is ‘n voorpos van die blanke beskawing en die Christendom in Afrika en ons verantwoordelikheid is dus groot!  Moet nie vir u laat vertel dat ons Suid Afrika moet deel of prysgee nie! Ons Volksplanting en die bloed en sweet van geslagte Afrikaners roep u tot verantwoordelikheid! Vir God kom dit nie daarop aan om deur baie of deur min te verlos nie!

Vir 2018 lê ek die volgende seën soos opgedra deur Moses aan Aäron en sy seuns, op elkeen van u wat hier lees:

Numerie 6: 22-27

EN die HERE het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:

Die HERE sal jou seën en jou behoed;  die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

Alle voorspoed en vrede aan u vir 2018!

Danie Varkevisser

Leier

Afrikaner  VolksParty

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie