1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661268

Besoekers aanlyn

Ons het 65 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VREDE!

BybelRom. 12:9-21: “as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.” (:18). Vrede, so ’n kosbare toestand. En hoe maklik word hierdie begeerlike en kosbare toestand van vrede nie geskend nie? Terwyl die meeste mense op aarde sekerlik vrede begeer, is dit beslis nie die meerderheid wat dit bevorder en beskerm nie.

Kyk ons na die wêreld rondom ons, besef ons opnuut hoe relevant en nodig hierdie vermaning is wat God tot ons rig. En ewe duidelik word ons uit 2 Kor. 13:11 hiertoe gemaan. “Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees.”

Ons leef egter daarenteen in ’n tyd wat aan onrus, eerder as vrede, gekenmerk word. Daar is onrus tussen volkere, daar is onrus in ondernemings, daar is onrus in families en huisgesinne, daar is onrus in die kerke en in mense se huwelike. En die Satan vuur hierdie onrus aan, want hy geniet die verwoesting wat dit in God se skepping aanrig.

Hierdie sondige en onrustige aard van die mensdom en die verwoesting wat die Satan hierdeur verrig, word vir ons so duidelik in Rom. 3:12-17 beskryf. “Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hul keel is ’n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie.”

Dit is tog opmerklik dat Paulus dit stel dat ons in vrede met alle mense moet leef as dit moontlik is. En dit is baie belangrik dat ons hierdie punt aanspreek, geliefdes. Ons moenie die fout maak om te dink dat “wêreldvrede” die vrede is waarvan die Woord van God praat nie. “Wêreldvrede” is ’n valse versinsel van mense. Dit is ’n leuen van die Satan. Dit is gewoon nie moontlik dat daar op hierdie bedorwe aarde algehele vrede kan wees nie. En die rede hiervoor is eenvoudig dat ons in hierdie lewe met twee koninkryke te make het wat reg teenoor mekaar staan – dit is God se koninkryk en daarteenoor die koninkryk van Satan. Hierdie vyandskap is amper so oud as die skepping self. Ek verfris u geheue uit Gén. 3:15. “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” Hierdie vyandskap is deur God daargestel en ons durf nie vir een oomblik die hand van vrede na die bose uitstrek nie. “n Troebel fontein en 'n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose.” (Spr. 25:26). God sal met die goddelose en bose in der ewigheid nooit vrede sluit nie en derhalwe durf ons dit ook nie doen nie. “Geen vrede, sê die Here, vir die goddelose nie!”. (Jes. 48:22).

Geliefdes, ons moet verstaan dat dit net so gevaarlik en skadelik as wat dit vir ons is om in onvrede met ons eie mense, ons naaste te leef, net so gevaarlik is dit om in vrede met die goddelose en bose te wil verkeer. Dink maar aan die lewe van onse Here Jesus Christus hier op aarde. Het Hy probeer vrede maak met die Skrifgeleerdes en Fariseërs wat God se Raad verwerp het? Het Hy probeer om wêreldvrede te verkondig en verdraagsaamheid gepredik teenoor diegene wat die tempel van God ontheilig het? Inteendeel, Hy het hierdie mense met mening teëgestaan. “En Hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En Hy het 'n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het Hy gesê: Neem daardie dinge hier weg; moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie.” (Joh. 2:14-16). En dit wat op Gólgota gebeur het, is dit hoe vrede lyk – ons Verlosser aan ’n vloekhout vasgespyker om die pynlikste en wreedste dood te sterf? Durf ons ooit daarmee vrede sluit?

Daardie was nie ’n vredesluiting nie, maar ’n oorwinning van Christus oor die bose. “En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! ...”. (Joh. 19:30). Daarenteen moet ons ook onthou dat net soos wat dit in God se oë goed en reg is wanneer ons teen die goddelose weerstand bied en stry, net so kosbaar is dit in Sy oë wanneer ons, as mekaar se naaste en lede en as Sy kinders, met mekaar vrede hou. “...Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!” (Ps. 133:1-

3). Vrede is een van die eienskappe van God en Sy kinders sal ook aan hierdie eienskap geken kan word. “Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” (Matt. 5:9). Ja, vrede is een van die vrugte wat in ons lewens voortgebring word wanneer God se Gees, die Heilige Gees, in ons harte woon.  “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” (Gal. 5:22). Geliefdes, die Satan het ook onder ons volk oor die afgelope paar dekades ’n groot slag geslaan deurdat hy tot ’n baie groot mate daarin kon slaag om ons in onvrede teenoor mekaar te laat leef terwyl ons terselfdertyd te vredeliewend teenoor die ongeregtigheid en goddelose gestaan het. En dit verklaar tog tot ’n groot mate waarom hy so suksesvol sy werk van verwoesting in ons volkshuishouding kon uitvoer. Laat ons onsself daarop toespits om die weg van vrede volgens die Woord van God en nie volgens die versinsels van hierdie wêreld nie te vind en dit na te volg.

“Lamed. Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die Here leer. Mem. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien? Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.” (Ps. 34:12-15).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie