1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591961

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HÝ BEPAAL ONS LOT

BybelJer. 18:1-23: “Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? Spreek die HERE. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel!” (:6). Ons moes die afgelope paar weke weer deur ’n tyd worstel waarin mense openlik deur politici en die media belieg is. ’n Mens sien uitlatings soos – “Die demokrasie van Suid-Afrika leef” – dit terwyl minder as 40% van mense wat stemgeregtig is wel hul hande hiermee gaan besmet het. En hierdie 40% sluit ’n baie groot groep mense in wat demokrasie beswaarlik sal kan spel en definieër.

Ek maak nie laasgenoemde stelling om kwetsend te wees nie, maar om die blatante en skaamtelose leuens en misleiding van politici te onderstreep. En dan is die hoofstroom media natuurlik baie, baie gretig om hierdie leuens skaamteloos te propageer en te bevorder.

Hierdie mense moet die bevolking oortuig dat die Godloënende demokrasie nie ’n mislukking is nie. En aangesien die oorwig van getuienis hierdie mislukking bewys, is daar nie ’n ander manier om mense te oortuig as om daaroor te lieg nie. En hoe hartseer is dit nie dat daar volksgenote is wat hul steun gaan gee aan hierdie mense by wie die basiese eienskappe van eerlikheid ontbreek. Wil jy jou toekoms weliswaar in die hande van mense met só min integriteit toevertrou?

Waneer ons egter let op die groot gedeelte van die bevolking wat nie aan hierdie proses gaan deelneem het nie besef ons dat daar ook baie mense is wat die mislukking van hierdie bose demokrasie raaksien. En anders as politici erken hulle hierdie mislukking. En dan vra mense ook na antwoorde en oplossings – wat doen ons aan hierdie mislukking? Ons moet begin deur te vra – waar is daar werklik vir ons antwoorde, hulp en raad. Dit is beslis nie by korrupte en oneerlike politici wat só ’n Godloënende Grondwet en politieke-bestel probeer beskerm nie.

Geliefdes, in die tyd van Jeremia het God aan Jeremia ook die teleurstellende werklikheid uitgewys dat sy volk ’n mislukking was! “En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk – soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker – maar hy het daaruit weer ’n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? Spreek die HERE. ...” (Jer. 18:4-6). En dan stel God ook aan Jeremia die oplossing vir sy volk se mislukking. Hy verduidelik aan Jeremia dat Hý die volk weer tot hul vroeër heerlikheid kan hervorm en herstel. God stel dit aan Jeremia weer duidelik dat dit Hý, en nie politici of enige ander mens is, wat oor die heil van ’n volk besluit. “In een oomblk sal Ek spreek oor ’n nasie en oor ’n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig; maar as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen. En in ’n ander oomblik sal Ek spreek oor ’n nasie en oor ’n koninkryk om dit te bou en te plant; maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë deur na my stem nie te luister nie, dal sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen.” En hierdie waarheid word vir ons ook so mooi en duidelik in Daniël 2:21 onderstreep. “Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het.”

Hierdie waarheid van God is ook vir ons volk steeds die vertrekpunt, geliefdes. Ons moet in waarheid besef en erken dat ons volk se lotgevalle ook in Sy Hand gehou word en eindelik deur Hom bepaal word. Wanneer ons dit in waarheid erken en verstaan, sal ons natuurlik ons hart en siel tot Hom ophef vir ons verlossing en herstel. Ons sal ons smeking voor Hom bring om, soos die Pottebakker, ons weer tot heerlikheid te hervorm en te herstel. Hoe lank wil ons nog dwaal langs dwaalweë en sypaaie van misleiers met hul “sogenaamde oplossings” voordat ons hierdie waarheid van God sal erken? “Nogtans het my volk My vergeet, hulle laat rook opgaan vir die nietige afgode; dié het hulle laat struikel op al hul weë, op die ou paaie, om te loop op sypaaie, ’n ongemaakte pad; om hulle land te maak ’n voorwerp van verbasing, van bespotting vir ewig.

Elkeen wat daar verbytrek, sal hom verbaas en sy hoof skud.” (Jer. 18:15&16). Daar is diegene wat onder die wanindruk verkeer dat hierdie terugkeer van ons volk tot God nie die oplossing is nie omdat hulle sou aanvoer dat ons al vir dekades hierop aandring, maar sonder enige sukses. Ons moet verstaan dat ’n wekroep en aandrang op verootmoediging voor God nie noodwendig oornag ’n vertootmoedigde volk voor God sal daarstel nie. En ons moet verder besef dat ons nie met towery besig is waar God alles in ’n oogwink op ons bevel moet verander nie. God gebruik ook mense om Sy werk, op Sy tyd, binne ’n volk te verrig. “SO sê die Here, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is die Here wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei — wie was met My? — wat die tekens van die leuenprofete vernietig en die waarsêers tot dwase maak; wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak; wat die woord van sy kneg vervul en die voorsegging van sy boodskappers volbring; wat van Jerusalem sê: Dit moet bewoon word; en van die stede van Juda: Hulle moet herbou word, en Ek sal sy puinhope oprig; wat vir die diepte sê: Verdroog! en jou riviere sal Ek laat verdroog; wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word.” (Jes. 44:24-28). Dink ook aan Moses wat deur God geroep is om Sy volk uit Egipte te lei. Hulle lot is nie oornag verander nie, maar hulle lot is uiteindelik volgens God se belofte en besluit verander! Ja, Moses het selfs op ’n stadium self hierin getwyfel! “TOE gaan Moses weer na die Here en sê: Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in u Naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het u volk glad nie verlos nie. Daarop het die Here Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat Ek Farao sal aandoen. Want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur 'n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe.”

Geliefdes, mag ons besef en in waarheid erken Wie die Beskikker van ons heil en lot is. Laat ons die rug keer op ons eie paaie, sypaaie en alle misleiers wat ons hierlangs wil laat verdwaal. En mag ons eerder in waarheid ons voor God verootmoedig en Hom smeek om aan ons leiers deur Hom verkies te stuur om ons langs die weg wat Hy bepaal te lei. “As julle dan aandagtig na My luister, spreek die Here, om geen las deur die poorte van hierdie stad op die sabbatdag in te bring nie en om die sabbatdag te heilig deur daarop géén werk te doen nie, dan sal deur die poorte van hierdie stad konings en vorste ingaan wat op die troon van Dawid sit, wat op strydwaens en op perde ry, hulle en hulle vorste, die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem; en hierdie stad sal vir ewig bewoon word.” (Jer. 17:24-25).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie