1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661412

Besoekers aanlyn

Ons het 78 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

GELOOF, GELOOF, GELOOF!

BybelJoh. 3:1-21:“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (:16).

Hoe pragtig is hierdie baie bekende gedeelte uit God se Woord nie. En hoe hartseer is dit nie dat hierdie gedeelte ook waarskynlik een van die meer bekende gedeeltes uit God se Woord is omdat dit een van daardie verse is wat menigmaal deur dwaalleraars in hul kettery uit verband uit aangehaal word. Maar ons mag nie hierdie kosbare skat in God se Woord verswyg of verberg bloot omdat daar sommige is wat dit moedswillig verdraai nie. Dit is hulle skandelike en skaamtelose optrede en handeling met hierdie skat wat verwerplik is en nie die skat self nie.

Geliefdes, hierdie vers herinner ons aan die onbegryplike liefde van God vir die mens wat Hy geskape het. ’n Liefde só groot dat Hy sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Woord van God is duidelik. Dit is nie almal wat die ewige lewe sal ontvang nie – hierdie gawe is beskore vir hulle wat in Hom glo. Hulle wat nie glo nie sal die ewige lewe nie ontvang nie. Hulle wat nie glo nie sal nie gered word nie. “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.” (:18). Hulle wat nie glo nie sal in die ewige verderf beland.

“Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars — hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.” (Open. 21:8). Hierdie kosbare vers beklemtoon nie alleen vir ons die onbegryplike groot liefde van God nie, maar ook die belangrikheid van geloof. God het die mens lief, maar die mens sonder geloof gaan verlore terwyl die mens met geloof die ewige lewe ontvang. Dit is derhalwe baie nodig dat ons die belangrikheid van geloof in ons lewens beklemtoon, geliefdes. Dit is nie moontlik om sonder geloof gered te word nie, geliefdes! “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;” (Efés. 2:8). Dit is nie moontlik om God sonder geloof te behaag nie. “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.” (Heb. 11:6).

Die belangrikheid van geloof vir die ewige saligheid van ons siele onderstreep ook vir ons die dwaling wat in baie teologiese opvattinge te bespeur is. Ons word gered uit geloof en nie deur een of handeling of regverdiging in die vlees byvoorbeeld ’n geloofsbelydenis of die spesifieke nakoming van hierdie of daardie wet nie. Sonder om afbreek te doen aan die plek wat daar is vir sakramente moet ons daaraan herinner word dat die geloof, eerder as tradisies en sakramente, primêr gestel moet word. “terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.” (Gal. 2:16).

Daar is natuurlik daardie dwaalgeeste wat op hierdie punt met opgewondenheid sal uitroep en sal probeer om laasgenoemde Skrifgedeelte uit verband aan te haal om ’n lewe van ongebondenheid te regverdig. Hulle sal graag hierdie enkele aanhaling uit God se Woord wil voorhou asof ’n mens wat met sy mond bely dat hy glo en homself kan oortuig dat hy in God glo geen verantwoordelikheid het om die insettinge van God na te kom nie. Ek kan dit vir u met sekerheid stel dat so ’n mens se geloof nie eg is nie. So ’n mens se geloof is dood. Hieroor is Jakobus 2:17 duidelik. “Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.” Ja, ’n lewe van gehoorsaamheid aan God se insettinge en gebooie werk saam met die geloof – nie daarteen nie. “Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?” (Jak. 2:22). ’n Mens wat waarlik in Hom glo, sal Hom ook liefhê. En ’n mens wat hom in waarheid liefhet, sal nie verskonings soek om Hom met ’n sondige lewe te beledig nie, maar ten beste probeer om Hom lief te hê. “Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet;...” (Joh. 14:21).

Ons redding uit geloof onderstreep ook vir ons die feit dat ons uit geloof gered word en nie o.g.v. ons herkoms in die vlees nie. “Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.” (Gal. 3:7). Geliefdes, God het nie met Abraham ’n verbond gesluit omdat hy van ’n spesifieke herkoms was en hy God hierdeur behaag het nie. Hy het God behaag omdat Hy geglo het. “WAT sal ons dan sê, het Abraham, ons vader na die vlees, verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die Skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.”

(Rom. 4:1-3). Dink ook aan Kain en Abel. Hulle was broers en van dieselfde herkoms – een het God behaag en ’n ander nie. En wat was die verskil tussen die twee? “Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain,...” (Heb. 11:4). Laat ons waak teen die Satan se slinkse handelswyse. Hy sal gedurig probeer om ons van die gawe van die ewige lewe te beroof. En as hy ons van ons geloof beroof, sal hy hierin slaag. Moenie sy leuens glo dat die geloof in God met enigiets anders vervang kan word nie. Stry eerder moedig om die geloof te behou – die geloof waarsonder ons die saligheid nie sal ontvang nie. “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” (2 Tim. 4:7).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie