1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661382

Besoekers aanlyn

Ons het 86 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS MOET SY WOORD GEHOORSAAM

BybelDeut. 18:15-22 " 'n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.” (:18&19).

In die gelese gedeelte gee God aan Sy volk, deur Moses, ’n kosbare belofte wat ook aan ’n opdrag gekoppel is. Hy beloof aan die volk ’n Profeet en beveel hulle om na Hom te luister.

Ons moet onthou dat ’n profeet nie alleen wonderwerke doen en ’n buitengewone insig (deur God gegee) in die toekoms het nie. ’n Profeet is ’n dienskneg van God en ook ’n boodskapper van God. ’n Profeet moet ook die volk in die wil en weë van die HERE onderrig. Dink maar aan Moses se lewe, geliefdes.

God het deur hom baie wonderwerke verrig en aan hom baie sake wat nog in die verre toekoms gelê het, geopenbaar. Maar God het ook deur hom aan die volk Sy wil en weë bekend gemaak. “En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As hulle ’n saak het, kom hulle na my; en dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak.” (Ex. 18:15&16).

Ons weet dan ook dat Moses met getrouheid God se wil en insettinge aan die volk geleer het. “En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word,”. (Heb. 3:5). Maar daar was ongelukkig ook in die vroegste tye alreeds mense wat as profete opgetree het, maar alleen om hul eie voordeel te soek en nie in opregtheid en getrouheid teenoor die HERE nie. “So sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig; maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle ‘n heilige oorlog!” (Miga 3:5). “Sy hoofde spreek vonnisse uit vir n geskenk, en sy priesters gee onderrig vir loon, en sy profete is waarsêers vir geld.

...” (Miga 3:11). En die gevolg hiervan was dat die verhouding tussen God en Sy volk baie skade gely het aangesien die volk Hom deur hul handelinge en ongehoorsaamheid vertoorn het. Ons sien in ons tyd ’n baie soortgelyke verskynsel, geliefdes. Daar is geweldig baie mense wat hulself as profete wil voordoen. Maar dit wat hulle aan mense verkondig, strook nie met die Woord van God nie. Ons moet op ons hoede vir diesulkes wees. En die rede hiervoor is eenvoudig – ’n valse profeet sal u verhouding met God skade berokken! Luister wat die Woord van God vir ons in hierdie verband leer. “AS ’n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop — wat jy nie geken het nie — en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet die Here julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang. Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Here julle God ...” (Deut. 13:1-5).

U wonder dalk hoe ons in hierdie dae waarin daar soveel inligting tot ons beskikking is tussen reg en verkeerd sal onderskei. Die saak is eintlik eenvoudig. Die belofte van die Groot Profeet is in Christus vervul. “NADAT God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” (Heb. 1:1&2). God spreek tot ons deur Sy Seun, Jesus Christus. En die Woord is Jesus Christus, geliefdes. “IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” (Joh. 1:1-3). Dit wat ons dus van God moet ken en leer, sal ons in Sy Woord vind. Hy openbaar hierin aan ons Sy volmaakte wil sowel as Sy insettinge en verordening, geliefdes.

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Tim. 3:16&17). Wanneer ons God se Woord werklik ken, sal dit ook vir ons makliker wees om tussen ware diensknegte van God en valse profete te onderskei. Enigeen wat teen die Woord spreek, is nie ’n ware dienaar van God nie. En hy sal mense se verhouding met God skade berokken. Daarenteen sal ’n ware dienskneg van God homself ten doel stel om mense in waarheid in God se insettinge, verordeninge en weë te onderrig sodat mense beter kan verstaan om God te gehoorsaam. “Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.” (2 Tim. 2:15).

Geliefdes, God stel dit aan Moses dat Hy van elkeen wat aan die Groot Profeet (Christus, die Woord) ongehoorsaam is, rekenskap sal afeis. Dit is geen geringe saak nie. En hiervan word ook in 2 Thes. 2:12 getuig. “sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.” Dit is duidelik dat ons die verdraaïng van God se Woord wat ons in hierdie dae as ’n algemene verskynsel sien met minagting moet verwerp, geliefdes. “Maar die profeet wat so vermetel is om ‘n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe.”

(Deut. 18:20). Dit is tog eenvoudig – waarom sou ons as mense onsself op ’n vermetele wyse die reg wou aanmaan om aan God se Woord te verander? Wie is ons om namens Hom te wil besluit wat reg of verkeerd is? Hierdie is duidelik niks anders as die werk van Satan wat teen God in opstand is en sover moontlik vernietiging saai nie. Ja, hy wil graag veral in die verhoudings tussen God en die mens vernietiging en verwoesting saai en hiervoor wend hy deesdae sy valse profete wat God se Woord verdraai en minag met welslae aan.

Geliefdes, as u verhouding met God vir u werklik ’n prioriteit is, sal u dit ’n prioriteit moet maak om die waarheid van Sy Woord behoorlik te ken. God het ons die besonderse voorreg aangedaan dat ons Sy Woord in ons eie taal tot ons beskikking kan hê. Ons moet hierdie voorreg koester en verseker dat ons hierin – in die woorde van die Groot Profeet – die waarheid van God vind en ons ten doel stel om gehoorsaam aan God hierin te leef.

“EN hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom — en sy gebooie nie bewaar nie — is ’n leuenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.” (1 Joh. 2:3-5).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie