1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7548352

Besoekers aanlyn

Ons het 71 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE AVP SE STANDPUNT WAAROM DIE ANC ‘N ONWETTIGE REGIME IN BEHEER VAN SUID AFRIKA IS!

Regter Johan Kriegler van bordeel faamDaar is by meer as een geleentheid op hierdie webblad daarna verwys dat die ANC onwettig in beheer van die bestuur van Suid Afrika is. Suid Afrika behoort aan die Afrikanervolk wat volgens elke aanvaarde wetlike bepaling, internasionaal en plaaslik, die landstreek bekend as Suid Afrika, beset, ontwikkel en beskaafd gemaak het sedert 1652, tot en met 1994!

As ‘n volwaardige volk het ons Suid Afrika as ons eiendom bewerk, beskaaf en beskerm deur bloed en sweet met hardwerksaamheid, deur verskeie oorloë sy grense getrek rondom die internasionaal erkende en aanvaarde en bestaande norms, en so ook gegun aan elke ander volk wat grond in Suid Afrika beset het soos ons.

Die verskil tussen ons Afrikanervolk en ander volke wat ter sprake is, het ons die grond wat ons beset het ontwikkel en uitgebou terwyl die swart volke wat grond beset het in gebreke gebly het om hulle besette grondgebied te ontwikkel. Die gevolg was dat hulle, soos in die res van Afrika gestagneer het in hulle primitiewe en selfs barbaarse leefwyse.

Talle van hulle het vanuit hulle eie besette lande na die blanke in Suid Afrika gestroom vir beskerming, werk en leefbare verdienste. Die gangbare beleid van segregasie wat in die beginjare van ons volkswording wêreldwyd geheers het, naamlik die onderskeid tussen gelowige en ongelowige, verskil in kultuur, gedrag, kleredrag, voorkoms, taal en lewens-en-wêreldbeskouing, is in Suid Afrika voortgesit en het in ons eie taal as apartheid bekend gestaan. Dat dr. H.F. Verwoerd as die “vader van apartheid” bestempel is, is dus doodgewoon vals en deur die Engelse verpolitiseer teneinde hulle imperialistiese politieke oogmerke met Suid Afrika te kon bereik.

Die onreg gepleeg teen die Afrikanervolk smeer dus af aan elke ander volk naas die Britte wat wat die term “apartheid” aan slegs die Afrikanervolk toedig, met die smerige en valse betekenisse wat hulle in ‘n koor agter die Britte aan, daaraan gekoppel het! ‘n Post moderne simptoom van Godsafwykende gedrag waar die leuen die waarheid vervang, reg verplaas word deur onreg en korruptiewe politici hulle ondersteuners en kiesers op hierdie selfvernietigende satansgeleide ewigheidsbestemmingspad saamsleep onder die voorwendsel van “vrede, vryheid en voorspoed”. Wat ‘n verstommende verassing om by die eindbestemming te moet aanhoor: “Gaan weg! Ek ken julle nie!”

Die uitslag van die referendum van 1993 wat deur die oorgrote meerderheid van die Afrikanerkiesers van daardie tyd as ‘n klinkklare oorwinning van die “NEESTEM” verwag is, na aanleiding van die uitslae van die tussenverkiesings wat die referendum voorafgegaan het, was ‘n skokkende ervaring!

Daarna volg die verkiesingsbedrog van 1994, wat lig werp op die uitslag van die referendum, saamgelees met de Klerk se beloftes van weer ‘n referendum om die nuwe onderhandelde grondwet aan die blanke Afrikanervolk se goedkeuring voor te lê, wat hy toe nie gedoen het nie uit vrees vir die besef dat hy gaan verloor!

In die lig van bo-staande en die artikel hieronder van wyle Dr. Jakkie Bason, destydse redakteur van die Afrikanerkoerant wat de Klerk se erkenning van die verkiesingsbedrog uit Nederland gepubliseer het, is dit Die AVP se bevestiging dat de Klerk saam met internasionale magte agter die skerms, ons land op verraderlike en onwettige wyse, aan ‘n swart terroristebende oorhandig het sonder die wettige eienaars van Suid Afrika se goedkeuring.

Hierdie land is die Afrikanervolk se wettige erfgrond en sal ons dit by die eerste geleentheid wat hom voordoen, terugneem! Daartoe roep ons die ganse Afrikanervolk op en vermaan ons almal wat “nuwe” en “beter” politieke oplossings aan ons probeer voorhou as waarmee ons Suid Afrika tot republiek gevorm het. Elke ander beleid wat steeds poog om ons te oorreed om ons land prys te gee en wat dusver bloot gedien het om vir ons vyande tyd te koop om hulle greep te verstewig, moet teëgegaan word. Ons moet in verset wees en bly totdat ons weer ons land terug het!

Dr. Jakie Bason, redakteur van Die Afrikaner koerant se artikel oor 1994 verkiesing

5 Desember 2003
FW de Klerk het geweet van grootskaalse bedrog in 1994-verkiesing
(Deur Jakkie Basson)

OUD-PRES FW de KLERK was pynlik bewus van 'n grootskaalse bedrogspul wat tydens die 1994-verkiesing plaasgevind het waartydens die kommunistiese ANC-regime die bewind in die land oorgeneem het. Nogtans het hy vir tien jaar lank daaroor geswyg, en nou eers dit bekendgemaak.

Mnr De Klerk het erken dat een miljoen stemme op een bepaalde politieke party netjies in stapeltjies in die stembusse tydens die verkiesing van 27 April 1994 geplaas is. Hierdie onthulling is deur mnr De Klerk in Nigerië gemaak, in die
hoop dat dit nie hier plaaslik gerapporteer sou word, en die blankes van die land daarvan te hore sou kom nie. Hy het hierdie ontboeseming gedoen terwyl hy joernaliste in Nigerië toegespreek het. Daaroor is egter in Nederlands Dagblad van 2 Desember 2003 met skok gerapporteer, en vandaar het die nuus na Suid-Afrika versprei.

Mnr De Klerk het tydens verskeie openbare optredes erken dat daar mindere probleempies tydens die 1994-verkiesing opgeduik het, maar dat dit niks noemenswaardig was nie, en dat sulke klein probleempies in enige land, selfs eerstewêreldse Westerse verkiesings voorkom. Bowendien was dit nie van so 'n aard dat dit die uitslag van die verkiesing enigsins kon beïnvloed nie. Nou blyk dit egter uit sy erkenning in Nigerië dat nie minder as een miljoen stemme op onwettige wyse in die land se stembusse beland het nie. Dit is aardverskuiwende inligting wat die reeds besmette
verkiesing en uitslag nog verder onder verdenking plaas.

Die Nederlands Dagblad bestempel dit blatant as dat die verkiesing daardeur "gemanipuleer" is. Nie dat die betrokke koerant enige simpatie met die Afrikaner of die blanke in die algemeen het nie, want in die berig word daar verwys na die "eerste democratische verkiezingen" in Suid-Afrika, wat 'n blatante leuen en suiwer kommunistiese propaganda is. Suid-Afrika in geheel het sedert 1910 wettige demokratiese verkiesings gehad wat internasionaal erken is deurdat die regerings wat aldus verkies en saamgestel is, deur alle lande en selfs deur die VVO erken is. Die swartes het sedert die tyd van dr Verwoerd ook die reg verkry om wettig in hul tuislande vir hul eie mense in hul eie verkiesings te stem.

Die 1994-verkiesing was buitendien in alle opsigte 'n klug, al is dit deur internasionale waarnemers as "vry en regverdig" bestempel. Dit het hulle gedoen, ten spyte daarvan dat hulle deeglik bewus was van die ongerymdhede wat met die verkiesing gepaard gegaan het. Die groot emosionele slagspreuk was egter dat dit die "eerste demokratiese verkiesing" in Suid-Afrika was, en dat dit nie ontsier kon word deur te erken dat dit gepaard gegaan het met die grofste wandade wat enige verkiesing kan kenmerk nie. Regter Johann Kriegler, voorsitter van die "Onafhanklike" Verkiesingskommissie wat die verkiesing moes bestuur, het in sy eie woorde erken: "Hoe kan jy in 'n bordeel werk en verwag om kuis te bly?"  Die ergste aspek van die 1994-verkiesing was dat die stemme nie enduit getel is nie. Toe die ANC stewig op pad was na 'n tweederde
meerderheid, en alle tekens daarop gedui het dat die NP se steun met die laaste stembusse se stemme wat bekend gemaak moes word, besig was om drasties te verminder, is die tellery van die stemme eensklaps gestaak. Vir meer as 'n uur is geen uitslae bekend gemaak nie. Daarna is weer voortgegaan met die bekendmaking van die uitslae.


Die uitslag was dat die ANC 62% van die stemme gekry het, en die NP skielik geklim het tot oor 20% van die stemme, al was die tendens voor die staking van die stemtellery dat hulle op pad was om minder as 20% te kry. Later het dit geblyk dat daar opgehou is om stemme te tel. Die verskillende politieke partye het bymekaar gekom en bespreek hoe vandaar verder gegaan moes word. Daar is toe oor die uitslag onderhandel. Die laaste stemme is nooit getel nie. Dit was dus 'n onderhandelde uitslag wat nooit op die tel van stemme berus het nie. Daar moes ten alle koste verhoed word dat die ANC 'n tweederde meerderheid verkry, aangesien dit nie goed in die oë van die buitewêreld sou lyk nie. Daarom is die ANC beperk tot 62% van die stemme, en is die NP se stemme boontoe aangepas. Nou erken oud-pres FW de Klerk dat reeds voordat met die tel van die stemme begin is, daar grootskaalse bedrog gepleeg is.

Die wil van die kiesers het nie geseëvier nie.

In die onderhoud in Nigerië se mnr De Klerk dat hy in 'n posisie was om met militêre mag die land te behou, maar dit sou sy gewete beswaar het. Hy vertel dat hy alreeds as jongman dit vir hom gevisualiseer het dat mense van verskillende rassegroepe in een bedeling moes saamwerk, maar dat dit nie toe moontlik was nie. Mense is sonder verhoor in tronke gegooi. Hy het persoonlik blankes gewaarsku dat teenkanting teen verandering in die land op rampspoed sou uitloop. Die wit minderheid sou nie onbepaald kon voortgaan om die swart meerderheid uit te sluit nie. Daarom het hy gedoen wat hy gedoen het. Verder meld hy dat die stigting van die KP in 1982 vir hom die weg geopen het om sonder teenstand van binne die NP die mag in die land prys te gee. In die verkiesing van 1999 is daar net so gekonkel met die verkiesing, ten spyte daarvan dat dit ook as "vry en regverdig" deur internasionale waarnemers bestempel is. Toe is bevind dat, te midde
van al die ander ongerymdhede, daar 1,7 miljoen meer stemme uitgebring is as stembriewe wat uitgereik is.
En Suid-Afrika en die wêreld roem daarop dat Suid-Afrika 'n "demokrasie" is.

Op die vraag waarom mnr De Klerk nooit voorheen melding gemaak het van die ongerymdhede waarvan hy kennis gedra het nie, was sy antwoord dat dit sy ideaal was dat Suid-Afrika "vooruitgehelp" moes word na al die jare van "apartheid"!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie