1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7229171

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

FOKUS VERLOOR?

Bybel2 Kron. 1:1-13:“Toe sê God aan Salomo: Omdat dít in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer en die lewe van jou haters of selfs ’n lang lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het om my volk waaroor Ek jou koning gemaak het, te kan regeer — daarom word dié wysheid en dié kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en soos ná jou nie sal wees nie.” (:11&12).

’n Gebrek aan gesonde leierskap is kenmerkend van ons tyd. En sonder gesonde leierskap sal mense maklik fokus verloor. Hier ter plaatse het ’n groot gedeelte van ons volk ongeveer ses dekades gelede ook stelselmatig begin om fokus te verloor en eindelik besluit om uit vrees en ongeloof die politieke mag in die hande van ’n terroristebende te laat beland. Ons het die verbond wat tussen ons as ’n Godvresende volk en God bestaan verontagsaam en derhalwe teen die HERE gesondig. “En die insettinge en die verordeninge en die wet en die gebod wat Hy julle voorgeskrywe het, moet julle altyd sorgvuldig onderhou, maar ander gode mag julle nie vrees nie. En die verbond wat Ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie, en julle mag ander gode nie vrees nie.” (2 Kon. 17:37&38).

En die straf van die HERE oor ons volk is duidelik, geliefdes. Ons land en ons volk val uitmekaar. Families en gesinne leef in vyandskap teenoor mekaar. Mense belieg, besteel en bedrieg mekaar en die meeste mense dobber sonder enige rigting rond. Daar is twee dinge wat my in hierdie tyd dan ook opval. Die eerste is die verbaasdheid van mense, die murmurering van mense oor die terrorisering van die landsburgers deur die politici en amptenary waaronder ook die polisie.

’n Mens hoor gedurig van mense wat vir omkoopgeld afgepers word en dit boonop deur lede van die polisie. Maar wat het u verwag sou gebeur nadat u toegestem het dat die regeermag in ons kosbare Vaderland aan ’n terroristebende oorgedra word? Het u werklik gedink dat ’n terroris nou van karakter verander omdat hy ’n ander benaming of amp ontvang het? Toe nou nie. Wat wel verander het, is die feit dat die persone in gesagposisies van hoofsaaklik Godvresende mense met absolute gewetenlose, goddelose kriminele vervang is. En hulle is nou die mense wat in die kollig is. Hulle

is die mense oor wie se lewens en optrede berig word. Hulle is die mense wat steel, lieg en bedrieg en dan met geslepenheid ongeskonde daarvan afkom. En hierdie absolute verwerplike optrede smeer soos ’n smet aan die samelewing af – ook aan die voorheen gelowige samelewing. Laasgenoemde die tweede saak wat my in hierdie tyd opval en waarna ons ook verder moet kyk.

Geliefdes, sou u die koerant oopmaak, is die kanse skraal dat u nie van een of ander skema van diefstal of bedrog sal lees nie. En die moontlikheid dat hierdie verkeerde optrede later boonop tot moord gelei het, is groot. Die misdadigers is dan ook mense met vanne soos van Niekerk, Botha, Liebenberg, Pretorius, Kruger – Afrikanermense, geliefdes. En kyk ’n mens 185 jaar terug in die geskiedenis na die voorsate van ons volk wat in diepe ootmoed God se hulp en bystand teen die Zoeloe-oormag afgesmeek het en die wonder van Bloedrivier beleef het, wonder ’n mens hoe dit moontlik is om hier te beland waar ons as ’n volk onsself vandag bevind – tot by die nek in die modderpoel van sonde. Is dit hoe die nageslag lyk van die mense wat 185 jaar vantevore plegtig beloof het dat ons ’n volk van God sou wees wat tot Sy eer hier ter plaatse sou leef?

Ons kan in hierdie verband baie uit die lewe van Salomo leer, geliefdes. Hoe pragtig is die versoek nie wat Hy aan God in ons gelese gedeelte rig nie? Wanneer God aan Salomo die geleentheid bied om enigiets van Hom te vra, is Salomo se fokus nie op homself nie en daarom begeer hy nie rykdom, skatte en eer vir homself nie. Salomo se fokus is op hierdie stadium op God – dit wat sy verantwoordelikheid teenoor God is. En om hierdie verantwoordelikheid behoorlik na te kom, vra hy van God om vir hom die nodige insig en wysheid te gee. Sy hartsbegeertes (waaruit sy optrede sal spruit) is gesond omdat dit gebore word uit oorweging van dit wat God se welbehae is – sy fokus is m.a.w. op God.

En sien u dan ook die ooreenstemming met ons voorgeslagte, geliefdes? Hulle fokus op daardie stadium, by Bloedrivier, was op God en die resultaat hiervan was ’n bewonderingswaardige en edele optrede. Ons lees in 1 Konings 11 ook wat fout gegaan het in die lewe van hierdie bewonderingswaardige koning Salomo. “En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie. En Salomo het agter Astárte, die godin van die Sidoniërs, en agter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete, aan geloop. So het Salomo dan gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en nie volgehou om die Here te volg soos sy vader Dawid nie.” (:4-6). Die fokus in Salomo se lewe het van God af verskuif en daarom is die mooi hartsbegeertes van vroeër in sy hart met verderflike hartsbegeertes vervang, geliefdes. En dit is wat ons ook in ons volkslewe vandag raaksien. Die fokus van mense in ons tyd is ook van God verskuif en hieruit word slegte hartsbegeertes gebore, geliefdes. En wanneer mense dan boonop sien hoedat “hooggeplaastes” in die samelewing self korrup en oneerlik optree God glad nie voor oë hou nie, raak hulle makliker aan hierdie verfoeilike gedrag gewoond en dan later ook hieraan gelyk. Ewe min as wat jy van ’n terroris ’n edel mens kan maak deur hom in ’n gesiene posisie te plaas, sal die mens daarin slaag om met volharding goeie vrug te dra wanneer ons fokus van die HERE weggeneem word. “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.” (Joh. 15:4).

Ons as gelowige kinders van God het die voordeel en voorreg van ’n onveranderlike en onwankelbare, edel voorbeeld vir ons lewe. En dit is vir ons nodig om ons fokus hierop te hou, geliefdes. Dit is vir ons in hierdie tye waarin daar soveel verkeerde dinge rondom is wat ons so gereeld raaksien, só nodig om die Woord van die HERE met volharding, getrouheid en ywer te bestuudeer, want sodoende sal ons fokus op Hom wees. En laasgenoemde is ons behoud in ’n verdwaalde samelewing wat heeltemal fokus verloor het. “...laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.” (Heb. 12:1&2).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie