1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374840

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

STAATKUNDIGE GEREFORMEERDE PARTY VAN ZWARTWATERLAND IS DAARTOE VERBIND DAT MUNISIPALITEIT GOED FUNKSIONEER

2022 12 24 1

MNR. WILHELM BISSCHOP: "IN MY WERK VAN SOWEL VERTROUELING AS DOSENT EN RAADSLID VOLG EK NET IN JESUS SE VOETSPOOR"

Geagte leser,
U sal ongetwyfeld nog onthou dat ons in September 2018 'n onderhoud gehad het met mnr. Roelof Bisschop, parlementslid van die Staatkundige Gereformeerde Party, a.g.v. die feit dat 'n afvaardiging van hul toe 'n besoek gebring het aan Hongarye. Tans het ons die genoeë gehad om met mnr. Bisschop se seun Wilhelm, wat 'n raadslid is in die provinsie Overyssel se munisipaliteit Zwartwaterland, 'n insiggewende onderhoud te hê. Hy vervul sedert 2015 die funksie van raadslid en het sy politieke loopbaan as 'n skadu-partylid begin.

"Meneer Bisschop, zou u zich voordat we aan het daadwerkelijke vraaggesprek beginnen eerst willen voorstellen aan de lezers?"

"Ik ben Wilhelm Bisschop, getrouwd met Ellen en vader van een dochter en een zoon. In het dagelijks leven ben ik docent aan de politieacademie, locatie Leusden. Dit is een van de zeven opleidingslocaties voor de politieagenten die worden opgeleid om te werken in een van de ongeveer 170 basisteams.
Voordat ik docent werd heb ik zo'n tien jaar in verschillende functies in Utrecht en Midden Nederland gewerkt. Veelal operationele functies.

Geboren en opgegroeid in Veenendaal ben ik na mijn trouwen in Genemuiden gaan wonen. Genemuiden staat voornamelijk bekend om haar tapijt. Veel mensen zijn in deze (of aanverwante) sector werkzaam. Als werknemer, maar dikwijls ook als ondernemer. Genemuidenaren zijn mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Niet alleen voor zichzelf, maar dikwijls ook voor de ander. Hierdoor is er een bloeiend verenigingsleven en is er 'omzien naar elkaar'.

Genemuiden maakt onderdeel uit van de gemeente Zwartewaterland. Deze gemeente is in 2001 ontstaan en bestaat uit de voormalige gemeenten Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. De (kleine) cultuurverschillen tussen de verschillende voormalige gemeenten zijn vandaag de dag nog steeds merkbaar.".

2022 12 24 2"Uw fractievoorzitter is dhr. Klaas Huisbrink en u zetelt samen met nog vier (fractie van zes) andere leden in de raad. Hoe zijn hun namen en wat zijn hun portefeuilles?"

"Na de verkiezingen zijn wij weer in de coalitie terecht gekomen. Onze lijsttrekker Maarten Slingerland mocht weer als wethouder geïnstalleerd worden. Hij zit als wethouder vooral op financiën, onderwijs en verkeer.

Onze fractie is na de verkiezingen gegroeid van vier naar zes. Zoals genoemd is Klaas Huisbrink onze fractievoorzitter. Naast deze rol heeft hij de portefeuilles rondom het bestuur en veiligheid.
De andere fractieleden zijn:

Alfred Beens. Hij heeft de portefeuilles rondom de energietransitie. Dit is een vrij omvangrijke portefeuille. Voor 2030 moet er namelijk een flinke slag geslagen worden als het gaat om de transitie van fossiele energie naar duurzame.
Karst Kolk. Zijn belangrijkste portefeuilles zijn die van financiën en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
Benjamin van Marle. Benjamin houdt zich voornamelijk bezig met verkeer, cultuur en de Omgevingswet. De laatste is nog niet van kracht, maar wordt een omvangrijke klus voor de gemeenten.
Niels Veerman. De belangrijkste portefeuilles van Niels zijn die van Jeugdzorg, onderwijs, asiel en arbeidsmigranten.

Sedert deze maand (december) hebben we ook nog twee commissieleden. Zij vergaderen niet mee in de raadsvergaderingen, maar wel in de verschillende voorbereidende bijeenkomsten. Klaas Buitink en Sander de Vries zullen gaan meedenken op Economie respectievelijk Ruimtelijke Ordening.

Naast dat ik vooral op inhoud meedenk op de portefeuille Veiligheid, mag ik mij sinds de start van deze raadsperiode bezighouden met de portefeuilles Economie, Ruimtelijke Ordening en Wonen. Binnen de laatste portefeuille liggen best een hoop uitdagingen. Het woningtekort gaat ook de gemeente Zwartewaterland niet voorbij.

Binnen onze fractie hebben we er nadrukkelijk voor gekozen om het thema Wonen te koppelen aan Leefbaarheid. Je kunt namelijk wel snel woningen bouwen, maar als je niet nadenkt over hoe de wijk eruit komt te zien, dan heb je over tien of twintig jaar een probleem. Een woning wordt namelijk voor de komende decennia gebouwd.
Daarom is het belangrijk om bij het bouwen van woonwijken niet alleen naar de woningen en bijvoorbeeld. het parkeren te kijken, maar ook naar de omgeving. Draagt deze bij aan het gevoel van veiligheid, kan je in de buurt recreëren/spelen, is er voldoende groen, etc.

Zoals genoemd heb ik ook de portefeuilles Economie en Ruimtelijke Ordening. De laatste heeft direct te maken met wonen, maar heeft ook een relatie met Economie. Onze gemeente heeft namelijk veel industriegrond. Soms moet de gronden uitgebreid worden, soms vindt er nieuwbouw van een bedrijfspand plaats.
De portefeuille Economie heeft ook te maken met Leefbaarheid. Veel inwoners werken bij een van de plaatselijke bedrijven en voor een levendig centrum zijn de middenstanders onmisbaar".

"Als u uw stad Genemuiden zou omschrijven op welke wijze zou u dat dan doen?"

"Genemuiden is een stad waar gelukkig nog veel mensen naar de kerk gaan, zich christen noemen en zich als christen gedragen. Het is een kleine stad, ruim 10.000 inwoners, met een hechte gemeenschap. Veel inwoners hebben een sterke lokale binding.

Hard werken is belangrijk en ondernemen wordt dikwijls gestimuleerd. Er is een bloeiend verenigingsleven, zowel in als buiten de kerk. Over het algemeen komt men elkaar niet alleen in de kerk, maar ook in andere verbanden tegen.
Gelukkig is het meestal zo dat ook niet-kerkelijke mensen 'gezien' worden.

Het omzien naar elkaar vertaald zich vrij praktisch. Zo werd er door plaatselijke ondernemers in korte tijd een warm en veilig onderkomen gerealiseerd voor de gevluchte Oekraïners. Hierbij hadden de ondernemers de contacten met bijvoorbeeld de leverancier voor units en waren enkele andere inwoners in staat om in korte tijd veel mensen te activeren.

Ook op andere vlakken is men actief. Zo loopt er al een aantal jaar een initiatief om kwetsbare (jonge) moeders te helpen bij een goede eerste 100 dagen voor hun kind. Hiervan maken vooral jonge vrouwen van buiten Genemuiden gebruik, maar de vrijwilligers komen vooral uit Genemuiden.
Bij dit initiatief is te zien dat ondernemers dikwijls de panden en de financiële middelen beschikbaar stellen. Naast dat de inwoners ook hun financiële steentje bijdragen, doen zij dat vooral ook als vrijwilliger. Waarbij overigens moet worden opgemerkt dat de ondernemer die in financiële zin bijdraagt dikwijls ook als vrijwilliger bijdraagt.

De kerken in Genemuiden werken op verschillende vlakken samen. Zo hebben alle vijf de kerken (Gereformeerde kerk, Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde Gemeente, Hervormde Gemeente en Hersteld Hervormde kerk) samen een jeugdhonk. Dit jeugdhonk wordt gerund door vrijwilligers van alle vijf de kerken.

De evangelisatiecommissies van de Gereformeerde kerk, Christelijk Gereformeerde kerk, Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde kerk werken regelmatig met elkaar samen. In de zomer met de boot evangelisatie (evangelisatie onder toeristen die per boot Genemuiden aandoen) en rondom kerst.

De Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde kerk hebben nog samen een zondagsschool en drie (per september 2023 helaas twee) hervormde scholen".

"Gaat u daar ook ter kerke en zo ja welke kerk betreft dit?"

"Gelukkig mag ik iedere zondag naar de kerk gaan. Ik ben lid van de Hersteld Hervormde gemeente in Genemuiden. In die kerk ben ik, samen met een ander, ook intern vertrouwenspersoon".

"We willen even inzoomen op de titel waarin u aangeeft dat u er aan hecht dat de gemeente goed functioneert. Kunt u dit wat nader duiden?"

"Als alles vlekkeloos verloopt, dan merkt de burger eigenlijk niets van de gemeente. Mocht de burger de gemeente nodig hebben (bijvoorbeeld rondom een zorgvraag, vergunningstraject, huwelijk of geboorte), dan zou het zo moeten zijn dat de burger als het ware aan de voorkant al weet waar hij/zij aan toe is.

Natuurlijk weet ik dat het bovenstaande niet haalbaar is. Er zijn altijd botsende belangen en een proces wat te allen tijde 100% goed loopt is vrijwel onmogelijk. Het moet echter wel het doel zijn van de gemeente.
In mijn beleving zorgt deze doelstelling ervoor dat een gemeente zich vooral richt op haar kerntaken. Voorbeelden van deze kerntaken zijn het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid, het zorgdragen voor een goed functionerende jeugdzorg en een degelijk bestuur.
Daarnaast hoort daar ook het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven bij. Deze ondersteuning moet wel ondersteunend zijn. Het moet het initiatief niet overnemen. Als een gemeente dat (te dikwijls) doet, dan haalt zij de kracht uit de gemeenschap.

Er is nog een tweede vlak waarop de doelstelling niet 100% haalbaar is. Dat heeft te maken met het feit dat er altijd mensen zullen zijn die extra hulp nodig hebben en daarvoor een beroep moeten doen op de voorzieningen van de gemeente. Voor deze mensen moet de overheid in mijn optiek een schild vormen. Dit neemt niet weg dat hierin bijvoorbeeld samen opgetrokken kan worden met het diaconale platform.

Kortom; een overheid die zich concentreert op haar kerntaken en samen met haar maatschappelijke partners een schild is voor de zwakken.".

"Hét thema waarmee u de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bent ingegaan is 'Oog voor Wonen en Leefbaarheid'. Kunt u hier wat meer over uitwijden?"

"Wij hadden als centrale thema 'Oog voor de Kern'. 'Kern' had in dezen een driedubbele betekenis. We hebben oog voor de verschillende kernen en de verscheidenheid daarvan. We hebben oog voor de kerntaken van de gemeente en willen ons daarop concentreren. Dit vertaalt zich ook in de wijze waarop wij ons raadsverkiezingen willen uitvoeren.
De derde betekenis is de belangrijkste. Wij willen oog hebben voor de Kern, namelijk een leven naar Gods wil en tot Zijn eer.

Het centrale thema hebben wij in vijf speerpunten onderverdeeld. 'Mijn' speerpunt was die van 'Wonen en Leefbaarheid'.
In onze gemeente merken we dat er een flinke krapte op de woningmarkt is. Ook in de gemeenten om ons heen zien we dat. Wij vinden dat er voldoende woningaanbod moet zijn voor alle doelgroepen, waarbij de starterswoningen en de levensloopbestendige woningen de meest belangrijke zijn. Die woningen moeten wel in goede en leefbare wijken komen. Vandaar de koppeling met Leefbaarheid.

Wat ons betreft stopt de inzet niet bij het realiseren van nieuwe wijken. Ook bestaande wijken moeten leefbaar en betaalbaar blijven. Bij de meeste wijken is het zo dat het vooral goed moet blijven, bij een aantal wijken kan er nog wel wat verbetert worden. Bijvoorbeeld als het gaat om groen, duurzaamheid van de woningen en het aanbod van parkeerplaatsen.

Het thema Leefbaarheid gaat niet alleen om prettige woonwijken. Het gaat ook over veiligheid (zowel de objectieve als de subjectieve) en aantrekkelijke binnensteden. Een aantrekkelijke binnenstad is bijvoorbeeld een centrum waarin een divers winkelaanbod is en wat schoon, heel en veilig is".

"Uit de subtitel bleek dat u zich bij de verschillende functies die u vervult uitsluitend laat leiden door Gods woord. Wilt u dit iets meer concretiseren en hoe werkt dit in de praktijk normaliter uit?"

"In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik daarin iedere dag tekort schiet. Het is daarentegen wel mijn verlangen en doel om op deze manier mijn werk te doen.

Voor mij houdt het concreet in dat ik probeer eerlijk en transparant te zijn. Juist van een SGP-er zou men een goed openbaar bestuur mogen verwachten. Dit betekent dat ik, geheel volgens de manier waarop de gemeenteraad is georganiseerd, namens mijn achterban raadslid ben en niet voor mijn achterban. Ik heb als het ware van onze achterban de opdracht en het vertrouwen gekregen om namens hen de juiste besluiten te nemen. Besluiten die in het algemeen belang zijn.

Natuurlijk is het zo dat ik mij laat 'voeden' door onze achterban. Ook is het zo dat wij met een bepaalde invalshoek het algemene belang beoordelen. Dit staat mijn opdracht niet in de weg. Sterker nog; ook voor het dagelijkse leven is de Bijbel een heel goed richtsnoer. Al ben ik mij ervan bewust dat de Bijbel lang niet altijd een pasklaar antwoord geeft op een hele praktische en dagelijkse kwestie.

Als het gaat om thema's op Ruimtelijke Ordening is er niet altijd een geestelijk element te ontdekken. Of het moet zijn op het gebied van rentmeesterschap en het goed omgaan met de schepping.
Toch is een kwestie op het gebied van Ruimtelijke Ordening zeker iets waarbij het belangrijk is om je te laten leiden door Gods Woord. Er zijn namelijk regels gesteld. Regels vanuit de landelijke overheid, vanuit de provinciale- en door de gemeente zelf. De burger heeft er recht op dat deze regels worden nageleefd en indien nodig worden gehandhaafd. Voor mij maakt het eigenlijk geen verschil of deze burger nu iemand vanuit onze eigen achterban is of juist op een partij stemt die het tegenovergestelde is van de SGP. De overheid moet integer zijn.

Wanneer het gaat om bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan wordt het wat lastiger. Dan zijn er eigenlijk regels (en daarmee rechtszekerheid) die je als gemeente wilt veranderen. Dikwijls is het nodig voor het algemene belang, maar even zo vaak worden andere burgers daardoor geraakt.
In zo'n geval vind ik het erg belangrijk dat de burger de mogelijkheid heeft gehad om zijn/haar kant van het verhaal te doen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een afweging te maken. Bij zo'n afweging staat voor mij het algemene belang voorop. Dit algemene belang zie ik in zo'n geval heel breed. Het gaat om het gevoel van de burger, het belang van de aanvrager, maar ook de natuur en de effecten op de gemeenschap.

Ik probeer het laten leiden door Gods Woord dus vooral praktisch in te vullen. Voor mij maakt dat niet uit of ik dat als docent of als gemeenteraadslid doe.
Het is mijn ervaring dat wanneer je in praktisch handelen christen bent, eventuele gesprekken over het geloof veel meer voedingsbodem hebben. Dit ondanks al mijn tekortkomingen waarmee ik dagelijks op dat gebied mee te maken heb".

"We zouden graag een zo'n functie eruit willen lichten en wel uw werk als docent op de politieacademie te Leusden. Merkt u dat al die jaren dat u op straat praktijkervaring hebt opgedaan zijn vruchten hebben afgeworpen -en dat u op deze wijze de leerlingen een behoorlijke portie bagage kan meegeven?"

"Ik heb in mijn tijd op straat in een vrij pittige wijk gewerkt. Ik heb hier toentertijd enorm van genoten, maar ook veel van geleerd. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat het nogal wat uitmaakt waar jouw wieg heeft gestaan. Menselijkerwijs gesproken.
Iemand die in een achterstandswijk opgroeit en met een moeilijke gezinssituatie te maken heeft, staat namelijk voor veel grotere opgaven dan iemand die in een veilig dorp en in een fijne thuissituatie opgroeit. Waarbij ik overigens wel wil opmerken dat criminaliteit onder geen enkele omstandigheid helemaal goed te praten is.

In mijn contact met de studenten probeer ik ze vooral verder te laten kijken dan zij op het eerste gezicht zien. Wat zit er bijvoorbeeld achter het gedrag van een persoon. We leiden de studenten niet op tot psychologen, maar het is mijn ervaring dat wanneer je de ander enigszins probeert te begrijpen, dit het contact ten goede komt. Ook wanneer je stevig op moet treden.
Uiteraard zijn er altijd situaties waarin een agent absoluut niet de mogelijkheid heeft om het gesprek aan te gaan, maar er zijn veel meer situaties waarin dat wel mogelijk is.

In de tweede plaats probeer ik de studenten het belang van wetskennis bij te brengen. Als je weet wat strafbaar is, onder welke omstandigheden iets strafbaar is, maar vooral ook wat jij als agent(e) kan en mag, dan ben je in staat om een goede politieman/vrouw voor jouw wijk te zijn.

Bij dit alles kan ik inderdaad gebruik maken van mijn eigen ervaringen. Het is niet niet zo dat ik iedere dag mijn eigen praktijkverhalen vertel. Wel kan ik de theorie vrij makkelijk naar de praktijk vertalen of andersom.".

"Hoe is het er met de zondagsrust gesteld en zijn de brievenbus klevers van de Vereniging Zondagsrust en Zondagsheiliging in uw stad nodig om ongewenste reclame op die dag te weren?"

"Gelukkig is er met name in Genemuiden en Hasselt nog sprake van zondagsrust. Veel inwoners gaan naar de kerk. Zij die niet naar de kerk gaan houden meestal rekening met de zondagsrust. Het is ook zelfs zo dat sommige boottoeristen bewust bijvoorbeeld Genemuiden aandoen omdat het op zondag zo rustig is. Dit zijn niet alleen de boottoeristen die ook naar een van de kerken gaan.
Er zijn vanuit de samenleving ook geen sterke signalen dat men aan de zondagsrust wil tornen. In Zwartsluis wordt het vanwege het toerisme nog wel eens genoemd, maar lang niet iedereen in Zwartsluis denkt er zo over.

De voorkeur voor de zondagsrust is niet alleen religieus gedreven. Er zijn in Zwartewaterland een paar grote winkelketens actief, maar dat zijn veelal franchisers. Voor het overige zijn het vooral lokale winkeliers. Deze zijn al zes dagen in de week bezig met hun zaak en hechten erg aan de rustdag".

"Om even door te gaan op het afkalven cq de aanvallen die vooral seculiere politieke partijen als d66 doen. Er zijn hier en daar positieve ontwikkelingen te bespeuren die een einde willen maken aan de teloorgang van die dag. Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad maakten onlangs gewag van het feit dat Myriam Jansen, oud-wethouder van de partij Sterk Meppel en hogeschooldocent er voor pleit om opnieuw te herbekijken of al die zondagsopeningen wel bijdragen aan een goede samenleving. Dit zal u ongetwijfeld als muziek in de oren klinken?"

"Dit klinkt mij zeker als muziek in de oren, al realiseer ik mij dat die invalshoek ook weer op tegenstand kan rekenen.

Eigenlijk is het niet zo vreemd dat dit pleidooi wordt gevoerd. Zoals ik al eerder zei is de Bijbel ook voor een niet-gelovige een goed richtsnoer. Hiermee wil ik de Bijbel niet devalueren tot een 'inspirerend boek', maar wil ik vooral Gods goedheid en wijsheid benadrukken. Ik zie de rustdag ook als een dag die Gods ons gegeven heeft. Als een dag die wij, uiteraard naast kerkgang en heiliging, mogen besteden ten dienste van het gezin, van de naaste en ter ontspanning. Een dag die eraan bijdraagt dat wij op de andere dagen van de week goed ons werk kunnen doen en onze taak kunnen vervullen".

"Voordat we gaan afronden willen we u in de gelegenheid stellen om nog iets aan de lezers te willen meegeven.

"Dit interview is afgenomen vlak voor de kerst. In het 'Ere zij God' wordt ook gezongen over Vrede op aarde. Met alle oorlogen en conflicten op deze wereld lijkt de vrede soms ver weg. Dit neemt niet weg dat het onze taak is om bij te dragen aan de aardse vrede. Ook al weten we dat het op deze aarde nooit 100% vrede zal zijn.

Belangrijker nog dan de aardse vrede is de Vrede in ons hart. Ik wens de lezers van harte toe dat zij in deze kerstperiode Vrede met God mogen krijgen. Voor het eerst of opnieuw.
Als we die Vrede mogen ervaren dan wordt al ons werk onbelangrijk. Maar aan de andere kant ook weer niet. Dan mogen we ons werk in afhankelijkheid en tot eer van Zijn Naam verrichten. Dit in de wetenschap dat wij aan het einde van de werkdag onze taak als het ware weer bij Hem mogen neerleggen om deze vervolgens aan het begin van een nieuwe werkdag in biddend opzien weer op ons te nemen. Dit alles in de wetenschap dat God ons leven leidt en in Zijn hand houdt. Zelfs als we het door moeilijke omstandigheden niet (direct) zien".

"We danken u hartelijk voor dit onderhoud en wensen u de wijsheid van de Heere op uw belangrijke werk".

"Graag gedaan en dit wens ik u wederzijds".

Klik ook by: https://zwartewaterland.sgp.nl/home

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie