1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037198

Besoekers aanlyn

Ons het 48 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BURGEMEESTERS VAN SOWEL SINT-JANS-MOLENBEEK AS VAN SINT-JOOST-TEN-NODE VERHINDER DAT DIE PARLEMENTSLEDE MNRE. FILIP DEWINTER EN GEERT WILDERS HIERDIE BRUSSELSE WYKE KAN BESOEK

MNR. DEWINTER: "EK EN MNR. WILDERS SE MENING IS DAT DIE BESLUIT OM ONS NIE TOE TE LAAT NIE ABSURD IS"

Geagte leser. Op Vrydag 13 Mei het mnre. Wilders en Dewinter die plan opgevat om op vreedsame wyse 'n besoek te bring aan die Brusselse wyk Sint-Jans-Molenbeek. Die 2022 06 29 1Burgemeester Catherine Moureaux van die Parti Socialiste, wat sedert 2018 die reeds genoemde wyk bestuur, het hulle egter verhinder om die plan tot uitvoer te kan bring. Toe die parlementslede gemeen het dat hulle dan deur Sint-Joost-ten-Node gaan loop het Emir Kir, die Burgemeester van hierdie wyk dit ook verbooie. Hierdie 'meneer' is oorspronklik Turks en was ook 'n lid van die reedsgenoemde Franstalige sosialistiese party. Ons het nav. hierdie weiering 'n insiggewende onderhoud gehad met mnr.Dewinter.

Zou u zich, voordat we aanvangen met het uiteindelijke vraaggesprek willen voorstellen aan de lezers die u nog niet kennen?

"Geboren 11 september 1962. West-Vlaming en naar Antwerpen ‘geëmigreerd’ na studies en trouw met een Antwerpse Ludgard. School gelopen aan het Sint-Franciscus Xaverius college te Brugge en werd ik al snel politiek actief voor de Vlaamse strijd. Samen met mijn jeugdvriend Frank Vanhecke richtten wij het Nationalistisch Jongstudentenverbond (NJSV) op. In september 1982 verhuisde ik zoals gezegd naar Antwerpen om er politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren aan de UFSIA, en werd lid van de Antwerpse NSV afdeling, waarvan ik van 1983 tot 1985 Praesens was. Aansluitend ging ik twee jaar journalistiek studeren aan de Erasmus Handelshogeschool. Ik ben ook een trotse vader van drie dochters, en ben intussen gezegend met kleinkinderen".

"In 1981 werd ik op vraag van partijvoorzitter en stichter Karel Dillen lid van het Vlaams Blok. In oktober 1985 werd ik verkozen tot provincieraadslid van Antwerpen. Van 1987 tot 1990 was ik de eerste voorzitter van Vlaams Blok jongeren. In december 1987 was ik verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar ik in 1992 fractievoorzitter werd voor onze partij. Na de verkiezingen van 1995 maakte ik de overstap naar het Vlaams Parlement en was er van 1995 tot 2012 fractieleider voor Vlaams Blok/Vlaams Belang. Bij de verkiezingen in 2014 stond ik op de Antwerpse Vlaams Belang-lijst voor de federale Kamerverkiezingen en werd opnieuw verkozen. Bij de Vlaamse verkiezingen van mei 2019 was ik lijsttrekker en werd verkozen met een enorm aantal voorkeurstemmen, 93.751 om precies te zijn. In het Vlaams parlement zetel ik uiteraard nog steeds en ben eerste ondervoorzitter van datzelfde parlement.

Op 5 januari 2020 gaf ik de fakkel als fractieleider van het Vlaams Belang voor de gemeenteraad in Antwerpen door aan het parlementslid Sam Van Rooy".

"U bekleed de functies van ondervoorzitter en Vlaams parlementslid. De werkzaamheden van een parlementariër zullen de lezers niet onbekend zijn. Kunt u uiteenzetten wat een ondervoorzitter zoal doet?"

"De voorbije legislatuur heb ik dikwijls huidig parlementsvoorzitter Homans moeten vervangen. Bovendien ben ik eerste ondervoorzitter gezien mijn meeste anciënniteit als volksvertegenwoordiger. De ondervoorzitter die de voorzitter vervangt, heeft dezelfde bevoegdheid als de voorzitter. (cumulatieve opsomming)

- leidt de werkzaamheden van het Parlement, van het Bureau en van het Uitgebreid Bureau;

- oordeelt over de ontvankelijkheid van de zaken die bij het Parlement aanhangig worden gemaakt, tenzij dat anders is bepaald, en kan in enig parlementair document de woorden doen schrappen die hij strijdig acht met dit reglement;

- bepaalt, waar nodig, welke onderwerpen betrekking hebben op gewestaangelegenheden en welke onderwerpen betrekking hebben op gemeenschapsaangelegenheden;

- doet het reglement naleven;

- handhaaft de orde bij de beraadslagingen;

- verleent het woord;

- formuleert de punten waaromtrent het Parlement een besluit moet nemen;

- kondigt de uitslag van de stemmingen af;

- ondertekent elk besluit van het Parlement en elke beslissing van het Bureau en het Uitgebreid Bureau;

- is, onverminderd andersluidende bepalingen, belast met de uitvoering van de besluiten van het Parlement en de beslissingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau;

-vertegenwoordigt het Parlement naar buiten.

Er wordt dikwijls gezegd dat ik misschien wel de meest invloedrijke politicus ben geweest in de Vlaamse en Belgische politiek na de tweede wereldoorlog. Dat is zonder twijfel teveel eer die mij te beurt valt, het neemt echter niet weg dat men vanuit de oppositie wel degelijk zijn stempel op het beleid kan drukken"..

"Dan zouden we het over de bewuste vrijdag willen hebben. Kunt u beschrijven hoe deze verliep?"

"Ja, zo’n dag verloopt altijd een beetje hectisch aangezien we pas op het laatste een -alhoewel verwacht- verbod kregen opgelegd, en we moesten voorzien in alternatieven, bovendien is dit voor de veiligheidsdiensten ook een nachtmerrie. De pers was zowel nationaal als internationaal massaal aanwezig. Pas op het allerlaatste moment kregen we te horen dat Molenbeek een no-go zone was voor ons. Kort daarop gevolgd door andere Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Brussel stad, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Uiteindelijk hebben we eerst in het Vlaamse Parlement een persconferentie gegeven, waarna we ons toch te voet waagden naar Sint-Joost-ten-Node, wat op ongeveer 500 meter van het Vlaams Parlement ligt, om vervolgens tegen gehouden te worden door de hoofdcommissaris aan de grens van de gemeente. Daar hebben we de voltallige pers, die ons volgde, verder toegesproken".

"In de subtitel noemde u het besluit om dhr. Wilders en u niet toe te laten absurd. Kunt u wat nader ingaan op deze uitspraak?"

"Natuurlijk is dit absurd. Het is een bewijs dat wat moet gezien worden niet gezien mag worden. Het zijn trouwens niet enkel de burgemeesters van Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node die een verbod uitvaardigden, ook de meeste andere Brusselse gemeenten deden dit. Onder meer Brussel-stad, Schaarbeek en Anderlecht. Ze hebben bang, bang dat inwoners van andere steden en gemeenten hiermee geconfronteerd worden, bang voor de waarheid. De aangehaalde probleemgemeenten zijn reeds verloren. En dat moet zoveel als mogelijk verborgen blijven, of met zogenaamde drogredenen verbloemd worden onder het mom van de multiculturele samenleving. En dat die mislukt is moet zolang en zo goed als mogelijk onder de horizon blijven".

2022 06 29 2"Wanneer vatten dhr. Wilders en u het plan op om een wandeling te maken door Sint-Jans-Molenbeek?"

"Daar kunnen we kort op antwoorden. Reeds vroeger hadden wij geprobeerd Molenbeek te bezoeken, maar werden verbod opgelegd door de toenmalige burgemeester. https://www.youtube.com/watch?v=s-l4x31iXHI

We hebben dan het plan gemaakt opnieuw te proberen, maar door de corona pandemie hebben we ons bezoek noodgedwongen moeten uitstellen tot nu".

"We vernamen dat u beiden slechts zeer kort voordat u met de wandeling wilde beginnen te horen kreeg dat dit u verboden werd. Ons lijkt dit erg vreemd. Was er naar uw mening sprake van opzet om u op deze wijze te verhinderen dat u uw plan ten uitvoer kon brengen?"

"Natuurlijk, dat is het tactische spel dat de Gemeenten en hun burgemeesters spelen, zodat er ons in de praktijk geen tijd meer rest om alsnog een bij hoogdringendheid verzoekschrift in te leiden en te laten behandelen bij de Raad van State. Exact hetzelfde wat ons voordien is overkomen, alleen deden bijna alle Brusselse gemeenten dit zelfs preventief, dus voor we een bezoek aan hen hadden gemeld. Puur machtsmisbruik en inzetten van alle middelen om toch maar niet ons punt van islamisering en omvolking te kunnen aankaarten".

"In de papieren die u beiden werden uitgereikt door de politiecommissaris toen u en dhr. Wilders zich op de grens van de wijk Sint-Joost-ten-Node bevonden, stond letterlijk dat u beiden een terroristische en extremistische dreiging boven het hoofd hing als u de buurt binnen zou gaan. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) had dit geconstateerd. We nemen aan dat moslims binnen de wijk of daarbuiten hier verantwoordelijk voor waren?"

"Mensen als Wilders en mezelf zijn natuurlijk een doorn in het oog van geradicaliseerde moslims, en het loopt vol van hen in die Brusselse gemeenten. Uiteraard zijn zij tegen ons, omdat wij opkomen voor onze Westerse waarden, zoals scheiding kerk-staat, gelijkheid man-vrouw, vrijheid van godsdienst en al dies meer. Net die punten die ze bestrijden met alle middelen".

"Is het juist dat de rechter u, toen u vier jaar geleden ook Sint-Jans-Molenbeek wilde bezoeken -en het ook toen verboden werd door de burgemeester- u gelijk heeft gegeven dat het u vrij staat om door deze wijk te lopen?"

"Inderdaad, hierbij beslissing van rechtbank".

BESLISSING

1. De Raad van State vernietigt de politieverordening van de burgemeester van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek van 2 november 2017 naar aanleiding van de activiteit en de bijeenkomst, gepland op 3 november 2017 door Filip De Winter en Geert Wilders.

2. Dit arrest dient bij uittreksel te worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het vernietigde besluit.

3. De Raad van State verwijst de verwerende partij in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op het rolrecht van 400 euro en een aan verzoekers gezamenlijk verschuldigde rechtsplegingsvergoeding van 700 euro.

"Gaat u aanvechten bij de rechtbank dat u en dhr. Wilders verhinderd werden om beide wijken te bezoeken?"

"Jawel, onze juridische adviseurs zijn intussen bezig de zaak voor te bereiden. We kunnen dit in een zogenaamde rechtsstaat niet vrijuit laten passeren. Het kan niet dat volksvertegenwoordigers, verkozen door het volk niet kunnen nagaan hoe het er op bepaalde plaatsen aan toegaat. Dit is ons recht en plicht onze kiezers in te lichten omtrent maatschappelijke problemen".

"Is zo'n verbod om uw bewegingsvrijheid te beperken feitelijk niet een vorm van sharia, oftewel het uitvoeren van islamitische wetgeving door linkse burgemeesters omdat dit kennelijk moslimgebieden zijn, en socialisten er om bekend staan meestal twee handen op een buik te zijn met deze lieden?

"Dat is juist. Bovendien zijn burgemeesters van PS (Parti Socialiste)

signatuur in het Brusselse vaak al vreemdelingen-moslims. Natuurlijk kiezen die voor hun kiezers en mogen wij de realiteit niet aan de kaak stellen. Ons recht en plicht van volksvertegenwoordiger om dit in de kijker te plaatsen wordt aan banden gelegd. Dit brengt ons verder naadloos bij de omvolking, waarbij een volk langzaam maar zeker verdwijnt en wordt vervangen. De eerste tekenen zijn inderdaad legaal verkozen burgemeesters van buitenlandse islamitische afkomst die opkomen voor hun kiezers en waarden die haaks op de onze staan. Onze inmenging wordt als bedreigend ervaren, vandaar verbod".

"Nu we het toch over deze islamitische wetten hebben. Uw collega senator Bob de Brabandere zette op 12 mei in een video van Vlaams Belang TV uiteen dat er in dit jaar al 62 kathedralen en kerken in Brussel te maken hebben gehad met vandalisme wat varieerde van glas-in-lood ramen ingooien tot het bekladden van deze gebouwen , terwijl in diezelfde periode slechts een moskee te maken kreeg met vernielzucht. Heeft een en ander te maken met het feit dat er sprake is van een aversie met alles wat christelijk is?"

"Niet alleen dat. Westerse waarden moeten op de schop. Gelijkheid man-vrouw, scheiding kerk-staat, de manier hoe we ons kleden, wat we eten, noem maar op. De aversie tegen al wat christelijk is neemt volstrekt belachelijke, maar ook bangelijke vormen aan. Zwarte Piet mag niet meer, Paaseieren worden raapeieren, enzovoort. Het is te gek voor woorden".

"Op zaterdag 14 mei presenteerde u uw nieuwste boek, Omvolking getiteld in de stad Nieuwpoort. Jef Elbers beschreef in de jaren zeventig van de vorige eeuw al de contouren in het lied ' de straten van Molenbeek' wat er omstreeks de jaren tachtig en negentig zou gaan gebeuren. Kunnen we wat in reeds genoemde wijken plaatsgevonden heeft en nog plaatsvindt ook onder deze noemer scharen?"

"Uiteraard, ik verwees er reeds eerder naar. Het zal niet lang meer op zich laten wachten dat andere (groot)steden een moslim burgemeester of burgemeester van vreemde afkomst zullen hebben. In de Antwerpse lagere scholen zijn reeds lang meer dan 50% van hun leerlingen van vreemde afkomst. Het is geen hogere wiskunde om de evolutie de komende jaren te berekenen. Met alle cultuur, taal en andere maatschappelijke veranderende gewoonten en levenswijzen tot gevolg".

"Op dinsdag 17 mei was u te gast in het programma 'Ongehoord Nieuws' van omroep Ongehoord Nederland. Uw optreden heeft nogal wat ophef veroorzaakt in linkse kringen en er zijn zelfs vragen over gesteld in het Nederlandse parlement. Hoe moeten we deze hysterie duiden denkt u, en we plakken er meteen een vraag aan vast: wat heeft u miszegd?"

"De heisa was ongezien. Als ik het goed heb, werden dertien parlementaire vragen gesteld in de Tweede Kamer over mijn bezoek en het programma. Tal van politici (van Democraten 66, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK, Volt en Gündoğan) die vinden dat de presentatoren van het programma Ongehoord Nieuws op 10 mei 2022 Dewinter hadden moeten tegenspreken. Zo stelde onder meer Geert Dales van de liberale VVD dat: “De ‘omvolkingstheorie’ stelt dat immigranten met een niet-westerse achtergrond langzaam de westerse samenleving vervangen. Het is jullie journalistieke taak om hem te onderbreken op het moment dat hij onzin begint te spreken, en dat gebeurde niet. Ik vond dat eerlijk gezegd van jullie tegenvallen.” De politiek moeit zich op niet mis te verstane wijze bij het interview. Uiteraard zijn deze politici linksom of rechtsom medeverantwoordelijk voor de onmacht van de Europa om een selectief asielbeleid te formuleren. Zij hebben tonnen boter op het hoofd en zijn daarom medeschuldig aan de niet aflatende groei van migratie. Mainstream politici zijn gewend en verwend door mainstream journalisten. Als er dan een ander geluid wordt opgetekend, is het alle hens aan dek.

Rechtsfilosoof Raisa Blommestijn die deel uitmaakt van Ongehoord Nieuws zegt dat “het toch een feit is dat er jarenlang een beleid is gevoerd door de elite met massa-immigratie. Ze hebben de grenzen opengesteld. Daardoor is de samenstelling van de bevolking veranderd. Dat is wat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt, dat is wat de heer Dewinter zegt. Wat is daar dan niet waar aan?” Ze kreeg een week na de uitzending een doodsbedreiging binnen via Twitter. Om maar aan te tonen tot wat een niet politiek correcte zienswijze leidt. Nochtans, om op het tweede deel te antwoorden van uw vraag. Er is niets verkeerd gezegd. CBS-medewerker Ruben van Gaalen kwam eerst aan het woord en zei dat op dit moment 24% van de Nederlandse bevolking niet in Nederland is geboren of kinderen zijn van minstens één ouder die niet in Nederland is geboren. Dat zijn dus Nederlanders met een migratieachtergrond. Als de ontwikkelingen op dezelfde wijze als nu doorgaan zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus de Nederlanders met een migratieachtergrond de meerderheid. Dat is uiteraard vooral een gevolg van migratie. De cijfers zijn wat ze zijn en geven ons volkomen gelijk. En het woord omvolking ligt bij politiek correcte middens op zijn zachtst gezegd gevoelig. Nochtans is het de vervanging van het ene volk door een ander. Op een geleidelijke manier, en dat is ook het grote gevaar. En een volledig fout asielbeleid van Europa is medeverantwoordelijk. Veel illegale (Noord-Afrikaanse) immigranten zoeken hun geluk in Europa. Dit zijn grotendeels mensen die nu vermomd als asielzoeker binnenkomen, worden afgewezen en dan toch niet weggaan, met alle bijkomende gevolgen vandien als illegaliteit en criminaliteit. Er moet een migratiestop en doortastend terugkeerbeleid worden gevoerd.".

"Hoe groot acht u de kans dat er een ommekeer komt en op welke termijn?"

"Wij moeten blijven geloven in onze veerkracht. Het is niet de eerste keer dat Europa voor zulke immense uitdagingen staat. Het is net onze superieure cultuur (we moeten dit durven toegeven-scheiding van kerk en staat-vrijheid van godsdienst- vrijheid van mening- gelijkheid man vrouw) die onze sterkte uitmaken. We zijn al eens bedreigd geweest door de muzelmannen, we hebben ons bevrijd van het bolsjewisme en nazisme. Ook dit gaan we winnen. Maar het is niet vijf voor twaalf, het is bijna twaalf. Nu of nooit moeten we geloven in ons eigen, onze eigen cultuur en waarden, ons eigen volk".

"We willen afronden maar niet voordat we u hebben gevraagd hoe de massaal toegestroomde pers het gebeuren heeft beschreven. Waren er media die wellicht nog iets positief over uw initiatief hebben geschreven?

"De reguliere media is niet onze beste bondgenoot. De meeste zijn van linkse strekking en wij worden met argusogen bekeken. Daarom zijn sociale media voor ons erg belangrijk. Wat uw vraag betreft over media die positief over ons berichten, denken we aan PAL-News, t scheldt (een satirisch Vlaams gezind blad, dat dikwijls primeurs brengt, maar door de zogenaamde mainstream vakpers straal wordt genegeerd). Het loont zeker de moeite naar de website van t scheldt te surfen". https://www.tscheldt.be/

"Zou u tot slot nog iets aan de lezers in Zuid Afrika maar ook ver daar buiten willen meegeven?

"Dat we moeten opkomen voor onze eigen waarden en normen en ons blijven inzetten tegen de verdere islamisering van de maatschappij".

"Hartelijk dank voor dit interessante interview en we wensen u heel veel succes in uw strijd tegen de islam ideologie en regenboognatie".

"Heel graag gedaan"

Kyk ook asb. by:

https://www.youtube.com/watch?v=mv0CcY-4IeA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv__95pCoS8

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie