Afrikaner

VLAAMSE BELANG AALST SE OU VOORSITTER MNR. STEVE HERMAN DRA NA 20 JAAR DIE LEISELS OOR

MNR ROBIN GOUWY: " DIT IS TYD OM DIE BURGERS VAN AALST TE GEE WAT HULLE GEKIES HET"

Geagte leser. Ons het nav. die feit dat sedert hierdie jaar mnr. Robin Gouwy, mnr. Steve Herman 2022 05 02 1as voorsitter van Vlaams Belang van die Oos-Vlaamse stad Aalst opvolg, 'n interessante vraaggesprek gehad. Die opvolging is op 15 April bekend gemaak. In ons voorgesprek het mnr. Gouwy ons verseker dat hy op die selfde pad sal deurgaan, en dat sy kiesers daar staat op kan maak dat hy nooit van hierdie beginsel sal afwyk nie. Die nuwe voorsitter het verklaar dat die boodskap wat in 2018 en 2019 gegee is, in 2024 nog luider sal weerklink. Mnr. Herman sal as ondervoorsitter gaan fungeer.

"Meneer Gouwy. Zou u aan onze lezers willen vertellen wie u bent en wat u buiten het feit dat u de nieuwe voorzitter bent doet?"

"Ik ben 25 jaar oud en woon gelukkig samen met mijn vriendin. Verder heb ik rechten gestudeerd aan de universiteit van Gent. Tijdens mijn studies was ik actief binnen het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), waar ik 2 jaar de functie van voorzitter uitgeoefend heb. Momenteel, en voor de rest van mijn leven, maak ik daar deel uit van onze oud-studentenwerking. Ik houd nog steeds zeer nauw contact met het KVHV, en blijf betrokken bij de actieve werking van de studenten, voor wie ik steeds met raad en daad klaar sta. Ik ben werkzaam bij Vlaams Belang als inhoudelijk medewerker voor de Europese fractie. Een bijzonder boeiende en uitdagende job waarvoor ik bijzonder dankbaar ben. In mijn vrije tijd, en tijdens het heen en weer reizen naar het werk, lees ik en beluister ik graag podcasts. De onderwerpen hiervan lopen sterk uiteen, maar hebben steeds een politieke of geschiedkundige invalshoek. Tevens tracht ik mezelf fit te houden door bij tijd en stond te sporten".

"U bent ook inhoudelijk medewerker voor de Europese fractie van Vlaams Belang. Kunt u uitleggen wat dit inhoudt?"

"Concreet volg ik de commissies EMPL en TRAN op binnen het Europees Parlement. Dit betreft werkgelegenheid, sociale zaken, vervoer en toerisme. Een heuse ‘boterham’, zeker wanneer het over werkgelegenheid en sociale zaken gaat. De Europese Unie heeft de neiging om zoveel mogelijk bevoegdheden naar zich toe te trekken, waarbij ze duidelijk een Europese superstaat voor ogen hebben. Wij bieden tegenwicht aan dit megalomane project op elk mogelijk vlak. Waar wij, en onze bondgenoten van de Identiteit en Democratie fractie, voor staan, is een samenwerking van soevereine Europese volkeren. In onze visie is ruimte voor de eigenheid van elkeen, zowel economisch, cultureel, als bestuurlijk. Dit is ook de enige visie die van realiteitszin getuigt en duurzame, constructieve, samenwerkingsverbanden kan laten bestaan".

"Hoe bent u zo bij het Vlaams Belang Aalst terecht gekomen. Is dit omdat u reeds contact had met andere mensen van uw leeftijd bij onder andere het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV)?"

"Ik ben bij het Vlaams Belang actief geworden wanneer ik nog in Gent woonde. Het is, mijns inziens, niet meer dan normaal om actief te zijn voor het Vlaams Belang in de gemeente of stad waar je woont. Ook de vele lokale werkingen zijn van groot belang. Mijn vriendin en ik hebben echter een huis gekocht in Hofstade, mijn thuis regio en tevens deelgemeente van Aalst. Bijgevolg was het niet meer dan logisch om ook in Aalst mij ten dienste te stellen van de partij. Met mensen van mijn leeftijd die in Aalst voor Vlaams Belang actief zijn, had ik op dat moment geen contact. Het is natuurlijk wel zo dat veel leden van KVHV doorstromen naar de Vlaamsgezinde politieke partijen, waarvan ook een aanzienlijk deel naar het Vlaams Belang. In deze kan ik, qua leeftijdsgenoten, verwijzen naar Filip Brusselmans en Adeline Blancquaert (beide Vlaams Parlementslid). Ook zij waren als student actief binnen het KVHV wanneer ik dat nog was".

"Is u bekend wat de reden is dat uw partijgenoot Steve Herman het stokje overgeeft aan u. Gaat het om verjonging van de partij of is er een andere reden?"

"Steve is een trouwe kracht van de partij, en al zeker van onze afdeling. Dat hij na 20 jaar voorzitterschap de fakkel doorgeeft, heeft alles te maken met verjonging en nieuwe krachten de kans geven aan zet te komen. We konden het zeer snel met elkaar vinden, en bouwden daarmee een sterke band van wederzijds vertrouwen op. Van Steve, en de rest van het bestuur – overigens een absoluut topteam -, kreeg ik bijgevolg zeer snel het vertrouwen om het voorzitterschap te mogen bekleden. Dit is dan ook een vertrouwen dat ik absoluut niet zal beschadigen".

"In de subtitel verklaarde u dat het tijd is dat u de Aalster burgers wil geven waarvoor ze gekozen hebben. Bij ons komt dan de vraag op: was dit dan al niet het geval. Naar ons weten heeft uw partij nog nooit water bij de wijn gedaan?"

"Uiteraard, Vlaams Belang is steeds consistent in haar visie. Wat ik hiermee concreet bedoel, is dat de andere politieke partijen het signaal van de burger steeds negeren. Men weigert momenteel met ons in zee te gaan. Dit is compleet ondemocratisch, en de stem van het volk begint enkel luider te weerklinken. Zo scoren we in de recente peilingen steevast rond 25% van alle stemmen, wederom een zeer grote vooruitgang ten opzichte van de vorige verkiezingen waar we al als absolute winnaar uit de bus kwamen. In Aalst weerklinkt deze stem nog luider. Daar haalden we in 2019 reeds een kwart van de stemmen voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden we ook een meerderheid samen met N-VA. De Aalsterse kiezer wil dus heel duidelijk een Vlaamsgezind en rechts bestuur, en dat is wat wij hen willen en zullen geven".

"Welke speerpunten heeft u in gedachten of misschien reeds uitgewerkt die de burgerij van uw stad ten goede komen?"

"Een cruciaal thema dat we in Aalst blijven aankaarten, is de veiligheid van onze inwoners. De laatste jaren nemen we een trend van alsmaar meer geweld waar. Dit geweld wordt vaak gelinkt aan het drugsmilieu en (jongeren-)bendes. Onze politiemensen doen hun uiterste best, maar krijgen simpelweg de nodige ondersteuning niet. De huidige werking van ons justitieel systeem leidt er verder toe dat vele agenten gefrustreerd zijn, omdat daders vaak heel snel terug op vrije voeten zijn en de kans krijgen opnieuw toe te slaan. Een ander groot thema waar we op inzetten, is vrijheid. Om hier een heel specifiek, op Aalst van toepassing zijnde, voorbeeld van te geven, verwijs ik graag naar ons wereldbekend carnavalsfeest. Aalst is een stad met een uitgesproken culturele eigenheid en tijdens Aalst carnaval wordt met alles gelachen en de draak gestoken, iets wat de woke brigade niet kan verdragen waardoor ze Aalst carnaval onder vuur nemen. De vrijheid van meningsuiting, een fundament van dit volksfeest, is iets wat absoluut bewaard moet blijven. Wij zullen deze dan ook met hand en tand verdedigen. Dit sluit uiteraard naadloos aan op onze strijd voor het behoud van eigen cultuur. We verzetten ons tegen de verdere islamisering van onze stad. Zo voerden we op 31 maart van dit jaar nog actie tegen de uitbreiding van een Turks-extremistische Diyanet moskee in onze stad".

"Bekend is dat in veel Vlaamse steden de islamisering maar voort gaat. Hoe is het daarmee in uw stad gesteld?"

"De islamisering van onze stad woedt absoluut voort. De Kevser moskee in onze stad aast op een uitbreiding, waardoor deze 3 keer zo groot zou worden. Dit is een moskee die verbonden is 2022 05 02 2aan Diyanet, de organisatie die onder direct bevel van Turks premier Erdogan staat. Dit is weinig meer dan een Ottomaanse voet op Vlaamse bodem. Landen als Kosovo en Albanië dienen op dit vlak als een voorbeeld voor wat ons te wachten staat: een radicaliserend islamitisch publiek in onze steden".

"Weet u ook hoeveel procent van de Aalstenaren moslim is?"

"Cijfers hieromtrent zijn niet publiek beschikbaar, en bijgevolg niet makkelijk te bekomen. Afgaande op een onderzoek uit 2019 zou het momenteel om een 8% moeten gaan. Dit valt absoluut niet te onderschatten gezien dit om een verdubbeling op een termijn van 10 jaar gaat".

"Wat zou naar uw mening dé oplossing zijn om hiermee voorgoed komaf te maken?"

"Een van de belangrijkste zaken waarmee we moeten stoppen, is het faciliteren van onze eigen teloorgang. Linkse cultuur vzw’s, nutteloze NGO’s, niet-werkende integratieprojecten en moskeeën zouden geen overheidssubsidies mogen ontvangen. Dit terwijl er momenteel miljoenen naar gegooid worden. Immigratie wordt aangemoedigd, en integratie wordt geenszins gestimuleerd. Verder zijn onze migratiewetten te zwak, te veel mensen kunnen beroep doen op asiel in Europa. Dit terwijl het veelal om gelukszoekers gaat, in plaats van gerechtigde vluchtelingen. Hetgeen ook een belangrijke rol speelt in dit verhaal is onze sociale zekerheid. Deze is veel te laks, en staat mensen toe om te leven op de kap van onze hardwerkende mensen. Indien we zouden stoppen met al dit, en dus geen geld meer gooien naar de immigratie-industrie, strengere migratiewetgeving zouden implementeren en onze sociale zekerheid zouden afschermen, zouden we al een heel stuk verder staan in de bescherming van onze mensen en hun welvaart".

"Kunt u de lezers vertellen wat een vzw precies inhoud?"

"Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. Dit is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. De leden/bestuurders van een vzw mogen geen vermogensvoordeel genieten door de vzw. Vaak worden linkse organisaties ondergebracht in een vzw, waarbij ze zich zogezegd inzetten (naast de ontelbare andere denkbare mogelijkheden en voorbeelden) voor de integratie van immigranten. Deze ontvangen massa’s subsidies, die ze ofwel verspillen zonder resultaat ofwel in eigen zak laten verdwijnen (bekend voorbeeld hiervan is Sihame El Kaouakibi, parlementslid voor de liberalen die haar omwille van gezichtsverlies uit de partij hebben gezet. Zij gebruikte haar linkse cultuur vzw om zichzelf en haar omgeving te verrijken, pure fraude dus). Zo zijn er talloze voorbeelden voorhanden".

Achtergrond info omtrent de zaak El Kaouakibi: Zaak-Sihame El Kaouakibi | VRT NWS: nieuws

"Hoe schat u de kansen in voor het Vlaams Belang wat betreft de verkiezingen die over 2 jaar plaats zullen vinden?"

"Ik twijfel er niet aan dat we bij de volgende lokale verkiezingen van 2024 meer dan 8 zetels zullen binnenhalen".

"We ronden af maar willen u eerst nog de gelegenheid geven om nog iets aan onze lezers en lezeressen in Zuid Afrika maar ook elders mee te geven"

"Specifiek voor de mensen in Zuid-Afrika zou ik willen meegeven dat we met lede ogen kijken naar de situatie in jullie land. Hier, en in vele andere landen, worden de Plaasmoorde afgedaan als een extreemrechts verzinsel. Wij zien de harde realiteit echter onder ogen, en doen er alles aan om niet in eenzelfde situatie verzeild te raken.

Om verder te gaan op een positieve noot wil ik benadrukken dat de band tussen onze volkeren zeker niet vergeten wordt binnen de brede Vlaamse Beweging. Ons vir jou!"

"Hartelijk dank en we wensen u heel veel succes toe in uw nieuwe functie"

"Bedankt voor dit boeiende vraaggesprek. Ik beloof mijn functie met al mijn krachten in te vullen!"

Kyk ook asb. by: https://aalst.vlaamsbelang.org/nl/site/home