1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661186

Besoekers aanlyn

Ons het 55 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SKOOL 'DE NIEUWE WERELD' IN NOORD-HOLLANDSE STAD PURMEREND SKRAP ONTBYT VANWEË MOSLEMSE VASTEMAAND MAAR KANSELLEER DIT WEER NA OUERS SE PROTESTE.

PARTY VIR DIE VRYHEID SE FAKSIEVOORSITTER MEV. NICOLE MOINAT: "NA ONS SIENING IS DIT KRANKSINNIG EN IDIOOT EN BEWYS DIT OPNUUT DAT DIE ISLAMISERING MAAR DEUR EN DEUR GAAN"

Geagte leser. in April 2017 het ons berig oor christelike skole in die Suid- Hollandse stad Den Haag wat in die jaar besluit het om die bokant af te kap van die kruis, sodat2022 04 23 1 moslemse kinders nie moeilikheid sou kry as hulle met die kruise loop. U sal onthou het dat die Haagse Party vir die Vryheid baie ongelukkig was oor daardie dwaasheid en toe 'n spoeddebat aangevra het.

Klik hier: Gebreekte kruise vir Christelike skole

Nou lyk die geskiedenis hom te herhaal in die Noord-Hollandse stad Purmerend, waar 'n openbare skool besluit het die tradisionele ontbyt, wat elke jaar met Paasfees aangebied word aan die skoliere te skrap omdat dit hierdie jaar saamval met die moslemse vastemaand ramadan. Die direksie het die besluit verdedig deur te stel dat islamitiese kinders nie mag eet en drink nie. As kompensasie kry die kinders almal 'n sjokolade ei as hulle huistoegaan.

"Mevrouw Moinat, zou u voordat we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen aan onze lezers?"

"Ik ben Nicole Moinat 37 jaar, geboren en getogen in Purmerend.
Vanaf mijn 16e heb ik altijd in de zorg gewerkt en dat doe ik naast mijn raadslidmaatschap nog steeds.
Ik woon samen met mijn man en ook ben ik een trotse moeder.
Mijn hobby's zijn paarden waarbij ik wekelijks ben te vinden en verder ben ik een echte dierenvriend.
Ook ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de politiek en heb daarom woord bij daad gevoegd door mijzelf in 2018 kandidaat te stellen voor mijn partij, de PVV".

"Sedert wanneer is de Partij voor de Vrijheid vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Purmerend?"

"Onze partij zit sinds maart 2018 in de Purmerends gemeenteraad, wij zijn toen gekozen met drie zetels door de inwoners van onze stad".

2022 04 23 2"U zetelt samen met raadslid Robin Heynen en Ron Peters als commissielid in de raad. Zijn er ook andere partijen die moties van uw fractie steunen?"

"Jazeker! Het ligt er natuurlijk aan wat voor motie je indient maar over het algemeen wordt er altijd gekeken naar de inhoud hiervan en niet wie dit indient.
Dus ja, moties van de PVV worden zeer zeker gesteund door partijen die deze willen en kunnen steunen".

"Welke moties zijn er reeds aangenomen?"

"Onderstaande moties zijn aangenomen door de raad,

Motie 2.10 (gewijzigd) Waakvlammers in wijken met kwetsbare inwoners (PVV)

Deze motie gaat over vroegsignalering door ‘waakvlammers’. Een waakvlammer is een soort vliegende keep die een vinger aan de pols houdt bij kwetsbare inwoners om escalatie te voorkomen. Een dergelijke waakvlamfunctie in de wijk blijkt een ondersteuning te kunnen bieden aan het sociaal wijkteam. Samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen zal in wijken met kwetsbare inwoners een waakvlamconstructie opgezet worden, waardoor problemen vroeg worden gesignaleerd en snel kan worden gereageerd op signalen om de reeds genoemde escalatie te voorkomen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie en hierover zijn inmiddels prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties, waarbij zorg- en welzijnsinstellingen bij de voorbereiding aangesloten zijn.

Motie 3.2 (gewijzigd) Huurverhogingen woningbouwcorporaties (PVV en Gemeente Belangen Purmerend)

In deze motie is er gevraagd te onderzoeken hoe de inzameling van plastic afval in Purmerend kan verbeteren. Het afvalscheidingspercentage in onze stad blijft steken op 57%, terwijl dit volgens de landelijke taakstelling 75% moet zijn. Tegelijkertijd zijn de plastic afvalcontainers dikwijls overvol, wat niet uitnodigt om het afval te scheiden.
De fracties zijn van mening dat een verbetering van de plastic afvalinzameling kan leiden tot een hoger afvalscheidingspercentage. Momenteel is er een bewonersenquête gaande over verbetering van het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. De resultaten hiervan worden in december 2020 aan de raad gepresenteerd, met het oog op de komende herijking van de notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend 2016-2020.

Aangenomen motie PVV-leeftijdsgrens inschrijven woonruimte van 18 naar 16 jaar
(26-06-2019)

Motie 8.2: Dwangsom bezorgers horeca

Met een grote meerderheid is een motie van de PVV aangenomen over een dwangsom voor horecaondernemers in geval van herhaaldelijk roekeloos rijgedrag van bezorgers. De raad is van mening dat bezorgers tijdens werktijd onder de verantwoordelijkheid vallen van hun werkgever. Een maatregel richting horecaondernemingen met een bezorgdienst kan ervoor zorgen dat hun personeel zich aan de regels houdt en niet voor gevaarlijke situaties en overlast zorgt.
Het college is gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om een dwangsom voor ondernemers of intrekking van de exploitatievergunning, als bezorgers herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan en maatregelen na waarschuwingen uitblijven.

Aangenomen motie PVV “Uitgebreide preventie voorlichting” (31-05-2018).

"Zo Dat is niet niks en dit toont ook meteen aan dat uw fractie werkelijk iets toevoegt aan de Purmerendse politiek. Dan willen we het nu graag hebben over de Openbare Basisschool ‘De Nieuwe Wereld' waarmee wij al contact probeerden te krijgen maar tot nog toe nul op het rekest kregen. Wanneer en op welke wijze vernam u dat deze onderwijsinstelling het Paasontbijt zou schrappen?".

"Op zaterdag 26 maart liep mijn mailbox over van ouders die in de nieuwsbrief hadden meegekregen dat het Paasontbijt geschrapt zou worden vanwege de ramadan.
Ook heb ik een aantal ouders aan de telefoon gehad die erg boos waren hierover en dit niet wilden accepteren. Zij vonden dat het Paasontbijt gewoon op school hoort te zijn en wij delen 100% hun mening".

"Heeft u toen contact met de directie opgenomen en indien dit zo is kreeg u respons wat betreft deze discriminerende maatregelen?".

"Wij hebben nog in die week contact geprobeerd te zoeken met de school maar helaas zonder resultaat".

"Wonen er zoveel moslims in Purmerend en omgeving dat de directie wél ramadan belangrijk vind en het Paasfeest niet?"

"Zoals wij hebben begrepen van de ouders zitten er op die school niet zoveel moslims. Dus de reden dat het paasontbijt moest wijken voor de ramadan vinden wij dan ook belachelijk, dit ongeacht hoeveel moslims er zijn zou het nooit zo moeten zijn dat een traditie wijkt voor een islamitische vastenmaand. Als je in Nederland woont pas je je aan! In 2020 was volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 18,1% van de inwoners met een niet westerse migratieachtergrond woonachtig in Purmerend"..

"In de inleiding haalden we al kort de gebeurtenis van 2017 aan waar bij een Haagse school Christelijke kruisen ontdaan werden van de bovenkant om islamitische kinderen niet in verlegenheid te brengen. Is er naar uw mening een soort van trend om alles wat maar riekt naar het christendom uit te bannen ten behoeve van de islam?"

"Wij zien inderdaad een zogeheten trend om alle tradities maar te laten wijken ten behoeve van de islam.
De islamisering sluipt en kruipt beetje bij beetje onze samenleving in en wij hebben daar een stop voor gegooid en staan inwoners bij om deze cirkel hier te doorbreken. Dit kán en mág niet gebeuren".

"Om even de actualiteit erbij te halen. Zou deze school, die naar alle waarschijnlijkheid nu Oekraïense leerlingen in de klas heeft ook rekening houden met hún feest- en
gedenkdagen?"

"Wij hebben daar tot nu toe nog geen berichten van gezien".

"Heeft uw fractie al vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over dit schrappen van het Paasontbijt en zo ja wat was hun antwoord hierop?"

"Nee, wel hebben wij de ouders meegegeven naar school te gaan en hun ongenoegen te uiten over het schrappen van het Paasontbijt.
Ook hebben wij dit natuurlijk via social media aan de kaak gesteld en met heel veel succes. De reacties waren overweldigend en wij kunnen met recht zeggen dat dit een grandioos succes is geworden, het Paasontbijt is namelijk niet geschrapt door de school".

"Zo dat mag zeker wel vermeld worden. Het blijkt maar weer dat protesteren tegen belachelijke maatregelen helpt. We ronden af maar niet voordat we u en de uwen heel veel succes en wijsheid hebben gewenst met uw belangrijke werk".

"Ook onze fractie wil u bedanken voor uw inzet en wij wensen ook u veel succes met uw belangrijke werk".

Kyk ook asb. by: PVV MURMEREND

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie