1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7229141

Besoekers aanlyn

Ons het 13 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

STEL ONS DIE HERE VOOR ONS?

BybelPs. 16:1-11 ”Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.” (:8).

Geliefdes, ons lees in 1 Konings 18 waar Elía die volk Israel aanspreek om ‘n keuse te maak.  Hulle moes kies wie hulle voor hul sal stel om in die lewe na te volg – dit sou of die HERE God wees, óf dit sou Baäl wees.  “En Elía het nader gekom na die hele volk en gesê:  Hoe lank hink julle op twee gedagtes?  As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na!  Maar die volk het hom niks geantwoord nie.” (:21).  Maar hulle sou nie die HERE met halfhartigheid kon volg nie.  Hulle sou ‘n keuse moes maak.

Ons lees ook hiervan in Josua 24 waar die volk deur Josua aangespreek word om ‘n keuse te maak.  “...kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.” (:15).  Dit is in altwee hierdie gevalle baie duidelik dat die HERE nie vir een oomblik daarmee tevrede is om in ‘n mens, of ‘n volk, se lewe ‘n tweede plek in te neem nie.  En hiervan getuig God self ook op verskeie plekke, waaronder Matt. 22:37&38:”...Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod.” 

Ons lees in Lukas 9:23 die volgende – “EN Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.” En ek wonder hoe gehoorsaam ons aan hierdie opdrag van die HERE is, geliefdes?  Is ek en u regtig bereid om ons kruis elke dag op te neem en in Sy voetspore te volg?  Ja, is ons bereid om in Sy voetspore van opoffering, volkome ootmoed, diensbaarheid met nederige bereidwilligheid te volg?  Ons word so maklik deur die humanistiese dwalleer rondom ons besmet en voordat ons weet, wil ons ook die HERE aan ons probeer diensbaar maak.  In plaas daarvan om daagliks ons kruis op te neem en Hom na te volg, Hom voor oë te stel, wil ons daagliks ons eie planne en begeertes najaag.  Maar ons wil baie graag hê dat die HERE ons sal volg, Hy moet ons tog vergesel sodat Hy kan help wanneer ons dit dalk nodig het.  Dit is nie dat ons niks met Hom te doen wil hê soos ‘n goddelose mens nie, maar die fout lê daarin dat ons voorskriftelik in plaas van diensbaar teenoor Hom wil staan.

Geliefdes, daar is niks mee fout om in ootmoedige afhanklikheid hulp van die HERE te vra nie.  En die HERE stel dit selfs dat ons ons begeertes in gebed aan Hom moet bekend maak.  “...maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.” (Fil. 4:6).  Maar hierdie opdrag stel dit ook dat ons dit met smeking en danksegging moet doen.  Dit dui daarop dat ons hierdie begeertes met ootmoed en afhanklikheid na die HERE moet bring en nie met ‘n gesindheid asof die HERE aan ons iets verskuldig is of ons selfs op Sy hulp geregtig is nie.  Ons moet altyd in gedagte hou dat ons diensknegte van die HERE is en met vrymoedigheid tot Hom kan gaan wat ons in Sy barmhartigheid, liefde, trou en almag kan, en ook wil help.  Maar ewe belangrik moet ons onthou dat Hy nie die dienskneg is na Wie ons met opdragte kan gaan wat aan ons hulp verskuldig is en na ons pype moet dans nie.  

Ons lees in 1 Konings 3 waar Salomo van die HERE wysheid vra om oor die volk waaroor hy koning geword het na die welbehae van die HERE te regeer.  Hierdie optrede getuig tog daarvan dat Salomo homself as diensbaar aan die HERE beskou het en nie opgetree het asof die HERE enigiets aan Hom verskuldig is nie.  Salomo het nie hierdie wysheid van die HERE gevra om sy eie eer en voordeel daarmee te probeer soek nie, maar eerder om sy verantwoordelikheid teenoor die HERE na behore te kan nakom.  Ja, hy het hierdie versoek aan die HERE gerig sodat hy sou weet om die HERE op die regte wyse na te volg en voor oë te hou.  En ons weet wat ‘n geweldige behae die HERE hierin gehad het.  “En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het.  En God het vir hom gesê:  Omdat jy hierdie versoek gedoen het en nie vir jou ‘n lang lewe begeer het en nie vir jou rykdom begeer het en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om regsake te verhoor, so doen Ek dan volgens jou woord: Kyk, Ek gee jou ‘n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy vóór jou nie gewees het en een soos jy ná jou nie sal opstaan nie.  Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal Ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou dae nie.” (1 Kon. 3:10-12).

Geliefdes, mag ek en u ook deur die voorbeelde waarvan ons vandag weer bewus gemaak word uit die Woord van die HERE tot selfondersoek gebring word.  Ja, mag dit gee dat ons ook ons eie lewens, planne en begeertes met eerlikheid beoordeel en vasstel of ons daarin met eiesinnigheid handel en of ons werklik daarin probeer om aan die HERE diensbaar te wees.  Ja, probeer ons in ons planne en in ons lewe die HERE voor oë hou en na Sy wil te handel en Sy leiding te volg?  Laat ons eerder na Sy wil en leiding in ons lewens soek en dit probeer navolg as wat ons ons wil van Hom probeer afdwing en verwag dat Hy ons moet volg.  Maak die regte keuse – hou die HERE voor oë en kies die weg van waarheid.  “Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.” (Ps. 119:30).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie