1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661306

Besoekers aanlyn

Ons het 78 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BEPROEVING EN SOMTYDS LYDING IS OOK VAN GELOWIGES SE LEWENSPAD 'N DEEL

DOMINEE M. VAN REENEN: "NA MY SIENING SAL DIT IN DIE TOEKOMS STRAFBAAR GESTEL KAN WORD AS JY 'N KERK WIL GAAN BESOEK".

Geagte leser. Daar is al dikwels artikels gepubliseer oor die feit dat as mense net Jesus wil volg dit 2021 08 29 1ook konsekwensies het as hulle dit doen. Terwyl in andere (veral Islamitiese) lande reeds jare vervolging plaasvind op gelowiges, is daar ook kerke in Nederland maar ook in bv. Duitsland wat nou met enige reëlmaat geteiken word. Ons het oor hierdie kwessie, 'n baie interessante vraaggesprek gehad met dominee van Reenen , wat verbind is aan die Herstelde Hervormde Immanuël Kerk in die Gelderse stad Oldebroek.

"Dominee zou u voordat we met het vraaggesprek beginnen eerst iets over u zelf willen vertellen aan de lezers?"

"Sedert 12,5 jaar ben ik predikant in de Hersteld Hervormde Kerk een brokstuk van de oude Nederlandse Hervormde Kerk na de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).Sinds bijna 7 jaar is dat nu Oldebroek, een dorp aan de noordkant van de Nederlandse Bijbelgordel. 2021 08 29 2Ruim 12,5 jaar geleden ben ik getrouwd, we verwachten nu ons zesde kindje. Het is mijn verlangen om onze kinderen op te voeden in dezelfde lijn als waarin ik opgevoed ben. Met zorg zie ik, dat er in veel christelijke gezinnen tegenwoordig veel meer wereldse invloeden binnenkomen, en de laatste tijd bovendien dat de vrijheid om je kinderen bij Gods Woord op te voeden onder druk staat. Dit zijn redenen om regelmatig iets te schrijven over ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Overigens, uiteraard schrijf ik niet alleen in reactie op ontwikkelingen. Zo schreef ik ook een serie van vier dagboeken waarin ik de Bijbel hoofdstuk voor hoofdstuk behandel. Uit het verlangen dat jongeren en ouderen meer vertrouwd raken met Gods Woord, dat ten leven is".

"Dan willen we het hebben over uw uitspraak dat kerkbezoek in de toekomst niet meer een vanzelfsprekendheid zal zijn en strafbaar gesteld kan worden. Ziet u hier wellicht al de eerste tekenen van?"

"De Nederlandse rechtsstaat is heel sterk, dus op juridisch vlak zie ik er op dit ogenblik nog slechts weinig tekenen van. Maar ik zie wel twee dingen: (1) In andere westerse landen zijn de eerste rechtszaken al wél gevoerd, we moeten niet menen dat dit Nederland voorbij gaat. (2) Het draagvlak onder de vrijheid van godsdienst vermindert zienderogen. Je ziet dit ook bij de vrijheid van onderwijs. Wanneer het moment komt dat de meerderheid van de bevolking geen idee heeft wat die inhoudt en geen geduld heeft met orthodoxe christenen gaat die op de helling. En dát is duidelijk gaande. Denk aan de hetze rond kerkgang in Staphorst vorig jaar oktober. Of de verdachtmaking van de Biblebelt omdat de vaccinatiegraad daar laag is".

"Baseert u zich dan op wat met name de predikanten ds Kort en ds Latzel is overkomen, of heeft u weet van andere dominees die niet meer vrijuit kunnen citeren uit de bijbel, als ze tenminste geen rechtszaak aan hun broek willen krijgen?"

"Eén van de predikanten die de Nashvilleverklaring heeft ondertekend heeft een zeer intense juridische procedure moeten gaan – maar daar heeft hij geen ruchtbaarheid aan gegeven. Een predikant die een oudvader citeerde over ‘kastijden’ kreeg heel seculier Nederland over zich heen, een predikant die in een preek de democratie bekritiseerde werd onderzocht op strafbaarheid en een predikant die bij de herdenking van de watersnoodramp van 1953 sprak over Gods oordelen zou bijkans gelyncht worden. Dit zijn voorbeelden van enkele jaren geleden, toen de lhbt-lobby nog niet zo sterk was en corona niet speelde. Rondom die twee thema’s zien we dat de tolerantie in liberaal Nederland zelfs nog dunner is".

"Hebben mensen al gereageerd op uw ,wellicht in hun ogen, krasse uitspraken?"

"Over deze zaak sprak ik op het Christelijk Informatie Platform (CIP); dat is dan ook de plek waar ik vooral reactie kreeg, voor een behoorlijk deel instemmend trouwens, en in elk geval is het artikel erg veel gelezen. Ook bij diverse contacten in het land merkte ik dat mensen dit artikel gelezen hebben en het scenario helemaal herkennen. In de gemeente merk ik regelmatig – los van het bewuste artikel – dat jonge ouders zich afvragen, of zij hun kinderen nog wel in vrijheid zullen kunnen opvoeden. Ook al zou mijn vermoeden niet uitkomen, dan zegt het mij wel heel veel dat zorg over godsdienstvrijheid zó breed in christelijk Nederland (in een grote diversiteit aan denominaties) leeft".

"Zou dit strafbaar stellen naar uw mening gaan gelden voor kerken waar iedere zondag het ware woord van de Heere wordt verkondigd of zouden zogenoemde 'lauwe' gemeenten waar bij wijze van spreken enkel 'God is liefde' wordt gepredikt ook niet de dans ontspringen?"

"Reken er op dat kerken gemakkelijk de dans kunnen ontspringen. In nazi-Duitsland, in de Sovjetunie, in China, zelfs in Noord Korea konden en kunnen er kerken blijven. Maar alleen dié kerken die het regime bijvallen. En dat bleek telkens (helaas) de meerderheid te zijn –al zou dat voor China en zeker Nood-Korea wel eens anders kunnen liggen. Natuurlijk is religie welkom, ook in het Nederland van de toekomst. Als het dan maar een religie is zonder tanden, zonder waarheidspretenties, zonder ergernis voor de gemiddelde neo-liberaal. Als het maar een religie is die ten slotte onderworpen is aan de religie van de seculiere mens, namelijk aan het (super-)humanisme, waarin de mens zijn eigen god is. De meeste mainstreamkerken in Nederland zijn liberaal. Je merkte bij discussies rondom de Nashvilleverklaring en rondom kerkgang in coronatijd, dat die liberale kerken massaal hun bijval gaven aan de wereld en niet hun steun aan (orthodoxe) kerken. Zó zullen zij maatschappelijk gezien gemakkelijk hun positie veilig kunnen stellen. Maar in het licht van de eeuwigheid zou ik niet graag met hen ruilen".

"Heeft u het idee dat u als u zondags voorgaat, nog vrijuit alles wat in de bijbel staat kan vertellen aan de gemeente?"

"Ja, op zich wel. Kijk, als ik echt zo scherp zou zijn als Amos of Hosea, dan zou de ergernis ook in de gemeente wel toenemen. Naar de ervaring van de hoorders (ook in gemeenten waar ik als gastpredikant voorga) ben ik tamelijk scherp, maar in het licht van de geschiedenis voel ik me soms al te genuanceerd. Maar wel zonder de waarheid geweld aan te doen, en daar krijg ik wel ruimte voor. Een andere vraag is, of ik ook nog vrijuit kan spreken met het oog op de buitenwereld. Die indruk heb ik zeker wel. Ik heb echt niet de indruk dat veiligheidsdiensten meeluisteren. Aan de andere kant: het is technisch gezien maar een kleine stap om een digitale spion te installeren en voorgangers te betrappen op maatschappelijk onwelgevallige uitspraken, zeker bij kerken die uitzenden via YouTube. Wat zou er gebeuren als een voorganger Spr. 13:24 citeert en praktisch uitlegt?"

"Het vreemde feit doet zich voor dat preken die in een moskee worden gehouden niet zo tegen het licht worden gehouden. Velen beschouwen de islam als een godsdienst. Waarom zou er dan toch onderscheid worden gemaakt met wat er door een imam wordt gezegd of door een dominee?"

"Ik weet niet zeker of dit waar is. Ik heb de indruk dat er juist wel meer wordt meegeluisterd met bepaalde imams, voor zover zij in het openbaar spreken. Ook liggen islamitische scholen dikwijls wel echt onder een vergrootglas. Maar ik heb de indruk dat de gemiddelde imam minder in het openbaar zegt dan de gemiddelde predikant. En daarbij is het natuurlijk wel zo, dat christenen in Nederland een veel gemakkelijker zondebok zijn. Serieuze kritiek op de islam zal onrust veroorzaken in een bepaald deel van de Nederlandse samenleving, en dat gaat in tegen de multiculturele droom van veel neo-liberalen. In een multiculturele samenleving is meer ruimte voor allochtonen dan voor refo’s, denk ik. Zo viel het me op bij een reclameposter van een opticien-keten: er stonden allerlei typen allochtonen met bril op de foto, maar niet één typische traditionele Nederlander. Dat is politiek correcter. En dat zal mede komen doordat velen zich bewust hebben afgewend van het christelijke verleden".

"Wat de vervolging betreft heeft de Heere Jezus al duidelijk verklaard dat het kiezen voor Hem verregaande consequenties met zich meebrengt. Moeten wij ons vroeg of laat voorbereiden op wat christenen al jaren in landen als Pakistan, India, Iran, China, Turkije en Oeganda overkomt?"

"Sommigen zeggen: we verkeren in een bijzonder bevoorrechte positie, de Nederlandse traditie van vrijheid van godsdienst is sterk! Mijn reactie is dan: jawel, maar reken er op dat die bevoorrechte positie een uitzondering is en niet de regel dus dat die zomaar voorbij kan zijn, waarom zouden wij altijd gevrijwaard blijven van vervolging en andere christenen niet? Overigens, de apostelen achtten het een voorrecht te lijden om de Naam van Christus – in dat licht bezien is het maar de vraag wie er bevoorrecht is. Dat betekent niet trouwens dat je vervolging moet verheerlijken of wensen, maar er ligt wel een bepaalde zegen in. Het lijden om Christus’ wil verbindt een christen aan het wereldwijde lichaam van Christus, ja aan het lijden van Christus Zelf (Filipp. 3:10). Maar afgezien van de vraag of het zegenrijk is, het is in elk geval onontkoombaar dat het lijden ‘over de gehele wereld komen zal’ (Openb. 3:10). Dus je moet er te allen tijde op rekenen dat het komen kan. En in onze tijd wijst alles er op. Dat heeft ook te maken met bredere ontwikkelingen, die wijzen op de aanstaande komst van de antichrist. De regering van de antichrist zal een periode zijn van onderdrukking van álle christenen, wereldwijd".

"We hadden het al over Nederland en Duitsland waar preken soms gevolgen kan hebben. In een land als Hongarije daarentegen wordt er niemand vervolgd en we verwachten ook niet dat dit in de toekomst zal gebeuren. Is er sprake van een soort van tweedeling waarbij enerzijds niet meer zonder meer uit Gods woord geciteerd kan worden en anderzijds juist wel?"

"Toen er in Europa overal protest tegen de nieuwe wet tegen lhbt-indoctrinatie losbarstte, hoorde ik van verschillende kennissen ‘Volgens mij moeten wij maar gaan emigreren naar Hongarije’. In Europa lijken enkele Oost-Europese landen de enige die christelijke waarden beschermen, maar het conservatieve Polen is voor protestanten ook hard, en dat geldt niet voor Hongarije. Ook het christelijk onderwijs krijgt daar echt gestalte. Tegelijkertijd is de regering-Orban echt niet in alle opzichten het toonbeeld van een christelijke overheid, en zijn er ook in dat land flinke tegenkrachten. In het conservatieve Italië zie je ook dat de liberale agenda langzaamaan doorgedrukt wordt. In Afrika zijn er veel traditionelere overheden, maar de druk daarop is groot. Kortom: ik zie het nog niet echt gebeuren dat er veel landen zijn waarin de ruimte voor een christelijk geluid toeneemt. Genoemde tweedeling zie ik wel op kleinere schaal, op het niveau van kerken en personen. Daar geldt het woord van Openbaring 22:11".

"Onlangs lekte uit dat er in een nog vertrouwelijk rapport, een zogenoemde 'proeve' opgesteld door VVD en D'66 de vrijheid van christelijke scholen beperkt lijkt te worden. Hierbij worden overigens islamitische scholen niet genoemd wat toch wel curieus is. Ook op medisch ethisch vlak schijnen de twee partijen elkaar gevonden te hebben nu ze de ChristenUnie buitenspel hebben gezet. Hoe beziet u deze ontwikkelingen?"

"Toen de CU vier jaar geleden mee ging regeren, juichten veel christenen, omdat deze remmend zou kunnen werken. Ik heb dat optimisme nooit zo goed begrepen. Jawel, in die vier jaar hebben ze echt wel eens wat goeds kunnen bereiken, maar je moet niet denken dat daardoor ontwikkelingen gestuit worden. Ontwikkelingen worden niet in Den Haag bepaald, maar in Hollywood en Geneve. Of dieper nog: de politiek is een weergave van wat er leeft in de harten de geest van deze eeuw. En waar de secularisatie in ijltempo doorgaat kun je niet anders verwachten dan dat dit zijn weerslag krijgt in de politiek. Sommige christenen applaudiseerden bij iedere uitlating van premier Rutte die aangaven dat hij lid is van een kerk, en ook was men er positief over dat Kaag kerkelijk is (actief Rooms-Katholiek), maar afgaande op hun opvattingen heb ik daar helaas altijd weinig van kunnen maken. Het is wel ontstellend maar niet verrassend dat deze twee ministers samen tot ontaarde voorstellen komen. Ontstellend is het dus wel, ook de massiviteit van de voorstellen, waar niet slechts op één punt maar op ten minste vijf punten fundamentele wissels om gaan. Verdrietig is het ook, dat diverse CDA’ers het prima zouden vinden om zich hierbij aan te sluiten. Het positieve effect zou kunnen zijn, dat behoudende CDA’ers en CU’ers er achter komen, dat ons land veel liberaler is dan ze altijd hadden willen denken. De maskers gaan af, dat zou tot bezinning kunnen leiden".

"Afrondend heeft u nog een boodschap voor de lezers van onze website?"

"Wees nuchter en waak in de gebeden. Een ware christen lijkt het moeilijker te hebben dan anderen, maar dat is uiteindelijk niet waar. Tegenover de vrijheid, voorspoed en vrede van de wereld staat de vrijheid, zaligheid en verzoening in Christus. En naarmate de tijd vordert, komt de volle verlossing naderbij( Vergelijk Rom. 13:11) Het komt er dan maar op aan een échte christen te zijn, maar dan mag je ook gerust alles aan Hem overlaten en getrouw Hem volgen (Openb. 2:10)".

"Hartelijk dank voor uw tijd en moeite en we wensen u Gods rijke zegen toe op uw werk".

"Dank u wel. Dit wens ik u insgelijks".

"Lees ook asb by: https://www.hhgoldebroek.nl/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie