1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037251

Besoekers aanlyn

Ons het 40 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WIE IS HY TOG?

BybelMarkus 4:35-41

“En ‘n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat selfs

die wind en die see Hom gehoorsaam is!” (:41).

Geliefdes, is dit nie ‘n interessante vraag wat Jesus se dissipels in vers 41 van ons gelese

gedeelte stel nie – “... Wie is Hy tog,? ...”. Dit is die dissipels van Christus wat hierdie vraag

stel – mense wat elke dag saam met Hom geleef en gewandel het. ‘n Mens sou verwag dat

húlle meer as enigeen sou weet Wie Hy tog is.

Ja, ‘n mens sou verwag dat daar by hulle geen twyfel oor Christus se Goddelikheid sou bestaan nie.

Hulle het tog al soveel wonderwerke deur Sy Hande sien plaasvind. Hulle het tog al die suiwer, kosbare leringe uit

Sy Mond gehoor. Hulle het tog al soveel ervaring van Sy wonderlike mag gehad. En tog tree hierdie dissipels van Christus op so ‘n wyse op asof hulle nie in teenwoordigheid van die Almagtige in hulle toestand van nood is nie. Ja, hulle tree op asof hulle nie weet Wie dit is wat saam met hulle in die skuit op die see met die storm rondom hulle is nie.

Dit is meer as 2 000 jaar later en vandag speel die gebeure nie veel anders af nie, geliefdes. Ons as gelowiges begaan maar vandag steeds hierdie fout. Ons hou ons gereeld met die Woord en die dinge van die HERE besig. Ons woon gereeld die erediens by die kerk by. Ons lees gereeld die Woord van die HERE. Ja, ons probeer om in Sy teenwoordigheid te leef en om Hom te volg. Maar tog raak ons dikwels só deur omstandighede geïntimideer dat ons

ook optree as mense wat glad nie op die hulp van die HERE kan reken nie.

 

Ja, glo ons nie dat Hy ons nood raaksien en tot ons hulp sal optree nie? “want die Here — sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;...”(2 Kron. 16:9). Ja, ons tree dan dikwels ook op so ‘n wyse op dat dit dalk lyk asof ons nie daarvan bewus is dat ons as ware gelowiges ook elke dag in Sy teenwoordigheid leef nie.

 

“En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” (Matt.

28:20). Die tyd waarin ons leef, is ook nie sonder storms rondom ons nie, geliefdes. Ek het ook algehele begrip wanneer ongelowiges met totale histerie hierin optree, want die bedreigings en die storms is groot. Maar wanneer ons as gelowiges nie anders as ongelowiges optree nie moet daar by ons rede tot kommer bestaan. Ja, dan moet ons dalk ook met groter aandag na die vraag van Christus aan Sy dissipels in Markus 4:40 luister.

 

“Toe sê Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?” Ontbreek ons geloof in God dan heeltemal, geliefdes? Glo ons gewoon nie meer die beloftes uit Sy Woord nie? “Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.” (Matt. 10:29-31). Glo ons

dalk gewoon nie in Sy Almag en krag nie ten spyte daarvan dat ons in ons eie lewens al meermale die kragtige werking van die HERE beleef het? “Sou iets vir die Here te wonderbaar wees?...” (Gén. 18:14). Glo ons nie in Sy teenwoordigheid nie of vergeet ons gewoon te maklik Wie Hy is wat ons Sy bystand hier op aarde toegesê het?

 

Wanneer die storms rondom ons vir ons té intimederend raak, is dit dalk goed om te dink aan Petrus wat op die water na Christus geloop het. Hy kon volhou solank as wat sy oë op die HERE gevestig was, maar die oomblik toe sy fokus van die HERE na die bedreiging rondom hom verskuif het, was hy oorweldig. Hy het eensklaps van die wonderlike krag en teenwoordigheid van die HERE vergeet! Ja, dit is opslag deur sy vrees vir die bedreiging oorweldig. “Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my! En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?” (Matt. 14:30&31).

 

Geliefde gelowiges in Christus – weet u Wie Hy is wat in hierdie lewe met sy storms saam met u reis? Indien daar in u hart twyfel bestaan, doen moeite om meer tyd in Sy teenwoordigheid, in Sy Woord, deur te bring om Hom sodoende beter te ken. En herinner uself geduring om u oe te vestig op Hom wat saam met u reis eerder as op die bedreigings rondom u! Hy is die Almagtige van Wie ons as gelowiges se hulp altyd vandaan kom – hou u oë op Hom gevestig. “...Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.” (Ps. 121:1&2).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie