1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037327

Besoekers aanlyn

Ons het 52 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IS U OPREG MET GOD?

BybelJoh. 1:35-52 “Daarop sien Jesus Natánael na Hom toe kom en sê van hom: Hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.” (:48). Geliefdes, wat ‘n pluimpie is dit nie wat Natánael hier ontvang nie! Só ‘n kompliment van die Seun van God. Die oomblik toe Jesus hierdie man sien, maak hy meldig van hierdie kosbare eienskap van Natánael. Dit is duidelik dat hierdie vir Hom ‘n baie kosbare eienskap in ‘n mens is. Christus stel dit dat Hy kan sien dat daar geen bedrog in Natánael is nie. Hy kom na Christus met ‘n opregte gesindheid en nie met allerhande bybedoelings nie. Hy kom nie na Christus met sy eie motiewe of bedoelings nie, maar in waarheid. Hy is opreg.

Geliefdes, dit is nodig dat ons ook dikwels ons gesindheid teenoor God in oënskou neem. Ja, ons behoort onsself ook die vraag te stel of ons in ons verhouding met God waarlik opreg is. Die mens kan so maklik met valse motiewe en bybedoelings tot God probeer nader. Ja, ons sien in ons tyd hoeveel mense “godsdiens” met ‘n valse motief bedryf. Ja, mense wat “God wil dien” omdat hulle graag deur Hom geseën wil word. Hulle wil Hom dien omdat hulle finansiële welvaart daardeur probeer bekom.

Ja, ander wil “God dien” omdat hulle daardeur groot sosiale aanvaarding geniet. Hulle geniet die bewondering en eer van mense meer as wat hulle na die wil en eer van God soek. Ja, daar is soveel mense in ons tyd wat hulle met “godsdiens” wil besig hou vir wat hulle hoop God vir hulle kan doen eerder as om Hom in opregtheid te dien vir Wie Hy is. Ja, om Hom in waarheid en opregtheid te dien gewoon omdat Hy God is en omdat Hy alleen waardig is om aanbid, gedien en geëer te word.

Geliefdes, die Woord van God leer vir ons van die groot behae wat God in opregtheid het. Toe God besluit het om die hele aarde deur die sondvloed te vernietig, het Hy ‘n man geïdentifiseer wat genade in Sy oë gevind het en gespaar sou word. Ja, God het Noag in genade aangesien. Noag was ‘n regverdige man. Noag was ‘n opregte man. “Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.” (Gén. 6:8&9). Ons lees ook in 2 Sam. 22 van ‘n man na aan God se hart, koning Dawid, se opregte gesindheid teenoor God.

“Maar ek was opreg voor Hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. So het die Here my dan vergelde na my geregtigheid, na my reinheid voor sy oë. By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg,” (2 Sam. 22:24- 26). Die HERE het in Deut. 18:13 aan Sy volk uitdruklik die bevel gegee dat hulle opreg met Hom moet wees. “Opreg moet jy wees met die Here jou God.”

En dit is ook die profeet Jeremia wat in Jer. 5:3 getuig dat die HERE ‘n opregte gesindheid raaksien. “o Here, is u oë nie op opregtheid gerig nie? ...”. Ja, geliefdes, opregtheid – net soos gehoorsaamheid - is ‘n aanduiding van respek. En skynheiligheid of ‘n gesindheid met allerhande bybedoelings getuig daarenteen van ‘n gebrek aan respek. En dink u dat God enige behae het in ‘n mens, ‘n sterfling, ‘n nietige skepsel uit die stof van die aarde geskape, wat Hom as die Skepper van die heelal, die Ewig Lewende, die Alfa en die Oméga, die begin en einde van alle dinge, die Heilige en sondelose God, sonder respek behandel?

Die antwoord is eenvoudig, geliefdes. Die antwoord van God aan Job in Job 38-41 lewer tog hiervan ‘n duidelike getuienis. Ja, luister na enkele woorde hiervan uit Job 41:1&2:”NIEMAND is so vermetel, dat hy hom durf terg nie; wie is hy dan wat voor My sou standhou? Wie het eerste aan My gegee, dat Ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is, is myne.” God stel dit duidelik dat ‘n mens, ‘n sterfling, Hom nie sonder die nodige respek en agting sal behandel nie. Geliefdes, kom ons ondersoek dan ook vandag ons eie harte om vas te stel of ons werklik met God opreg is.

Is baie van ons “godsdienstige oortuigings” wat ons aanhang en navolg omdat ons werklik, opreg daarvan oortuig is dat dit God se goedkeuring wegdra? Of is dit omdat ons na ander mense se goedkeuring streef? Dien ek die Here vir dit wat ek graag van Hom wil verkry, vir dit wat Hy vir my kan doen, of dien ek die Here omdat ek met ‘n opregte hart daarvan oortuig is dat Hy alleen dit waardig is om as God gedien te word?

Amen

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie