Afrikaner

ONTHOU ONS DIE WELDADIGHEID?

BybelMatt. 25:31-46 “En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.” (:40). “Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.” (:45). Geliefdes, luister ons mooi na hierdie woorde van onse Here Jesus Christus? Kry ons skaam en seer wanneer ons in die lig van hierdie gedeelte aan ons eie dade uit die verlede dink –

hoe verkeerd het ek nie al teenoor my Here gehandel nie? Hoeveel leed het ek Hom nie al berokken nie? Hoeveel maal het ek al by Hom verbygegaan en nagelaat om aan Hom goed te doen?!

 

Ons moet as gelowige kinders van God daarteen waak om nie met die wêreld se ongeërgdheid en selfsug besmet te word nie. Geliefdes, die Here het ‘n afsku van hulle wat net vir hulself leef. Hulle wat net leef vir hul eie eer, hul eie voorspoed, hul eie geluk word as vervloektes deur die Here Jesus Christus aangespreek! “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.” (:41). Diesulkes leef ‘n lewe sonder enige liefde waarsonder dit onmoontlik is om aan Gods wet te voldoen, geliefdes. “Maar wie die goed van hierdie wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.” (1 Joh. 3:17&18). Die hele wet van God hang aan die eerste twee gebooie van liefde. “Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom:

 

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

(Matt. 22:36-40). Geliefdes, ek sê nie dat ons onsself deur hierdie wêreld moet laat uitbuit en verniel nie. Die Here leer vir ons om in hierdie lewe versigtig te wees. Hy was nie onbekend met die gewetenloosheid van die goddelose mense in hierdie wêreld nie. “Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe.” Matt. 10:16. Maar ons moet daarteen waak dat ons nie só bang raak dat ons sal skade ly dat ons sondermeer nalaat om goed te doen nie. Daardie optrede word deur vrees gedikteer en nie deur geloof en liefde nie en is daarom ongetwyfeld verkeerd.

 

Opregte kinders van die Here streef mos daarna om te doen wat in God se oë welbehaaglik is en nie net dit wat vir hulle die grootste voordeel sal inhou nie. En die Here leer vir ons uit Sy Woord dat Hy ‘n welbehae in weldadigheid het. “Vergeet die weldadigheid en

mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers.” (Heb. 13:16). Hulle wat waarlik uit God weergebore is, sal goed doen omdat die goeie Gees van God hulle daartoe dryf. “Geliefdes, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie.” (3 Joh. : 11). Hulle wat uit God weergebore is, sal verstaan dat hulle gewoon ‘n rentmeester van God hier op aarde is. Hulle sal daarom nie dit wat aan hulle toevertrou word met selfsug aanwend nie. Maar hulle sal daarna streef om dit wat God in hulle hand lê tot Sy eer en welbehae te bestuur.

 

“Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet; dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke,

vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.” (1 Tim. 6:17-19). Geliefdes, hierdie boodskap van vanoggend word ook in die woorde van Spreuke 3:27 vir ons onderstreep. “Hou ‘n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie.” En ook word hierdie vermaning in die brief wat Paulus aan die

Galasiërs skryf, gerig. “Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.” (Gal. 6:10). Mag die Here ons harte met ootmoed vervul sodat ons in nederigheid tot diens bereid sal wees. Ja, mag Hy deur die werking van Sy Heilige Gees in ons harte ons help om met opregtheid goed te doen en Hom daardeur te behaag.

Amen.