Afrikaner

VRYHEID IN DIE HEILIGE GEES

Bybel2 Kor. 3:1-18

“Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (:17&18).

Vryheid – inderdaad ‘n baie bekoorlike gedagte vir die meeste mense. Ons smag tog almal daarna om vry te wees. Ja, ons wil nie voorgeskryf word nie. Ons wil kom en gaan soos ons wil. Ons wil vryelik ons wil kan uitoefen .

Dit is tog ironies dat menige mens wat so hard na vryheid soek in ander mense met listige planne se net val. Hul bevind hul onwetend later op ‘n weg waarop hul blindelings hul leier navolg terwyl hulle in die proses bedrieg word om te glo dat dit ook hul eie wil is. Ek dink maar aan dwaalleraars wat soveel mense langs hierdie weg gevang het. Hierdie mense wat dit geweldig bekoorlik vind om te hoor dat hulle vry is om na willekeur te leef. Daar word aan hulle verkondig dat Christus se sterwe aan die kruis alle mense van alle sonde skoongewas het en dat die mens daarom na hartelus kan leef. Die mens word volgens hierdie dwaling mislei om te glo dat alle sonde sondermeer vergewe word. Ja, selfs sonder ware berou daaroor en ook sonder om om vergifnis te vra. Hierdie dwaling laat mense glo dat hulle vry is, maar in der waarheid is dit ‘n uiters effektiewe manier om mense juis aan Satan te verkneg. En die Woord van God waarsku ons in geen onduidelike taal teen hierdie dwaalgeeste nie! “Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; …” (2 Pet. 2:19).

Die Woord van die Here is baie, baie duidelik oor die vryheid in Christus wat verkondig word. Hierdie vryheid is om verlos te word, ja om vry te raak van die bande van Satan wat ons in sy strikke en bande vang om sy wil te doen. “STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.” (Gal. 5:1). Wanneer ons aan die satan gehoorsaam is en aan God ongehoorsaam, word ons onder die harde juk van diensbaarheid van die satan gebring. Satan verkneg die ongeredde mens tot ‘n slaaf van ongeregtigheid. Die Woord stel dit tog so duidelik in 2 Petrus 2:19 dat wanneer iets of iemand jou in sy mag gekry het, het jy ‘n slaaf daarvan geword. “…want waar ’n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword.” En dit word vir ons in Romeine 6:16 verder benadruk. “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie – òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid.”

Adam het as eerste geskape mens nie weerstand kon bied teen die verleiding van die satan nie. Satan het hom oorreed om aan God ongehoorsaam te wees en eerder agter die satan se verleiding aan te loop. Hy het vir Adam oorreed om eerder aan hom as aan God diensbaar te wees. Elke ander geskape mens na Adam het in hierdie selfde strik getrap. Daar is sommige wat deur hul verdorwenheid so verhard is dat hul geen begeerte meer het om uit hul slawerny verlos te word nie. Maar dan is daar die mense wat in barensnood is en smag na ‘n verlossing uit slawerny om in Christus vry te wees.

Die feit dat geen mens sedert Adam nog oor die vermoë beskik het om nooit tot Satan se verleiding toe te gee nie is vir ons ‘n bewys van die groot mag waaroor die satan beskik. Ons kan dit ook stel dat geen mens oor die mag beskik om Satan te oorwin nie. God sy dank vir die gawe van onse Here Jesus Christus wat oor die Bose kom triomfeer het! Hy wat die eerste was wat in volmaaktheid aan God gehoorsaam kon bly. Hy wat die eerste was wat elke versoeking van die satan teen Hom kon weerstaan. Ja, Hy wat deur niks méér bekoor is as om die wil van God onse Vader te doen nie. Hy kan ons deur Sy Heilige Gees uit die net van diensbaarheid aan die satan bevry. Hy kan deur die krag van Sy Heilige Gees die mag van Satan verbreek! Hy kan deur Sy Heilige Gees ons toerus om die verleiding en bekoring van Satan te weerstaan en om sodoende van die satan se jukke van slawerny vry te raak.

Geliefdes, laat daar by ons geen twyfel bestaan oor die vryheid in Christus waarvan die Woord ons leer nie. Hierdie is nie ‘n oppervlakkig vryheid wat as verskoning aangewend kan word om na elke begeerlikheid van die vlees te handel nie. “Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, …” (Gal. 5:13). Die vryheid in Christus is inteendeel die vryheid om nie aan elke begeerlikheid van die vlees toe te gee nie, maar om in die krag van die Heilige Gees aan God, eerder as aan die begeerlikhede van die vlees, diensbaar te wees. Hulle wat dit stel dat Christus ons “vrygemaak het om na hartelus te leef en bo al ons eie geluk in die lewe te soek” sal die volgende vraag beswaarlik eerlik kan beantwoord: “Hoeveel maal het Christus Jesus na die begeerlikhede van die vlees gehandel?” Het Hy selfs net één maal toegegee aan enige vleeslike begeertes wat in stryd is met God se wil? Die antwoord hierop is eenvoudig – NIE EEN MAAL NIE!

Geliefdes, mag die Here opnuut in my en u hart die begeerte na ware vryheid laat opwel. Ek praat van ‘n begeerte om God se wil te doen en aan Hom gehoorsaam te wees wat elke ander begeerte in ons hart sal oorskadu. Ja, mag Hy hierdie begeerte in ons wek en ons deur Sy Heilige Gees hierin ondersteun sodat ons vir die sonde dood sal wees en lewend vir Hom in Christus Jesus onse Here! “So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.” (Rom. 6:11). Indien ons na eie oorleg wandel, sal ons struikel en gevang word. Maar as ons deur die Gees van God wandel sal ons vry wees, want waar die Gees van God is, is daar vryheid. “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;” (Gal. 5:16).