Afrikaner

VLUG VIR DIE AFGODERY

Bybel1 Kor. 10:14-22

“DAAROM, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.” (:14).

Paulus gee aan die Korinthiërs ‘n opdrag om van afgodediens af weg te vlug. Ons vind ‘n soortgelyke vermaning in 1 Joh. 5:21 – “My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.” En ons maak maklik die fout om te dink dat hierdie vermaninge maar aan die gemeentes van daardie tyd gerig was. Wanneer dít ons uitgangspunt is, sal ons onsself die vraag moet afvra wat van ons belydenis word dat die Skrif die Heilige en Lewende Woord van God is. Spreek elke woord en elke teksvers in God se Woord nie steeds vandag ook tot elke ware gelowige nie? Die Woord van God spreek inderdaad steeds tot elke gelowige wat die Gees van die waarheid ontvang het om hierdie Woord van God aan te neem. En daarom moet ons ag gee op elke vermaning uit God se Woord en dit ter harte neem!

Ons maak maklik die fout om te dink dat afgodery iets is wat net in minder ontwikkelde volke te bespeur is. Ons hou mos nie vir ons besig met allerhande voorvadergeeste of die maak en aanbidding van beelde en dies meer nie. Afgodery is egter nie beperk tot die maak en aanbidding van beelde nie. Die Woord van God leer vir ons duidelik dat ongehoorsaamheid aan God ter wille iets anders op afgodery neerkom. Ons word geleer dat ons God bo alles moet liefhê en dus moet ons gehoorsaamheid aan Hom seëvier. Ons moet die Here onse God alleen dien! “…Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.” (Luk. 4:8). Alhoewel ons onsself dalk nie besig hou met die maak van beelde en onsself daarvoor neerbuig nie moet ons aan onsself die vraag stel of ons onsself wel besig hou daarmee om die Here onse God met ywer te dien? Is dit regtig vir ons belangrik om te doen wat in die oë van die Here mooi, aanneemlik, reg en welgevallig is? Is dit regtig vir ons ‘n prioriteit om God se hart te verbly?

Daar is soveel dinge in vandag se lewe wat ons harte van God afvallig maak. Daar is soveel dinge wat ons eerder aanhang, waarin ons eerder vreugde soek, waaraan ons eerder ons toewyding skenk as aan die diens van ons HERE. Dit is soveel lekkerder om op die Sabbat te lê en sekulêre en sinlike vermaak te geniet as om die moeite te doen om my deur God se Woord te laat onderrig. Ek werk darem mos nie, maar ewe min is ek besig om my op hierdie dag in God te verlustig. Dit is vir ander weer lekker om op die Sabbat hulle week se inkopies te doen – dit is mos lekker tyd wat die gesin saam kan deurbring. Ons kry nie in die week hiervoor tyd nie. En ons eie tyd gaan ons nie hiervoor afstaan nie – “God sal mos verstaan”. Ek wonder of ek met opregte eerlikheid kan sê dat God na my kan kyk op hierdie dag en tevrede kan wees, bly kan wees oor dit wat Hy sien?

Baie mense sal dit as belaglik beskou wanneer ek dit stel dat u besig is om Mammon te vereer wanneer u verkies om u onderneming op die dag van die Here te bedryf. Maar wat is so belaglik hieraan? Dit is tog ‘n eenvoudige gevolgtrekking. Daar is ‘n keuse aan wie u eerder gehoorsaam wil wees – God moet gehoorsaam word wat aan die mens die insetting gegee het om die Sabbat te onderhou. Andersyds moet in ongehoorsaamheid aan God se insetting gehoor gegee word aan die begeerte van Mammon. En is ons nie ‘n dienskneg van die een aan wie ons kies om gehoorsaam te wees nie? “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie – òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?” (Rom. 6:16). Ek vra dan weer – Word ons nie beveel om God alleen te dien nie? Ek wonder of ek met opregte eerlikheid kan sê dat God na my kan kyk op hierdie dag en tevrede kan wees, bly kan wees oor dit wat Hy sien?

Die afgodsbeeld van humanisme word in ons tyd dalk nog met meer ywer as Mammon vereer. Daar is selfs predikante vandag vir wie hul eie eer en aansien belangriker as die eer van God is! In gehoorsaamheid aan hierdie afgod word God se instelling van die huwelik geskend, want dit is mos belangriker dat aan JOU EIE sondige begeertes voldoen word as dat aan God se insettinge voldoen word. In gehoorsaamheid aan hierdie afgod sal u geen probleem hê om ander mense in te loop in transaksies of te verdruk en te benadeel nie, want daar is mos NET EEN wese op hierdie aarde wie se belang gedien moet word.

Dit is mos vir die jong meisies deesdae belangriker om die aandag van soveel as moontlik mans te geniet as om te doen volgens God se wil. En daarom het hulle geen wroeging daarmee om die opdrag uit God se Woord te verontagsaam ter wille van hulself nie. “SO ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met goeie werke.” (1 Tim. 2:9&10). Dink julle regtig dat julle God met julle verleidende kleredrag beïndruk? Indien nie kan julle dan met alle eerlikheid sê dat dit vir julle belangrik is om te doen wat in God se oë reg is en dat dit vir julle belangrik is om Hom te dien?

Geliefdes, laat ons ook hierdie vermaning uit God se Woord met die nodige erns aanneem en deeglike ondersoek in ons lewens instel. Hulle wat hierdie vermaning ignoreer en hulself met hul afgodery besig hou wanneer die Here onverwags besluit om te kom, sal die ewigheid nie ingaan nie! “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars – hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.” (Open. 21:8). Daar is nie ‘n plek vir afgodedienaars in die koninkryk van ons Here nie. Hy is dit waardig om in heiligheid en eer aanbid en gedien te word – ons het die voorreg om aan Hom hierdie eer te bewys. Laat ons die Here onse God aanbid en Hom alleen dien!